گزارش کارآموزی آماده حقوق

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

گزارش کارآموزی آماده حقوق گزارش کارورزی گزارشات کیفری وحقوقی


قیمت: ۵۰۰۰۰ تومان – شماره تماس: ۰۹۲۰۱۰۲۸۱۰۰ – ۰۹۲۱۱۰۱۲۸۰


                     فهرست مطالب

مجموعه گزارشات کیفری وحقوقی

 صفحه           موضوع                        تاریخ محکمه      محکمه               کلاسه

_______________________________________________________

۱        ابطال سند                                    ۲۴/۱۱/۷۹      شعبه ۳         ۷۷/۳/۲۱۶۸

۵        ایرادضرب وجرح عمدی                 ۲۷/۱۱/۷۹      شعبه۳          ۷۹/۳/۱۴۹۰

۱۲      خیانت درامانت                             ۱/۱۲/۷۹        شعبه ۳         ۷۹/۳/۶۰۴ک

۱۵      تقسیم سهم الارث وفروش منزل        ۱۸/۱۲/۷۹      شعبه ۳         ۷۸/۳/۱۰۳۱

۱۹      تغییر نام                                     ۲۳/۱۲/۷۹      شعبه ۱۶        ۷۹/۱۶/۱۱۵۶ح

۲۳      تعدیل اجاره بها                             ۲۸/۱۲/۷۹      شعبه ۱۶        ۷۹/۱۶/۹۵۳۸ح

۲۷      افراز                                          ۸/۱/۸۰          شعبه ۱۶       ۷۸/۱۶/۱۰۱۳

۳۱      مزاحمت تلفنی                             ۱۸/۱/۸۰        شعبه ۳        ۸۰/۳/۶

۳۵      الزام به تنظیم سند رسمی                 ۲۰/۱/۸۰        شعبه ۱۶        ۷۹/۱۶/۱۲۴۰

۴۰      خرید مال مسروقه                         ۲۷/۱/۸۰        شعبه ۳          ۸۰/۳/۶۷

۴۶      کلاهبرداری                                 ۵/۲/۸۰          شعبه ۳          ۸۰/۳/۱۲۹

۵۳      خلع ید                                       ۹/۲/۸۰          شعبه ۱۶        ۷۸/۱۶/۳۶۶

۵۹      سرقت اتومبیل                              ۲۳/۲/۸۰        شعبه ۳          ۷۹/۳/۱۶۲۶

۶۴      مطالبه                                         ۲۶/۲/۸۰        شعبه ۱۶        ۷۹/۱۶/۱۴۳۲

۷۱      ابطال اجرائیه                                ۷/۳/۸۰          شعبه ۱۶        ۷۹/۱۶/۱۲۳۹

۷۵      تحویل مبیع                                 ۱۹/۳/۸۰        شعبه ۱۶        ۷۹/۱۶/۸۶۴

۷۸      ممانعت از حق                             ۲۴/۳/۸۰        شعبه  ۳         ۸۰/۳/۳۶۴

۸۲      بی احتیاطی در استفاده از سلاح         ۲۹/۳/۸۰        شعبه ۳          ۸۰/۳/۲۷۱

۸۷      کلاهبرداری                                 ۲/۴/۸۰          شعبه ۳          ۸۰/۳/۳۹۷

۹۰      توقیف عملیات اجرائی                   ۱۴/۴/۸۰        شعبه ۱۶        ۸۰/۱۶/۴۰۶

۹۴      استرداد اتومبیل                             ۱۹/۴/۸۰        شعبه ۱۶        ۷۹/۱۶/۱۷۹۴

۹۷      جعل اسناد رسمی                          ۲۵/۴/۸۰        شعبه ۳          ۸۰/۳/۴۱۷۶

۱۰      تصرف عدوانی                             ۷/۵/۸۰          شعبه ۳          ۸۰/۳/۵۸۰

۱۱۳    فسخ مبایعه نامه                            ۱۱/۵/۸۰        شعبه ۱۶        ۸۰/۱۶/۱۸۵۹

۱۲۱    خیانت در امانت                            ۲۳/۵/۸۰        شعبه ۳          ۸۰/۳/۸۲

۱۲۹    مطالبه                                         ۳۰/۵/۸۰        شعبه ۱۶        ۸۰/۱۶/۵۶

۱۳۳    ترک انفاق وایرادضرب وجرح عمدی ۲۰/۶/۸۰         شعبه ۳          ۸۰/۳/۶۲۰

۱۳۷    تصادف منجر به فوت            ۲۳/۶/۸۰        شعبه۳           ۹/۳/۸۹۸ک

۱۴۰    تخلیه                                         ۲۵/۶/۸۰        شعبه ۱۶        ۸۰/۱۶/۶۴۵

۱۴۵    مطالبه                                         ۲۷/۶/۸۰        شعبه ۱۶        ۸۰/۱۶/۲۳۴

۱۴۹    قبول فرزند خواندگی                     ۱/۷/۸۰          شعبه ۱۶        ۷۹/۱۶/۱۹۳۶

۱۵۲    مطالبه                                         ۳/۷/۸۰          شعبه ۱۶        ۷۹/۱۶/۱۵۹۶ح

۱۵۶    سرقت چک                                 ۱۶/۷/۸۰        شعبه ۳          ۸۰/۳/۱۰۸۶

۱۶۲    نزاع دسته جمعی                           ۲۴/۷/۸۰        شعبه ۳          ۸۰/۳/۵۳۴

۱۷۰    سرقت                                        ۱/۸/۸۰          شعبه ۳          ۸۰/۳/۹۲۳

۱۷۶    شرکت در ایراد صدمه عمدی و         ۵/۸/۸۰          شعبه ۳           ۸۰/۳/۴۶۳

                تخریب

۱۸۰    مطالبه وجه                                  ۲۰/۸/۸۰        شعبه ۲          ۸۰/۲/۲۵۸ح

۱۸۴    ابطال نظریه به کمیسیون ماده ۱۲        ۲۸/۸/۸۰        شعبه ۲          ۸۰/۲/۴۸

          زمین شهری

۱۸۸    اجازه فروش                                ۳/۹/۸۰          شعبه ۱۶        ۸۰/۱۶/۸۰۲ح

۱۹۲    مطالبه وجه                                  ۱۱/۹/۸۰        شعبه ۱۶        ۸۰/۱۶/۸۷۸

۲۰۱    تنفیذ وصیتنامه                              ۱۳/۹/۸۰        شعبه ۱۶        ۷۹/۱۶/۱۴۱۳ح

۲۰۵    جعل                                          ۱۷/۹/۸۰        شعبه ۳          ۷۹/۳/۱۴۰۰ک

۲۱۱    تخلیه                                         ۶/۱۰/۸۰        شعبه ۱۶        ۷۹/۱۶/۱۴۵۳

۲۱۵    فسخ قولنامه                                 ۱۰/۱۰/۸۰      شعبه ۱۶        ۸۰/۱۶/۲۷۳

۲۱۹    انتقال مال غیر (منافع)                     ۱۸/۱۰/۸۰      شعبه۳           ۸۰/۳/۲۲۹ک

۲۲۲    تحویل مبیع                                 ۳۰/۱۰/۸۰      شعبه ۱۶        ۷۹/۱۶/۱۳۵۱

۲۲۶    شرکت در سرقت                          ۱۶/۱۱/۸۰      شعبه ۳          ۷۹/۳/۱۳۲۱

۲۳۷    اجازه انتقال سند                            ۱۸/۱۱/۸۰      شعبه ۱۶        ۷۸/۱۶/۱۷۱۰

۲۴۳    اعتراض ثالث                               ۲۹/۱۱/۸۰      شعبه ۱۶        ۸۰/۱۶/۱۸۵

۲۴۷    مطالبه                                         ۳۰/۱۱/۸۰      شعبه ۱۶        ۸۰/۱۶/۲۵۲

۲۵۲    ابطال قرارداد                                ۵/۱۲/۸۰        شعبه ۱۶        ۸۰/۱۶/۱۱۶۰

۲۵۷    دعوی تقابل به خواسته خلع ید          ۱۳/۱۲/۸۰      شعبه ۱۶        ۷۸/۱۶/۷۶۵

          (دعوی اصلی الزام به تنظیم سند )

۲۶۲    نزاع وایراد ضرب وجرح عمدی        ۱۹/۱۲/۸۰      شعبه ۳          ۸۰/۳/۱۴۱۲ک

۲۷۰    جعل واستفاده از سند مجعول           ۲۵/۱۲/۸۰      شعبه ۳          ۷۷/۳/۴۵۸ک

۲۷۹    تنظیم سند                                   ۱۸/۱/۸۱        شعبه ۱۶        ۸۰/۱۶/۱۷۸

۲۸۴    مطالبه                                         ۲۲/۱/۸۱        شعبه ۱۶        ۸۰/۱۶/۷۰۳

۲۸۹    خلع ید                                       ۲/۲/۸۱          شعبه ۳          ۷۸/۳/۲۲۱۳

۲۹۲    ابطال سند                                    ۹/۲/۸۱          شعبه ۳          ۸۰/۳/۱۹۶۱

۲۹۶    شرکت در نزاع دسته جمعی             ۲۴/۲/۸۱        شعبه ۳          ۸۰/۳/۲۰۶۲

۳۰۱    سرقت                                        ۲۹/۲/۸۱        شعبه ۳          ۸۱/۳/۳۰

۳۰۵    تخلیه                                         ۸/۳/۸۱          شعبه ۲          ۷۹/۲/۱۵۵۰

۳۱۰    مطالبه وجه                                  ۱۱/۳/۸۱        شعبه ۲          ۸۰/۲/۱۰۷۶

۳۱۵    تخریب عمدی واخلال درنظم عمومی۱۳/۳/۸۱         شعبه۳           ۸۰/۳/۱۶۰۱

۳۱۹    ایراد صدمه ومزاحمت           ۲۵/۳/۸۱        شعبه۳           ۸۰/۳/۲۰۲۵

۳۲۳    تنظیم سند رسمی وتفکیک وفک رهن۸/۴/۸۱ شعبه۳           ۸۱/۳/۷ح

۳۳۰    تحصیل مال مسروقه                       ۱۰/۴/۸۱        شعبه ۳          ۸۰/۳/۹۴۶

۳۳۵    تقسیم ماترک                                ۲۲/۴/۸۱        شعبه ۳          ۸۰/۳/۳۰۲

۳۴۰    انتقال منافع مال غیر                       ۲۹/۴/۸۱        شعبه۳           ۸۰/۳/۲۴۸

۳۴۵    مطالبه                                         ۷/۵/۸۱          شعبه ۳          ۸۰/۳/۶۳

۳۵۰    چک                                          ۱۴/۵/۸۱        شعبه ۳          ۸۱/۳/۱۲۶

۳۵۳    تخلیه                                         ۶/۷/۸۱          شعبه ۳          ۸۰/۳/۹۶

۳۵۸    الزام به فروش عین مستاجره            ۷/۷/۸۱          شعبه ۳          ۷۹/۳/۱۰۱۹

 ۳۶۲    ممانعت از حق                             ۱۶/۷/۸۱        شعبه ۲۵        ۸۰/۲۵/۱۱۱۳۱

۳۶۶    کلاهبرداری                                 ۲۱/۷/۸۱        شعبه ۲۵        ۸۱/۲۵/۱۲

 ۳۷۱   مطالبه خسارات قراردادی                 ۳/۸/۸۱          شعبه۳           ۸۱/۳/۷۶۲

۳۷۶    مطالبه وجه                                  ۱۰/۸/۸۱        شعبه ۳          ۸۱/۳/۲۰۵

۳۸۲    تصرف عدوانی                             ۱۴/۸/۸۱        شعبه ۲۵        ۸۰/۲۵/۴۴۴

۳۸۵    ورود به عنف                               ۲۴/۸/۸۱        شعبه ۲۵        ۸۰/۲۵/۷۱۹

۳۹۰    فسخ قرارداد                                 ۳/۹/۸۱          شعبه ۳          ۸۰/۳/۱۱۱۹

۳۹۵    ابطال قرارداد                                ۱۰/۹/۸۱        شعبه ۳          ۸۰/۳/۱۴۱۰

۳۹۹    آدم ربائی                                     ۱۶/۹/۸۱        شعبه ۲۵        ۸۱/۲۵/۴۶۳

۴۰۳    ایجاد مزاحمت                              ۲۳/۹/۸۱        شعبه ۲۵        ۸۱/۲۵/۱۱۷

۴۰۶    الزام به تحویل مبیع                        ۲/۱۰/۸۱        شعبه ۳          ۸۱/۳/۸۱۳

۴۱۰    مطالبه وجه                                  ۷/۱۰/۸۱        شعبه ۳          ۸۰/۳/۱۱۱۷

۴۱۵    ضرب و جرح جمعی                     ۱۴/۱۰/۸۱      شعبه۲۵         ۸۱/۲۵/۹۸۱

۴۱۹    جعل                                          ۲۴/۱۰/۸۱      شعبه ۲۵        ۸۰/۲۵/۱۳۱۷

۴۲۸    الزام به تنظیم سند خودرو                ۴/۱۱/۸۱        شعبه۳           ۸۱/۳/۷

۴۳۳    الزام به فروش مال مشاع                  ۸/۱۱/۸۱        شعبه ۳          ۸۰/۳/۱۵۱۹

۴۳۷    فروش مال غیر                             ۱۸/۱۱/۸۱      شعبه ۲۵        ۸۰/۲۵/۱۰۱۲

۴۴۱    فحاشی                                       ۲۶/۱۱/۸۱      شعبه۲۵         ۸۱/۲۵/۲۳۵

۴۴۴    تخلیه                                         ۲/۱۲/۸۱        شعبه ۳          ۸۰/۳/۹۶۳

۴۴۸    الزام به اجرای مفاد داوری                ۴/۱۲/۸۱        شعبه ۳          ۸۱/۳/۷۱۴

۴۵۲    ضرب وجرح                               ۱۶/۱۲/۸۱      شعبه ۲۵        ۸۱/۲۵/۱۱۲۰

۴۵۵    تخریب                                       ۱۶/۱۲/۸۱      شعبه ۲۵        ۸۰//۲۵/۹۳

۴۶۰    پرداخت اقساط اتومبیل (وجه )          ۱/۶/۸۱          شعبه ۳          ۸۰/۳/۱۳۸۴

۴۶۳    الزام به انتقال                                ۳/۶/۸۱          شعبه ۳          ۸۱/۳/۵۹۲

۴۷۰    هتک حرمت                                ۸/۶/۸۱          شعبه ۲۵        ۸۱/۲۵/۳۳۵

۴۷۴    کلاهبرداری                                 ۲۲/۶/۸۱        شعبه۲۵         ۷۹/۲۵/۱۱۷

۴۷۹    مطالبه خسارت تاخیروتادیه درچک    ۱۶/۱/۸۲        شعبه ۳          ۸۱/۳/۱۴۹

۴۸۴    ابطال عملیات اجرائی                      ۱۶/۱/۸۲        شعبه ۳          ۸۰/۳/۷۱۳

۴۸۸    سرقت از اتومبیل                           ۲۳/۱/۸۲        شعبه۲۵         ۸۰/۲۵/۱۷۱۹

۴۹۲    خیانت در امانت                            ۲۷/۱/۸۲        شعبه ۲۵        ۸۰/۲۵/۸۰۹

۴۹۷    مطالبه سفته                                  ۱۴//۸۲          شعبه ۳          ۸۱/۳/۳۸۷

۵۰۱    مطالبه وجه                                  ۲۲/۲/۸۲        شعبه ۳          ۸۱/۳/۹۷۹

۵۰۶    کلاهبرداری (تورخارجی)                ۳۰/۲/۸۲        شعبه ۲۵        ۸۰/۲۵/۱۳۱۲

۵۱۱    سرقت                                        ۳۰/۲/۸۲        شعبه ۲۵        ۸۰/۲۵/۱۰۹


شعبه سوم دادگاه عمومی کرج

تاریخ جلسه :۲۴/۱۱/۷۹                      شماره پرونده : ۷۷/۳/۲۱۶۸

نام طرفین دادرسی :

خواهان : حسن فرجی

خوانده :۱٫ محمد جوانمردی ۲٫ نصراله لاله

موضوع : ابطال سند

۱ـ آقای حسن فرجی دادخواستی علیه آقای محمدجوانمردی بر دادگستری کرج بدین مضمون ارائه می کند که اینجانب در مورخ ۲۴/۱۰/۷۳ شمسی ۵/۱ دانگ متاع از پلاک ثبتی ۴۲۳/۱۶۳ از خوانده ردیف اول خریداری نموده ام و قسمت اعظم ثمن معامله را پرداخت نموده ام متاسفانه به دلیل وجود روابط دوستانه  و صمیمانه و مشکلات اداری تاکنون مبادرت به اخذ سند رسمی نقل و انتقال ننموده ام و اخیراً متوجه گردیدم که خوانده ردیف دوم از همین موضوع سوء استفاده نموده و پلاک مرقوم را در مورخ ۳/۵/۷۹ کل مبیع و از جمله ۵/۱ دانگ حصه ملکی بنده را به خوانده ردیف دوم واگذار نموده است و ایشان نیز با تقدیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال می نماید و با اخذ حکم و طی مراحل قانونی سند مالکیت اخذ نموده است اینک با تقدیم دادخواست و ارائه تصویری از دادنامه قطعیت یافته دائر بر کلاهبرداری بر فروش پلاک مرقوم ازناحیه خوانده ردیف یک بدون مجوز قانونی تقاضای ابطال سندمالکیت صادره به نام خوانده ردیف دوم و پرداخت خسارات قانونی را دارم .

۲ـ حسب استعلام دفتر کل از شعبه محترم بدوی دائر بر وجود سابقه رسیدگی در آن شعبه در خصوص تنظیم سند رسمی فیما بین خواندگان ردیف ۱ و ۲ پرونده توسط معاونت دادگستری به شعبه بدوی ارجاع و پس از ملاحظه رئیس شعبه دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ به طرفین جهت رسیدگی داده می شود و طرفین با حضور در دادگاه به دفاعیات می پردازند  .

۳ـ خواهان خواسته خود را مشروحاً تبیین می نماید و صدور حکم را  درخواست می نماید خوانده ردیف اول مدعی می گردد که از خواهان اجازه فروش داشته است و در این خصوص شهودی حاضر به ارائه شهادت برای اثبات صدق ادعای ایشان می باشند و تقاضای احضار آنها را می نماید و خوانده ردیف دوم نیز اعلام می دارد با حکم دادگاه بدوی مالکیت ایشان بر پلاک مرقوم محرز و مسلم است و تبانی خواهان و خوانه برای بردن مال وی می باشد .

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید