پروژه سیستم کلینیک جراحی

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

پروژه سیستم کلینیک جراحی


 ۱۰۱ صفحه


شماره تماس: ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵ – ۶۶۴۹۷۹۰۰


فهرست مطالب
چکیده ۱۱
مقدمه ۱۲
تکنولوژی های مورد استفاده ۱۳
۱ معرفی Actor  های سیستم ۱۴
۱-۱ بیمار ۱۴
۱-۱-۱ مواردی که باید برای بیمار ثبت شود ۱۴
۲-۱-۱ فیلد های اطلاعاتی بیمار ۱۴
۲-۱ مسئول پذیرش ۱۵
۳-۱ مسئول ترخیص ۱۵
۱-۳-۱ اعمال انجام شده در زمان ترخیص ۱۵
۲-۳-۱ ثبت هایی که باید توسط ترخیص گر انجام شود ۱۵
۴-۱ مدیر مرکز ۱۶
۱-۴-۱ ثبت هایی که باید زیر نظر مدیریت انجام شود. ۱۶
۲-۴-۱ اطلاعات مهم برای مدیر ۱۶
۵-۱ اپراتور اتاق عمل ۱۶
۶-۱ پزشک (تیم پزشکی) ۱۶
۲ Use Case های سیستم  ……..۱۷
۱-۲ مقدمه ۱۷
۲-۲ Use Case های تعریفی ۱۷
۱-۲-۲ Use Case تعریف پزشک  ۱۹
۲-۲-۲ Use Case تعریف گروه های پزشکی  ۱۹
۳-۲-۲ Use Case تعریف بیمه ۲۰
۴-۲-۲ Use Case تعریف گروه های عمل ۲۱
۵-۲-۲ Use Case تعریف عمل ۲۲
۶-۲-۲ Use Case  تعریف بخش ۲۳
۷-۲-۲ Use Case تعریف دارو ۲۴
۸-۲-۲ Use Case تعریف نوع پذیرش ۲۴
۹-۲-۲ Use Case تعریف سرویس ۲۵
۱۰-۲-۲ Use Case تعریف کمک جراح ۲۶
۱۱-۲-۲ Use Case تعریف نوع ترخیص ۲۷
۱۲-۲-۲ Use Case انواع بیهوشی ۲۸
۱۳-۲-۲ Use Case تعریف واحد های دارویی ۲۸
۱۴-۲-۲ Use Case تعریف تعرفه ها ۲۹
۱۵-۲-۲ Use Case تعریف کای عمل ۳۰
۱۶-۲-۲ Use Case تعریف دارو های یک عمل ۳۱
۱۷-۲-۲ Use Case تعریف ست های عمل ۳۱
۱۸-۲-۲ Use Case تعریف استوک اتاق عمل ۳۲
۱۹-۲-۲ Use Case شرح عمل ۳۳
۲۰-۲-۲ Use Case تعریف کاربران ۳۴
۳-۲ Use Case های عملی ۳۵
۱-۳-۲ Use Case پذیرش بیمار ۳۵
۲-۳-۲ Use Case درج مشخصات بیمار ۳۶
۳-۳-۲ Use Case درج مشخصات همراه (هان) بیمار ۳۷
۴-۳-۲ Use Case اتاق عمل ۳۸
۵-۳-۲ Use Case بخش ۴۰
۶-۳-۲ Use Case  ترخیص ۴۰
۴-۲ Use Case های گزارش گیری ۴۲
۱-۴-۲ Use Case بیماران بستری شده بیمه ۴۲
۲-۴-۲ Use Case بیماران سرپایی بیمه ۴۳
۳-۴-۲ Use Case بیماران بستری شده بیمه تکمیلی ۴۴
۴-۴-۲ Use Case بیماران سرپایی بیمه تکمیلی ۴۵
۵-۴-۲ Use Case  همه بیماران ۴۶
۶-۴-۲ Use Case شخصی پزشک ۴۶
۷-۴-۲ Use Case مشخصات بیماران بستری شده ۴۷
۸-۴-۲ Use Case عمل های انجام شده پزشکان ۴۸
۹-۴-۲ Use Case عمل های یک بیمار ۴۸
۳ BPM (Business Process Model) های سیستم ۵۰
۱-۳ پذیرش و ترخیص از دیدگاه بیمار ۵۰
۱-۱-۳ بیمار در خواست پذیرش می کند ۵۰
۲-۱-۳ مسئول پذیرش مشخصات بیمار را در سیستم ذخیره می کند ۵۰
۳-۱-۳ براساس نوع پذیرش به بیمارسرویس داده می شود وموردمعالجه قرارمی گیرد. ۵۰
۴-۱-۳ صورت حساب بیمار بوسیله مامور ترخیص محاسبه می شود ۵۰
۵-۱-۳ صورت حساب را پرداخت کرده وترخیص می شود ۵۱
۲-۳ بررسی  عملکرد از دیدگاه مدیریت مرکز ۵۱
۳-۳ بررسی گزارشات مالی توسط پزشک ۵۱
۴ شرح فنی ماژول(Form) ها ۵۲
۱-۴ مشخصات ظاهری فرم لیست  پزشکان  ۵۲
۱-۱-۴ امکانات فرم ۵۲
۲-۱-۴ فیلترهای فرم ۵۲
۳-۱-۴ دکمه های فرم ۵۲
۴-۱-۴ مشخصات ظاهری  فرم پزشک ۵۲
۵-۱-۴ فیلترهای فرم  ۵۳
۶-۱-۴ دکمه های فرم ۵۳
۲-۴ مشخصات ظاهری فرم لیست  گروههای پزشکی ۵۳
۱-۲-۴ فیلترهای فرم  ۵۳
۲-۲-۴ دکمه های فرم ۵۳
۳-۲-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم گروههای پزشکی ۵۴
۴-۲-۴ مشخصات ظاهری فرم گروه پزشک ۵۴
۵-۲-۴ اجزای فرم ۵۴
۶-۲-۴ فیلترهای فرم ۵۴
۷-۲-۴ دکمه های فرم ۵۴
۳-۴ مشخصات ظاهری فرم لیست بیمه ها ۵۴
۱-۳-۴ امکانات فرم ۵۴
۲-۳-۴ فیلترهای فرم ۵۴
۳-۳-۴ دکمه های فرم ۵۵
۴-۳-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم لیست بیمه ها ۵۵
۴-۴ مشخصات ظاهری فرم سازمانها ۵۵
۱-۴-۴ اجزای فرم ۵۵
۲-۴-۴ فیلترهای فرم ۵۵
۳-۴-۴ دکمه های فرم ۵۶
۴-۴-۴ مشخصات ظاهری فرم اطلاعات بخشها: ۵۶
۵-۴-۴ فیلترهای فرم ۵۶
۶-۴-۴ دکمه های فرم ۵۶
۷-۴-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم اطلاعات بخشها ۵۶
۵-۴ مشخصات ظاهری فرم بخش ۵۶
۱-۵-۴ اجزای فرم ۵۶
۲-۵-۴ فیلترهای فرم ۵۶
۳-۵-۴ دکمه های فرم ۵۶
۶-۴ مشخصات ظاهری فرم لیست داروها  ۵۶
۱-۶-۴ امکانات فرم ۵۷
۲-۶-۴ فیلترهای فرم ۵۷
۳-۶-۴ دکمه های فرم ۵۷
۴-۶-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم لیست داروها ۵۷
۵-۶-۴ مشخصات ظاهری فرم دارو  ۵۷
۶-۶-۴ فیلترهای فرم  ۵۸
۷-۶-۴ دکمه های فرم ۵۸
۷-۴ مشخصات ظاهری فرم لیست واحد های دارو ۵۸
۱-۷-۴ فیلترهای فرم  ۵۸
۲-۷-۴ دکمه های فرم ۵۸
۸-۴ مشخصات ظاهری فرم لیست انواع پذیرش ۵۸
۱-۸-۴ فیلترهای فرم ۵۸
۲-۸-۴ دکمه های فرم ۵۸
۳-۸-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم لیست انواع پذیرش ۵۹
۴-۸-۴ مشخصات ظاهری فرم لیست  سرویسها ۵۹
۵-۸-۴ امکانات فرم ۵۹
۶-۸-۴ فیلترهای فرم ۵۹
۷-۸-۴ دکمه های فرم ۵۹
۸-۸-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم لیست سرویسها ۵۹
۹-۴ مشخصات ظاهری فرم لیست کمک جراحان ۵۹
۱-۹-۴ فیلترهای فرم  ۵۹
۲-۹-۴ دکمه های فرم ۶۰
۳-۹-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم لیست کمک جراحان ۶۰
۴-۹-۴ مشخصات ظاهری فرم مشخصات کمک جراحان ۶۰
۵-۹-۴ فیلترهای فرم  ۶۰
۶-۹-۴ دکمه های فرم ۶۰
۱۰-۴ مشخصات ظاهری فرم وضعیت خروج هنگام ترخیص ۶۰
۱-۱۰-۴ فیلترهای فرم ۶۰
۲-۱۰-۴ دکمه های فرم ۶۰
۳-۱۰-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم وضعیت خروج هنگام ترخیص ۶۰
۴-۱۰-۴ مشخصات ظاهری فرم وضعیت خروج ۶۱
۵-۱۰-۴ فیلترهای فرم ۶۱
۶-۱۰-۴ دکمه های فرم ۶۱
۱۱-۴ مشخصات ظاهری فرم لیست انواع بیهوشی ۶۱
۱-۱۱-۴ فیلترهای فرم ۶۱
۲-۱۱-۴ دکمه های فرم ۶۱
۳-۱۱-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم لیست انواع بیهوشی ۶۱
۴-۱۱-۴ مشخصات ظاهری فرم انواع بیهوشی ۶۱
۵-۱۱-۴ فیلترهای فرم ۶۱
۶-۱۱-۴ دکمه های فرم ۶۲
۱۲-۴ مشخصات ظاهری فرم تعریف تعرفه دولتی ۶۲
۱-۱۲-۴ فیلترهای فرم ۶۲
۲-۱۲-۴ دکمه های فرم ۶۲
۳-۱۲-۴ مشخصات ظاهری  فرم تعریف کای جراحی ۶۲
۴-۱۲-۴ فیلترهای فرم ۶۲
۵-۱۲-۴ دکمه های فرم ۶۲
۱۳-۴ مشخصات ظاهری فرم لیست ستها ۶۲
۱-۱۳-۴ فیلترهای فرم ۶۲
۲-۱۳-۴ دکمه های فرم ۶۲
۳-۱۳-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم لیست ستها ۶۳
۴-۱۳-۴ مشخصات ظاهری فرم استوک اتاق عمل ۶۳
۵-۱۳-۴ فیلترهای فرم ۶۳
۶-۱۳-۴ دکمه های فرم ۶۳
۱۴-۴ مشخصات ظاهری فرم لیست عملها ۶۳
۱-۱۴-۴ امکانات فرم ۶۳
۲-۱۴-۴ فیلترهای فرم ۶۳
۳-۱۴-۴ دکمه های فرم ۶۳
۴-۱۴-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم لیست ستها ۶۴
۵-۱۴-۴ مشخصات ظاهری فرم تعریف کاربر ۶۴
۶-۱۴-۴ فیلترهای فرم ۶۴
۷-۱۴-۴ دکمه های فر ۶۴
۸-۱۴-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم لیست ستها ۶۴
۱۵-۴ مشخصات ظاهری فرم ورود به برنامه ۶۴
۱۶-۴ مشخصات ظاهری فرم پذیرش بیمار ۶۵
۱-۱۶-۴ امکانات فرم ۶۵
۲-۱۶-۴ دکمه های این فرم ۶۵
۳-۱۶-۴ مشخصات ظاهری  فرم مشخصات بیمار ۶۶
۴-۱۶-۴ امکانات فرم ۶۶
۵-۱۶-۴ فیلترهای فرم ۶۶
۶-۱۶-۴ دکمه های فرم ۶۶
۷-۱۶-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم مشخصات بیمار ۶۶
۸-۱۶-۴ مشخصات ظاهری  فرم مشخصات همراه بیما ۶۷
۹-۱۶-۴ امکانات فرم ۶۷
۱۰-۱۶-۴ فیلترهای فرم  ۶۷
۱۱-۱۶-۴ دکمه های فرم ۶۷
۱۲-۱۶-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم مشخصات همراه بیمار ۶۷
۱۷-۴ مشخصات ظاهری  فرم اتاق عمل ۶۷
۱-۱۷-۴ امکانات فرم ۶۷
۲-۱۷-۴ فیلترهای فرم ۶۸
۳-۱۷-۴ دکمه های فرم ۶۸
۴-۱۷-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم اتاق عمل ۶۸
۱۸-۴ مشخصات ظاهری  فرم بخش ۶۹
۱-۱۸-۴ امکانات فرم ۶۹
۲-۱۸-۴ فیلترهای فرم  ۶۹
۳-۱۸-۴ دکمه های فرم ۶۹
۱۹-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم اتاق عمل ۶۹
۲۰-۴ مشخصات ظاهری  فرم ترخیص ۷۰
۱-۲۰-۴ امکانات فرم ۷۰
۲-۲۰-۴ فیلترهای فرم  ۷۰
۳-۲۰-۴ دکمه های فرم ۷۰
۴-۲۰-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم ترخیص ۷۱
۵-۲۰-۴ مشخصات ظاهری  فرم عمل ۷۱
۶-۲۰-۴ فیلترهای فرم ۷۲
۷-۲۰-۴ دکمه های فرم ۷۲
۲۱-۴ کلیه فرمهای مربوط گزارشات مختلف  ۷۲
۱-۲۱-۴ فرمهای مربوط به گزارش گیری از بیماران بستری برای بیمه ۷۲
۲-۲۱-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم ۷۲
۲۲-۴ فرمهای مربوط به گزارش گیری از بیماران سرپایی برای بیمه ۷۳
۱-۲۲-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم ۷۳
۲۳-۴ فرمهای مربوط به گزارش گیری از بیماران بستری برای بیمه تکمیلی ۷۳
۱-۲۳-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم  ۷۳
۲۴-۴ فرمهای مربوط به گزارش گیری از بیماران سرپایی برای بیمه تکمیلی ۷۴
۱-۲۴-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم  ۷۴
۲۵-۴ فرمهای مربوط به گزارش گیری ازهزینه همه بیماران ۷۴
۱-۲۵-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم ۷۴
۲۶-۴ فرمهای مربوط به گزارش گیری از بیماران بستری شده ۷۴
۱-۲۶-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم بیماران بستری شده ۷۵
۲۷-۴ فرمهای مربوط به گزارش گیری از عملهای انجام شده پرشکان ۷۵
۱-۲۷-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم بیماران بستری شده ۷۵
۲۸-۴ فرمهای مربوط به گزارش گیری ازحق العملهای پزشکان ۷۵
۱-۲۸-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم بیماران بستری شده  ۷۵
۲۹-۴ فرمهای مربوط به گزارش گیری از صورت حساب بیماران سرپایی ۷۶
۱-۲۹-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم بیماران بستری شده  ۷۶
۳۰-۴ فرمهای مربوط به گزارش گیری از هزینه اتاق عمل ۷۶
۱-۳۰-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم بیماران بستری شده  ۷۶
۳۱-۴ فرمهای مربوط به گزارش گیری از هزینه بیهوشی هر پزشک  ۷۶
۱-۳۱-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم هزینه بیهوشی هر پزشک ۷۶
۳۲-۴ فرمهای مربوط به گزارش گیری از هزینه داروهای اتاق عمل  ۷۷
۱-۳۲-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم هزینه داروهای اتاق عمل ۷۷
۳۳-۴ فرمهای مربوط به گزارش گیری از هزینه سرویسها  ۷۷
۱-۳۳-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم هزینه سرویسها ۷۷
۳۴-۴ فرمهای مربوط به گزارش گیری از هزینه داروهای آزاد بیماران بیمه ای ۷۷
۱-۳۴-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم هزینه داروهای آزاد بیماران بیمه ای ۷۷
۳۵-۴ فرمهای مربوط به گزارش گیری از هزینه کلی داروهای آزاد ۷۸
۱-۳۵-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم هزینه کلی داروهای آزاد ۷۸
۳۶-۴ فرمهای مربوط به گزارش گیری از هزینه لباس بیماران ۷۸
۱-۳۶-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم هزینه لباس بیماران ۷۸
۳۷-۴ فرمهای مربوط به گزارش گیری از هزینه غذای بیماران ۷۸
۱-۳۷-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم هزینه کلی غذای  ۷۹
۳۸-۴ فرمهای مربوط به گزارش گیری ازحق العملهای خاص پزشکان ۷۹
۱-۳۸-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم حق العملهای خاص پزشکان ۷۹
۳۹-۴ فرم مربوط به تغییر کلمه عبور ۷۹
۱-۳۹-۴ فیلترهای فرم ۷۹
۲-۳۹-۴ دکمه های فرم ۷۹
۴۰-۴ فرم مربوط به تعویض کاربر ۷۹
۱-۴۰-۴ فیلترهای فرم ۷۹
۲-۴۰-۴ دکمه های فرم ۸۰
۴۱-۴ فرم مربوط به تغییر کلمه عبورپزشکان ۸۰
۱-۴۱-۴ فیلترهای فرم ۸۰
۲-۴۱-۴ دکمه های فرم  ۸۰
۳-۴۱-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم تغییر کلمه عبورپزشکان  ۸۰
۴۲-۴ فرم مربوط به ماشین حساب ۸۰
۴۳-۴ فرم مربوط به پشتیبان گیری ۸۰
۱-۴۳-۴ فیلترهای فرم ۸۰
۲-۴۳-۴ دکمه های فرم ۸۱
۴۴-۴ فرم مربوط به تعیین مسیرپشتیبان گیری ۸۱
۱-۴۴-۴ فیلترهای فرم ۸۱
۲-۴۴-۴ دکمه های فرم ۸۱
۴۵-۴ فرم مربوط به بازیابی پشتیبان ۸۱
۱-۴۵-۴ فیلترهای فرم ۸۱
۲-۴۵-۴ دکمه های فرم ۸۱
۴۶-۴ فرم مربوط به تغییر پنل ۸۱
۱-۴۶-۴ فیلترهای فرم ۸۲
۲-۴۶-۴ دکمه های فرم ۸۲
۵ ERD های سیستم ۸۳
۱-۵ اصلی ۸۴
۲-۵ عمل ها ۹۴
۳-۵ روابط میان پزشکان و سرویس ها ۹۵
۴-۵ شرح حال برای عمل ۹۵
۵-۵ شرح حال کلی ۹۸
۶-۵ تخصیص دارو برای عمل ۹۹
نتیجه گیری  ۱۰۰
منابع و ماخذ  ۱۰۱

مقدمه
وب، اینترنت، سایت و … کمتر کسی است که امروزه با این لغات آشنا نباشد یا حداقل آنها را نشنیده باشد، مفاهیمی که تا چندی پیش تنها برای افراد محدودی جا افتاده و با معنا بود. اینترنت روز به روز در حال گسترش است و گویی وب، تارهای عنکبوتیش را به همه جای این هستی گسترانده است، اگر چه به کشور ما کمی دیر رو آورده ولی اینجا هم بسرعت در جاده توسعه قدم بر می دارد.
در کشورهای صنعتی، با وجود این پدیده، دیگر کمتر کسی است که برای خرید روزمره عازم بازار شود، کمتر کسی است که برای پیدا کردن کتاب مورد نظر خود، کلیه خیابانهای شهر را زیر پا بگذارد، یا برای جابجایی حسابهای مالی خود روانه بانک شود و هزاران هزار فعالیت دیگر که خروج افراد از منازل یا محل کار خود را از بین می برد که این خود سر منشاُ میلیاردها میلیارد صرفه جویی مالی و از همه مهمتر صرفه جویی در کالایی که قیمتی برای آن نیست، زمان …. که باز متاٌسفانه یکی از عوامل عقب ماندگی کشورهای جهان سوم از جمله کشورمان، عدم توجه به همین طلای نامرئی است.
دانشگاههای یک کشور همیشه سمبل برداشتن اولین قدمها در راه پیشرفت و توسعه می باشد در دانشگاهی که سالها علم کامپیوتر تدریس می شود، هر دانشجو در شروع ترم باید درگیر کاغذ بازی برای انتخاب واحد و ثبت نام باشد و در  پایان هر ترم نیزبا صرف هزینه های مالی و تلف کردن وقت خود، راهی ساختمان دانشگاه می شود تا بتواند استاد خود را بیابد و اعتراض خود را نسبت نمره ی اعلامی به وی ابلاغ نماید و همه این تلفات مالی و زمانی هنگامی به اوج خود می رسد که بخواهد پروژه یا تکلیفی را تحویل استاد نماید.
حضور به موقع در راٌس ساعت تعیین شده برای تحویل پروژه، ساعتها انتظار برای رسیدن نوبت وی، تجمع در میان سالن مجاور کلاسهایی که در همان لحظه افراد دیگری مشغول فراگرفتن علم در آنجا می باشند و مشکلاتی از این قبیل…
چرا علیرغم گسترش ارتباطات جهانی که بواسطه آن امروزه دهکده نامیده می شود و در دانشگاهی که حدود ۱۰ سال در آن اینترنت تدریس می شود اینچنین مشکلاتی باید وجود داشته باشد؟
امروزه که هر فردی با داشتن یک خط تلفن و یک کامپیوتر می تواند به اقصی نقاط جهان متصل شود و اطلاعات مورد نیاز خود را برداشت نماید یا دانسته های خود را به دیگران ابلاغ نماید، وجود چنین مشکلاتی مضحک می نماید.
یکی از راههای مفید و مقرون به صرفه در جهت حل مشکلات مذکور، ایجاد یک سایت اختصاصی برای هر کدام از اساتید دانشگاه است. محیطی نرم افزاری بر روی شبکه جهانی اینترنت که هر یک از مدرسین می توانند اطلاعات مورد نیاز دانشجویان را بدون مراجعه مستقیم آنان در اختیارشان بگذارد.

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید