کارآموزی -شرکت لوله گستر اسفراین ۱۵۵ ص

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

فصل اول

تاریخچه شرکت لوله گستر اسفراین …………………………………………………………………………………………………………. ۱

فصل دوم

تست های آب درشرکت لوله گستر  ………………………………………………………………………………………………………… ۵

قلیائیت

–        اصول روش ………………………………………………………………………………………………………………………………..۶

–        موارد استفاده تعیین قلیائیت ………………………………………………………………………………………………………… ۷

–        قلیائیت پنج گانه آب و نحوه محاسبه آن ………………………………………………………………………………………. ۷

–        تعیین قلیائیت آب ……………………………………………………………………………………………………………………… ۹

اندازه گیری سختی آب

–        روش اندازه گیری سختی کل ……………………………………………………………………………………………………. ۱۵

–        روش اندازه گیری سختی کلسیمی درآب ……………………………………………………………………………………..۱۷

تعیین مقدار یون کلر به روش مور …………………………………………………………………………………………………………. ۱۹

روش آزمون محلول کلریت سدیم …………………………………………………………………………………………………………. ۲۲

فصل سوم

تصفیه ونگهداری آب درشرکت لوله گستر ……………………………………………………………………………………………… ۲۶

بخش اول :

–        مقدمه ای برآب وفاضلاب ………………………………………………………………………………………………………… ۲۷

–        آب واهمیت آن …………………………………………………………………………………………………………………………۲۷

–        ناخالصی های آب …………………………………………………………………………………………………………………… ۲۷

–        آب خالص یاناخالص ………………………………………………………………………………………………………………. ۲۸

–        نمک های محلول ……………………………………………………………………………………………………………………. ۲۸

–        لزوم تصفیه آب …………………………………………………………………………………………………………………………۲۹

–        اثرات زیان بخش ناخالصی های آب ………………………………………………………………………………………….. ۳۰

–        اصطلاحات مهم وتعاریف ………………………………………………………………………………………………………… ۳۰

–        تصفیه فاضلاب های صنعتی ……………………………………………………………………………………………………… ۳۱

–        فاضلاب کارخانه ها …………………………………………………………………………………………………………………. ۳۳

بخش دوم :

–        روند کار درشرکت لوله گستر ……………………………………………………………………………………………………..۳۳

–        تصفیه خانه شرکت لوله گستر …………………………………………………………………………………………………… ۳۳

–        تقسیم بندی فضای درونی استخر ته نشینی …………………………………………………………………………………. ۳۴

–        فیلترها ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۴

–        ارزیابی روش شستشوی فیلترها ………………………………………………………………………………………………… ۳۷

–        اتلاف ذرات بستر فیلترها ………………………………………………………………………………………………………….. ۳۷

–        فیلترهادرمواقع تعطیلی ……………………………………………………………………………………………………………… ۳۸

–        پساب شستشوی فیلترهاوچگونگی استفاده ازآن ها ………………………………………………………………………. ۳۸

–        سرویس ونگهداری فیلترها ……………………………………………………………………………………………………….. ۳۹

بخش سوم :

–        لوله وتیوب …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۱

–        انتخاب اندازه لوله ها …………………………………………………………………………………………………………………۴۲

–        اتصالات …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۲

–        لقی های مجازبرای انبساط ……………………………………………………………………………………………………….. ۴۳

–        جلوگیری ازنشتی درپیرامون قطعات متحرک ……………………………………………………………………………….. ۴۴

–        شیرها …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۴

–        پمپ ها ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۵

–        فن ها ، دمنده ها وکمپرسورها …………………………………………………………………………………………………… ۴۶

بخش چهارم :

–        عملکرد دستگاه هاونحوه استفاده ……………………………………………………………………………………………….. ۴۶

–        دستگاه های روغن گیری یا دریافت کننده دینامیکی …………………………………………………………………….. ۴۶

–        چنگک های پاک کننده ( لجن ) ………………………………………………………………………………………………… ۴۷

–        دریچه های اتوماتیک ……………………………………………………………………………………………………………….. ۴۸

فصل چهارم

روغن هاوگریس ها

–        تست نقطه اشتعال واحتراق روغن ها …………………………………………………………………………………………. ۵۴

–        سختی ، نفوذپذیری واعداد موسسه ملی گریس وروانکار ……………………………………………………………… ۵۵

–        آزمایش نفذ پذیری گریس ………………………………………………………………………………………………………… ۵۸

–        آزمایش نقطه قطره ای شدن ……………………………………………………………………………………………………… ۵۹

–        اندازه گیری دانسیته بااستفاده از پیکنومتر ……………………………………………………………………………………. ۶۱

–        اندازه گیری دانسیته بااستفاده از دانسیمتر ……………………………………………………………………………………. ۶۲

–        اندازه گیری دانسیته بااستفاده از ویسکومتر حبابی ………………………………………………………………………… ۶۳

–        محاسبه ویسکوزیته بادستگاه  Brook Field   ………………………………………………………………………….. ۶۶

فصل پنجم

روغن های روان کاری

–        روغن های فلزکاری …………………………………………………………………………………………………………………..۷۲

۱ – روان کاری درفرایندهای فلزکاری ……………………………………………………………………………………………… ۷۲

۲ – روان کاری درعملیات برش فلزها ……………………………………………………………………………………………… ۷۳

۳ – دسته بندی ونام گذاری روغن های برش فلزها …………………………………………………………………………… ۷۷

۴ – روغن های امتزاج پذیرباآب ( روغن های خنک کننده ) ………………………………………………………………. ۸۰

۵ – ساختار شیمیایی روغن های امتزاج پذیر ……………………………………………………………………………………. ۸۱

–        گران روی امولاسیون های روغن درآب ……………………………………………………………………………………… ۹۳

–        غلظت های امولاسیون ها …………………………………………………………………………………………………………. ۹۷

–        آماده سازی روغن های امتزاج پذیر ……………………………………………………………………………………………. ۹۸

–        روغن های برش بدون آب ……………………………………………………………………………………………………… ۱۰۰

فصل ششم

فسفاتینگ

–        فرایندهای آماده سازی پیش از رنگ …………………………………………………………………………………………. ۱۰۳

–        تشریح عملیات فسفاتینگ ………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۶

–        اندازه گیری وزن وضخامت لایه فسفات …………………………………………………………………………………… ۱۲۲

فصل هفتم

خوردگی

–        عوامل موثر برخوردگی …………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۸

–        آزمون های کنترل خوردگی درکارخانه لوله گستر ………………………………………………………………………. ۱۴۳

–        شیوه کاروبررسی خوردگی حاصل از اثر مه نمکی …………………………………………………………………….. ۱۴۶

–        تست خوردگی   HIC  …………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۰

فصل هشتم

ضمائم

 تاریخچه

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به منظور رفع نیاز کشور به لوله های بدون درز در اندازه های ۵٫۵ تا ۱۶ اینچ که در صنایع نفت، گاز و ساخت دیگ های نیروگاهی به کار می رود و قبل از تأسیس این کارخانه تماماً از طریق واردات از خارج از کشور تأمین میگردیده، اقدام به ایجاد طرح احداث کارخانه مورد نظر نمود.

درراستای اجرای این هدف قراردادی با شرکت soconord بلژیک در تاریخ ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۵ به مبلغ ۱۵٫۵ میلیون دلار منعقد گردید که بر این اساس تجهیزات و ماشین آلات خط تولید کارخانه NTM متعلق به شرکت مزبور بصورت دست دوم خریداری شد و شرکت لوله گستر اسفراین بعنوان متولی و مجری طرح تعیین گردید و گشایش اعتبار اسنادی مربوطه به صورت یوزانس داخلی از محل تخصیص سهمیه ارزی وزارت صنایع و منابع ریالی سازمان گسترش در اواخر شهریور ماه ۱۳۷۵ انجام و با پرداخت، پیش پرداخت اعتبار مذکور در مهرماه آن سال نافذ گردید.

کارخانه تولید لوله های بدون درز از بخشهایی به شرح ذیل تشکیل می گردد؛

۱-   کارگاه نورد ( تولید لوله های بدون درز ) مجهز به دو خط نورد پیلگر (روش مانسمان).

۲-   کارگاه عملیات حرارتی + NDT .

۳-   کارگاه ماشین کاری لوله های جداری (CASING ) به قطر خارجی ۵٫۵ تا ۱۶ اینچ و طول ۴٫۵ تا ۱۴٫۵ متر.

۴-   کارگاه ماشین کاری لوله های انتقالی ( TUBING ) به قطر خارجی ۱٫۹ تا ۷ اینچ.

۵-   کارگاه تولید اتصالات (COUPLING ) و محافظ های لوله های جداری و انتقال.

۶-   آزمایشگاه های مکانیک و فیزیک و شیمی مجهز به تجهیزات مربوط به بررسی خواص مکانیکی و فیزیکی لوله ها.

۷-   تجهیزات جانبی از قبیل کمپروسورخانه، تصفیه خانه، تأسیسات برق، آبرسانی، هیدروسیکلون، تصفیه فاضلاب و …

۸-   ساختمانهای اداری، انبارها، دفتری و دفاتر مهندسی.

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید