کاربرد الگوریتم ژنتیک در برنامه ریزی فرآیند به کمک کامپیوتر

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

دانلود پایان نامه کامپیوتر


کاربرد الگوریتم ژنتیک در برنامه ریزی فرآیند به کمک کامپیوتر


کاربرد الگوریتم ژنتیک در برنامه ریزی فرآیند به کمک کامپیوتر در محیطهای صنعتی مختلف (CAPP )


تعداد صفحات:۹۳
نوع فایل:word

۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵-۶۶۴۹۷۹۰۰


 

فهرست مطالب:
مقدمه
فصل یکم: معرفی برنامه ریزی فرآیند به کمک کامپیوتر(CAPP) و الگوریتم ژنتیک
برنامه ریزی فرآیند به کمک کامپیوتر
رویکرد بنیادی
رویکرد متنوع
الگوریتم ژنتیک
کلیات الگوریتم ژنتیک
قسمتهای مهم الگوریتم ژنتیک
تابع هدف و تابع برازش
انتخاب
تقاطع
جهش
فصل دوم: نمونه هایی از کاربرد الگوریتم ژنتیک در برنامه ریزی فرآیند به کمک کامپیوتر
بهینه سازی مسیر فرآیند با استفاده از الگوریتم ژنتیک
توصیف توالی فرآیند
استراتژی کد گزاری
تجزیه و تحلیل همگرایی
همگرایی نزدیک شونده
همگرایی با در نظر گرفتن احتمال
همگرایی GAها در توالی سازی فرآیندهای پشت سر هم
تعریف یک قانون
اپراتورهای ژنتیک
اپراتور انتخاب
اپراتور تغییر و انتقال
اپراتور جهش
برقراری تابع تناسب
آنالیز محدودیت ها
برقراری تابع برازش
مثال
مثال هایی برای کاربرد این روش ها
تاثیر پارامترهای متغیر بر روند تحقیقات
نتیجه گیری
روشی برای برنامه ریزی مقدماتی ترکیبات دورانی شکل محور Cاستفاده از الگوریتم ژنتیک
مقدمه
مدول های سیستمCAPP پیشنهاد شده
تجسم قطعه
تولید توالی های ممکن
الزامات اولویت دار
الزامات تلرانس هندسی
رابطه ویژگی های اولویت دار
بهینه سازی با استفاده از الگوریتم ژنتیک GA
تابع برازش
الگوریتم ژنتیک
نتایج و بحث
نتیجه گیری
فصل سوم: الگوریتم پیشنهادی برای کاربرد الگوریتم ژنتیک در طراحی قطعه به کمک کامپیوتر در محیط صنعتی
مقدمه
الگوریتم ژنتیک
سیستم های تولیدی توزیع شده
نمایش طرح های فرایند
جمعیت اولیه
تولید مثل
ادغام
دگرگونی و جهش
ارزیابی کروموزوم
مینیمم سازی زمان فرآیند
مینیمم سازی هزینه های تولید
مطالعات موردی
CAPPسنتی
CAPP توزیع شده
ارزیابی
معیار اول
معیار دوم
فصل چهارم: نتیجه گیری

فهرست شکل ها:
شکل ۱-۱- نمایش یک کروموزوم با ارقام صفر و یک
شکل ۱-۲- دو کرموزوم قبل از تقاطع (والدین)
شکل ۱-۲- دو کروموزوم بعد از تقاطع (فرزندان)
شکل ۱-۳- کروموزوم بعد از جهش۲
شکل ۱-۴- تقاطع چند نقطه ای۲
شکل۲-۱- نمودار جریان برنامه۲
شکل۲-۲
شکل۲-۳ -طرح دیاگرام CAPP پیشنهادشده
شکل۲-۴-ساختار سلسله مراتبی ویژگیهای فرمی نوعی
شکل ۲-۵
شکل۲-۶- مثالهای الزامات اولویت دار
شکل ۲-۷- مثال الزامات تلرانس هندسی
شکل ۲-۸- یک شکل نمونه دارای ۱۸ ویژگی
شکل ۲-۹-تولید مجدد گرافیکی
شکل۲-۱۰ تولید مجدد داخلی
شکل ۳-۱- توصیف یک سیستم تولیدی توزیع شده
شکل ۳-۲- نمونه ای از یک طرح فرآیند
شکل ۳-۳- اپراتور ادغام
شکل ۳-۴- اپراتور جهش
شکل ۳-۵-یک قطعه منشوری برای ارزیابی الگوریتم
شکل ۳-۶ تغییرات هزینه تولید در طی اجراهای مختلف
شکل۳-۷-یک قطعه منشوری شکل

فهرست جدول ها:
جدول۲-۱- استراتژی کدگذاری
جدول۲-۲ توالی سازی با استفاده از GA تحویل
جدول ۲-۳- رابطه نوع ویژگی کدبندی ویژگی سلول ماشینکاری و کدبندی طبیعی GA
جدول ۲-۴
جدول ۲-۵
جدول ۲-۶
جدول ۲-۷
جدول ۲-۸ توالی های اولیه
جدول ۲-۹-جزئیات برای قطعه نمونه
جدول ۲-۱۰- الگوههای اولویت و مجاورت
جدول ۲-۱۱- جمیعت اولیه
جدول۲-۱۲-نسل بعد از تولید مجدد
جدول ۲-۱۳ -فرآیند ادغام
جدول ۲-۱۴- فرآیند جهش
جدول ۲-۱۵- توالی های بهینه/نزدیک بهینه
جدول۳-۱- اطلاعات تولید
جدول ۳-۴-طرح فرآیند مطالعه موردی
جدول ۳-۳- ماتریس تقدم و تاخر
جدول ۳-۲-منابع موجود در کارگاه تولید
جدول ۳-۵- رابطه تقدم و تاخر برای مطالعه موردی
جدول ۳-۶- شاخصهای زمان و هزینه در سه کارخانه
جدول ۳-۷- منابع مورد استفاده در سه کارخانه
جدول ۳-۸ توصیف هفت عملیات اصلی
جدول ۳-۹ منابع موجود در عملیات ماشینکاری
جدول ۳-۱۰- طرح فرآیند بر طبق ضابطه کمینه کردن هزینه تولید
جدول ۳-۱۱ طرح فرآیند بر طبق ضابطه کمینه کردن زمان فرآیند

چکیده:
در یک محیط صنعتی توزیع شده، کارخانه های مختلف و دارای ماشین ها و ابزارهای گوناگون در مکان های جغرافیایی مختلف غالبا به منظور رسیدن به بالاترین کارایی تولید ترکیب می شوند. در زمان تولید قطعات و محصولات مختلف، طرح های فرایند مورد قبول توسط کارخانه های موجود تولید می شود. این طرح ها شامل نوع ماشین، تجهیز و ابزار برای هر فرآیند عملیاتی لازم برای تولید قطعه است. طرح های فرایند ممکن است به دلیل تفاوت محدودیت های منابع متفاوت باشند. بنابراین به دست آوردن طرح فرایند بهینه یا نزدیک به بهینه مهم به نظر می رسد. به عبارت دیگر تعیین اینکه هر محصول درکدام کارخانه و با کدام ماشین آلات و ابزار تولید گردد امری لازم و ضروری می باشد. به همین منظور می بایست از بین طرح های مختلف طرحی را انتخاب کرد که در عین ممکن بودن هزینه تولید محصولات را نیز کمینه سازد. در این تحقیق یک الگوریتم ژنتیک معرفی می شود که بر طبق ضوابط از پیش تعیین شده مانند مینیمم سازی زمان فرایند می تواند به سرعت طرح فرایند بهینه را برای یک سیستم تولیدی واحد و همچنین یک سیستم تولیدی توزیع شده جستجو می کند. با استفاده از الگوریتم ژنتیک، برنامه ریزی فرآیند به کمک کامپیوتر (CAPP) می تواند براساس معیار در نظر گرفته شده طرح های فرایند بهینه یا نزدیک به بهینه ایجاد کند، بررسی های موردی به طور آشکار امکان عملی شدن و استحکام روش را نشان می دهند. این کار با استفاده از الگوریتم ژنتیک در CAPP هم در سیستمهای تولیدی توزیع شده و هم واحد صورت می گیرد. بررسی های موردی نشان می دهد که این روش شبیه یا بهتر از برنامه ریزی فرآیند به کمک کامپیوتر (CAPP) مرسوم تک کارخانه ای است.

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید