گزارش کارآموزی بانک رفاه ۹۰ ص

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

فهرست مطالب

 عنوان                                                                                            صفحه

تاریخچه بانکداری در ایران ………………………………………………………………………………………………….. ۲

تاریخچه بانک رفاه کارگران ………………………………………………………………………………………………… ۳

معرفی بانک رفاه کارگران ……………………………………………………………………………………………………. ۳

بانک استقراضی ایران …………………………………………………………………………………………………………. ۵

چارت سازمانی …………………………………………………………………………………………………………………….. ۶

موقعیت و آدرس بانک …………………………………………………………………………………………………………. ۶

تسهیلات ارضی و صادراتی بانک رفاه …………………………………………………………………………………. ۷

تسهیلات قبل از صدور کالا………………………………………………………………………………………………….. ۷

مبلغ تسهیلات …………………………………………………………………………………………………………………….. ۸

مدت بازپرداخت تسهیلات …………………………………………………………………………………………………… ۸

نرخ تسهیلات ……………………………………………………………………………………………………………………… ۹

وثایق ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹

نحوه اعطای تسهیلات………………………………………………………………………………………………………… ۱۰

اعمال نظارت بانک …………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰

ارائه مدارک مربوط به صادرات انجام شده……………………………………………………………………………. ۱۰

بازپرداخت ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱

تسهیلات بعد از صدور کالا………………………………………………………………………………………………….. ۱۲

مبلغ تسهیلات ……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲

مدت بازپرداخت تسهیلات ………………………………………………………………………………………………….. ۱۳

نرخ تسهیلاتی پرداختی ………………………………………………………………………………………………………. ۱۳

وثایق قابل قبول برای اعطای تسهیلات …………………………………………………………………………….. ۱۳

نحوه اعطای تسهیلات………………………………………………………………………………………………………… ۱۴

اعمال نظارت بانک……………………………………………………………………………………………………………… ۱۴

بازپرداخت ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴

تسهیلات ارزی……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵

نوع تسهیلات………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵

سقف فردی تسهیلات…………………………………………………………………………………………………………. ۱۵

کارمزد تعهد………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۶

نرخ سود تسهیلات ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۶

دوره بازپرداخت ………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶

عقد قرارداد وثایق………………………………………………………………………………………………………………… ۱۶

عنوان                                                                                            صفحه

انواع خدمات ریالی و ارزی بانک رفاه…………………………………………………………………………………… ۱۷

انواع سپرده های بانکی……………………………………………………………………………………………………….. ۲۰

حساب قرض الحسنه پس انداز……………………………………………………………………………………………. ۲۰

قرض الحسنه پس انداز عادی……………………………………………………………………………………………… ۲۱

قرض الحسنه پس انداز ویژه ………………………………………………………………………………………………. ۲۱

حساب قرض الحسنه جاری ……………………………………………………………………………………………….. ۲۱

مزایای حساب جاری همراه برای مشتریان در شعب مجهز به این سیستم ……………………………. ۲۲

حساب جاری دومنظوره ………………………………………………………………………………………………………. ۲۲

حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار…………………………………………………………………………………. ۲۳

حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی …………………………………………………………………… ۲۳

حساب سپرده کوتاه مدت ویژه ……………………………………………………………………………………………. ۲۳

حساب سپرده سرمایه گذاری بلندمدت…………………………………………………………………………………. ۲۴

سپرده سرمایه گذاری مدت‌دار قابل تقسیم ………………………………………………………………………….. ۲۴

شرایط تعیین سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت ……………………………………………………………….. ۲۴

انواع تسهیلات بانک رفاه …………………………………………………………………………………………………… ۲۵

سایر خدمت بانک رفاه ……………………………………………………………………………………………………….. ۲۸

انواع واحدهای مربوط به حسابداری …………………………………………………………………………………….. ۳۶

حسابرسی ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۶

انواع حسابرسان…………………………………………………………………………………………………………………… ۳۷

وظایف سازمان حسابرسی ………………………………………………………………………………………………….. ۳۸

حسابداری دولتی…………………………………………………………………………………………………………………. ۳۹

خصوصیات حسابداری دولتی ………………………………………………………………………………………………. ۳۹

اصول کلی حسابداری دولتی ………………………………………………………………………………………………. ۴۰

حسابداری بودجه ………………………………………………………………………………………………………………… ۴۲

تهیه و تنظیم بودجه در بانک ………………………………………………………………………………………………. ۴۳

مسئول بودجه در بانک ……………………………………………………………………………………………………….. ۴۴

حسابداری مالی ………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۴

حسابداری مدیریت …………………………………………………………………………………………………………….. ۴۶

انواع حسابهای مورد استفاده ……………………………………………………………………………………………….. ۵۰

هزینه ها …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۱

حسابهای انتظامی ………………………………………………………………………………………………………………. ۵۳

تنخواه گردان ……………………………………………………………………………………………………………………… ۵۴

سپرده ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۵

عنوان                                                                                            صفحه

حساب بستانکاران ………………………………………………………………………………………………………………. ۵۶

حواله (عهده شعبه ها)………………………………………………………………………………………………………….. ۵۷

سرمایه ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۸

دارائی جاری ………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۸

دارائی ثابت ………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۸

نقطه سر به سر …………………………………………………………………………………………………………………… ۵۸

نقش حسابداران در برنامه ریزی و ارزیابی نتایج …………………………………………………………………… ۵۸

برنامه های جاری و در دست اقدام ……………………………………………………………………………………… ۶۱

انواع گزارشات تهیه شده در حسابداری ……………………………………………………………………………….. ۶۲

انواع دفاتر مورداستفاده در حسابداری ………………………………………………………………………………….. ۷۲

ثبت عملیات مربوط به تنخواه گردان …………………………………………………………………………………… ۷۴

ثبت عملیات مربوط به سپرده ……………………………………………………………………………………………… ۷۶

بستن حساب سپرده ……………………………………………………………………………………………………………. ۷۸

کاربرد سرفصل های حسابهای انتظامی ………………………………………………………………………………. ۷۸

بستن حسابها در پایان سال ………………………………………………………………………………………………… ۸۰

حسابهای سنواتی ……………………………………………………………………………………………………………….. ۸۱

فرم های مورد استفاده در حسابداری …………………………………………………………………………………… ۸۲

پیشنهادات و انتقادات …………………………………………………………………………………………………………. ۸۵

فرمها

پیوستها

تاریخچه بانکداری در ایران:

بانک شاهی ایران:

صرافان ایرانی در مقام مقابله و رقابت با عملیات بانک جدید شرق برخاستند که اولین بانک بود و مرکزش در لندن و حوزه عملیاتی آن مناطق جنوبی آسیا بود این بانک در سال ۱۲۶۶ شمسی (۱۸۸۸ میلادی) در محل بانک تجاری( بازرگانی سابق) شروع به فعالیت کرد و برای جلب رضایت مشتریان و شروع فعالیت به حسابهای جاری ۵/۲% به حساب سپرده‌های ثابت به مدت ۶ ماه ۴% و یکسال ۶% منفعت می‌داد. بانک با این اقدام خود ۱۲% از نرخ بهره را کاهش داد و برای اولین بار اقدام به انتشار نوعی پول کاغذی به صورت حواله خزانه برای مبلغ ۵قران به بالا و قابل پرداخت در وجه حامل نمود و در سال ۱۲۶۹ در مقابل دریافت ۲۰۰۰۰ لیره‌ انگلیسی کلیه شعب و اثاثه بانک را به بانک شاهی واگذار نمود. ولی قبل از آنکه نتیجه قطعی و نهایی این رقابت حاصل شود حریف زورمند جای بانک شرق را گرفت و این حریف بانک شاهی ایران بود که مبتکر آن پاول‌جولیوس دوریتر در مقابل پرداخت ۴۰۰۰۰ لیره‌ امتیاز عظیمی برای مدت ۷۰ سال برای کشیدن راه‌آهن، حق انحصاری کلیه معادن جز ( طلا،‌ نقره، سنگ‌های قیمتی)، تأسیس بانک و غیره را بدست آورد. ۲۵ ژوئیه ۱۸۷۲ برابر ۱۰ مرداد ۱۲۱۵ شمسی این امتیاز بعدها لغو شد و امتیاز دیگری که اساس آن تأسیس بانک شاهی ایران بود به مدت ۶۰ سال تأسیس گردید. یکی از عملیات عمده این بانک حق انحصاری نشر اسکناس بود. این بانک بر طبق قرارداد تا بهمن سال ۱۳۲۷ شمسی فعالیت می‌کرد.

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید