دانلود پایان نامه عوامل موثر در میزان نفوذ آبهای زیرزمینی به داخل تونل

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

دانلود پایان نامه عوامل موثر در میزان نفوذ آبهای زیرزمینی به داخل تونل


پایان نامه معرفی و بررسی عوامل موثر در میزان نفوذ آبهای زیرزمینی به داخل تونل های معدنی


۸۹ صفحه


۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵- ۶۶۴۹۷۹۰۰


فهرست مطالب
عنوان : صفحه
۱- مقدمه . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱
۲- سنگ ها . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۴
۳- مشکلات ناشی از نشت آب . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . ۵
۴- آب در روزنه ها و شکاف ها . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۵
۴-۱- چرخه آب شناختی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۵
۴-۲- روزنه داری نخستین و ثانوی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۶
۴-۳- سفره آب زیرزمینی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۷
۴-۴- واحد های زمین شناختی آبده ، نیم آبده و نا آبده . . . . . . . . . . . ۷
۵- حرکت آبهای زیرزمینی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۷
۶- قانو ن دارسی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۷
۷- ضریب نفوذ پذیری یا هدایت هیدرولیکی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۸
۸- ضریب انتقال . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۸
۹-نشست ناشی از زهکشی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۰
۱۰- حل شدن سنگ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۰
۱۱- رسانندگی هیدرولیک سنگ ها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۱
۱۲- نگرشهای هیدرودینامیکی در مورد سنگها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۳
۱۳- تونل بولمن در جنوب سوئد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۲۰
۱۴- زمین شناسی و فرایند نشت در تونل بولمن . . . . . . . . . . . . . . . ۲۲
۱۵- پیش بینی جریانها و جمع آوری اطلاعات جربان های روبه داخل آبهای زیرزمینی در تونل بولمن . . .. . ۲۵
۱۶- اطلاعات ورشهای بکاربرده شده درمطالعه موردی تونل بولمن ۲۸
۱۷-مطالعه جریانات ورودی آب با استفاده از نقشه های تونل. . . . . ۳۲
۱۸-نتایج بدست آمده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۳۵
۱۸-۱- متغیرهای توپوگرافی . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۳۶
۱۸-۲- متغیرهای خاک . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۳۸
۱۸-۳- متغیرهای سنگ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۳۸
۱۸-۴- متغیرهای تکنیکی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . ۳۸
۱۸-۵- متغیرهای ژئوفیزیکی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۳۹
۱۹-آنالیزرگراسیون مرکب چندگانه متغیرهای مستقل درارتباط با تونل بولمن . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۴۵
۱۹-۱-آنالیز رگرسیون درمقیاس ۱۰۰ متری تونل بولمن . . . . . . . ۴۵
۱۹-۲-آنالیز رگرسیون درمقیاس ۵۰۰ متری تونل بولمن . . . . . . . . ۴۶
۲۰-بحث و بررسی نتایج بدست آمده از مطالعه موردی تونل بولمن۴۸
۲۱-نتیجه گیری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۵۸
۲۲-معادل فارسی واژه های انگلیسی بکار برده شده درمتن . . . . . . ۵۸
۲۳- منابع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۶۱

فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل ۱: ارتباط بین نشت واندازه مخزن درسنگهای پوشاننده . . . . . . . ۳
شکل ۲: تونل بولمن در جنوب سوئد . . . . . . . . . . . . ….. . . . . . . . . . . . . . . ۳
شکل ۳: مفاهیم سفره آب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …. . . . . . . . . . . . . . . ۶
شکل ۴: نفوذ پذیری هیدرولیکی سنگها و توده های سنگی . . . . . . . . . ۱۱
شکل ۵: رابطه بین نفوذ پذیری و عرض شکستگی . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۲
شکل ۶: نمودار همبستگی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ….. . . . . . . . . . . . ۱۹
شکل ۷: جهت اصلی تمام درزه ها و ترکها. . . . . . . . . . . . …. . . . . . . . . . . ۲۳
شکل ۸: توجیه اصلی تمام ترکهای دارای نشت . . . . . . . . … . . . . . . . . . ۲۳
شکل ۹: توزیع فراوانی ترکها و ترکهای دارای نشت . . … . . . . . . . . . . . ۲۴
شکل ۱۰: توزیع هندسی شکافهای با نشت جزئی . . . . . … . . . . . . . . . . . ۳۴
شکل ۱۱: توزیع هندسی شکافهای با نشت عمده . . . . . …. . . . . . . . . . . ۳۴
شکل ۱۲: توزیع لگاریتمی نرمال ترکهای با نشت جزئی …. . . . . . . . . . ۳۴
شکل ۱۳: توزیع فراوانی شکافهای با نشت عمده . . . . . . ….. . . . . . . ۳۶
شکل ۱۴: نتایج کراسکال والیز آنووابه وسیله رتبه بندی. . . . …. . . . . ۴۳
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول ۱: فهرست متغیرهای هیدرولوژی ، توپوگرافی و تکنیکی که در تونل بولمن مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته اند.. . . . ۳۰
جدول ۲: نتایج عمده همبستگی متغیرهای مختلف در ارتباط با نشت عمده و جزئی شکافها . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۳۷
جدول ۳: نتایج حاصل از آنالیز واریانس کراسکال والیزآنووا متغیرهای توپوگرافی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۳۷
جدول ۴: نتایج حاصل ازآنالیزواریانس کراسکال والیزآنووامتغیرهای خاک۳۷
جدول ۵: نتایج حاصل ازآنالیزواریانس کراسکال والیزآنووامتغیرهای سنگ۳۸
جدول۶:نتایج حاصل ازآنالیزواریانس کراسکال والیزآنووامتغیرهای تکنیکی۳۹
جدول۷:نتایج حاصل ازآنالیزواریانس کراسکال والیزآنووامتغیرهای ژئوفیزیکی ۳۹
جدول۸: فرمول های رگرسیون خطی برای نشتهای عمده و جزئی در مقیاس ۱۰۰ متری . . .. . ۴۷
جدول ۹: فرمول های رگرسیون خطی برای نشتهای عمده وجزئی در مقیاس ۵۰۰ متری . . .. ۴۷

۱- مقدمه :
نشت آب به داخل تونلها و حفریات سنگی مشکل فنی عمده ای برای این سازه‌های زیرزمینی می باشد. تراوش جریانهای آب به داخل سازه زیرزمینی باعث افزایش چشمگیر جهانی در هزینه های ساخت آن شده است. در ابتدا پمپاژ آبی که به درون سازه تراوش می کندامری ضروری است . سپس افزایش تعداد نگهداری هاو ایجاد پیش حفریات که هرکدام از آنها مشکلاتی را به همراه دارندباید اتخاذ شود. یک قسمت قابل توجه از هزینه ها در هنگام حفر تونل در سوئد مربوط به عملیات پیش دوغاب ریزی است که برای محدود کردن جریان های آب ضروری می باشد. همچنین جریانهای زیاد آب به داخل تونل می تواند به طور جدی نیروی کاررا تحت خطر قرار دهد وموارد مطالعاتی بسیاری و گزارشهای متعددی درباره از دست رفتن زندگی افراد درج شده است . همچنین در حضور جریانهای بزرگ آب ، شرایط کارکردن سخت تر واز سرعت کار کاسته می شود. نتیجه محیطی مستقیم جریانهای آب ، افت فشار سطوح آب زیرزمینی در لایه های آبدار و سفره‌های آب زیرزمینی می باشد. افت فشار طویل المدت بر نمو گیاهان ، منابع آب زیرزمینی و همچنین بر شیمی آبهای زیرزمینی تاثیر می گذارد

فهرست منابع
۱- رژفسکی . و، نوویک ؛ فیزیک سنگ ، ترجمه محمد دانش ، مرکز انتشارات صنعت فولاد، ۱۳۷۶ ، ۲۵۶ ص .
۲- ۲- فرانکلین ، جان ای؛ مهندسی سنگ ، ترجمه محمد دانش ،مرکز انتشارات صنعت فولاد، ۱۳۷۴ ، ۳۵۹ ص .
۳- گودمن .ر .ای ؛ مکانیک سنگ ، ترجمه محمد دانش مرکز انتشارات صنعت فولاد، ۱۳۷۴ ، ۶۴۵ ص .
۴- نجمایی محمد؛ هیدرولوژی مهندسی ، نشر کتاب دانشگاهی ،۱۳۷۰،۱۸۰ص .
۵- وتکوری .وی . اس ، کاتسویاما. ک ؛ درآمدی بر مکانیک سنگ ؛ ترجمه محمد فاروق حسینی . نشر کتاب دانشگاهی ؛۱۳۷۸،۱۴۶-۱۳۸ص.

و……

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید