گزارش کارآموزی حسابداری ۷۸ ص

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

 

فهرست                                                         صفحه

 

v   بخش اول : حقوق پایه فوق العاده کارگران                               

مقدمه                                                                                                                 ۱         

اهداف و مزایای سیستم                                                                                          ۱

خلاصه                                                                                                               ۱

روش عملیات                                                                                                      ۱

انتقال اطلاعات                                                                                                     ۴

 ضمایم ( حقوق پایه )                                                                                           ۵

فوق العاده بدی آب و هوا                                                                                       ۶

فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی                                                                    ۷         

فوق العاده مامور پرداخت دستمزد کارگران                                                                 ۷         

فوق العاده ۲ نوبتکاری صبح و عصر                                                                          ۸

فوق العاده اضافه کاری                                                                                           ۸

مقررات مربوط به مرخصی کارکنان                                                                           ۱۰

 بخش ۱ – ۲  وام ها .                                                                                            ۱۲

 

مزایای وامها                                                                                                        ۱۲

تبادل اطلاعات                                                                                                     ۱۳

بخش ۱ – ۳  استخدام                                                                                             ۱۴

v     بخش دوم

خالص حقوق                                                                                                       ۱۶

اطلاعات پایه ی سیستم حقوق                                                                                  ۱۶

نحوه محاسبه بازنشستگی وبیمه                                                                                 ۱۷

نحوه محاسبه پس انداز                                                                                           ۱۷        

مالیات بر درآمد                                                                                                   ۱۸

نحوه محاسبه مالیات بردرآمدحقوق                                                                           ۲۱

محاسبه خالص حقوق                                                                                            ۲۳

اجزا صورت حساب حقوق                                                                                      ۲۵        

گزارش صورت مالیات بر درآمد حقوق کارکنان                                                          ۲۷        

حسابداری حقوق                                                                                                  ۲۸

اهداف و مزایا                                                                                                      ۲۹

عملیات حسابداری                                                                                                ۳۱

v     بخش سوم : محاسبات دستمزد کارگران

نحوه تهیه برگ حضور غیاب و ارسال به واحد ها                                                          ۳۸

افزایش یا کاهش دستمزد کارگران                                                                            ۳۹

کارگرانی که برگ حضور غیاب آنها به سیستم وارد نمی شود                                          ۴۰

v   بخش چهارم : تعدیلات ایام دستمزد کاگران

نحوه تکمیل برگ تعدیلات ایام دستمزد                                                                      ۴۳

بیماری کارگران                                                                                                    ۴۳

محاسبه غرامت دستمزد ایام مرخصی                                                                         ۴۳        

v   بخش پنجم : مرخصی کارگران

نحوه محاسبه دستمزد ایام مرخصی                                                                            ۴۴

v   بخش ششم : باز خرید مرخصی

محاسبه باز خرید مرخصی                                                                                       ۴۶

 

v   بخش هفتم : فوق العاده ها

کلیات                                                                                                                ۴۷

v   بخش هشتم : جدوا انواع فوق العاده های نوبتکاری

جدول                                                                                                                ۴۹

v   بخش نهم : فوق العاده مسکن

نحوه محاسبه                                                                                                        ۵۰       

v   بخش دهم : فوق العاده ترمیم درآمد

توضیحات                                                                                                           ۵۰

v   بخش یازدهم : فوق العاده عائله مندی

توضیحات                                                                                                           ۵۱

v   بخش دوازدهم : مالیات

توضیحات                                                                                                           ۵۱

 نواحی محروم و دور افتاده در کشور                                                                         ۵۲

 

 

v   بخش سیزدهم : حق بیمه تامین اجتماعی

توضیحات                                                                                                           ۵۲

گروه بندی کارگران – محاسبه دستمزد حالات ویژه                                                      ۵۴

عملیات سیستم دستمزد کارگران                                                                               ۵۶

اصلاح اشتباهات ویرایش                                                                                        ۵۷

 

v   بخش چهاردهم : ویرایش مقابله ای

توضیحات                                                                                                           ۵۸

v   بخش پانزدهم : بودجه

توضیحات                                                                                                           ۵۹

اصول بودجه                                                                                                        ۶۱

ساختار و چگونگی تشکیل شماره حسابها                                                                   ۶۲

v   بخش شانزدهم : چگونگی رمز واحد / شرکت

بخش جدول انواع حسابهای هزینه های جاری                                                              ۶۳

 شرح انواع حسابهای هزینه های جاری .                                                                     ۶۴

 

دستور کارهای تعمیراتی                                                                                         ۶۴

v   بخش هفدهم : فرم ها و اسناد

توضیحات                                                                                                           ۶۵

حسابداری مالی                                                                                                    ۶۶       

v   بخش هجدهم : انواع حسابها و انواع تایپها

توضیحات                                                                                                           ۶۸

 

v   بخش نوزدهم : گزارشهای پیمانکاران

توضیحات                                                                                                           ۶۸       

انواع گزارشهای پیمانکاران                                                                                      ۶۹

v   بخش بیستم : حسابداری

توضیحات                                                                                                           ۷۱

 

v    نتیجه گیری و پیشنهاد                                                      ۷۳

۱-۱          مقدمه

منظور از تهیه و تدوین این دستور العمل شناخت کلیه پرداختها اعم از حقوق پایه،    فوق العاده ها  مزایا و پاداش کارمندان ایرانی و خارجی می باشد.

۱-۲          اهداف و مزایای سیستم

۱-۲-الف: اهداف: اهداف این مجموعه را به شرح ذیل می توان مشخص نمود :

۱-    مکانیزه نمودن نحوه محاسبه کلیه پرداختهای کارمندان

۲-     ساده بودن روشهای عملیاتی

۱-۲- ب: مزایا: مزایای این روش عبارتند از:

۱-    استفاده از سیستم مکانیزه به منظور تغییر و یا حذف کلیه پردختها

۲-     حذف محاسبات دستی و غیره ماشینی تا حد امکان

۱-۳          خلاصه

۱-۳-الف: خلاصه به طور کلی مجموعه پرداخت به کارمندان ایرانی و کارمندان خارجی که حقوق آنان به ریال پرداخت می کرد عبارتنداز:

۱-    حقوق پایه  ۲- فوق العاده ها ۳- حق الزحمه و باز پرداخت هزینه ها ۴- پاداشها

۱-۴- روش عملیات:

ایجاد و محاسبه هر نوع فوق العاده در سیستم به ۲ شکل زیر انجام می گیرد.

–         به طور مکانیزه و خودکار- به طور دستی

                         

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید