گزارش کار آموزی کامپیوتر – شرکت مخابرات استان گلستان ۵۴ ص

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

فهرست :                                                                                                             صفحه

فصل اول : آشنایی با مکان کارآموزی                                                                              ۱   

            آشنایی با مخابرات وتاریخچه آن                                                                          ۲ 

            تاریخچه شرکت مخابرات استان گلستان                                                                 ۴  

           ساختار شرکت مخابرات استان                                                                             ۴ 

           محصولات تولیدی                                                                                             ۶

          فرآیند تولیدی خدماتی                                                                                          ۶   

فصل دوم: ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته علمی کارآموز                                                    ۷  

            اداره نگهداری و پشتیبانی فنی wllوسیستمهای access                                             ۸  

 آشنایی با سوئیچ                                                                                                        ۹   

           سوئیچ مخابراتی چیست                                                                                      ۹     

           انواع سوئیچ مخابراتی از بدو تاسیس                                                                   ۱۱  

          تاریخچه و مروری در روند تکامل تدریجی سوئیچهای                                              ۱۱          

         مروری برتکامل تدریجی سوئیچهای مخابرات بسته ای                                              ۱۳   

         سوئیچهای نرم افزاری                                                                                      ۱۵ 

          نقطه پایانی سوئیچهای سخت افزاری                                                                    ۱۶

 آشنایی با موبایل                                                                                                      ۱۷     

           ارتباط رادیویی سیار                                                                                       ۱۷

           تاریخچه مخابرات سیار                                                                                    ۱۷

           تاریخ وقایع مهم در امر مخابرات سیار                                                                 ۱۷

           سیستم های سیار در جهان                                                                                 ۱۸

           سلول                                                                                                           ۱۹

            انواع آنتنها                                                                                                   ۱۹

           نسبت C/I در سیستمهای سلولی                                                                          ۱۹

          شبکه GSM                                                                                                  ۲۰

          ساختار جغرافیایی شبکه                                                                                    ۲۱ 

          ناحیه تحت پوشش شبکه                                                                                    ۲۲

          کانالها                                                                                                           ۲۳

          روشن شدن واحد سیار                                                                                      ۲۸ 

          تقاضای ثبت نام                                                                                               ۲۸

          فراخوانی                                                                                                       ۲۸

         تقاضا برای برقراری مکالمه                                                                               ۲۸

         بررسی ساختار شبکه GSM                                                                              ۲۹

موقعیت رشته کامپیوتر در واحد صنعتی با بررسی جزئیات سازمانی کامپیوتر در مرکز wll         ۳۱                                                         

آشنایی با WLL                                                                                                       ۳۲           GSM                                                                                                                    ۳۳

         چارت سازمانی مرکز WLL                                                                              ۳۶

         فلوچارت وظایف پرسنل نگهداری WLL                                                               ۳۷

         شرح انجام کار                                                                                                 ۳۸

         شرح وظایف پرسنل کشیک BSS                                                                         ۳۹

         شرح وظایف پرسنل کشیک NSS                                                                        ۳۹

         بررسی عملکرد سیستم                                                                                       ۴۴

         تهیه گزارشات ترافیکی                                                                                      ۴۵

         امور جاری                                                                                                     ۴۶                                      

         امورآینده                                                                                                        ۴۶

تکنیک هایی که توسط رشته کامپیوتر در واحد صنعتی(مرکز wll) به کار می رود:                   ۴۷

فصل سوم : آزمون آموخته ها ، نتایج و پیشنهادات :                                                         ۴۸

        نتیجه گیری                                                                                                      ۴۹

        فرم گزارش پیشرفت کار آموزی  یک                                                                     ۵۰

        فرم گزارش پیشرفت کار آموزی  دو                                                                      ۵۱ 

        فرم گزارش پیشرفت کار آموزی  سه                                                                      ۵۲ 

آشنایی بامخابرات وتاریخچه آن:

           مخابرات درواقع مبادله اخبارواطلاعات وتصویرودیتا توسط علائم قراردادی وسمعی وبصری والکتریکی ازمحلی به محل بعدی می باشد.

ایرانیان نخستین مللی بودند که از چندهزار سال قبل ازمخابرات تلگرافی بااستفاده از دودوشعله درسال۱۱۰۱قبل ازهجرت درتصرف آتن جهت ارسا ل اخبارازآن استفاده شد.

تلگراف وموس : درسال ۱۸۴۴اولین ارتباط تلگرافی بین واشنگتن وبا لتیموبه وسیله جریان الکتریکی درسیم مخابره شد.درایران این کاردرسال۱۲۳۸صورت گرفت. در سال۱۲۵۵علی خان فخرالدوله نخستین وزیرانتخاب شد و باعث شد تا خطوط تلگرافی درایران گسترش یابدکه مهمترین آنها خط  ارتباطی آلمان-روسیه-ایران-هندبوده است.

پیدایش تلفن:مخترع تلفن الکساندرگراهام بل بودکه درسال۱۸۷۶درشهربوستون مرکز تلفن ۲۱مشترکه راه اندازی کرد.

اولین باردرایران بین سالهای ۶۵ -۱۲۶۴شمسی ارتباط تلفنی بین راه آهن تهران- ری انجام شد.

درگرگان درسال۱۳۴۴مخابرات گرگان با۲۰۰۰شماره به صورت خودکارF6 نصب شد.درحالیکه قبل ازآن به صورت هندلی بود.

درآبان۱۳۵۲به مناسبت تاج گذاری شاهSTD (مرکزبین شهری خودکار)بین شیراز- تهران-اصفهان راه اندازی شد.

درسال ۱۳۷۴با توجه به گسترش فعا لیت های مخابراتی وتوسعه روزافزون صنعت مخابرات درکشوروپیروی ازسیاست تمرکززدایی دراجرای ماده ۷ قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران تشکیل شرکتهای مخابرات استانی پیشنهاد شد ودرتاریخ ۱/۱۱/۷۴باتصویب اساسنامه شرکتهای مخابرات استانها درکمسیون مشترک اموراداری وامورپست وتلگراف و تلفن ونیرودرمجلس شورای اسلامی این هد ف محقق و در تاریخ۱۱/۱۱/۷۴توسط مقام ریاست جمهوری برای اجرا ابلاغ شد.

مخابرات درتوسعه جامعه نقش بسیارمهمی دارد.میزان سرمایه گذاری درامرمخابرات درکشورهای مختلف متفاوت است وبستگی به سایر خدمات ازجمله حمل ونقل ودیگر صنایع دارد.مسائل زیادی ازجمله محدودیت های سیاسی واقتصادی درتوسعه شبکه های مخابراتی تاثیربسزایی دارد.باتوجه به اینکه طرحهای توسعه اقتصادی کشورهای مختلف یکسان نیست.لذا طرح های توسعه مخابراتی آنها نیزبا هم متفاوت است.

عموما شبکه های مخابرات برسه بخش عمومی وخصوصی وویژه تقسیم می شوند:

۱) شبکه های عمومی مانند شبکه های عمومی تلفنی یا شبکه های دیتا و شبکه های موبایل و…که  تمام

۲

مشترکین به آنها دسترسی دارد.

۲) شبکه های خصوصی مانند شبکه های نیروی انتظامی یا شبکه های تلفنی شرکت نفت و…که فقط مشترکین این  نوع  شبکه ها به آن  دسترسی دارند.البته  این  نوع  شبکه ها می توانند به شبکه های عمومی متصل شوند.

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید