دانلود پایان نامه کامپیوتر مفاهیم پایگاه داده های رابطه ای و نرمال سازی

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

دانلود پایان نامه کامپیوتر مفاهیم پایگاه داده های رابطه ای و نرمال سازی


 ۲۶۶ صفحه


۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵- ۶۶۴۹۷۹۰۰


فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل پنجم – دیگر زبانهای رابطه ای ………………………………………………………………………………………………………………. ۱
۵-۱- حساب رابطه ای چند تایی ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۳
۵-۱-۱- طرح مثال …………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴
۵-۱-۲- تعاریف رسمی ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹
۵-۱-۳- اطمینان در بیان …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱
۵-۱-۴- زبان های توانای پر معنی ……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲
۵-۲- قلمرو حساب رابطه ای …………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳
۵-۲-۱- تعریف رسمی ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳
۵-۲-۲- پرس وجوهای نمونه …………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴
۵-۲-۳- ایمنی عبارات ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶
۵-۲-۴- قدرت بیانی زبان ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۸
۵-۳- پرس وجو از طریق مثال ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۹
۵-۳-۱-جدول های ساختمان …………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۰
۵-۳-۲- پرس وجو هایی روی یک رابطه …………………………………………………………………………………………………………… ۲۰
۵-۳-۳- پرس وجو روی رابطه های جداگانه ……………………………………………………………………………………………………… ۲۵
۵-۳-۴- جعبه وضعیت …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۷
۵-۳-۵- رابطه نتیجه ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۰
۵-۳-۶- QBEدر مایکروسافت اکسس …………………………………………………………………………………………………………….. ۳۲
۵-۴- دیتالوگ …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۵
۵-۴-۱- ساختار اساسی ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۵
۵-۴-۲- ترکیب دستورات دیتالوگ …………………………………………………………………………………………………………………. ۳۸
۵-۴-۳- ترکیب های معنایی دیتالوگ غیر بازگشتی ……………………………………………………………………………………………. ۴۲
عنوان صفحه
۵-۴-۳-۱- ترکیب های معنایی یک دستور ………………………………………………………………………………………………………… ۴۲
۵-۴-۳-۲- ترکیب معنایی برنامه ………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۴
۵-۴-۴- ایمنی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۷
۵-۴-۵- عملیاتهای رابطه ای در دیتالوگ ………………………………………………………………………………………………………….. ۴۹
۵-۴-۶- بازگشتی در دیتالوگ ………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۱
۵-۴-۷- قدرت بازگشتی ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۶
۵-۵- خلاصه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۹
مرور اصطلاحات ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۰
تمرین مهارت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۱
تمرین ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۳
نکاتی مربوط به فهرست کتاب ………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۶
ابزارها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۷
بخش دوم :طراحی پایگاه داده ……………………………………………………………………………………………………………………… ۶۸
فصل ششم: طراحی پایگاه داده مدل E-R …………………………………………………………………………………………………… 70
۶-۱- مفهوم کلی فرایند طراحی ……………………………………………………………………………………………………………………… ۷۱
۶-۱-۱- مراحل طراحی ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۲
۶-۱-۲- طراحی جایگزین ها ………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۴
۶-۲- مدل موجودیت رابطه …………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۵
۶-۲-۱- گروه موجودیت …………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۶
۶-۲-۲- گروه رابطه ها ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۸
۶-۲-۳- صفات …………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۳
۶-۳- محدودیت ها …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۷
۶-۳-۱- ترسیم کاردینالیتی ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۷
۶-۳-۲- کلیدها …………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۹
۶-۳-۲-۱- گروه موجودیت ها …………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۰
۶-۳-۲-۲- گروه رابطه ها ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۱
۶-۳-۳- مشارکت محدودیت ها …………………………………………………………………………………………………………………. ۹۳
۶-۴- نمودارهای موجودیت – رابطه ……………………………………………………………………………………………………………. ۹۳
۶-۵- نتایج طراحی موجودیت – رابطه …………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۲
۶-۵-۱- استفاده از گروه موجودیت ها در مقابل صفات ………………………………………………………………………………….. ۱۰۲
۶-۵-۲- استفاده از گروه موجودیت ها به جای گروه رابطه ها ………………………………………………………………………….. ۱۰۵
۶-۵-۳- گروه رابطه های n-ary در مقایل دوگانه ………………………………………………………………………………………… ۱۰۶
عنوان صفحه
۶-۵-۴- جایگاه صفات رابطه ……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۹
۶-۶- گروه موجودیت ضعیف …………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۱
۶-۷- ویژگیهای E-R گسترده …………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۴
۶-۷-۱- ویژه کاری …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۵
۶-۷-۲ – عمومی سازی ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۸
۶-۷-۳- صفات وراثتی …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۰
۶-۷-۴- محدودیت ها در عمومی سازی ……………………………………………………………………………………………………… ۱۲۱
۶-۷-۵- ترکیب ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۵
۶-۷-۶- نمادهای E-R جایگزین ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۸
۶-۸- طراحی پایگاه داده برای پروژه بانکداری …………………………………………………………………………………………….. ۱۳۰
۶-۸-۱- جایگزین های طرح E-R ……………………………………………………………………………………………………………… 131
۶-۸-۲- الزامات داده برای پایگاه داده بانک …………………………………………………………………………………………………. ۱۳۲
۶-۸-۳- گروه های موجودیت برای پایگاه داده بانک ……………………………………………………………………………………. ۱۳۴
۶-۸-۴- گروه های رابطه برای پایگاه داده بانک ……………………………………………………………………………………………. ۱۳۵
۶-۸-۵- نمودار E-R برای پایگاه داده بانک ……………………………………………………………………………………………….. ۱۳۶
۶-۹- تبدیل شدن به الگوی رابطه ای ………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۶
۶-۹-۱- ارائه گروه های موجودیت قوی ……………………………………………………………………………………………………… ۱۳۸
۶-۹-۲- ارائه گروه های موجودیت ضعیف …………………………………………………………………………………………………. ۱۳۹
۶-۹-۳ – ارائه گروه های رابطه …………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۰
۶-۹-۳-۱- الگوهای زائد ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۲
۶-۹-۳-۲- ترکیب الگوها …………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۲
۶-۹-۴- صفات ترکیبی و چند مقداری ……………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۴
۶-۹-۵- ارائه روش عمومی سازی …………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۵
۶-۹-۶- ارائه دادن ترکیب ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۷
۶-۹-۷- الگوی رابطه برای پروژه بانکداری …………………………………………………………………………………………………. ۱۴۸
۶-۱۰- جنبه های دیگر طراحی پایگاه داده ………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۹
۶-۱۰-۱- محدودیت داده ها وطراحی پایگاه داده رابطه ای ……………………………………………………………………………. ۱۵۰
۶-۱۰-۲- الزامات کاربردی : پرس وجوها ، کارایی ………………………………………………………………………………………. ۱۵۱
۶-۱۰-۳- الزامات کنترل …………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۳
۶-۱۰-۴- جریان داده ها ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۳
۶-۱۰-۵- موضوعات دیگر در طراحی پایگاه داده ……………………………………………………………………………………….. ۱۵۴
۶-۱۱- زبان مدل سازی یکپارچه UML …………………………………………………………………………………………………… 156
عنوان صفحه
۶-۱۲- خلاصه ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۶۰
مروری بر اصطلاحات ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶۳
تمرین مهارت …………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶۵
تمرینات …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۷۰
منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۷۳
ابزارها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۷۳
فصل هفتم: طراحی پایگاه داده رابطه ای ……………………………………………………………………………… ۱۷۵
۷-۱- ویژگی های طراحی های رابطه ای خوب …………………………………………………………………………………………… ۱۷۶
۷-۱-۱- طراحی جایگزین : الگوهای بزرگتر ……………………………………………………………………………………………….. ۱۷۷
۷-۱-۲- طراحی جایگزین : الگوهای کوچکتر …………………………………………………………………………………………….. ۱۸۱
۷-۲- محدوده های غیر قابل تجزیه واولین شکل نرمال ………………………………………………………………………………….. ۱۸۵
۷-۳- تجزیه با استفاده از وابستگی های عملیاتی …………………………………………………………………………………………. ۱۸۸
۷-۳-۱- کلیدها و وابستگی های عملیاتی ……………………………………………………………………………………………………. ۱۸۸
۷-۳-۲- شکل نرمال Boyce-codd ………………………………………………………………………………………………………. 192
۷-۳-۳- BCNF و حفاظت وابستگی ……………………………………………………………………………………………………… ۱۹۳
۷-۳-۴- سومین شکل نرمال …………………………………………………………………………………………………………………… ۱۹۷
۷-۳-۵- شکل های نرمال بیشتر ………………………………………………………………………………………………………………… ۲۰۰
۷-۴- تئوری وابستگی عملیاتی …………………………………………………………………………………………………………………. ۲۰۱
۷-۴-۱- بستار مجموعه وابستگی های عملیاتی ……………………………………………………………………………………………. ۲۰۱
۷-۴-۲- بستار گروه های صفات …………………………………………………………………………………………………………….. ۲۰۵
۷-۴-۳- پوشش استاندارد ……………………………………………………………………………………………………………………… ۲۰۸
۷-۴-۴- تجزیه بی نقص ………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۱۳
۷-۴-۵- حفاظت وابستگی ………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۱۴
۷-۵- تجزیه با استفاده از وابستگی های عملیاتی ………………………………………………………………………………………….. ۲۱۷
۷-۵-۱- تجزیه BCNF ………………………………………………………………………………………………………………………… 217
۷-۵-۱-۱- آزمون BCNF …………………………………………………………………………………………………………………… 218
۷-۵-۱-۲- الگوریتم تجزیه BCNF …………………………………………………………………………………………………………. 220
۷-۵-۲- تجزیه ۳NF ……………………………………………………………………………………………………………………………. 222
۷-۵-۳- مقایسه BCNF و ۳NF …………………………………………………………………………………………………………….. 225
۷-۶- تجزیه با استفاده از وابستگی های چند مقداری ……………………………………………………………………………………. ۲۲۶
۷-۶-۱- وابستگی های چند مقداری …………………………………………………………………………………………………………. ۲۲۷
۷-۶-۲- شکل نرمال چهارم ……………………………………………………………………………………………………………………. ۲۳۰
عنوان صفحه
۷-۶-۳- تجزیه ۴NF …………………………………………………………………………………………………………………………….. 232
۷-۷- دیگر شکل های نرمال ……………………………………………………………………………………………………………………. ۲۳۴
۷-۸- فرایند طراحی پایگاه داده ………………………………………………………………………………………………………………. ۲۳۴
۷-۸-۱- مدل E-R و نرمال سازی ……………………………………………………………………………………………………………. ۲۳۵
۷-۸-۲- نام گذاری صفات و رابطه ها ………………………………………………………………………………………………………… ۲۳۷
۷-۸-۳- از نرمال درآوردن برای کارایی ……………………………………………………………………………………………………. ۲۳۹
۷-۸-۴- دیگر مباحث طراحی ………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۴۰
۷-۹- مدل سازی داده های موقتی …………………………………………………………………………………………………………….. ۲۴۱
۷-۱۰- خلاصه ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۴۵
مرور اصطلاحات …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۴۶
تمرین مهارت ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۴۸
تمرین …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۵۰
واژه نامه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۵۴

ما در فصل۲ جبر رابطه ای را ارائه کردیم که اشکال پایه ای در بسیاری از مواردی هستند که در زبان SQL Query استفاده می شوند . جزئیات بیشتر در فصل های ۳ و ۴ ارائه شد . در این فصل ابتدا دوزبانی را که بیشتر رسمیت دارند را مطالعه می کنیم یکی حساب رابطه ای چندتایی و یکی حساب رابطه ای حوزه . که این دو زبان رسمی زبان هایی هستند بر پایه پرس و جو و مبتنی بر منطق ریاضی ، و این دو زبان رسمی شکل پایه ای برای دو یا بیشتر زبان های دوستانه هستند ، که بعداً در این فصل QBE و Datalog را مطالعه می کنیم .
بر خلاف SQL و QBE یک زبان گرافیکی به گونه ای به شکل جداول می باشد .QBE و جایگزینش خیلی مورد استفاده قرار می گیرند در سیستمهای پایگاه داده در کامپیوترهای شخصی . Datalog یک نمونه ترکیبی بعد از زبان Prolog دارد . هر چند در حال حاضر به صورت تجاری از این دست آورد استفاده نمی شود . Datalog بیشتر در جستجوی سیستم های پایگاه داده ای مورد استفاده قرار می گیرد .
برای QBE و Datalog ، ما ساختارها و مفاهیم بنیادی را سریع تر از یک کتاب راهنمای جامع کاربران برای این زبان ها به دست می آوریم ، عقیده بر این است که شخص یکی از این زبان ها را انتخاب کند ، ممکن است در جزئیات متفاوت باشند یا ممکن است تنها یک زیر مجموعه از تمام زبان ها را تأیید کند .
۵-۱ حساب رابطه ای چندتایی
وقتی که ما یک عبارت جبری رابطه ای را می نویسم . ما یک روالی را که جوابهایی برای پرس و جو به وجود می آورند را مهیا می کنیم . در مقام مقایسه حساب رابطه ای چندتایی یک زبان تحقیقی غیر رویه ای اطلاعات خوبی را بدون دادن یک روال ویژه برای به دست آوردن آن اطلاعات ارائه می دهد . یک پرس و جو در حساب رابطه ای چندتایی که مثل { t | p (t ) } بیان می شود منظور این است که آن یک مجموعه ای

و…..

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید