کارآموزی -زراعت و اصلاح نباتات ۲۳ ص

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

فهرست مندرجات

 

عناوین                                                                                          صفحه

 

ترویج و آموزش کشاورزی                                                                                    ۴

رابطه ترویج با تحقیق                                                                                             ۶

رابطه تحقیق با آموزش                                                                                          ۷     

کمک مروج از طریق ارتباط با محقق                                                                   ۸

روشها و وسایل کمک آموزشی                                                                               ۹

نکات ایمنی هنگام سمپاشی                                                                                    ۱۰

عوامل مؤثر در کاهش بازدهی کود و زراعت و باغبانی                                      ۱۱

هورمون Pix و کاربرد در پنبه                                                                               ۱۱

ارزش مبادله یک کیلو پنبه محلوج با سایر محصولات                                           ۱۲  

کرم قوزه پنبه                                                                                                        ۱۲

کنه پنبه                                                                                                                 ۱۳

رقم ساحل                                                                                                            ۱۴

بیماری بلاست برنج                                                                                          ۱۵

سوختگی غلاف برنج                                                                                        ۱۶

خسارت موشها به برنج                                                                                      ۱۷  

خسارت پرندگان به برنج                                                                                 ۱۷

سیاهک دروغی برنج                                                                                       ۱۸

پوسیدگی غلاف برنج                                                                                      ۱۸

پوسیدگی ساقه برنج                                                                                        ۱۹

پروانه کرم ساقه خوار برنج                                                                             ۱۹

اختلاف بین برنج و سوروف                                                                           ۲۰

پوسیدگی طوقه برنج                                                                                     ۲۰

منابع و مأخذ                                                                                                  ۲۲

ترویج و آموزش کشاورزی

بطورکلی فعالیتهای ترویجی را که در غالب کشورهای جهان پذیرفته شده می توان به چنداصلاستوار دانست:اصول اقتصادی ، اصول آموزشی و اصول اداری.

که در اینجا بطور اجمالی به اصول آموزشی ، اشاره خواهد شد:

برای اینکه سطح میزان بیشتر خواهی در بین جامعه روستائی بالا رود، و برای اینکه اندیشه هاینو و شیوه های نوین کشاورزی در روستا رواج پیدا کند و برای اینکه حس همیاری و خودیاری درروستا ها فزونی یابد و سرانجام برای اینکه بتوان به هدفهای نهائی ترویج که همانا افزایش سطحدرآمد روستائیان و رسیدن به کمال مطلوب در مظاهر مختلف زندگانی آنها دست یافت باید ازلاقیدی ها و توکل داشتن روستائیان به طبیعت کاسته ، شک و تردید ها و اتکاء به غیر از میان آنهابرطرف نموده و بالاخره حس همکاری و مأنوس شدن بکار های دسته جمعی را در آنها بطور شایستهای بالا برد.یگانه عاملی که ما را در این مسیر به مقصود می رساند ، آموزش و تعلیم همگانی روستائیانمی باشد و نمی توان از آن در هیچ مرحله ای از مکان و هیچ نوع فعالیتی صرفنظر کرد.

با آگاهی به این مسئله و در کل با توجه به اینکه روستائیان بدون آموزش قادر نخواهند بودفعالیتهای فنی ، اجتماعی و اقتصادی را به طرز پسندیده ای به انجام برسانند . ترویج اساس و رکناصلی خود را بر پایه آموزش استوار کرده است.

ترویج یک آموزش غیر رسمی است چون آموزش در ترویج وابسته به تدریس و تعلیم       مدرسه ای و با برنامه رسمی نمی باشد. ترویج آموزش است چون هدفش یاد دادن ، فهماندن ومدرن کردن مردم به روشهای بهتر می باشد . و به هیچ وجه هدفش مجبور کردن و مطیع کردن آنهانمی باشد. مروجین با روشهای ترویجی به روستائیان می آموزند که چگونه با افزایش عملکرد ، پولبیشتری بدست آورند و در عین حال چگونه از درآمد بیشتر، استفاده مطلوب بعمل آورند.

منابع و مآخذ مورد استفاده

۱-کریمی پور کاشانی ، علی معین . محمد جواد ۱۳۶۳ . عوامل زیان آور در زراعت برنج سازمان ترویج کشاورزی ۱۱۹ صفحه

۲- بهداد ، ابراهیم ۱۳۶۹ بیماریهای گیاهان  زراعی ، چاپ نشاط اصفهان ، ۴۲۵ صفحه

      ۳- خدابنده ، ناصر ۱۳۶۸ زراعت غلات مرکز نشر سپهر تهران ۴۰۱ صفحه

      ۴- کوچکی ، عوض ۱۳۶۸ زراعت در مناطق خشک انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد ۲۰۲ صفحه

      ۵- خدابنده ، ناصر ۱۳۶۸ زراعت گیاهان صنعتی مرکز نشر سپهر ۴۵۴ صفحه

       ۶- بهداد ، ابراهیم ۱۳۷۱ آفات گیاهان زراعی مرکز نشر یادبود ۶۱۸ صفحه

      ۷- مشاهدات و کارهای روزمره در مدیریت کشاورزی شهرستان علی آباد کتول به انضمام بروشور های سموم و کاتالوگهای موجود در اداره.

 

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید