کارآموزی زراعت واصلاح جهاد کشاورزی شهرستان مینودشت – بخش گالیکش نبات ۴۳ ص

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

فهرست

فصل اول

–         تاریخجه سازمان ……………….………………………………….۱

    – قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی ……………………………………….۱

الف_ سیاست گذاری ، برنامه ریزی و نظارت……………………………………۳

ب_امور پژوهش ، آموزش و ترویج …………………………………………….۳

ج_ امور منابع طبیعی و آبخیزداری………………………………………………۴

د_ امور زیربنایی کشاورزی و توسعه روستایی………………………………….۴

ه_ امور کشاورزی، دام و آبزیان…………………………………………………۴

ز_ امور حمایتی………………………………………………………………….۵

 – شـرح وظایـف وزارت جهاد کشاورزی ……………………………………….۶

الف_ سیاست گذاری ، برنامه ریزی و نظارت…………………………………..۶

ب_ امور پژوهش ، آموزش و ترویج ……………………………………………۶

ج_ امور منابع طبیعی و آبخیزداری ……………………………………………..۶

د_ امور زیربنایی کشاورزی و توسعه روستایی …………………………………۷

ه_ امور کشاورزی، دام و آبزیان ………………………………………………..۷

ز_ امور حمایتی………………………………………………………………….۸

فصل دوم

– معاونت امور زراعت

– وظایف ………………………………………………………………………..۹

– جدول آماری سطح زیر کشت محصولات زراعی استان گلستان …………….. ۱۰

– پیشرفت علم علف های هرز در ایران ………………………………………..۱۱

– GIS  ابزاری کارآمد در تحقیقات علف های هرز…………………………….۱۱

– اهداف مبازرزه با علفهای هرز………………………………………………..۱۲

– بررسی مقایسه ای آللوپاتی و رقابت ………………………………………….۱۲

– کم توجهی به اهمیت خسارت علف های هرز…………………………………۱۳

 -جایگاه کنترل علف های هرز سبزی و صیفی در ایران ………………………۱۳

– مبارزه شیمیائی با علف های هرز کلزا …………………………………….. ۱۳

– جنبه هائی از کنترل یولاف وحشی درمزارع گندم …………………………..۱۴

– بیماری ساق سیاه کلزا رو به گسترش است ………………………………… ۱۵

– آشناسایی با علفکشها …………………………………………………………۱۶

– آشنایی با سموم جدید شته کش – مبارزه با علفهای هرز و بیماری کلزا………۱۷

– آشناسایی آفات برگخوار کلزا ………………………………………………..۱۸

– کشت گندم …………………………………………………………………..۱۹

– مشاهده بیماری زنگ زرد دراوایل بهار……………………………………. ۲۱

– مشاهده فوزاریوم گندم در نیمه اول اردیبهشت ماه …………………………..۲۲

– آشنایی با علفکش های نازک برگ و علف کش های پهن برگ ……………….۲۳

– زمینها کوچک است، شالیکاری صرف نمی کند……………………………… ۲۴

– زیتون………………………………………………………………………. ۲۵

فصل سوم

–         فرمهای گزارش پیشرفت کارآموزی از شماره ۹-۱

–         فرم پایان دوره کار آموزی

پیش گفتار

 

کشاورزی به عنـوان یکی از مهم تـرین بخش هـا در سـاختار اقتصـاد کلان کشـور به شمار آمده و محوریت این بخش در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فـرهنگی کشـور طی سال های بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی مطرح بوده است. با توجه به اینکه بشر در هر زمان و تحت هـر گـونه شـرایط رشـد و تـوسعه صنعتی و فـن آوری جدید، از تولیدات کشاورزی به ویژه مـواد خوراکی بی نیاز نبوده و نخواهد بود، لذا پیوسته یکی از نگرانی های اصلی سیاستگذاران و دولتمـردان کشـورها، تأمین مـایحتاج عمومی و امنیت غذایی بوده و می باشد. افزایش تولیدات کشاورزی، نیل به خود کفـایی نسبی و در یک کلام امنیت غذایی در کشور، مستلزم بهره گیری بهینه از دانش و فـن آوری هـای جدید کشاورزی متناسب با شرایط آب و هوایی مناطق مختلف کشورخواهد بود و این مهـم، زمانی تحقق خواهد یافت که به امر پژوهش به طور اعم و تحقیقات کشاورزی بطور اخص توجه کافی مبذول شود.

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید