پروژه مدیریت آموزشگاه ۱۲۰ ص

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

 

فصل ا ول: توانایی تشخیص مفهوم مدیریت و اصول آن

تعریف مدیریت………………………………………………………………………………………………۲

نظریه نقشهای مدیریتی……………………………………………………………………………………..۳

سازماندهی……………………………………………………………………………………………………..۵

تعریف سازماندهی…………………………………………………………………………………………..۵

انواع مختلف سازماندهی…………………………………………………………………………………..۵

تعریف سازمان رسمی………………………………………………………………………………………۶

تعریف سازمان غیر رسمی…………………………………………………………………………………۶

چرا کارکنان کم کاری می کنند………………………………………………………………………..۶

آشنایی با سبکهای مدیریتی……………………………………………………………………………….۹

اصول مدیریت………………………………………………………………………………………………۱۰

سبک های مدیریت و نقش آن در ایجاد تعارض………………………………………………….۱۱

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………..۱۵

منابع…………………………………………………………………………………………………………….۱۶

فصل دوم:توانایی تشخیص مفهوم مدیریت آموزشی و کاربردهای آن

سبک مدیریت………………………………………………………………………………………………۱۸

مدیریت آموزشی…………………………………………………………………………………………..۱۸

سبک بدون دخالت………………………………………………………………………………………..۱۸

مدیریت آمرانه………………………………………………………………………………………………۲۱

مدیریت مشارکتی………………………………………………………………………………………….۲۱

کاربرد مدیریت آموزشی………………………………………………………………………………..۲۱

سازمان فنی و حرفه ای……………………………………………………………………………………۲۲

تعاریف و اصلاحات “بخش آموزش” سازمان آموزش فنی ـ حرفه‌ای………………………۲۵

آموزشهای کوتاه مدت…………………………………………………………………………………..۲۵

ویژگی ها……………………………………………………………………………………………………۲۵

نقش سازمان آموزش و فنی و حرفه ای در نظام آموزشی کشور…………………………….۲۹

منابع…………………………………………………………………………………………………………….۳۴

فصل سوم: توانایی اجرای مقررات و آیین نامه های موسسات کارآموزی

قوانین ومقررات تأسیس آموزشگاه……………………………………………………………………۳۶

فرایند اخذ مجوز……………………………………………………………………………………………۳۶

اصول اجرای مقررات و آئین نامه های تاسیس…………………………………………………….۳۸

مسئولیت های حقوقی مدیریت آموزشگاه…………………………………………………………..۴۳

منابع…………………………………………………………………………………………………………….۴۴

فصل چهارم : توانایی برنامه ریزی و نظارت بر اجرای برنامه ها

خصوصیات برنامه ریزی جامع………………………………………………………………………….۴۶

تفاوت های برنامه ریزی جامع با برنامه ریزی عملیاتی……………………………………………۴۶

اهمیت و ضرورت برنامه ریزی جامع در سازمان…………………………………………………..۴۷

سبک های مختلف برنامه ریزی جامع………………………………………………………………..۴۷

فرایند برنامه ریزی جامع………………………………………………………………………………….۴۸

مزایا و محدودیت های برنامه ریزی جامع……………………………………………………………۵۰

برنامه ریزی عملیاتی در سازمان………………………………………………………………………..۵۰

هدف…………………………………………………………………………………………………………..۵۱

تعیین اولویت هدف ها……………………………………………………………………………………۵۱

پیش بینی عملیات…………………………………………………………………………………………..۵۱

تکنیک های برنامه ریزی…………………………………………………………………………………۵۲

………………………………………………………………………………۵۲ برنامه ریزی نیروی  انسانی

تامین نیروی انسانی…………………………………………………………………………………………۵۳

اصول انتخاب کادر آموزشی……………………………………………………………………………۵۷

اصول تدوین اهداف کلی وجزیی دوره ی آموزش………………………………………………۵۹

فنون شناسایی اصول ارزشیابی از اثر بخشی آموزشی…………………………………………….۶۰

منابع…………………………………………………………………………………………………………….۶۲

فصل پنجم: ارزشیابی از دوره آموزشی

اصول تدوین اهداف کلی وجزیی دوره ی آموزش………………………………………………۶۴

فنون شناسایی اصول ارزشیابی از اثر بخشی آموزشی…………………………………………….۶۵

اصول ارزشیابی ازاثربخشی آموزشی………………………………………………………………….۶۷

منابع…………………………………………………………………………………………………………….۶۸

فصل ششم: توانایی تهیه گزارشهای مورد نیاز آموزشگاه

پایه های اساسی و مقررات مکاتبات اداری………………………………………………………….۷۰

ایجاد ارتباط برای جریان و انجام امور………………………………………………………………..۷۰

اثرات…………………………………………………………………………………………………………..۷۰

اثرات مالی……………………………………………………………………………………………………۷۰

اثرات حقوقی………………………………………………………………………………………………..۷۱

راهنمایی آیندگان در مطالعه و ادامه ی جریان کارها…………………………………………….۷۱

تاریخ و قضاوت ها…………………………………………………………………………………………۷۱

نامه در مفهوم کلی…………………………………………………………………………………………۷۲

مشخصات نامه های اداری……………………………………………………………………………….۷۲

اجزا و ارکان نامه های اداری……………………………………………………………………………۷۳

عناوین گیرنده ، فرستنده و موضوع نامه……………………………………………………………..۷۳

متن نامه………………………………………………………………………………………………………..۷۳

امضاء نامه…………………………………………………………………………………………………….۷۴

اندازه و ابعاد نامه های اداری…………………………………………………………………………….۷۴

انواع نامه های اداری و ضوابط مورد عمل در تدوین آنها………………………………………۷۴

انواع نامه های اداری……………………………………………………………………………………..۷۵

نامه های خبری……………………………………………………………………………………………..۷۵

نامه های باز دارنده…………………………………………………………………………………………۷۶

………………………………………………………………………۷۶ نامه های دستوری یا درخواستی

نامه های هماهنگی…………………………………………………………………………………………۷۶

نامه های داخلی……………………………………………………………………………………………..۷۷

نامه های خارجی……………………………………………………………………………………………۷۷

۷۹ ………………………………………………………………………………………. از طریق ارسال پیام

………………………………………………………………………………..۷۹ از طریق نامه های داخلی

۸۰ ………………………………………………………………………………………….. از طریق پرونده

منابع…………………………………………………………………………………………………………….۸۱

فصل هفتم : توانایی برقراری روابط انسانی

روابط انسانی…………………………………………………………………………………………………۸۳

روابط انسانی در سازمان………………………………………………………………………………….۸۳

بروکراسی…………………………………………………………………………………………………….۸۵

مدیریت علمی……………………………………………………………………………………………….۸۵

مدیریت اداری………………………………………………………………………………………………۸۶

روابط انسانی…………………………………………………………………………………………………۸۷

اصول روان شناسی عمومی………………………………………………………………………………۹۱

تاریخچه روان شناسی……………………………………………………………………………………..۹۱

تعریف روانشناسی………………………………………………………………………………………….۹۲

خدمات عمومی روان شناسی……………………………………………………………………………۹۳

اصول جامعه شناسی عمومی…………………………………………………………………………….۹۴

تاریخچه………………………………………………………………………………………………………۹۴

تعریف جامعه شناسی………………………………………………………………………………………۹۴

منابع…………………………………………………………………………………………………………….۹۶

فصل هشتم : توانایی نظارت بر امور آموزشگاه

آشنایی با حسابداری……………………………………………………………………………………….۹۸

بنگاه اقتصادی……………………………………………………………………………………………….۹۸

رویدادهای اقتصادی یا مالی…………………………………………………………………………….۹۸

تعریف حسابداری………………………………………………………………………………………….۹۸

اطلاعات حسابداری……………………………………………………………………………………….۹۸

شخصیت حسابداری……………………………………………………………………………………….۹۸

رابطه اطلاعات حسابداری و تصمیم گیری…………………………………………………………۹۹

انواع واحدهای اقتصادی………………………………………………………………………………….۹۹

حسابداری………………………………………………………………………………………………….۱۰۱

پرسشها ؟……………………………………………………………………………………………………۱۰۱

منابع………………………………………………………………………………………………………….۱۰۳

فصل نهم: توانایی پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی و بهداشت کار

اصول پیش گیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی بهداشت محیط کار…………………۱۰۵

حوادث شغلی و علل بروز آن ها وبهداشت محیط کار………………………………………..۱۰۵

مسئولیت کارفرمایان در چگونگی اجرای مقررات حفاظت فنی و بهداشت کار………..۱۰۷

بهداشت کار……………………………………………………………………………………………….۱۰۸

منابع………………………………………………………………………………………………………….۱۰۹

منابع و ماخذ………………………………………………………………………………….

 

تعریف مدیریت

کسی است که بتواند فضای سازمانی سالم وپویائی به وجود آورد که در آن همه افراد آزادانه  حق اظهار نظر ووجود داشته باشندو آگاهانه و صادقانه حرف از حق و حرف حق بگویند.(حق حرف زدن و حرف حق زدن) جلوه آزادی و آزادگی و معرفت وراستگوئی است هرجا و هر گاه حق حرف زدن بیشتر باشد. حرف حق بیشتر گفته وشنیده میشود.و یا

به عبارتی دیگر مدیریت فرایند به کارگیری مؤثرو کارآمد منابع مادی وانسانی در برنامه ریزی سازماندهی بسیج منابع وامکانات هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول صورت می گیرد. به تعدادی از تعاریفی که در منابع مختلف مدیریتی به عنوان تعریف مدیریت ذکر شده اشاره می شود.

١- هنر انجام دادن کار به وسیله دیگران

٢- مدیریت عبارت است از هماهنگ کردن منابع انسانی و مادی بر ای نیل به هدف

٣- مدیریت را می توان علم و هنر متشکل و هماهنگ کردن رهبری و کنترل فعالیت های دسته جمعی بر ای نیل به هدف های مطلوب با حداکثر کارایی تعریف کرد

۴- مدیریت فرآیندی است که به وسیله آن کوشش های فردی و گروهی به منظور نیل به هدف مشترک هماهنگ می شود

پال هرسی و کنث بلانچارد مدیریت را اینگونه تعریف می کنند: کار کردن با افراد وبه وسیله افراد و گروهها برای تحقق هدف های سازمانی.

۶- مدیریت فعالیت به سرانجام رساندن فعا لیت ها بطور کارا و اثر بخش با و بوسیله دیگران می باشد

٧- هنری فایول مدیریت را اینگونه تعریف می کند: مدیریت یعنی پیش بینی و برنامه ر یزی، سازماندهی

۸- مدیریت عبارت است از تجهیز و بکارگیری مناسب عوامل انسانی، فنی، اقتصادی به منظور سازمان دادن وانجام یک سلسله اقدامات مؤثر

واقعا باید گفت ؛که در ابتدا انسانها درباره مدیریت چقدر میدانند؟دانش مدیریت تا چه حد علمی است و آیا مدیریت علم است یا هنر؟ بخشی از مدیریت را میتوان از طریق مدریت آموزش فرا گرفت و بخشی دیگررا ضمن کار باید آموخت در واقع بخشی را که با آموزش فرا گرفته می شود علم مدیریت است . و بخشی را که موجب به کار بستن اندوختها در شرایط گوناگون می شود هنر مدیریت می نامند. «به عبارتی دیگر سخن علم دانستن است و هنر توانستن .»

 

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید