دانلود پایان نامه ادبیات

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵- ۶۶۴۹۷۹۰۰


دانلود پایان نامه ادبیات


دانلود پایان نامه مقایسه گلستان سعدی با بهارستان جامی


فایل word  صفحات: ۱۳۸ ص


فهرست مطالب

– چکیده رساله ………………………………………………………………………………. ۹
۲- پیشگفتار ………………………………………………………………………………….. ۱۰
بخش اول : انواع نثر در بستر تاریخ ادبیات ( قرن چهارم تا قرن نهم هـ .ق ) ….. ۱۳-۲۶
۱- مقدمه……………………………………………………………………………………۱۳-۱۴
۲- فصل اول ۱- چگونگی شکل گیری نثر مرسل اول ………………………………. ۱۵
۲- چگونگی شکل گیری نثر مرسل دوم ………………………………. ۱۵
۳- ویژگیهای نثر مرسل اول و دوم ……………………………………….. ۱۶

۳- فصل دوم ۱- چگونگی شکل گیری نثر فنی در بستر تاریخ ادبیات …………… ۱۷

۲- تقسیم بندی نثر موزون به دو دسته

۳- ویژگی های نثر موزون مرسل …………………………………………. ۱۸
۴- ویژگی های نثر موزون فنی ……………………………………….. ۱۸-۱۹
۵- دیدگاه نثر نویسان درباره نثر موزون فنی ………………………. ۱۹-۲۰
۴- فصل سوم ۱- نثر فارسی قرن هفتم و هشتم در بستر تاریخ ادبیات………..۲۱-۲۲
۲- جایگاه نثر فارسی در قرن هفتم و هشتم ……………………………….۲۳
۳- امتزاج نثر موزون مرسل و فنی در قرن هفتم در گلستان سعدی .. ۲۴

۱- مقدمه ……………………………………………………………………………..۳۰
۲- فصل اول ۱- بحث لغوی مقامه ………………………………………………….۳۱
۲- مقامات در معنی اصطلاحی …………………………………………………….. ۳۲
۳- ویژگی های مقامه ………………………………………………………………..۳۳-۳۴
۳- فصل دوم ۱- گلستان و مقامات ………………………………………………….۳۵-۳۷
۲- وجوه اشتراک گلستان با مقامات ………………………………………………۳۸-۴۰
۳- وجوه اشتراک گلستان با مقامات « جدال سعدی با مدعی » و « مقدمه کتاب »
۴- وجوه اختلاف گلستان و مقامات ……………………………………………..۴۱-۴۲
۴- فصل سوم ۱- مقامات حمیدی …………………………………………………..۴۳-۴۴
۲- ارزش مقامات حمیدی در نثر فارسی …………………………………………۴۴-۴۵
۳- مقایسه گلستان سعدی و مقامات حمیدی ……………………………………۴۶-۴۹
بخش سوم : مقایسه ویژگی های سبکی گلستان و بهارستان ………………….. ۵۳-۷۰
۲- فصل اول ۱- ویژگی های سبکی گلستان سعدی …………………………….۵۳-۵۷
۲- ویژگی های سبکی بهارستان جامی …………………………………………..۵۸-۶۰

۳- فصل دوم مقایسه ویژگی های سبکی گلستان و بهارستان
بخش چهارم : مقایسه حکایت های گلستان و بهارستان ………… ۷۳-۱۰۳
۱- مقدمه ……………………………………………………………………………….۷۳
۲- بررسی بابهای گلستان و بهارستان از لحاظ وجوه اشتراک و افتراق ………..۷۳-۷۴
۳- تشابه موضوع و مفهوم در حکایت اسکندر مقدونی ……………………………۷۴-۷۵
۴- تقسیم بندی حکایات گلستان و بهارستان ۱- در سیرت پادشاهان ………….۷۶-۸۴
به شش دسته اصلی از جهت اشتراک و افتراق ۲- عشق و جوانی …………….۸۵-۹۱
موضوع ، شیوه سبک و بلاغت ۳- در آداب صحبت …………………………۹۲-۹۵
۴- سلامت و سلامتی …………………………۹۶-۹۸
۵- بخشش و بخشندگی …………………….۹۹-۱۰۱
۶- قناعت ……………………………………..۱۰۲-۱۰۳
بخش پنجم : بررسی آیات ، حدیث و اشعار در گلستان و بهارستان ……….. ۱۰۷-۱۳۴
۱- مقدمه ………………………………………………………………………………..۱۰۷
۲- بررسی آیات قرآنی در گلستان ۱- تاکید مطلب ………………………………۱۰۸-۱۱۴
۲- بار معنایی ……………………………………………..۱۱۵

۳- بررسی آیات قرآنی در بهارستان ۳- تاکید مطلب ………………………….۱۱۶-۱۱۷
۴- بار معنایی ……………………………………………..۱۱۸

۴- بررسی احادیث گلستان ۱- تاکید مطلب ………………………………….۱۱۹-۱۲۰
۲- بار معنایی ـــــ

۵- بررسی احادیث بهارستان ۳- تاکید مطلب ……………………………………۱۲۱
۴- بار معنایی ـــــ
۶- بررسی اشعار عربی گلستان ۱- تاکید مطلب ……………………………..۱۲۲-۱۲۹
۲- بار معنایی ـــــ
۳- اشاره به آیه و حدیث ………………………….. ۱۳۰-۱۳۱
۷- بررسی اشعار عربی بهارستان ۱- تاکید مطلب …………………………..۱۳۲-۱۳۴
۲- بار معنایی ــــــ
۳- اشاره به آیه و حدیث ـــــ
۸- نتیجه گیری کلی از پایان نامه ………………………………………………۱۳۶-۱۳۷


مقدمه
در گذر زمان ، همه چیز آبستن دگرگونی و تحول است . و سلسله های تاریخی ، یکی پس از دیگری می روند و جای خود را به سلسله های دیگر می دهند . تنها ، آثار بزرگان هر کشور می باشد که خود را از گزند داس دروگر مرگ و نیستی ، و تغییر و تحول در گذر زمان حفظ می کنند و به موجودیت و حیات خویش ادامه می دهند .
هنگامی که ، متن زیبای گلستان سعدی ،رحمه الله علیه ، را می خوانیم گوش ما ، زیبایی دل انگیز نثر ، و عطر آن را با مشام دل ، احساس می کند . و مانند پرنده سبک بار ، می خواهد به ملکوت عروج پیدا کند .
« با مدادان که خاطر باز آمدن ، بر رأی نشستن غالب آمد . دیدمش دامنی گل و ریحان و سنبل و ضَیَمران فراهم آورده و آهنگ رجوع کرده . گفتم : گل بستان را چنان که دانی بقائی ؛ و عهد گلستان را وفائی نباشد و حکیمان گفته اند : هرچه نپاید ؛ دلبستگی را نشاید . گفتا : طریق چیست ؟ گفتم : برای نزهت ناظران و فُسحت حاضران کتاب گلستانی توانم تصنیف کردن که باد خزان را بر ورق او دست تطاول نباشد . و گردش زمان ، عیش ربیع آن را به طیش خریف مبدل نکند .
به چه کار آیدت زگل طبقی ؟ از گلستان من ببر ورقی
گل همین پنج روز و شش باشد وین گلستان همیشه خوش باشد »


فهرست منابع و مأخذ پایان نامه
۱- ابرقویی ، مقامات حمیدی ، دانشگاه اصفهان ، ۱۳۳۹ .
۲- انصاری ، خواجه عبدالله : رسائل تصحیح وحید دستگردی ، جلد ۳ ، تهران ، فروغی ۱۳۴۹ .
۳- الهی قمشه ای ، حسین : قرآن ، چاپ نهم ، ۱۳۷۶ .
۴- بهار ، محمد تقی : سبک شناسی نثر ، جلد دوم ، چاپ نهم ، ۱۳۷۶ ، چاپخانه ورامین .
۵- ـــــ ، ــــــــــ ، ـــــــــــ ، جلد سوم ، چاپ پنجم ، ۱۳۸۵ ، انتشارات اطلاعات .
۶- جامی ، بهارستان ، تصحیح اسماعیل حاکمی ، چاپ پنجم ، ۱۳۸۵ ، انتشارات اطلاعات .
۷- خطیبی ، حسین : فن نثر در ادب پارسی ، چاپ دوم ، ۱۳۷۵ ، انتشارات زوّار .
۸- رامیار ، محمود: قرآن مجید و فهارس القرآن ، تهران ، امیر کبیر ، ۱۳۴۵ .
۹- سعدی ، گلستان ، تصحیح غلامحسین یوسفی ، چاپ هفتم ۱۳۷۴ ، انتشارات خوارزمی .

و…..

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید