دانلود پایان نامه مهندسی نرم افزار و روشهای آن

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

دانلود پایان نامه مهندسی نرم افزار و روشهای آن


تعداد ۵۰ صفحه


۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵- ۶۶۴۹۷۹۰۰


فهرست مطالب

عنوان           صفحه
فصل اول
مهندسی نرم افزار و روشهای آن      ۷
۱-۱ مهندسی نرم افزارچیست ؟       ۷
۲-۱ ساخت یافتگی ومهندسی نرم افزارساخت یافته     ۷
۳-۱ شیء گرایی ومهندسی نرم افزار شیء گرا     ۸
۴-۱ معرفی Unified Modeling Language    ۸
۵-۱ تصورات غلط دررابطه با Rational Unified Process   ۹
فصل دوم
مقدمه ای بر( RUP)RationalUnified Process    ۱۱
۱-۲ RUP چیست ؟        ۱۱
۲-۲ اصول ضروری RationalUnified Process    ۱۱
۳-۲ RUP وچرخه تکرار       ۱۲
۴-۲ فازها، اهداف ونکات اصلی        ۱۴
– فازشروع ( Inception )       ۱۴
– فازشناخت ( Elaboration )       ۱۵
– فازساخت (Constructin)       ۱۵
– فازانتقال ( Transition )       ۱۵
۵-۲ نکات اصلی         ۱۵
– چهارعنصراصلی مدل سازی             ۱۵
۶-۲ نقش ها، فعالیت ها ومحصولات وجریان های کاری                     ۱۶
– نقش ها(Roles )                ۱۶
– فعالیت ها(Activites)               ۱۶
– محصولات (Artifacts )                ۱۷
– جریان های کاری (Workflows )               ۱۷
۷-۲ عناصردیگرموجود در RUP                ۱۷
۸-۲ ساختارایستای RUP                ۱۸
۹-۲ اصول RUP (جریان کاری )               ۱۸
۱۰-۲ تعریف کلی RUP                          ۱۹
۱۱-۲ چگونه می توان از RUPنهایت استفاده راکرد            ۱۹
۱۲-۲ مواردضروری دریک پروژه RUP            ۲۰
۱-۱۲-۲ توسعه دید ونگرش              ۲۰
۲-۱۲-۲ مدیریت برای اهداف                         ۲۱
۳-۱۲-۲ شناسایی وامکان سنجی ریسک ها           ۲۲
۴-۱۲-۲ عوامل مورد پیگیری             ۲۲
۵-۱۲-۲ امتحان کردن حالت تجاری           ۲۲
۶-۱۲-۲ طراحی معماری قطعات سیستم             ۲۳
۷-۱۲-۲ مراحل ساخت وآزمایش محصول            ۲۴
۸-۱۲-۲ تصحیح وبازبینی نتیجه ها           ۲۴
۹-۱۲-۲ مدیریت وکنترل تغییرات           ۲۴
۱۰-۱۲-۲ مهیا کردن پشتیبانی ازکاربر           ۲۵
۱۳-۲ چرخه اصلی  Rational Unified Process    ۲۵
۱-۱۳-۲ تصورغلط         ۲۵
۲-۱۳-۲ نکته مهم         ۲۶
۳-۱۳-۲ جریان های کاری غیرثابت       ۲۷
فصل سوم
فازهای RUP         ۲۸
۱-۳ مقدمه          ۲۸
۲-۳ فاز  Inception        ۲۸
۱-۲-۳ فعالیت های لازم وضروری درفاز Inception               ۲۹
۲-۲-۳ حیاتی ترین نکات (گلوگاه ها) درچرخۀ حیات  Inception            ۳۰
۳-۲-۳- ارزیابی معیارها وضوابط                  ۳۰
۴-۲-۳ خروجی های الزامی فاز  Inception     ۳۱
۵-۲-۳ طرح توسعه نرم افزار (Software Development Plan )  ۳۱
۶-۲-۳ خروجی های اختیاری فاز  Inception               ۳۳
۳-۳ فاز  Elaboration       ۳۳
۱-۳-۳ فعالیت های ضروری درفاز  Elaboration    ۳۴
۲-۳-۳ ساختارچرخه حیات فاز Elaboration                ۳۵
۳-۳-۳ ارزیابی معیارها                   ۳۵
۴-۳-۳ محصولات وخروجی های الزامی این فاز               ۳۶
۵-۳-۳ خروجی های اختیاری این فاز                ۳۸
۴-۳ فازساخت   Construction               ۳۹
۱-۴-۳ ذهنیت مقدماتی ازفاز  Constructin             ۳۹
۲-۴-۳ فعالیت های ضروری درفاز Constructin        ۴۰
۳-۴-۳ نکات مهم درفاز Constructin         ۴۰
۴-۴-۳ معیارارزیابی            ۴۰
۵-۴-۳ خروجی های الزامی فاز Constructin                  ۴۱
۶-۴-۳ خروجی های اختیاری فاز Constructin       ۴۲
۵-۳ فاز انتقال Transition          ۴۲
۱-۵-۳ فعالیت های ضروری فاز Transition        ۴۴
۲-۵-۳  ارزیابی معیارها           ۴۴
۳-۵-۳  خروجی های فاز Transition             ۴۵
منابع و مأخذ             ۴۷

چکیده
با توجه به نیاز روز افزون به استفاده از کامپیوتر و ضرورت توسعه و فراگیری علوم و فنون مربوط به آن به ویژه در زمینه مهندسی نرم افزار و با توجه به فقدان مطالب  و منابع در این زمینه، بر آن شدیم تا گامی هرچند کوچک اما سازنده در این زمینه برداریم. مطالبی که پیش روی دارید حاصل تحقیقات مطالعات و گردآوری نکات مهم و اساسی در زمینه توسعه مهندسی نرم افزار به روش RUP می باشد. امید است که حاصل تلاش مان موثر و مفید واقع شود.

فصل اول
مهندسی نرم افزار وروش های آن
۱-۱ مهندسی نرم افزار چیست ؟
مهندسی نرم افزار، مدیریت برای به نظم درآوردن وقاعده مند نمودن وابستگی ها وارتباطات همه جنبه های محصول نرم افزاری که درتمامی مراحل سیستم شنا سایی وتعیین می گردد ، می باشد .
درواقع مهندسی نرم افزارفرایند تولید نرم افزار براساس فهم مسائل ومشکلات ، دستیابی به راه حل ها ودستیابی به تئوریها ، روش ها وابزارهای مورد نیاز ودرانتها رسیدن به هدف مطلوب می باشد .
مهندسی نرم افزارباید درطول ساخت ، نگهداری توسعه وانفصال یک نرم افزار برهمه عملکردها نظارت داشته باشد .

منابع
Rational Unified Process          مریم خامسی، حامدشایان،سمیه سرخانلی

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید