پایاننامه حقوق خصوصی اصل لزوم در ایقاعات فقه حقوق ایران

جهت خرید و دانلود پایاننامه حقوق خصوصی اصل لزوم در ایقاعات فقه حقوق ایران روی دکمه افزودن به سبد خرید یا با ایمیل زیر در ارتباط باشید

sellthesis@gmail.com

دانلود پایان نامه ارشد حقوق


پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی اصل لزوم در ایقاعات در فقه و حقوق ایران


پایاننامه حقوق خصوصی اصل لزوم در ایقاعات فقه حقوق ایران


چکیده

از جمله قاعده های فقهی که در باب معاملات و عقدها جریان دارد و به آن استدلال می شود قاعده لزوم است و آن هم در هنگامی است که در لازم یا جایز بودن آنها شک و تردید وجود داشته باشد. بدین بیان که فقها و حقوق دانان در مورد برخی از عقود و ایقاعات تصریح به لازم یا جایز بودن آنها نموده اند اما در بین ایشان در مورد حکم دسته دیگری از عقود و به خصوص در اکثر ایقاعات سکوت شده است. از این رو این مسأله به ذهن خطور می کند که آیا این اصل می تواند حکم این دسته از ایقاعات را در هنگام شک تعیین نماید. در این میان اکثر فقها و به تبع آنها نویسندگان حقوق مدنی با استناد به اصل لزوم به لزوم این دسته از ایقاعات که در لازم و جایز بودنشان تردید وجود دارد حکم می نمایند و برخی از ایشان نیز چنین اصلی را نمی پذیرند. لذا با مطالعه و تأمل در مبانی شکل گیری اصل لزوم در ایقاعات که کمتر از آن سخن به میان آمده به شناخت مبنای آن می پردازیم و از آنجا که ایقاعات نقش بسیار مهمی در زندگی اجتماعی دارند و به تبع آن آثار حقوقی خاص و متفاوتی از خود به جای می گذارد، محجور گذاشتن آن معقول نمی باشد و انتظار می رود این نوع از عمل حقوقی مورد توجه قرار گیرد. بنابراین در این تحقیق ادله و مبنای این اصل را در فقه و حقوق مدنی مورد تحلیل و بررسی قرار می دهیم و با توجه به ماهیت اثر حقوقی هر یک از ایقاعات به مبنای لزوم و جوازشان پی می بریم.

واژگان کلیدی: عقد، ایقاع، لزوم، جواز، ماهیت اثر حقوقی


فهرست مطالب

صفحه عنوان

چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه    2
۱-۲- بیان مسأله    3
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق    4
۱-۴- سؤالات تحقیق    4
۱-۴-۱- سؤال اصلی    4
۱-۴-۲- سؤال فرعی    4
۱-۵- فرضیه ها    4
۱-۶- اهداف تحقیق    5
۱-۷- ساختار تحقیق ۵

فصل دوم: مبانی، مفاهیم و تاریخچه
طرح بحث ۷
۲-۱- تمیز عقود و ایقاعات    8
۲-۱-۱- عقد    8
۲-۱-۲- ایقاع    9
۲-۱-۲-۱- تعریف ایقاع    9
۲-۱-۲-۲- ارکان و اوصاف ایقاع    9
۲-۱-۳- مصداق های مورد اختلاف در تمیز ایقاع    10
۲-۱-۳-۱- ایقاع قابل رد    10
۲-۱-۳-۲- اختلاط عقد و ایقاع در یک عمل حقوقی    10
۲-۱-۳-۳- عمل الحاقی    11
۲-۱-۳-۴- وصیت تملیکی    12
۲-۲- اهمیت ایقاع در روابط اجتماعی و کاربردهای آن    12
۲-۲-۱- در حقوق عینی    12
۲-۲-۲- در حقوق دینی    13
۲-۲-۳- در حقوق خانواده    13
۲-۳- قواعد مربوط به عقود و ایقاعات    14
۲-۳-۱- مفهوم عقد    14
۲-۳-۱-۱- تعریف لغوی عقد    14
۲-۳-۱-۲- تعریف اصطلاحی عقد    15
۲-۳-۱-۲-۱- تعریف عقد در حقوق موضوعه    15
۲-۳-۱-۲-۲- تعریف عقد در فقه امامیه    16
۲-۳-۲- اقسام عقد و ایقاع    17
۲-۳-۲-۱- لازم و جایز بودن    17
۲-۳-۲-۱-۱- عقود لازم و جایز    17
۲-۳-۲-۱-۲- ایقاع لازم و جایز    18
۲-۳-۲-۲- خیاری بودن    19
۲-۳-۲-۲-۱- عقد خیاری    19
۲-۳-۲-۲-۲- ایقاع خیاری    19
۲-۳-۲-۳- منجز و معلق بودن    20
۲-۳-۲-۳-۱- عقد منجز و معلق    20
۲-۳-۲-۳-۱-۱- اقسام تعلیق    20
۲-۳-۲-۳-۱-۲- شرایط معلق علیه    20
۲-۳-۲-۳-۱-۳- اثر عقد معلق    21
۲-۳-۲-۳-۲- ایقاع منجز و معلق    21
۲-۳-۲-۴- رضایی و تشریفاتی بودن    22
۲-۳-۲-۴-۱- عقود رضایی و تشریفاتی    22
۲-۳-۲-۴-۲- ایقاع رضایی و تشریفاتی    22
۲-۳-۲-۵- اذنی بودن    23
۲-۳-۲-۵-۱- عقود اذنی    23
۲-۳-۲-۵-۲- ایقاع اذنی    23
۲-۳-۲-۶- فوری و مستمر بودن    24
۲-۳-۲-۶-۱- عقد فوری و مستمر    24
۲-۳-۲-۶-۲- ایقاع فوری و مستمر    24
۲-۳-۲-۷- مطلق و مشروط    24
۲-۳-۲-۷-۱- عقد مطلق و مشروط    24
۲-۳-۲-۷-۲- ایقاع مطلق و مشروط    25
۲-۳-۳- لزوم اعلام اراده در ایقاعات    26
۲-۳-۴- وجود یا عدم وجود اصل آزادی ایقاعات    27

فصل سوم: اصل لزوم
۳-۱- معنای اصل در قاعده لزوم    29
۳-۱-۱- واژه اصل    30
۳-۱-۱-۱- رجحان و اغلبیت    30
۳-۱-۱-۲- قاعده    30
۳-۱-۱-۳- استصحاب    31
۳-۱-۱-۳-۱- تعریف استصحاب    31
۳-۱-۱-۳-۲- عناصر استصحاب    31
۳-۱-۱-۳-۳- اقسام استصحاب    32
۳-۱-۱-۴- بنای عرف و شرع    33
۳-۱-۲- معنی لزوم    33
۳-۲- مبانی فقهی اصل لزوم    34
۳-۲-۱- دلایل اجتهادی اصل لزوم    34
۳-۲-۱-۱- کتاب (قرآن)    35
۳-۲-۱-۱-۱- آیه شریفه: « یا اَیُّها الَّذینَ آمَنوا اَوفُوا بِالعُقود »     35
۳-۲-۱-۱-۱-۱- معنی عقد از نظر فقهایی که اصل لزوم را از آن استنباط نمودند    36
۳-۲-۱-۱-۱-۲- معنی وفای به عقد    38
۳-۲-۱-۱-۱-۳- نقد و ایرادات ادله مزبور بر اصل لزوم    39
۳-۲-۱-۱-۱-۳-۱- نقد و ایراد اول    39
۳-۲-۱-۱-۱-۳-۲- نقد و ایراد دوم    40
۳-۲-۱-۱-۱-۳-۳- نقد و ایراد سوم    41
۳-۲-۱-۱-۲- آیه شریفه « آیه تجاره عن تراض»    43
۳-۲-۱-۱-۲-۱- نقد و ایراد اول    43
۳-۲-۱-۱-۲-۲- نقد و ایراد دوم    44
۳-۲-۱-۱-۲-۳- نقد و ایراد سوم    44
۳-۲-۱-۱-۲-۴- نقد و ایراد چهارم    44
۳-۲-۱-۱-۳- آیه شریفه « اَحلَّ الله البیع»    45
۳-۲-۱-۱-۳-۱- نقد و ایراد اول    45
۳-۲-۱-۱-۳-۲- نقد و ایراد دوم    46
۳-۲-۱-۱-۳-۳- نقد و ایراد سوم    46
۳-۲-۱-۲- سنت    46
۳-۲-۱-۲-۱- حدیث نبوی « اَلناسُ مُسلطُونَ عَلی اَموالِهم »    47
۳-۲-۱-۲-۱-۱- نقد و ایراد اول    47
۳-۲-۱-۲-۱-۲- نقد و ایراد دوم    47
۳-۲-۱-۲-۲- حدیث نبوی «لایَحِلُّ مالُ امرِءٍ مُسلِمٍ اِلاّ عَن طیب نَفسِهِ»    48
۳-۲-۱-۲-۲-۱- نقد و ایراد اول    48
۳-۲-۱-۲-۲-۲- نقد و ایراد دوم    49
۳-۲-۱-۲-۲-۳- نقد و ایراد سوم    49
۳-۲-۱-۲-۳- حدیث «اَلبَیعانِ بِالخیارِ مالَم یَفتَرِقا فاِذا افتَرَقا وَجَبَ البیعُ»    49
۳-۲-۱-۲-۳-۱- نقد و ایراد اول    50
۳-۲-۱-۲-۳-۲- نقد و ایراد دوم    50
۳-۲-۱-۲-۳-۳- نقد و ایراد سوم    50
۳-۲-۱-۲-۳-۴- نقد و ایراد چهارم    50
۳-۲-۱-۲-۳-۵- نقد و ایراد پنجم    50
۳-۲-۱-۳- بنای عقلا    50
۳-۲-۱-۳-۱- نقد و ایراد اول    51
۳-۲-۱-۳-۲- نقد و ایراد دوم    51
۳-۲-۱-۳-۳- نقد و ایراد سوم    52
۳-۲-۲- دلیل فقاهتی اصل لزوم    52
۳-۲-۲-۱- استصحاب    53
۳-۲-۲-۱-۱- نقد و ایراد اول    53
۳-۲-۲-۱-۲- نقد و ایراد دوم    54
۳-۲-۲-۱-۳- نقد و ایراد سوم    55
۳-۳- مبنای اصل لزوم در قانون مدنی    59
۳-۳-۱- نحوه استدلال دکتر —    59
۳-۳-۱-۱- نقد و ایراد اول    60
۳-۳-۱-۲- نقد و ایراد دوم    60
۳-۳-۱-۳- نقد و ایراد سوم    60
۳-۳-۱-۴- نقد و ایراد چهارم    61
۳-۳-۲- نحوه استدلال دکتر —    61
۳-۳-۲-۱- نقد و ایراد بر این استدلال    62
۳-۳-۳- نحوه استدلال دکتر لنگرودی    62
۳-۳-۴- نحوه استدلال دکتر شهبازی    64
۳-۳-۵- نظر نگارنده در مورد ماده ۲۱۹ ق.م بر اصل لزوم    64

فصل چهارم: مبانی لزوم و جواز در ایقاعات
۴-۱- ضابطه    67
۴-۱-۱- اعمال ارادی که خارج از ارکان ایقاع محسوب می شوند    69
۴-۲- ایقاعات در حقوق عینی و دینی    71
۴-۲-۱- احیاء اراضی موات    71
۴-۲-۱-۱- مفهوم احیاء    72
۴-۲-۱-۲- ماهیت احیاء    72
۴-۲-۱-۳- شرایط تملک از طریق احیاء    72
۴-۲-۱-۳-۴- احیاء موات در حقوق امروز    73
۴-۲-۱-۳-۵- لزوم و جواز احیاء اراضی موات    73
۴-۲-۲- تحجیر    74
۴-۲-۲-۱- مفهوم تحجیر    74
۴-۲-۲-۲- اثر تحجیر    74
۴-۲-۲-۳- شرایط تحقق حق تحجیر    74
۴-۲-۲-۴- ماهیت تحجیر    75
۴-۲-۲-۵- لزوم و جواز تحجیر    75
۴-۲-۳- حیازت مباحات    76
۴-۲-۳-۱- مفهوم مباح    76
۴-۲-۳-۲- تعریف حیازت    76
۴-۲-۳-۳- انواع مباحات    76
۴-۲-۳-۴- حیازت مباحات در حقوق امروز    77
۴-۲-۳-۵- ماهیت حیازت    77
۴-۲-۳-۶- لزوم و جواز حیازت مباحات    77
۴-۲-۴- سبق    78
۴-۲-۴-۱- مفهوم سبق    78
۴-۲-۴-۲- تفاوت سبق با سایر مباحات    78
۴-۲-۴-۳- قلمرو اجرای ضابطه سبق    78
۴-۲-۴-۴- ماهیت حق سبق    79
۴-۲-۴-۵- لزوم و جواز سبق    79
۴-۲-۵- اعراض    79
۴-۲-۵-۱- مفهوم اعراض    79
۴-۲-۵-۲- تفاوت اعراض با ابراء    80
۴-۲-۵-۳- شرایط تحقق اعراض    80
۴-۲-۵-۴- احراز و اثبات اعراض    80
۴-۲-۵-۵- مصادیق اعراض    81
۴-۲-۵-۵-۱- اعراض از حق انتفاع و ارتفاق    81
۴-۲-۵-۵-۲- اعراض از تحجیر و سبق    82
۴-۲-۵-۵-۳- اعراض از رهن (حق عینی تبعی)    82
۴-۲-۵-۵-۴- اعراض فروشنده از دریافت وجه طبق ماده ۱۴۹ قانون ثبت    82
۴-۲-۵-۵-۵- اعراض از حق شفعه    83
۴-۲-۵-۶- لزوم و جواز اعراض    83
۴-۲-۶- اخذ به شفعه    84
۴-۲-۶-۱- تعریف حق شفعه    84
۴-۲-۶-۲- اوصاف حق شفعه    84
۴-۲-۶-۳- اثر حق شفعه    85
۴-۲-۶-۴- ماهیت حقوقی اخذ به شفعه    85
۴-۲-۶-۵- اعلام اراده (انشاء تملک) در اخذ به شفعه    86
۴-۲-۶-۶- لزوم و جواز اخذ به شفعه    86
۴-۲-۷- ابراء    87
۴-۲-۷-۱- تعریف ابراء    87
۴-۲-۷-۲- اوصاف ابراء    87
۴-۲-۷-۳- تمیز ابراء از بخشش طلب به مدیون    88
۴-۲-۷-۴- مصادیق ابراء    88
۴-۲-۷-۴-۱- ابراء از دین طبیعی    88
۴-۲-۷-۴-۲- ابراء ذمه میت    88
۴-۲-۷-۴-۳- ابراء شوهر از نفقه زن    89
۴-۲-۷-۵- اثر ابراء    89
۴-۲-۷-۶- لزوم و جواز ابراء    89
۴-۲-۸- تعیین مصداق در بیع کلی    90
۴-۲-۸-۱- اقسام مبیع    90
۴-۲-۸-۲- مفهوم کلی فی الذمه    90
۴-۲-۸-۳- زمان ملکیت مبیع و ثمن    90
۴-۲-۸-۴- ماهیت تعیین مصداق در بیع کلی    91
۴-۲-۸-۵- لزوم و جواز تعیین مصداق در بیع کلی    91
۴-۳- ایقاعات در انحلال اعمال حقوقی    92
۴-۳-۱- فسخ    92
۴-۳-۱-۱- اعلام فسخ    92
۴-۳-۱-۲- ماهیت خیار    92
۴-۳-۱-۳- طبیعت خیار    92
۴-۳-۱-۴- اثر اجرای خیار    92
۴-۳-۱-۵- لزوم و جواز فسخ    93
۴-۳-۲- رجوع    93
۴-۳-۲-۱- مفهوم رجوع    93
۴-۳-۲-۲- شباهت فسخ و رجوع از نظر ماهیت و اثر    94
۴-۳-۲-۳- برخی از مصادیق رجوع    94
۴-۳-۲-۴- لزوم و جواز رجوع    96
۴-۳-۳- عزل وکیل و استعفای وکیل    96
۴-۳-۳-۱-عزل وکیل    96
۴-۳-۳-۱-۱- لزوم ابلاغ خبر عزل    97
۴-۳-۳-۲- استعفای وکیل    97
۴-۳-۳-۳- لزوم و جواز عزل و استعفای وکیل    97
۴-۳-۴- رَد اعمال حقوقی غیر نافذ    99
۴-۳-۴-۱- مفهوم رد    99
۴-۳-۴-۲- تفاوت فسخ با رد    99
۴-۳-۴-۳- وقوع رد    99
۴-۳-۴-۴- اثر رد    100
۴-۳-۴-۵- لزوم و جواز رد    100
۴-۴- ایقاعات اذنی    100
۴-۴-۱- اذن محض    100
۴-۴-۱-۱- تعریف اذن    100
۴-۴-۱-۲- اقسام اذن    100
۴-۴-۱-۳- اثر اذن محض    101
۴-۴-۱-۴- ماهیت اذن    101
۴-۴-۱-۵- رجوع از اذن    102
۴-۴-۱-۶- لزوم و جواز اذن محض    102
۴-۴-۱-۷- اذن الزام آور یا اعطای حق    103
۴-۵- ایقاعات موجد تعهد    103
۴-۵-۱- تعهد به سود ثالث    103
۴-۵-۱-۱- تعریف و صورت ایجاد تعهد    104
۴-۵-۱-۲- ماهیت حقوقی تعهد به نفع شخص ثالث    104
۴-۵-۱-۳- قلمرو ماده ۱۹۶ ق.م    104
۴-۵-۱-۴- طرق ایجاد تعهد به نفع ثالث    105
۴-۵-۱-۵- رَد تعهد از سوی ثالث    105
۴-۵-۱-۶- لزوم و جواز تعهد به نفع شخص ثالث    106
۴-۵-۲- تنفیذ اعمال حقوقی غیر نافذ    106
۴-۵-۲-۱- مفهوم اجازه    106
۴-۵-۲-۲- ماهیت اجازه    106
۴-۵-۲-۳- شرایط اجازه    107
۴-۵-۲-۴- لزوم و جواز اجازه    108
۴-۶- ایقاعات مربوط به وصیت    108
۴-۶-۱- وصایای ایقاعی    108
۴-۶-۱-۱- وصیت عهدی    108
۴-۶-۱-۲- وصیت بر غیر محصور و جهات    109
۴-۶-۱-۳- وصیت به ابراء    109
۴-۶-۲- رَد وصایت    110
۴-۶-۲-۱- تعریف وصی    110
۴-۶-۲-۲- رَد وصایت    110
۴-۶-۳- تنفیذ و رد وصایای زاید بر ثلث    110
۴-۶-۳-۱- تنفیذ وصیت زاید بر ثلث    111
۴-۶-۳-۲- رَد وصیت زاید بر ثلث    111
۴-۶-۴- لزوم و جواز    111
۴-۶-۴-۱- لزوم و جواز وصیت از طرف موصی:    111
۴-۶-۴-۲- لزوم و جواز وصایت ار طرف وصی:    112
۴-۶-۴-۳- لزوم وجواز تنفیذ و رد وصیت زاید بر ثلث:    112

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
نتیجه گیری ۱۱۵
پیشنهادها    118
منابع و مآخذ
منابع فارسی    120
منابع عربی ۱۲۱
قوانین ۱۲۲
چکیده انگلیسی


تعریف ایقاع

در ایقاع انشاء اثر حقوقی با یک اراده کامل است و نیاز به توافق با اراده دیگر ندارد. در اصطلاح حقوقی، ایقاع دارای دو معنی مصدری و اسم مفعوی است. در معنی مصدری، ایقاع عبارت است از انشای ماهیت حقوقی به اراده شخص مانند انشای تملک سهم فروخته شده در برابر معادل ثمن معامله که به وسیله شفیع به خریدار داده می شود. (ماده ۸۰۸ ق.م) در معنی اسم مفعولی، ایقاع عبارت از ماهیت حقوقی یک طرفه ای است که در قانون پیش بینی شده و به اراده انشایی شخص ایقاع کننده در عالم اعتبار تحقق پیدا می کند؛ مثلاً ماهیت شفعه که در نتیجه انشا و اعمال حق شفعه در عالم حقوق به وجود می آید، ایقاع در معنی مفعولی یا محصولی است. (–،۱۳۹۰،۴۳)

ارکان ایقاع

برای شناختن مفهوم ایقاع در کنار قرارداد باید دانست که: (–،همان منبع،۱۹-۲۴) الف: آنچه در ایقاع صورت می پذیرد کاری ارادی است که به منظور رسیدن به هدف خاص انجام می پذیرد و نباید آن را با رویدادهای طبیعی و قهری اشتباه کرد. ب: اثری که بر این کار ارادی مترتب می شود دلخواه است. یعنی همان است که اراده کننده خواسته و انشاء کرده است. پس، ایقاع از سنخ کارهای ارادی که در جهان حقوق آثار قهری به بار می آورد مانند: (جرایم، غصب و اتلاف عمدی) نیست. احتمال دارد که قانونگذار برای هر ایقاع لوازم قانونی و عرفی خاص پیش بینی کند ولی، این لوازم ناظر به آثار فرعی نتیجه مطلوب اصلی است. برای مثال: شوهری که زن خود را طلاق می دهد باید هزینه معیشت او را در زمان عده رجعی به عهده بگیرد. این تعهد نتیجه خواست و انشاء شوهر نیست؛ لازمه قانونی طلاق رجعی است. باوجود این، طلاق را از شمار اعمال ارادی خارج نمی سازد.

اهمیت ایقاع در روابط اجتماعی و کاربردهای آن

همانطور که گفته شد ایقاع نیز بخش مهمی از اعمال حقوقی است و در سرنوشت روابط اجتماعی اثر فراوان دارد به طوری که پاره ای از ایقاع های مهم همچون (طلاق – فسخ – حیازت مباحات – ابراء) به طور پراکنده در قانون مدنی آمده است. حال با توجه به اینکه ایقاع در زندگی اجتماعی ما اثر دارد به تنوع ایقاع ها در حقوق عینی، حقوق دینی و حقوق خانواده، می پردازیم.

مفهوم سبق

یکی از قواعد مسلم فقهی قاعده معروف (سبق) است. (–، همان منبع،۲۸۳) مفاد این قاعده آن است که هر کس نسبت به استفاده از مباحات اصلی یا مکان های مشترک؛ نظیر راهها، مساجد و موقافات عامه سبقت بگیرد، مادام که اعراض نکرده یا مدت مدیدی آن را رها نساخته است حق اولویت دارد وکسی نمی تواند مزاحم اوگردد. قاعده سبق منبعی برای نظم حقوقی نسبت به بهره برداری از مشترکات است.

اعراض از حق انتفاع و ارتفاق

به موجب ماده ۴۰ ق.م: «حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند». و طبق ماده ۹۳ ق.م: «ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری». بنابراین برای فهم درست از این حقوق بایستی به قانون مدنی و آثار حقوق دانان رجوع کرد که از حوصله این تحقیق خارج است. به هر حال اگر منتفع به اختیار از حق خود بگذرد و آن را اسقاط کند، مالکیت صاحب عین کامل می شود و حق انتفاع از بین می رود. برای مثال: صاحب حق عبور با تغییر دادن وضع طبیعی ملک خود از حق می گذرد.

اخذ به شفعه

(اخذ به شفعه) در واقع مرحله اجرای (حق شفعه) است و همه اعتبار و نفوذ خود را از آن حق می گیرد.

تعریف حق شفعه

قانون مدنی حق شفعه را به طور مستقیم تعریف نکرده است. ولی ماده ۸۰۸ ق.م که شرایط ایجاد حق را شمرده، به خوبی می توان به مفهوم و تعریف حق دست یافت. در این ماده می خوانیم: «هر گاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند، شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند. این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می گویند». پس، در تعریف حق شفعه می توان گفت «حق تملک قهری حصه شریک سابق است از خریدار آن، در برابر قیمتی که پرداخته». (–،همان منبع،۲۱۴)

تعریف ابراء

ماده ۲۸۹ ق.م، ابراء را با این عبارت تعریف می کند: «ابراء عبارت از این است که دائن از حق خود به اختیار صرف نظر کند». بهتر است در تعریف ابراء گفته شود: «ابراء ایقاعی است رایگان که به موجب آن طلبکار از حق خویش می گذرد».

مفهوم رجوع

رجوع به معنی برگشت به حالت قبل از عقد معین یا قبل از ایقاع معین. در این صورت مرادف با معنی فسخ است.(–، ۱۳۸۷، واژه رجوع، ش ۲۶۳۴) رجوع گاه به معنای انصراف از اکمال عمل حقوقی است؛ هنگامی که شخص برخی از مقدمات اجرای عمل حقوقی را انجام داده ولی هنوز عمل حقوقی تحقق نیافته باشد، حال انصراف از اتمام عمل حقوقی رجوع نامیده می شود.برای مثال: رجوعی که در عقود عینی قبل از اقباض رخ می دهد. ماده ۶۰ ق.م مقرر می دارد: «در قبض فوریت شرط نیست، بلکه مادامی که واقف رجوع از وقف نکرده است، هر وقت قبض بدهد وقف تمام می شود». استفاده از واژه «رجوع» به جای «فسخ» به دلیل تمام شدن وقف و اختصاص فسخ به عقد کامل است. همچنین وصیت که معلق به فوت است و قبل از آن از طرف موصی قابل رجوع است.

مفهوم رد

رد در لغت به معنی تخطه کردن و نپذیرفتن و برگرداندن است. رد در باب ارث، وصیت، وصایت، دادرسی (رد دادرس)، رد قَسَم نیز به کار رفته است. اما آنچه مد نظر ما است رد عقد غیر نافذ می باشد که آن به معنی امضاء نکردن عقد غیر نافذ به علت اکراه یا فضولی بودن یا سفه عاقد و امثال آنها است و در مقابل تنفیذ عقد غیر نافذ استعمال می شود. (–،۱۳۸۷،ش۲۶۳۹)

مفهوم اجازه

اجازه اظهار رضایت شخصی است که قانون رضای او را شرط تأثیر عقد یا ایقاعی دانسته است که از دیگری (خواه مالک نباشد، خواه مالک اما محجور باشد مانند سفیه) صادر شده است؛ مشروط بر اینکه رضایت مزبور بعد از صدور عقد یا ایقاع مذکور صادر شود. اگر پیش از آن صادر شود آن را اصطلاحاً اذن نامند.(–،۱۳۸۷،ش۵۲)

تعریف وصی

به موجب ذیل ماده ۸۲۶ ق.م: «… کسی که به موجب وصیت عهدی ولیّ بر مورد ثلث یا بر صغیر قرار داده می شود وصی نامیده می شود». بنابراین وصی شخصی است که از طرف موصی برای اجرای وصایای او معین می شود، خواه وصیت ناظر به سرپرستی کودکان باشد یا اداره اموال و تسویه ترکه یا تملیک مال معین یا اجرای تشریفات مذهبی و کفن و دفن و اداء واجبات و خواه شخص طبیعی باشد یا حقوقی.

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد.
جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد)
شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان
isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com
۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

پایاننامه حقوق خصوصی استقلال حصر سندرسمی نقل ملک ثبت شده

جهت خرید و دانلود پایاننامه حقوق خصوصی استقلال حصر سندرسمی نقل ملک ثبت شده روی دکمه افزودن به سبد خرید یا با ایمیل زیر در ارتباط باشید

sellthesis@gmail.com

دانلود پایان نامه ارشد حقوق


پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی استقلال و حصر سند رسمی درنقل ملک ثبت شده


پایاننامه حقوق خصوصی استقلال حصر سندرسمی نقل ملک ثبت شده


چکیده

در حقوق ایران نقش سند در ثبوت و اثبات نقل و انتقال املاک ثبت شده، به شدت مورد اختلاف است و دامنه آن علاوه بر مقنن و قوانین مصوب؛ به دکترین حقوقی و رویه قضائی نیز تسرّی یافته و تا کنون موفق به اتخاذ رویه واحد نشده است. طرفداران نقش ماهوی سه نظریه؛ تشریفاتی، شرط مؤخر تملیک و شرط قابلیت استناد علیه ثالث و طرفداران نقش شکلی نیز سه نظریه؛ صرفا اثباتی، دلیل منحصر و دلیل قاطع برای سند رسمی و نقش آن در انتقال املاک ثبت شده، ارائه کرده اند. در این پایان نامه، با تکیه بر حقوق ثبت موضوعه و شرح مفصل مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷، ۴۸ قانون ثبت و توضیح و تبیین، فرض حقوقی مطلق ماده ۲۲ ق.ث. و مبانی و مستندات و قلمرو اجبار به سند رسمی و ضمانت اجرای آن و عدم پذیرش سند عادی؛ به نقد نظریات شش¬گانه از منظر؛ تفسیر مواد قانون ثبت، ادله اثبات نقل و لزوم تجمیع ثبوت و اثبات و لزوم تمهیدی بودن ادله و نقد توجیهات حقوقی آن¬ها پرداخته¬ایم و نظریات شکلی و دو نظریه شرط مؤخر و شرط قابلیت استناد علیه ثالث را مستدلاً مردود و نظریه تشریفاتی را تنقیح و ترجیح داده¬ایم. بنابراین ثبوت و اثبات نقل املاک ثبت شده، منحصر به سند رسمی و سند مرقوم مستقلا و بدون نیاز به ثبت در دفتر املاک ناقل است. سند عادی از منظر حقوقی و نزد حاکمیت (دولت و ملت) ثبوتی و اثباتی «باطله» و تعهدی اخلاقی است و وارد دنیای حقوقی نشده است و پذیرش و ترتیب اثر دادن به آن مخالف فرض ماده ۲۲ ق.ث و موجب مسئولیت مدنی و انتظامی و بعضاً کیفری است.

کلید واژه ها: ثبوت و اثبات، اسباب نقل، ادله اثبات نقل، فرض مطلق حقوقی ثبت ملک، استصحاب مالکیت رسمی، استثناء منصوص نقل، ضمانت اجرای عدم ثبت، عدم پذیرش، اجبار به ثبت سند.


« فهرست مطالب »

عنوان صفحه
چکیده ۱
مقدمه ۲
فصل اول
کلیات، مختصری از حقوق ثبت
بخش اول: کلیات تحقیق و عمومات ثبتی ۵
بخش دوم: فرض¬حقوقی ماده ۲۲ق.ث ۱۹
۱- ثبت ملک اقدامی دولتی و حاکمیتی است ۱۹
۲- ارزش ذاتی و عینی ثبت ملک ۱۹
۳- جایگاه ماده۲۲ ق.ث. ۲۰
۴- منطوق ماده ۲۲ ق.ث. ۲۱
۵- مفهوم ماده ۲۲ ق.ث. ۳۰
فصل دوم
سند رسمی و معاملات املاک ثبت شده
بخش اول: مستندات و مبانی ۳۶
گفتار اول: ماهیت و صورت سند رسمی ۳۶
گفتار دوم: ثبوت و اثبات سند رسمی ۳۹
گفتار سوم: اسباب تملک و اسباب نقل ۴۲
گفتار چهارم: ادله اثبات نقل ۴۳
گفتار پنجم: مستندات اجباری بودن نقل به سند رسمی ۴۵
گفتار ششم: مبانی اجبار و الزام ۴۷
بخش دوم: قلمرو ، مصادیق ، ضمانت اجراء ۵۱
گفتار اول: قلمرو الزام و اجبار، شرح مواد ۴۶ و۴۷ ق.ث ۵۱
گفتار دوم: ضمانت اجرای ثبت اجباری اسناد ۵۵
۱-شرط اعمال ماده ۴۸ ق.ث ۵۵
۲-معنای«عدم پذیرش» ۵۶
۳- «صورت» (سند) مصداق ماده ۴۸ مردود است یا «معنا»ی (مسند) آن؟ ۵۹
۴- ترتیب اثردادن به ثبوت مصداق ماده ۴۸ جرم است ۶۲
۵- شباهت و تفاوت سند رسمی مصادیق مواد ۴۶و۴۷ ق.ث ۶۳
فصل سوم
دکترین حقوقی ، ثبوت و اثبات
بخش اول: کلیات ۶۸
گفتار اول: رابطه ثبوت و اثبات ۶۸
گفتار دوم: ادله تمهیدی و عارضی- ادله اثبات حق و دعوا ۶۹
گفتار سوم: ادله اثبات در حقوق ثبت ۷۱
گفتار چهارم: سابقه فقهی ۷۴
گفتار پنجم: رویه قضائی ۷۵
بخش دوم: عقاید علمای حقوقی ۷۷
گفتار اول: نظریه شکلی ۷۷
الف) نقش صرفاً اثباتی ۷۷
ب) دلیل منحصر اثباتی ۸۰
ج) دلیل قاطع اثباتی ۸۰
د) آثار و نتایج نظریه شکلی ۸۱
گفتار دوم: نظریه ماهوی ۸۲
الف) نقش تشریفاتی ۸۲
ب) نظریات منشعبه از نظریه ماهوی ۸۶
۱-نظریه تملیک مؤخر ۸۶
۲- نظریه شرط قابلیت استناد علیه ثالث ۸۸
بخش سوم: نقد عمومی نظریات ۸۹
۱- ایرادات نظریات شکلی ۸۹
۲- ایرادات نظریات ماهوی ۹۱
فصل چهارم
نقد(خصوصی) نظریات
گفتار اول: ایرادات نظریات شکلی ۹۶
الف) ایرادات در مبانی و مستندات ۹۶
ب) ایرادات در تفسیر مواد قانون ثبت ۹۹
ج) ایرادات در ادله اثبات ۱۰۳
د) ایرادات در توجیه حقوقی ۱۱۸
۱- در قرار داد تشکیل بیع ۱۱۸
۲- در فروش بدون تنظیم سند ۱۴۵
گفتار دوم: ایرادات نظریات ماهوی ۱۵۹
۱- نظریه ثبوتی ۱۵۹
۲- نظریه تملیک مؤخر و شرط قابلیت استناد علیه ثالث ۱۶۰
فصل پنجم
تنقیح نظریه تشریفاتی
الف) تمهید و توجیه جدید ۱۶۳
۱- ماده ۲۲ ق.ث ابطال و تغییر ثبت ملک مطلقاً ممنوع ۱۶۳
۲- اصل بقاء و استمرار مالکیت رسمی است ۱۶۳
۳- مستند اجبار، انواع سند رسمی با توجه به موضوع نقل ۱۶۴
۴- امکان¬ندارد¬مواد ۴۶ و ۴۷ ق.ث ثبوتی نباشد نقل از اسباب نقل برمی¬آید نه از ادله ۱۶۵
ب) استقلال سند رسمی ۱۶۸
ج) دلیل برای اثبات نقل و اثبات، مستلزم وقوع اسباب نقل ۱۷۰
د) سند عادی و تفکیک مصادیق مواد ۴۶ و ۴۷ ق.ث ۱۷۱
ه) سند عادی، تعهد به انجام تکلیف قانونی ۱۷۲
۱- تعهدات متعدد، تعهدات معارض ۱۷۲
۲- ورود تعهد اخلاقی به دنیای حقوق ۱۷۲
و) ضمانت اجرای اسناد عادی معاملات املاک ثبت شده ۱۷۳
ز) آیا تعهدات اخلاقی قابل الزام به تنظیم سند رسمی است؟ ۱۷۳
ح) تعارض سند عادی با رسمی مؤخر، آیا رسمی قابل ابطال است؟ ۱۷۵
ط) دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ترجیح بلا مرجح، خطر تعمیم ۱۷۵
نتیجه و پیشنهاد ۱۷۷
منابع و مأخذ ۱۸۰
چکیده انگلیسی ۱۸۲

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد.
جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد)
شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان
isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com
۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

پایاننامه حقوق خصوصی ازدواج موقت قانون جدید حقوق ایران

جهت خرید و دانلود پایاننامه حقوق خصوصی ازدواج موقت قانون جدید حقوق ایران روی دکمه افزودن به سبد خرید یا با ایمیل زیر در ارتباط باشید

sellthesis@gmail.com

دانلود پایان نامه ارشد حقوق


پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده


پایاننامه حقوق خصوصی ازدواج موقت قانون جدید حقوق ایران


چکیده

ازدواج موقت نهادی است که در فقه اسلامی به آن پرداخته شده و همچنین در قرآن کریم بدان اشاره گردیده که هدف اصلی آن کنترل غریزه جنسی در مسیر شرعی و صحیح بیان شده است و در مواقع عسرت و اضطرار پیشنهاد میگردد.قانون‌گذار ایران که به تاسی از فقه اسلامی به وضع قوانین می-پردازد ازدواج موقت را به رسمیت شناخته است. در تحقیق حاضر که با عنوان ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده مصوّب ۹۱ می‌باشد از روش توصیفی تحلیلی استفاده گردیده است و تمامی اهتمام خود را بر آن گذاشته که به بررسی جایگاه ازدواج موقت در ایران و به بررسی نقاط ضعف و قوت مواد قانونی مطرح شده بپردازد و در نهایت به این نتیجه دست یافتیم که قوانین مرتبط به ازدواج موقت بسیار ناقص و مبهم میباشد که نه تنها با این اوصاف به عنوان راه حلی که جامعه را از تباهی و فساد نجات دهد استفاده نمیشود بلکه با این اهمال کاری و اغماض قانونگذار محترم به مشکلات عدیده جامعه مشکلاتی از قبیل اختلاف در نسب، اختلاط درنسب، پایمال گردیدن حقوق زوجین و.. می افزاید و در نهایت این امر منجر به تباهی کانون خانواده و جامعه می گردد از این‌رو می‌بایست با صرف وقت و هزینه بیشتر در جهت مطالعه همه‌ی جوانب ازدواج موقت به وضع قوانین جامع و واضحی در زمینه شرایط شکلی و ماهوی و آثار این ازدواج و از همه مهمتر به ضمانت اجرای این موارد پرداخته شود. از سوی دیگر قانون جدید حمایت از خانواده با امعان نظر به این موضوع تغییراتی را تنها در زمینه ثبت ازدواج موقت ایجاد نموده که جای بسی امید می‌باشد اما باز هم ناقص است و میتوانست حداقل برای جلوگیری از مشکلات به تاسیس نهادی بیاندیشد که برای زوجین سند نکاحیه ای صادرنماید که قابلیت استناد در محاکم دادگستری را داشته باشد. در نهایت تا رسیدن به نقطه‌ای که بتوان در آن تمامی جوانب را مد نظر قرار داد راه زیادی باقی مانده است.

کلمات کلیدی: ازدواج موقت، آثار متعه، ثبت نکاح موقت، فرزند متعه، قانون حمایت از خانواده


فهرست مطالب

مقدمه    1
الف) بیان مسئله    2
ب) اهداف پژوهش    4
ج) سوالات اصلی پژوهش    4
د) فرضیه های پژوهش    4
ه) روش پژوهش    5
و) پیشینه پژوهش    5
ز) سازماندهی پژوهش    7
فصل اول: کلیّات
مبحث اول: مفاهیم و تقسیمات    10
گفتار اول: مفهوم نکاح    11
بند اول: مفهوم نکاح در فقه    12
بند دوم: مفهوم نکاح در حقوق موضوعه    13
گفتار دوم: انواع نکاح    16
بنداول: نکاح دائم    17
مبحث دوم: مبانی و تاریخچه ازدواج موقت    19
گفتار اول: فلسفه ازدواج موقت    21
بند اول: مبانی عام ازدواج موقت    22
بند دوم: مبانی خاص ازدواج موقت    24
گفتار دوم: پیشینه ازدواج موقت در ادیان    25
بند اول: قبل از اسلام    25
بند دوم: بعد از اسلام    27
بند سوم: ازدواج موقت در یهود    29
بند چهارم: ازدواج موقت در زرتشتیان    31
مبحث سوم: جایگاه ازدواج موقت در اسلام ودلایل مشروعیت آن    32
گفتار اول:جایگاه ازدواج موقت در اسلام    33
بند اول: ازدواج موقت در قرآن کریم    33
ج ) متعه و ازدواج در قرآن کریم    36
بند دوم: ازدواج موقت در سنت    40
بند سوم: ازدواج موقت از نظرفقها    45
بند چهارم: ازدواج موقت و عقل    47
گفتار دوم: ادله مشروعیت ازدواج موقت از نظر شیعه    50
بند اول: قرآن مجید    50
بند دوم: روایات    56
بند سوم: اجماع فقهاء شیعه:    60
گفتار سوم: ادلّه ی حرمت ازدواج موقت از نظر اهل سنت    60
بند اول: تحریم خلیفه دوم    60
بند دوم: مخالفت صحابه و تابعین    61
بند سوم: اجماع صحابه بر تحریم ازدواج موقت    63
بند چهارم: نسخ ازدواج موقت به آیات قرآن    65
گفتار چهارم: نقد و ارزیابی دلایل موافق و مخالف مشروعیت ازدواج موقت    68
بند اول: نقد مخالفین بر اساس آیات قرآن    68
بند دوم: نقد مخالفین ازدواج موقت با سنت    72
فصل دوم: پیشینه، جایگاه و شرایط ازدواج موقت در حقوق ایران
مبحث اول: پیشینه و جایگاه ازدواج موقت در نظام حقوقی ایران    75
گفتاراول: پیشینه درحقوق ایران    75
بند اول:‌ قبل از انقلاب    75
بند دوم: بعد از انقلاب    76
گفتار دوم:جایگاه ازدواج موقت در قوانین ایران    78
بند اول:‌ سن نکاح منقطع    78
بند دوم: اجازه ولی و مصلحت مولی علیه    80
بند سوم: حدود و قیود در ازدواج موقت    81
مبحث دوم: شرایط شکلی ازدواج موقت    83
گفتار اول:‌خواستگاری    83
گفتار دوم:‌ قصد انشاء درازدواج موقت    85
گفتار سوم: الفاظ درازدواج موقت    86
گفتار چهارم:‌ صیغه    87
گفتار پنجم: تعلیق درازدواج موقت    88
گفتار ششم: ثبت نکاح موقت    88
بند اول:پیشینه ثبت    89
بند دوم:‌ اهداف ثبت نکاح    89
بند سوم: ثبت نکاح در قانون حمایت خانواده    93
مبحث سوم: شرایط ماهوی ازدواج موقت    96
گفتاراول: ‌شرایط عاقد درازدواج موقت    96
گفتار دوم:طرفین ازدواج موقت    97
گفتار سوم: مدت در ازدواج موقت    98
بند اول: چگونگی مدت درازدواج موقت    98
بند دوم: تجدید مدت در ازدواج موقت    99
بند سوم: عدم ذکر مدت در نکاح منقطع    99
گفتارچهارم: مهر در ازدواج موقت    100
بند اول:‌اقسام مهر    100
بند دوم: شرایط مهر در ازدواج    101
بند سوم: تسلیم مهر در ازدواج موقت    103
بند چهارم: تراضی مقدار مهر    103
بند پنجم: تملک مهر در ازدواج موقت    104
گفتارپنجم: احکام مهر در ازدواج موقت    105
بند اول: تقسیط مهر    105
بند دوم: تلف و عیب مهر    106
بند سوم: حق امتناع زوجه    107
بند چهارم: سقوط حق امتناع در نکاح موقت    108
گفتار ششم: شروط ضمن عقد    109
بند اول: شروط مفسد عقد    109
بند دوم: شروط صحیح عقد    110
بند سوم: شرط خیار در ازدواج موقت    111
فصل سوم: احکام و آثار ازدواج موقت و تحولات ناشی از
اجرای قانون جدید حمایت از خانواده
مبحث اول: آثار ازدواج موقت    114
گفتاراول: حقوق و تکالیف زوجین    116
بند اول: حسن معاشرت    116
بند دوم: تشییدمبانی خانوادگی وتربیت اولاد    118
بند سوم: ریاست خانواده    121
بند چهارم: نفقه    123
بند پنجم: توارث    127
بند ششم: وصیّت    130
گفتار دوم: عده در ازدواج موقت    131
بنداول: عده فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای آن    132
بند دوم: عده وفات    134
گفتار سوم: نسب فرزند حاصل از ازدواج موقت    135
گفتار چهارم: مقایسه آثار ازدواج موقّت با ازدواج دائم    136
بنداول: وجوه اشتراک    137
بند دوم: وجوه افتراق    139
مبحث دوم: انحلال ازدواج موقت    140
گفتار اول: فسخ نکاح    141
بند اول: خیار عیب    142
بند دوم: خیار تدلیس    143
بند سوم: خیار تخلف وصف    144
گفتاردوم: انقضای مدت    145
گفتار سوم: فوت    145
گفتارچهارم: بذل مدت    146
بند اول: شرایط صحت بذل    146
بند دوم: جایگاه بذل مدت در قوانین ایران    147
گفتارپنجم: مهر وانحلال نکاح موقت    148
بنداول: مهر در مورد فسخ    148
بند دوم:‌ مهر در مورد انقضای مدت    149
بند سوم: مهر و بطلان عقد ازدواج موقت    149
بند چهارم: مهر زوجه در صورت فوت در نکاح موقت    149
بند پنجم: مهر زن در صورت عدم نزدیکی تا انقضای مدت    150
بند ششم: مهر در مورد بذل مدت پس از نزدیکی    151
بند هفتم: مهر در مورد فوت    151
گفتارششم: استنکاف شوهراز دادن نفقه و انحلال عقد موقت    152
مبحث سوم: تحوّلات قانونی حمایت از خانواده در موضوع نکاح موقّت    153
گفتار اول: ازدواج موقت در قانون حمایت از خانواده    153
گفتاردوم:تفاوت قانون حمایت از خانواده با قانون خانواده گذشته درعقد موقت    156
نتیجه‌گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری    159
منابع و مأخذ    163
ضمیمه: قانون جدید حمایت خانواده مصوب اسفند ۱۳۹۱    169


نکاح منقطع یا موقت یا متعه

در برخی از کتب فقهی آمده است: (‌حلیت زنان با چهار چیز می شود: نکاح دائم و منقطع، ملک یمین و تحلیل ) علامه در تبصره و محقق در شرایع گفته اند: نکاح بر سه قسم است: دائم،‌منطقع،‌ملک یمین. در تحریرالوسیله نکاح را به دو قسم دانسته و نوشته است: النکاح قسمین: دائم و منطقع و کل منهما یحتاج الی عقد مشتمل علی ایجاب و قبول و….) در قانون مدنی ایران در ماده ۱۰۷۵ صراحتا نکاح موقت را چنین تعریف می نماید: “نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد ” پس لذا چنین می توان اذعان نمود که نکاح موقت عقدی است که برای مدت معینی با تعیین مهریه ای مشخص بین زوجین مقرر می گردد.

تاریخچه ازدواج موقت

یکی از عمده ت%D

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد.
جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد)
شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان
isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com
۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

پایاننامه حقوق خصوصی وثایق بانکی تسهیل وصول مطالبات بانک

جهت خرید و دانلود پایاننامه حقوق خصوصی وثایق بانکی تسهیل وصول مطالبات بانک روی دکمه افزودن به سبد خرید یا با ایمیل زیر در ارتباط باشید

sellthesis@gmail.com

دانلود پایان نامه ارشد حقوق


پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی ارزیابی انواع وثایق در سیستم بانکی کشور با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک


پایاننامه حقوق خصوصی وثایق بانکی تسهیل وصول مطالبات بانک


چکیده

بانکها برای  حصول نسبی از اجرای تعهدات تسهیلات گیرنده و کاهش ریسک ناشی از عدم وصول تسهیلات اعطائی و بازگشت سرمایه از وثایق و تضامین متنوعی اعم از منقول و غیر منقول و اسناد تجاری استفاده می نمایند .مطابق ماده ۶ آئین نامه اعطای تسهیلات بانکی مصوب ۱۴/۱۰/۶۲ هیئات محترم وزیران «اعطای تسهیلات عنداللزوم، به تشخیص بانک، منوط به اخذ تامین کافی برای حفظ منابع بانک و حسن اجرای قراردادهای مربوط می باشد ». بنابراین بانکها را که مسئول صیانت از منافع سپرده گذاران هستند و باید نهایت مساعی خود را در این زمینه بکار گیرند نمی توان مجبور به قبول و تعین یک وثیقه مشخص برای مشتریان مختلف کرد. می توان گفت که تعین مصادیق وثایق، حسب ویژگیها و شرایط تسهیلات گیرنده به بانکها تفویض گردیده است. لذا در این تحقیق سعی و تلاش گردید تا راه کارهای عملی برای تشخیص اولویت و  انتخاب وثیقه مناسب  با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک ترسیم گردد. لذا با توجه به اهداف پایان نامه و رویکرد آن در کند و کاوی که پیرامون انواع وثایق در شرایط گوناگون قرارداد و تسهیلات گیرنده بعمل آوردم به نتایج خوبی دست یافتم از آن جمله اینکه در بعضی از قرار دادها یا موارد خاصی از تسهیلات گیرندگان، سند مالکیت در اولویت نسبت به دیگر وثایق قرار دارد ولی در شرایط عادی که نزدیک به اکثریت پرونده ها را شامل می شود اولویت انتخاب وثایق به ترتیبی است که در نتیجه پایان نامه به صورت مبسوط به آن پرداخته شده است.  


فهرست مندرجات

عنوان    صفحه
چکیده:    1
مقدمه:    2
۱- بیان مسئله    2
۲- سوال اصلی    3
۳- پیشینه تحقیق    3
۴- فرضیه تحقیق    4
۵- اهداف تحقیق    4
۶- ضرورت تحقیق    5
۷- ساماندهی تحقیق    5
بخش اول: کلیات    6
فصل اول: وثایق قابل اجرا از طریق ثبت یا احکام قضائی    10
مبحث اول: چک    10
گفتاراول: ماهیت حقوقی چک    11
گفتاردوم: واخواست اسناد تجاری    14
مبحث دوم: سفته    18
گفتاراول: ماهیت سفته    20
گفتاردوم: ویژگیهای سفته    25
بند۱- اجرای مقررات برات در مورد سفته:    25
بند۲- سفته معتبراز نگاه بانک :    26
بند۳- سررسید سفته و عندالمطالبه    26
بند۴- واخواست سفته:    27
مبحث سوم: سند مالکیت    29
گفتاراول: سند مالکیت وانواع آن    29
بند۱- سند مالکیت مشاع:    34
بند۲- سند مالکیت شش دانگ:    35
گفتاردوم: مالکیت معارض    35
بند۱- وظیفه اداره ثبت درمورداسناد معارض :    36
بند۲- تکلیف دارنده سند معارض :    38
فصل دوم: وثایق قابل وصول مستقیم توسط بانک    40
مبحث اول: اوراق مشارکت    40
گفتاراول: ماهیت حقوقی رابطه ناشی از انتشار اوراق مشارکت    43
بند۱- مقایسه رابطه موضوع ورقه مشارکت باعقد قرض:    43
بند۲- مقایسه رابطه موضوع ورقه مشارکت با عقد مضاربه    45
بند۳- مقایسه رابطه موضوع ورقه مشارکت با عقد شرکت:    46
گفتاردوم: چگونگی مالکیت  ناشر و صاحب ورقه نسبت به اموال طرح    48
مبحث دوم: ضمانت نامه بانکی    55
گفتاراول: ماهیت و نظام حقوقی ضمانت نامه بانکی    57
بند۱- ضمانت‌نامه حسن انجام کار:    58
بند۲- ضمانت‌نامه استرداد پیش‌ پرداخت:    58
بند۳- ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه یا مزایده:    59
گفتاردوم: ویژگیهای قرارداد پایه    59
بند۱- غیرقابل استناد بودن ایرادات    60
بند۲- دربردارنده تعهدی مستقل:    61
مبحث سوم: سپرده های بانکی    64
گفتاراول: حساب سپرده سرمایه‌گذاری پس‌انداز    64
گفتاردوم: حساب سپرده‌ قرض‌الحسنه جاری    69
بخش دوم: احکام و آثار وثایق و تضمینات بانکی    78
فصل اول: مراحل اجرا ی  هر کدام از وثایق بانکی    78
مبحث اول: شیوه و مراحل اجرای چک    78
گفتاراول: پیگیری کیفری چک پرداخت نشدنی    79
بند۱- مبنای کیفر صادر کننده چک بی محل:    79
بند۲- موارد تعقیب کیفری صادر کننده چک پرداخت نشدنی:    80
بند۳- موانع پیگیری کیفری چک پرداخت نشدنی:    82
بند۴- مجازات صدور چک بی محل:    82
گفتاردوم: پیگیری حقوقی چک پرداخت نشدنی    83
بند۱- پیگیری از طریق دادگاه حقوقی:    83
بند۲- پیگیری از طریق دوایر اجرای ثبت:    85
مبحث دوم: شیوه و مراحل اجرای سفته    88
گفتاراول: شرایط استفاده از مزایای قانونی سفته    88
بند۱- اقامه دعوی تجاری از طریق تقدیم دادخواست تجاری:    90
بند۲- اقامه دعوی مدنی از طریق تقدیم دادخواست مدنی    91
گفتاردوم: مرور زمان و مزیت عام  اسناد تجاری    91
بند۱- اسناد تجاری وسیله انتقال طلب و انتقال وجه    93
بند۲-  اسناد تجاری حاکمیت مسئولیت تضامنی:    93
بند۳- صدور قرار تامین خواسته:    93
بند۴- غیر قابل استناد بودن ایرادات    94
مبحث سوم: شیوه و مراحل اجرای سند مالکیت    95
گفتاراول: درخواست صدور اجرائیه اسناد رهنی    96
گفتاردوم: مراحل صدور اجرائیه اسناد رهنی    99
مبحث چهارم: شیوه و مراحل پرداخت ضمانت نامه‌های بانک    102
گفتاراول: شیوه‌های متداول پرداخت    103
بند۱- پرداخت به صرف درخواست:    103
بند۲- پرداخت با اولین درخواست منضم به اعلام کتبی تخلف اصیل از قرار داد پایه:    105
بند۳- پرداخت با اولین درخواست منضم به گواهی شخص ثالث:    106
بند۴- پرداخت با اولین  درخواست منضم به رای دادگاه یا داور:    107
گفتاردوم: ماهیت اسنادی شیوه‌های پرداخت ضمانت‌نامه‌های بانکی    109
مبحث پنجم: شیوه ومراحل پرداخت اوراق مشارکت و گواهی سپرده‌های سرمایه گذاری    111
فصل دوم: تضمینات بانکی، مشکلات ومرجحات حقوقی آن    117
مبحث اول: اموال و اسناد    117
گفتاراول: اموال    117
بند۱- اموال منقول    119
بند۲- اموال غیرمنقول    120
گفتاردوم: اسناد    120
بند۱- انواع اسناد لازم‌الاجراء    121
بند۲- امتیازات اسناد رسمی نسبت به اسنادعادی    123
بند۳- اسناد تجاری    124
بند۴- مزایای اسناد تجاری    125
مبحث دوم: مشکلات حقوقی و ثیقه گذاری اسناد تجاری    126
گفتار اول: تفاوت ماهوی اسناد تجاری بارهن    128
بند۱- مفهوم عقد رهن و اوصاف آن:    129
بند۲- لزوم عین بودن مورد رهن:    130
بند۳- تاثیر قبض در عقد رهن:    130
گفتاردوم: رهن دین و نظریات فقهاوحقوقدانان    132
بند۱- رهن دین و موضع فقها در آن:    132
بند۲- رهن دین و موضع حقوقدانان درآن:    134
گفتارسوم: جایگزین رهن اسناد تجاری    138
بند۱- معامله با حق استرداد:    138
بند۲- ضمانت در پرداخت:    138
بند۳- وکالت در تملک:    139
بند۴- انتقال صوری:    139
بند۵- وثیقه قراردادی:    140
مبحث سوم: محاسن و معایب هر یک از وثایق    142
گفتاراول: چک    142
گفتاردوم: سفته    144
گفتارسوم: سند مالکیت    145
گفتارچهارم: ضمانت نامه بانکی    146
گفتارپنجم: اوراق مشارکت یاگواهی سپرده مشتریان نزد بانکها    147
مبحث چهارم: تحلیل ارزیابی    148
نتیجه گیری:    153
فهرست منابع:    156
Abstract    159


ماهیت حقوقی چک

با توجه به این که چک وسیله‌ای جهانی برای پرداخت است به همین دلیل کوشش می‌شود که در جهان شکل و ماهیتی یکسان داشته باشد. لذا به بررسی چک در حقوق ایران خواهیم پرداخت. ماده ۳۱۰ قانون تجارت چک را چنین معرفی می‌کند: «چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محالٌ علیه دارد، کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید»؛ اما ماده ۲ قانون صدور چک، آن را سندی می‌داند که عهده بانک‌های دایر به موجب قانون ایران صادر شده باشد؛ یعنی چک از نظر قانون اخیر، نوشته‌ای است که عهده یک بانک صادر شده باشد و به عبارت دیگر، نوشته‌ای است که محالٌ علیه آن یک بانک است. با عنایت به دو ماده فوق و عرف موجود در ایران، چک عبارت از «ورقه‌ای است که به وسیله آن، صادرکننده مبالغی را که بانک در حساب او نگه داشته، خود برداشت می‌کند و یا به بانک دستور می‌دهد که آن را به شخص ثالث یا به حواله کرد شخص مزبور پرداخت کند». مبلغ موجود در حساب صادرکننده یا توسط صادرکننده در بانک گذاشته شده است و یا آن که بانک آن را به عنوان اعتبار به حساب او واریز کرده است. پس برخلاف ماده ۳۱۰ قانون تجارت، در عمل فقط یک بانک می‌تواند محالٌ علیه چک باشد. در کشورهای اروپایی مؤسسات دیگر مالی نیز، بسته به نظر قانون، در حکم بانک تلقی می‌شوند.

واخواست اسناد تجاری

واخواست اسناد تجاری در قانون تجارت ایران به عنوان یک عمل حقوقی مؤثر در بهره بردن از مزایای مندرج در قانون تجارت برای دارندگان اسناد تجاری، می‌باشد. به عبارت دیگر برای اینکه دارندگان این‌گونه اسناد (برات، سفته، چک) بتواند از مزایای اسناد تجاری استفاده نماید، باید عمل حقوقی واخواست را انجام دهند. همانطوری که خواهیم دید واخواست اسناد تجاری در برات و سفته طبق قانون تجارت الزامی است، در حالیکه در چک طبق آراء وحدت رویه که از سوی دیوان عالی کشور صادر شده است انجام واخواست الزامی نیست و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک می‌تواند جایگزینی برای واخواست باشد. البته باید توجه نمود که در بحث چک‌های صادره از سوی صندوق‌های قرض‌الحسنه از جهت جایگزینی گواهی عدم پرداخت به جای واخواست اختلاف نظر وجود دارد.

اوراق مشارکت

اولین تعریف قانونی از اوراق مشارکت در تبصره ۸۵ قانون برنامه دوم توسعه مصوب ۲۰/۹/۷۳ آورده شده است به موجب این تبصره وزارت راه و شهرسازی اجازه یافت مبادرت به صدور اوراق مشارکت کند. قسمت «ب» تبصره فوق مقرر می‌کند «اوراق مشارکت اوراق بهاداری است که به قیمت اسمی مشخص منتشر می‌شود و به سرمایه‌گذارانی که قصد مشارکت در طرح‌های زیربنائی، تولیدی و ساختمانی را دارند، به فروش می‌رسد. خریداران این اوراق به نسبت قیمت اسمی در سود حاصل از اجرای طرح مزبور شریک خواهند شد. اوراق بهادار علاوه بر آنکه سهل المعامله می باشند، ممکن است در وجه حامل بوده و صاحب آن مشخص نباشد و به این ترتیب دارائی مخفی را تشکیل میدهند که از لحاظ مالیاتی پنهان می مانند و از طلبکاران ممکن است مخفی بماند و از این جهت اشخاص رغبت زیادی نسبت به آنها نشان می دهند. اوراق بهادار نه تنها معرف حق هستند بلکه امروزه این حق با سند توام شده و خود سند دارای ارزش مخصوصی می باشد، به طوری که اوراق بهادار به طور مستقل صرف نظر از حقی که معرف آن هستند، مال منقول محسوب می شوند.

ماهیت حقوقی رابطه ناشی از انتشار اوراق مشارکت

با انتشار اوراق مشارکت توسط ناشر و خرید این اوراق توسط متقاضیان خرید، بین ناشر و خریدار رابطه‌ای ایجاد می‌شود که ماهیت حقوقی آن مورد مناقشه است. هدف از این بخش، قیاس این رابطه با عقود و قراردادهای مشابه است تا از این طریق ماهیت حقوقی این رابطه روشن شود.

ضمانت نامه بانکی

ضمانت‌نامه بانکی یکی از ابزارهای رایج بانکی در روابط حقوقی و قراردادی در حقوق داخلی و بازرگانی بین‌المللی است. کاربرد مؤثر این ضمانت‌نامه و نقش مؤثری که بانک در پرداخت آنها انجام می‌دهد، موجب گسترش موارد به کارگیری آنها گردیده است. ضمانت‌نامه بانکی یک پدیده حقوقی نو می‌باشد. هر چند نزدیک‌ترین ارتباط را در قراردادهای ویژه، با ضمان عقدی دارد، با این حال قواعد آن را نمی‌توان از قواعد سنتی عقد ضمان بدست آورد. پیدایش ضمانت‌نامه بانکی به طور طبیعی وابسته به پیدایش بانک و نقش روزافزونی است که بانک‌ها در زمینه‌های اقتصادی و حقوقی به عهده گرفته‌اند. بنابراین می‌توان گفت ضمانت‌نامه‌های بانکی پیش از هر چیز زاییده عرف بازرگانی داخلی و بین‌المللی است. بسیاری از کشورهایی که قوانین مدوّن و پیشرفته‌ای در زمینه‌های مختلف اجتماعی دارند، در این زمینه قانونگذاری مهمی ندارند و قواعد حقوقی ضمانت‌نامه‌های بانکی را بر پایه عملکردهای بانکی و رویّه قضایی استوار ساخته‌اند. در حقوق ایران نیز این پدیده از چند دهه اخیر تاکنون وارد عملکردهای بانکی و بویژه قراردادهای خارجی گردیده است. در قراردادهای متعددی که در سال‌های قبل از انقلاب در ایران با پیمانکاران و شرکت‌های خارجی بسته شده است در اکثر موارد از انواع مختلف ضمانت‌نامه بانکی استفاده شده و همین قراردادها زمینه اصلی بحث‌های حقوقی مربوط به ضمانت‌نامه‌های بانکی می‌باشند.

ماهیت حقوقی ضمانت نامه بانکی

ضمانت‌نامه‌های بانکی ماهیتی قراردادی دارند. صدور آنها به تقاضای متعهد اصلی یا مضمون عنه و بر مبنای قراردادی است که میان او و بانک منعقد می‌گردد. شباهت این قرارداد با ضمان عقدی باعث شده است که برخی دادگاه‌ها آن را تابع قواعد ضمان بدانند، لیکن باید دانست که این تشبیه چندان دقیق نیست و حتی گاه ممکن است به بطلان ضمانت‌نامه‌ای که به طور صحیح صادر شده است بینجامد. از دیدگاه غالب حقوقدانان ضمانت‌نامه بانکی را نباید با ضمان عقدی مقایسه کرد. زیرا در اکثر موارد ضمانت از دینی است که سبب آن به وجود نیامده است. ضمانتی این چنین، تنها نامی از ضمان را با خود دارد و درواقع توافقی است که بر مبنای ماده ۱۰ قانون مدنی می‌توان آن را الزام‌آور شناخت و طرفین را به مفاد آن پایبند دانست. گرچه عده قلیلی عقیده دارند که ضمانت حسن انجام تعهد قراردادی، که خود از اقسام ضمانت‌نامه‌های بانکی و رایج‌ترین آن است و از لحاظ ماهیت، تفاوت مهمی با بقیه ضمانت‌نامه‌ها ندارد.

سپرده های بانکی

یکی از مهمترین اعمال بانکی، که در واقع منبع اصلِی در آمد بانک هاست و در اقتصاد کشور نیز نقش موثری دارد، پذیرش سرمایه ها و ذخیره های اشخاص به صورت حسابهای جاری و پس انداز و سپرده های سرمایه گذاری است. مبنای اینگونه سپرده ها، با تمام اهمیت اجتماعی و اقتصادی که دارد، تا سال ۶۲ در قوانین بانکی و تجاری عنوان و قوانین ویژهای نداشت. در این سال، لایحه قانونی عملیات بانکی بدون ربا سپرده هارا به چند گروه تقسیم کرد: حسابهای جاری و پس انداز را «قرض الحسنه » نامید ولی ماهیت حقوقی سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را روشن نکرد، و در این لایحه بیشتر به اعمالی پرداخته شده است که بانکها بایستی با سپرده ها انجام دهند.   افراد جامعه به طور معمول سپرده‌های خود را با انگیزه‌های گوناگون در حساب‌های مختلفی در بانک‌ها قرار می‌دهند که مهم‌ترین این حساب‌ها، حساب سپرده سرمایه گذاری پس‌انداز و حساب سپرده قرض الحسنه جاری است.

احکام و آثار وثایق و تضمینات بانکی

در این اثنا اگر متهم متواری بوده و یابیم خروج وی از کشور برود می‌توان از دادگاه درخواست ممنوع الخروج کردن وی را از کشور کرد. از آنجا که با تقدیم شکایت و درخواست تعقیب قانونی متهم دادگاه تنها به جنبه جزائی صدور چک بلا محل رسیدگی کرده به منظور محکومیت متهم به پرداخت مبلغ چک ضمن محکومیت جزائی،شاکی باید تا اولین جلسه رسیدگی اقدام به تقدیم دادخواست ضرروزیان کند در صورت عدم مراجعه متهم اخذ برگ جلب سیار به منظور دستگیری وی و در صورت ضرورت تقاضای صدور قرار تامین خواسته از دادگاه ضمن دادخواست ضرر و زیان یا به صورت جداگانه در صورتی که متهم دارای اموال اعم از منقول یا غیر منقول باشد شاکی می‌تواند با اخذ قرار تامین خواسته از دادگاه مربوطه و اجرای آن نسبت به توقیف اموال معرفی شده و بر اساس مقررات قانون آئین دادرسی مدنی تا میزان وجه چک بلا محل اقدام و پس از صدور حکم و طی تشریفات قانونی حقوق خود را مطالبه کند. یکی از اسناد تجاری که اشخاص عادی و بازرگانان در معاملات خود از آن استفاده می‌کنند، سفته است. سفته یک سند تعهد پرداخت می‌باشد که در آن امضاء کننده متعهد می‌شود مبلغ مندرج در آن را پرداخت کند. اگر دارنده سفته بخواهد از مزایای قانونی این سند استفاده کند باید با مقررات آن آشنا باشد. در غیر این صورت دارنده آن نمی‌تواند از امتیاز این سند تجاری بهره مند شود و تنها قادر خواهد بود در دادگاه به عنوان یک نوشته عادی به آن استناد کند.

مراحل اجرای سند مالکیت

عقد رهن بر اساس ماده ۷۷۱ ق.م عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به دائن میدهد. که وام گیرنده یارهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می نامند. معامله با حق استرداد به حقی گفته میشود که بر اساس آن بدهکار می‌تواند با پرداخت بدهی خود به طلبکار، اصل مال را که در گرو وثیقه است مجدداً به تملک خود در آورد،که در این گونه معاملات تملیک به صورت ناقص و ناپایدار می‌باشد. و اگر فروشنده نخواهد هیچگاه به تملک قطعی تبدیل نمی‌شود. بیع شرط بر اساس ماده ۴۵۸ ق.م ، متعاملین میتوانند شرط نمایند که هرگاه با یع در مدت معین قیمت مبیع را به مشتری رد کند خیار فسخ معامله نسبت به تمام یا بعضی از مبیع را داشته باشد که برابر ماده ۴۵۹ ق.م در بیع شرط به مجرد عقد ،مبیع ملک مشتری میشود. با قید خیار برای بایع. بنابراین اگر بایع به شرایطی که بین او و مشتری برای استرداد مبیع شرط شده است عمل ننماید بیع قطعی شده و مشتری مالک قطعی مبیع میباشد.

مراحل پرداخت ضمانت نامه‌های بانک

بی اغراق مهمترین بخش هر ضمانت‌ نامه بانکی را ترتیب مقرر برای پرداخت وجه آن تشکیل می‌دهد. در واقع شیوه پرداخت ضمانتنامه جایگاه هر یک از طرفین آن(ضمانت خواه، ذی نفع  و بانک) و حدود مسئولیت آنها و نیز وضعیت مستقل یا تبعی بودن تعهد مندرج در خود ضمانتنامه رامشخص می‌سازد برای مثال، وجه ضمانت‌نامه ممکن است به صرف درخواست ذی نفع قابل پرداخت باشد. در این صورت ذی نفع ضمانتنامه از موضع قویتری در رابطه با ضمانت خواه برخوردار می‌شود و تعهد مندرج در ضمانتنامه نیز کاملاً مستقل ازتعهد مورد تضمین تلقی می‌گردد. اما اگر وجه ضمانتنامه در مقابل ارائه رای دادگاه یا داور قابل پرداخت باشد، ضمانتنامه فایده‌ای فراتر از انواع سنتی و تبعی ضمان برای ذی نفع در پی نخواهد داشت. صرف نظر از شیوه پرداخت مقرر در ضمانتنامه، ویژگی مشترک همه شیوه‌ها، با توجه به نظام حقوقی و رویه تجاری فعلی حاکم در باب این سند «اسنادی بودن» آنهاست. به این مفهوم که در همه شیوه‌های مذکور، پرداخت صرفاً در مقابل ارائه اسناد معین در متن ضمانتنامه صورت می‌گیرد که ممکن است درخواست ذی نفع به تنهایی یا همراه با گواهی شخصی ثالث، حکم دادگاه یا نظریه داور باشد.

درخواست صدور اجرائیه اسناد رهنی توسط بانک

در اجرای اسناد وثیقه ،ماده ۳۴ ق.ث و ماده ۳۴ مکرر آن مصوب ۱۳۵۱ حاکم بود. که بر اساس مواد مذکور در صورتی که بدهکار در سر رسید بدهی خود را پرداخت نمیکرد طلبکار درخواست صدور اجرائیه مینمود و اگر مورد رهن غیر منقول بود بدهکار از زمان ابلاغ اجرائیه ۶ ماه فرصت داشت که بدهی خود را پرداخت نماید و در غیر اینصورت پس از گذشت ۲ ماه یعنی مجموعاً ۸ ماه مورد رهن به حراج گذاشته می شد و چنانچه اموال منقول مورد رهن بود بدهکار بعد از ابلاغ اجرائیه ۴ ماه مهلت پرداخت بدهی خود را داشت و چنانچه بدهی پرداخت نمی شد مال مورد رهن به حراج گذاشته میشد.  اگر خریداری پیدا نمیشد اموال مورد رهن که ارزش آن ممکن بود بیشتر از میزان طلب و حقوق اجرائی باشد کلاً به بستانکار منتقل میشد و این در حالی بود که بدهکار دچار ضرر و زیان میشد چون ارزش مال او بیشتر از میزان بدهی‌اش بود. مقررات ماده مذکور از سوی فقهای شورای نگهبان بدلیل واگذاری عین مرهونه به مرتهن در صورتی که قیمت آن بیش از دین بود مغایر با موازین شرع شناخته شد. تا اینکه بر اساس دستور العمل شماره ۳۷/۹۴/۸۶/۱ به تاریخ ۱۰/۹/۸۶ رئیس قوه قضائیه ادارات ثبت مکلف شدن با توجه به عمومات قانون مدنی بویژه ماده ۷۸۱ آن، از طریق برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن بمیزان قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد نمایند. این دستور العمل زمینه اصلاح ماده ۳۴ ق.ث مصوب سال ۱۳۵۱ و حذف ماده ۳۴ مکرر آن فراهم ساخت، مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۹/۱/۸۶ ماده واحده‌ای با سه تبصره تحت عنوان قانون اصلاح ماده ۳۴اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ و حذف ماده ۳۴ مکرر آن به تصویب رساند. بر اساس ماده ۳۴ اصلاحی که در این تاریخ به تصویب رسید در مورد کلیه مقررات و معاملات رهنی راجع به اموال منقول و غیر منقول در صورتیکه بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند بدهی خود را نپردازد ،طلبکار می‌تواند از طریق صدور اجرائیه وصول طلب خود را از دفترخانه تنظیم کننده سند درخواست کند. چنانچه بدهکار ظرف مهلت ده روزه از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت بدهی اقدام ننماید. بنا به تقاضای بستانکار اداره ثبت پس از ارزیابی تمام مورد معامله و قطعیت آن حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی نسبت به برگزاری مزایده اقدام می‌نماید و چنانچه نسبت ارزیابی مورد رهن به مطالبات بستانکار مازاد وجود داشته باشد مازاد را به راهن مسترد نماید. مطابق تبصره ۳ قانون مذکور این قانون قابل تسری به پرونده‌هائی که هنوز مختومه نشده‌اند می‌باشد و عملیات اجرائی میبایست مطابق این قانون انجام شود یعنی مورد رهن ارزیابی و پس از برگزاری مزایده مطالبات بستانکار پرداخت شود.

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد.
جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد)
شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان
isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com
۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

پایاننامه حقوق خصوصی اختلاف زوجین و شرایط عقد نکاح

جهت خرید و دانلود پایاننامه حقوق خصوصی اختلاف زوجین و شرایط عقد نکاح روی دکمه افزودن به سبد خرید یا با ایمیل زیر در ارتباط باشید

sellthesis@gmail.com

دانلود پایان نامه ارشد حقوق


پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی اختلاف زوجین در خصوص نوع و شرایط عقد نکاح


پایاننامه حقوق خصوصی اختلاف زوجین و شرایط عقد نکاح


چکیده

یکی از مسائلی که در عقد نکاح مطرح می‌شود اختلاف زوجین در خصوص نوع عقد است. با توجه به اینکه در حقوق و فقه دو نوع عقد دائم و منقطع آمده است، لذا آثار این دو با هم متفاوت است. و این بحث مطرح می‌شود که در صورت اختلاف در نوع عقد نکاح تکلیف چیست؟ و همچنین در خصوص شروطی که ضمن عقد آمده است وضعیت به چه صورت خواهد بود؟ در خصوص اختلاف در نوع عقد دو نظر عمده وجود دارد. بعضی از فقها و حقوق‌دانان اصل را بر دوام می‌دانند، و بعضی دیگر اصل را بر موقت گذاشته‌اند. با بررسی‌های صورت گرفته این نتیجه حاصل شده که اصل بر دوام است و نظر مشهور فقها و حقوق‌دانان نیز بر این است و در مورد اختلاف در شرط هم در صورت عدم توافق سه حالت قابل تصور است، اول اینکه یکی از طرفین در دادگاه برای اثبات ادعای خود مبنی بر وجود شرط دلیل و بینه اقامه می‌نماید. دوم، یکی از طرفین جهت اثبات ادعای خود به قسم متوسل می‌شود. سوم، حالتی که هیچ یک از طرفین دلیل و بینه‌ای ندارند و به قسم نیز متوسل نمی‌گردند. در این حالت با توجه به اینکه در انعقاد شرط مانند عقد طرفین باید قصد و رضا داشته باشند، لذا به دلیل عدم تطابق دو اراده شرط باطل خواهد بود، ولی باطل شدن شرط صدمه‌ای به اصل عقد نخواهد زد.

واژگان کلیدی: عقد، نکاح دائم، نکاح موقت، شرط، قصد، رضا، نوع عقد، اختلاف در عقد


فهرست مطالب

عنوان    صفحه

مقدمه    2
اهمیت موضوع    3
سؤالات تحقیق     4
الف: سؤال اصلی     4
ب:‌ سوالات فرعی     4
فرضیات تحقیق    4
الف) فرضیه اصلی    4
ب) فرضیه فرعی    5
نوع و روش تحقیق    5
سابقه پژوهش     5
سازماندهی تحقیق    6
فصل اول: کلیات    7
مبحث نخست: مفهوم نکاح و اقسام آن    8
گفتار نخست: مفهوم نکاح    8
بند ۱- مفهوم لغوی نکاح    8
بند ۲: مفهوم اصطلاحی نکاح    8
گفتار دوم: اقسام نکاح    9
بند ۱- نکاح موقت     10
بند ۲- نکاح دائم     10
بند ۳- تفاوت نکاح دائم و نکاح منقطع    10
گفتار سوم: ماهیت نکاح دائم و منقطع    12
بند ۱- ماهیت نکاح دائم    12
بند ۲- ماهیت نکاح موقت    12
گفتار چهارم: اهمیت نکاح    13
بند ۱- فایده فردی    13
بند ۲- فایده اجتماعی    14
مبحث دوم: شرط ضمن عقد نکاح    15
گفتار اول: مفهوم شرط    15
بند ۱- مفهوم لغوی    15
بند ۲- تعریف شرط    15
گفتار دوم: انواع شروط    15
بند ۱: شروط باطل    15
الف: شروط باطلی که موجب بطلان عقد نیستند    15
ب: شروط باطلی که موجب بطلان عقد می‌شوند    16
بند ۲: شروط صحیح    16
بند ۳: اقسام شروط صحیح    16
الف: شرط صفت    16
ب: شرط فعل    17
ج: شرط نتیجه     17
گفتار سوم: ماهیت شروط ضمن عقد نکاح    18
گفتار چهارم: نمونه هایی از شروط ضمن عقد نکاح    19
فصل دوم: اختلاف طرفین در نوع عقد     20
مبحث نخست: در خصوص تراضی و شرایط آن    21
گفتار نخست: وجود اراده     21
بند ۱- تحلیل روانی اراده    21
بند ۲- معنی قصد و رضا    23
الف:رضا    23
ب: قصد    23
بند ۳- تفکیک قصد و رضا    24
بند ۴- مفهوم اراده     25
بند ۵- اوصاف اراده    26
بند ۶- اراده باطنی و ظاهری    26
بند ۷- موارد کابرد اراده ظاهری و باطنی    26
بند ۸- قراردادهای صوری    27
گفتار دوم: اعلام اراده    28
بند ۱- لزوم اعلام اراده    28
بند ۲- مفهوم اعلام اراده    29
بند ۳- چگونگی اعلام اراده    31
الف: اعلام صریح    31
ب: اعلام ضمنی    31
بند ۴- وسایل اعلام اراده    31
بند ۵- سکوت و بیان اراده    33
بند ۶- مواردی که سکوت نشانه رضا است.    34
گفتار سوم: توافق اراده (ایجاب و قبول)    35
بند اول: ایجاب     36
الف: معنی لغوی ایجاب     36
ب: معنی اصطلاحی ایجاب    37
ج: شرایط ایجاب    38
د: ایجاب عام:    40
و- ایجاب ملزم    42
هـ- زوال ایجاب     43
۱- رد ایجاب     43
۲- رجوع گوینده ایجاب     43
۳- مرگ و حجر یکی از طرفین     43
۴- ایجاب متقابل    44
۵- سپری شدن مدت ایجاب     44
۶- از بین رفتن موضوع معامله     44
۷- عدم تحقق شرطی که ایجاب معلق بر آن است    44
بند دوم: قبول:    45
الف: مفهوم قبول     45
ب: لزوم مطلق بودن قبول    45
ج: توالی ایجاب و قبول    45
د: مسبوق نبودن به رد    46
و: بقای موضوع عقد    46
ه: مسبوق نبودن به قبول یا عقد معارض    46
ی- رعایت تشریفات قبول    47
گفتار چهارم: عیب تراضی (اشتباه)    47
بند ۱- تعریف اشتباه    47
بند ۲- مفهوم اشتباه    47
بند ۳- شرایط تأثیر اشتباه    48
الف: اشتباه باید به حکم قانون یا تراضی در قلمرو قصد مشترک قرار گیرد.    48
ب: اشتباه عمده باشد.    48
بند ۴- اثر حقوقی اشتباه    48
بند ۵- اشتباه در قانون مدنی    49
بند ۶- مواردی که اشتباه باعث بطلان معامله است.    50
الف: اشتباه در وجود علت تعهد    50
ب: اشتباه در هویت موضوع عقد    50
۱- مفهوم خود موضوع معامله    51
۲- معیار تشخیص اوصاف اساسی از غیر اساسی:    52
۱- ۲- نظریه شخصی    52
۲- ۲- نظریه نوعی یا مادی    52
ج: اشتباه در نوع عقد    53
د: اشتباه در صورت عرفیه ی موضوع معامله    53
و: اشتباه در هویت جسمی یا اوصاف اساسی شخص طرف معامله، ‌در صورتی که شخصیت
او علت عمده عقد باشد.    54
۱- اشتباه در شخص طرف    55
۲- اشتباه در شخصیت    55
بند ۷: مواردی که اشتباه باعث ایجاد حق فسخ می‌شود.    56
الف: اشتباه در قیمت    56
ب: اشتباه در اوصاف غیر اساسی موضوع (در صورتی که به طور صریح یا ضمنی وارد قلمرو
قرارداد شده باشد)    57
ج: اشتباه در اوصاف غیر اساسی طرف معامله (در صورتی که به طور صریح یا ضمنی وارد
قلمرو قرارداد شده باشد)    58
د: اشتباه ناشی از تدلیس    59
بند ۸: مواردی که اشتباه در معامله مؤثر نیست.    60
الف: اشتباه در اررزش مورد معامله    60
ب: اشتباه راجع به اوصاف    60
ج- اشتباه در شخص یا برخی اوصاف شخصیت طرف معامله (که علت عمده عقد نباشد)    60
د- اشتباه در جهت معامله    61
هـ- اشتباه در قانون    61
بند ۹: اشتباه در عقد نکاح    62
الف: اشتباه در هویت جسمی    62
ب: اشتباه در اوصاف    64
فصل سوم: اختلاف طرفین در نوع و شرایط عقد نکاح    66
مبحث نخست: صورتهای مختلف اختلاف در عقد نکاح    67
۱: اختلاف در نوع عقد نکاح    67
۲: اختلاف در ذکر اجل    67
۳: انعقاد عقد نکاح بر خلاف قصد دختر    67
گفتار نخست: اختلاف در نوع عقد نکاح و اختلاف در ذکر اجل    67
بند اول: نظر فقها و دلایل آنها     67
الف: نظر مشهور فقها که قول مدعی دوام را مقدم می‌دانند.    67
۱- بررسی ادله قول دوام    68
ب: فقهایی که قائل به بطلان عقد می‌باشند.    70
بند دوم: استفتائات و نظرات فقهای معاصر که موافق نظر مشهور می‌باشند.    71
بند سوم: استفتائات و نظرات فقهای معاصر که مخالف نظر مشهور می‌باشند.    73
بند چهارم: پاسخ مسئله از دیدگاه حقوق و قانون مدنی    75
گفتار دوم: وضعیت نکاح منعقده بر خلاف قصد دختر    82
بند اول: نظرات و استفتائات فقهای معاصر در خصوص وضعیت نکاح منعقده بر خلاف قصد
دختر    85
مبحث دوم: شروط ضمن عقد    85
گفتار اول: ماهیت شرط ضمن عقد     87
بند اول: شروط تعلیقی و تقییدی    87
بند دوم: شرط بنایی یا تبانی     87
بند سوم: وابستگی شرط به عقد    89
بند چهارم: تبعیت شرط از عقد در مرحله انشا و ادامه اعتبار حقوقی     90
گفتار دوم: شروط در ضمن عقد ازدواج    92
بند اول شروط غیر صحیحی که قواعد عمومی قراردادها درخصوص آنها رعایت نشده است     93
الف: شرطی که عقد ازدواج را معلق گرداند    93
ب: شرط خیار    93
بند دوم: شروطی که قواعد عمومی قراردادها در مورد آنها رعایت می‌شود.    94
الف: شروط صحیح    94
۱٫خیار شرط نسبت به صداق    94
۲٫خیار اشتراط    94
۳٫سایر شروط صحیح    95
ب: شروط غیر صحیح در عقد نکاح    95
۱- شروط باطل در ضمن عقد نکاح    95
۲- شروط باطل و مبطل عقد     95
گفتار سوم: اختلاف در شروط ضمن عقد نکاح     96
نتیجه گیری    98
پیوست ها    102
منابع    115
چکیده انگلیسی    119    


ماهیت نکاح دائم

نکاح دائم اساساً یک قرارداد غیر مالی است هر چند که پاره‌ای آثار مالی با آن مترتب است آثار مالی نکاح جنبه تبعی و فرعی دارد و از این رو نکاح را از صورت یک قرارداد غیر مالی خارج نمی‌کند. مهر که ممکن است ضمن نکاح و با یک قرارداد تبعی تعیین شود جزو ماهیت نکاح نیست نکاح دائم حتی بدون تعیین مهر هم صحیح است و در این صورت پس از نزدیکی مهر المثل به زن تعلق می‌گیرد. سایر آثار مالی نکاح مانند ارث و نفقه هم ناشی از توافق طرفین نیست بلکه آثاری است که قانون بر نکاح بار می‌کند. و حتی توافق طرفین بر خلاف آن از درجه اعتبار ساقط است. بنابراین نکاح دائم که هدف آن تشکیل خانواده و شرکت در زندگی است قراردادی اساساً غیر مالی است و از این رو چه بسا قواعد معاملات در مورد نکاح قابل اجرا نیست.

ماهیت نکاح موقت

در مورد مالی یا غیر مالی بودن عقد نکاح باید بین نکاح دائم و موقت قائل به تفصیل شد. عقد دائم عقد غیر مالی است و تعیین مهریه و پرداخت آن جنبه فرعی دارد. به همین دلیل است که تعیین مهریه از شرایط صحت نکاح دائم نیست. هر چند که پس از انقضاء عقد باید تکلیف مهریه زن مشخص گردد. اما نکاح موقت را نمی‌توان از این جهت به عقد دائم تشبیه کرد. زیرا وجود مهریه و تعیین آن شرط صحت عقد است. در نکاح موقت مهریه عوض مدتی است که زن حاضر شده است به عقد ازدواج مرد در آید. به همین دلیل است که مجهول بودن مهریه یا عدم مالیت آن باعث بطلان عقد نکاح می‌شود. لذا به نظر می‌رسد نتوان عقد نکاح موقت را مانند عقد نکاح دائم عقدی غیر مالی تلقی کرد.

ماهیت شروط ضمن عقد نکاح

تعهداتی است که در حین ازدواج با توافق زن و شوهر وارد مفاد قرارداد ازدواج آنها می‌شود. این شروط را می‌توان در سند رسمی ازدواج ذکر کرد و با امضای دو طرف رسمیت داد. این شروط در قانون ذکر نشده اند و با انتخاب طرفین چه در هنگام ازدواج و چه پس از آن انتخاب می‌شوند. بر اساس فقه اسلامی و قانون مدنی ایران ازدواج قراردادی است که در آن حقوق و تکالیف متفاوتی به زن و مرد داده می‌شود. با امضای سند ازدواج، زن برخی از حقوق مدنی و حقوق معنوی خود را همچون حق سفر- داشتن شغل- انتخاب محل زندگی- مسکن- ولایت بر فرزندان و جدایی از همسر را از دست می‌دهد. و حقوق مادی چون مهریه و نفقه را به دست می‌آورد. معمولاً از شروط ضمن عقد برای تغییر این آثار حقوقی ازدواج استفاده می‌شود. برای مثال شوهر متعهد می‌شود که جلوی سفر یا شغل زن را نگیرد و یا به او برای طلاق وکالت دهد. این گونه شروط در صورتی که مغایر با قوانین تفسیری باشند به قانون برتری دارند و در صورت بروز اختلاف باید به شرط ضمن عقد عمل شود نه قانون اما اگر خلاف قوانین امری باشند اعتباری ندارند. (ماده ۱۱۹ قانون مدنی) ماده ۱۱۹ قانون مدنی: «طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم بیاورند. مثل این که شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معین غایب شود و یا ترک انفاق نماید یا به حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.»

صورتهای مختلف اختلاف در عقد نکاح

اختلاف در عقد نکاح صور مختلفی دارد که سه مورد آن را بیان می‌کنیم:
۱- گاهی اختلاف در نوع عقد نکاح است: مثلاً زوج ادعا می‌کند اراده عقد موقت داشته و زوجه ادعا می‌کند اراده عقد دائم داشته است.
۲- گاهی اختلاف در ذکر اجل است: به این صورت که هر دو قصد عقد موقت را نموده‌اند اما زوج می‌گوید در عقد مدت را ذکر کردم و زوجه ادعا می‌کند اجل ذکر نشده است.
۳- گاهی عقد نکاح برخلاف قصد دختر منعقد می‌گردد: برای مثال دختری اجازه جاری نمودن صیغه عقد دائم را به عاقد می‌دهد ولیکن عاقد بنا به توصیه پدر وی صیغه عقد را به ‌صورت موقت اجرا می‌نماید.

نظرات و استفتائات فقهای معاصر در خصوص وضعیت نکاح منعقده بر خلاف قصد دختر

سؤال: چنانچه دختری اجازه جاری نمودن صیغه عقد دائم را به عاقد بدهد ولی پدر دختر اجازه اجرای صیغه ازدواج موقت را داده باشد آیا عقد صحیح است یا باطل؟
۱- نظر آیت ا.. العظمی سید محمد سعید حکیم
عقد موقتی که ایجاد شده فضولی است، چنانچه دختر آن را رد کند، عقد باطل است و هیچ مهر ثابت نیست و اگر اجازه دهد عقد صحیح می‌شود و مهری که در آن بیان شده، برای دختر ثابت می‌شود که از آن به مهر المسمی تعبیر می‌شود و آمیزش مطلقاً بدون اجازه پدر جایز نیست حتی اگر دختر اجازه آن را بدهد و اگر دختر در صورتی که جاهل باشد و آمیزش صورت بگیرد و بعد از آگاهی عقد را رد کند عقد باطل است و مهر المسمی ثابت می‌شود و اگر شوهر مغرور شده باشد می‌تواند در مورد مهر به کسی که او را گول زده مراجعه کند.
۲- نظر ایت ا.. العظمی جعفر سبحانی
تا زمانی که دختر راضی نباشد عقد فضولی است و نافذی نیست و اگر رضایت داد آنچه در عقد موقت گفته شده همان مهر خواهد بود.
۳- نظر ایت ا.. العظمی سید محمد علوی گرگانی
عقد فضولی است و در صورت رضایت دختر و با توجه به رضایت پدر او عقد صحیح است.
۴- نظر ایت ا.. العظمی ناصر مکارم شیرازی
در صورت عدم رضایت دختر به عقد موقت، عقد مذکور باطل است و چنانچه دختر نمی‌داند و آمیزش صورت گرفته مرد باید مهرالمثل بپردازد.
۵- نظر ایت.. العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی
اگر دختر کبیره باشد و عقد موقت را اجازه ندهد عقد باطل است و اگر صغیره باشد چنانچه عقد موقت به صلاح او باشد و ولی او آن را اجازه دهد صحیح است و گرنه باطل است.

شروط تعلیقی و تقییدی

شرط گاهی آثار حقوقی عقد را مقید می‌سازد و اجرای آن را به تأخیر می‌اندازد و گاهی این آثار را منوط و معلق به وقوع حادثه خارجی می سازد قسم نخست را « شروط تقییدی » و دوم را « شروط تعلیقی» می‌نامند. اثر شرط را بر مبنای مضمون آن و نقشی که در وقوع و اجرای قرارداد به عهده دارد تمیز می‌دهند.

شروط در ضمن عقد ازدواج

شروط در ضمن عقد عموما جایگاه مهمی را در عقد بخود اختصاص داده است. در عقد ازدواج نیز که بیشتر موارد از قواعد عمومی قراردادها تبعیت می‌کند، بحث شروط در ضمن عقد از مقام والائی برخوردار است. این شروط، وسیله‌ای مطمئن برای تنظیم این عقد و یا ایجاد تعادل و توازن بین حقوق طرفین متعاقدین آن یعنی زن و مرد است. این وسیله می‌تواند جایگزین مناسبی برای تعدیل نابرابری حقوق زن و مرد در امر طلاق نیز باشد که قانون اسلام آن را به دست مرد قرار داده است. از این رو مقررات مربوط به ازدواج با مقررات مربوط به طلاق باهم پیوندی ناگسستنی دارد. یعنی بدین‌گونه نیست که ازدواج یک قرارداد مجزا باشد و طلاق هم یک نوع ایقاع منفرد از عقد ازدواج، بلکه طلاق انحلال نکاحی است که با شرایط معین، منعقد گردیده است با این حساب می‌توان ایقاعی بودن طلاق را با شروطی که در ضمن یک کل تفکیک ناپذیر با همدیگر متعادل نمود و یا حتی با مکانیسم شروط در ضمن عقد ازدواج، به طور غیرمستقیم اختیار انحلال نکاح را به دست زن نیز داد.

اختلاف طرفین در شروط ضمن عقد نکاح

همان طور که قبلا بحث کردیم شرط ماهیت اعتباری مستقل ندارد بلکه ماهیتی وابسته به عقد دارد و وضعیت حقوقی آن اساسا وابسته به عقد مشروط است و درصورتی که عقد مشروط یکی از شرایط صحت خود را دارا نباشد عقد باطل است و شرط نیز به تبع آن باطل خواهد بود اما عکس آن ممکن است محقق گردد یعنی شرط باطل اما عقد مشروط به آن شرط صحیح باشد درخصوص اختلاف زوجین در شروط ضمن عقد نکاح سه حالت قابل تصور است.
۱- یکی از طرفین در دادگاه برای اثبات ادعای خود مبنی بر وجود شرط دلیل و بینه‌ای اقامه می‌نماید که در این صورت دادگاه با بررسی و استماع شهادت شهود نسبت به دعوی اقامه شده اتخاذ تصمیم می‌نماید که در صورت اثبات خواهان می‌تواند از دادگاه اجرای شرطی که ضمن عقد نکاح شرط گردیده است را بخواهد.
۲- در صورتی که هیچ یک از زوجین برای اثبات ادعای خود دلیل و بینه‌ای اقامه ننمایند در این صورت طرفین می‌توانند جهت اثبات ادعای خود به قسم متوسل شوند طبق ماده ۱۲۳۵ ق. م که مقرر می‌دارد «توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات ثابت نشده باشد، در این صورت مدعی می‌تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی علیه است، منوط به قسم او نماید» طبق ماده ۱۳۲۸ ق. م «کسی که قسم متوجه او شده است در صورتی که بطلان دعوی طرف را اثبات نکند یا باید قسم یاد نماید یا قسم را به طرف دیگر رد کند و اگر نه قسم یاد کند و نه آن را به طرف دیگر رد نماید با سوگند مدعی به حکم حاکم مدعی علیه نسبت به ادعائی که تقاضای قسم برای آن شد است محکوم می‌گردد.» بنابراین در این حالت اگر مدعی علیه ادعای طرف را با دلیل و بینه رد ننماید و باید قسم یاد کند که در این صورت ادعای خواهان مردود می‌گردد و یا قسم را به طرف مقابل رد نماید که با قسم خوردن خواهان ادعای وی اثبات می‌گردد.
۳- حالتی که هیچ یک از طرفین دلیل و بینه ای ندارند و به قسم نیز متوسل نمی‌گردند در این حالت چون شرط تابع عقد می‌باشد، و در انعقاد عقد طرفین باید قصد و رضا داشته باشند، در شرط نیز طرفین باید وحدت قصد درخصوص شرط ایجاد شده در عقد داشته باشند و اگر یکی از طرفین در شرط قصد نداشته باشد، شرط به علت عدم تراضی طرفین باطل خواهد بود، ولی باطل شدن شرط صدمه ای به اصل عقد نخواهد زد و اصل عقد صحیح است.

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد.
جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد)
شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان
isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com
۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube