پایان نامه احتمال پذیری سیستم های تعمیرشدنی

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

جهت خرید و دانلود پایان نامه احتمال پذیری سیستم های تعمیرشدنی با شماره تلفنهای زیر در تماس باشید


۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵ – ۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰


قیمت هر صفحه تحقیق ۷۰۰ تومان


پایان نامه احتمال پذیری سیستم های تعمیرشدنی


پایان نامه روش های آماری برای احتمال پذیری سیستم های تعمیرشدنی


فهرست مندرجات
پیشگفتار
۱ – اصطلاحات و نمادهای سیستم¬های تعمیرشدنی ۱
۱٫۱ – اصطلاحات پایه و مثال¬ها ۱
۱٫۲ – سیستم¬های تعمیرنشدنی ۱۱
۱٫۲٫۱ – توزیع نمایی ۱۸
۱٫۲٫۲ –  توزیع پواسن ۲۵
۱٫۲٫۳ – توزیع گاما  ۲۹
۱٫۳ – قضیه اساسی فرایندهای نقطه¬ای ۳۵
۱٫۴ – مروری بر مدل¬ها ۴۷
۱٫۵ – تمرین¬ها ۴۸
۲ – مدل¬های احتمالاتی : فرایندهای پواسن ۵۱
۲٫۱ – فرایند پواسن ۵۱
۲٫۲ – فرایند پواسن همگن ۶۷
۲٫۲٫۱ – طول وقفه¬ها برای HPP 79
۲٫۳ – فرایند پواسن ناهمگن ۸۱
۲٫۳٫۱ – توابع درستنمایی ۸۳
۲٫۳٫۲ – نمونه شکست¬های بریده شده ۹۰
۲٫۴ – تمرین¬ها ۹۲
۳ – مدل¬های احتمالاتی : فرایندهای تجدیدپذیر و سایر فرایندها ۹۹
۳٫۱ – فرایند تجدیدپذیر ۹۹
۳٫۲ – مدل نمایی تکه¬ای ۱۱۴
۳٫۳ – فرایندهای تعدیل یافته ۱۱۵
۳٫۴ – فرایند شاخه¬ای پواسن  ۱۱۹
۳٫۵  – مدل¬های تعمیر ناقص ۱۲۶
۳٫۶ – تمرین¬ها ۱۲۸
۴ –  تحلیل داده¬های یک سیستم تعمیرپذیر ساده ۱۳۱
۴٫۱ – روش¬های گرافیکی ۱۳۱
۴٫۱٫۱- نمودارهای دو آن ۱۳۴
۴٫۱٫۲- نمودارهای مجموع زمان بر آزمون ۱۴۲
۴٫۲ – روشهای ناپارامتری برای براورد   ۱۴۶
۴٫۲٫۱- برآورد های طبیعی تابع شناسه    ۱۴۶
۴٫۲٫۲- برآوردهای کرنل ۱۴۸
۴٫۲٫۳- برآورد فرضیه تابع شناسه مقعر ۱۴۹
۴٫۲٫۴- مثال ها ۱۵۰
۴٫۳ – آزمون برای فرایند پواسن همگن ۱۵۵
۴٫۴ – استنباط برای فرایند پواسن همگن ۱۶۳
۴٫۵ – استنباط برای فرایند قانون توان : حالت خرابی قطع شده ۱۶۹
۴٫۵٫۱- برآورد نقطه ای برای β.θ ۱۷۰
۴٫۵٫۲-برآوردهای فاصله ای و آزمون های فرض ۱۷۴
۴٫۵٫۳- برآورد تابع شناسه ۱۸۴
۴٫۵٫۴- آزمونهای نیکویی برازش ۱۸۷
۴٫۶ – استنباط آماری برای حالت زمان قطع شده ۲۰۰
۴٫۶٫۱ – برآورد فاصله ای برای β.θ ۲۰۱
۴٫۶٫۲- برآورد فاصله ای آزمونهای فرض ۲۰۴
۴٫۶٫۳- برآوردتابع شناسه ۲۰۷
۴٫۶٫۴- آزمونهای نیکویی برازش  ۲۱۰
۴٫۷ – اثرفرضیه HPP ، وقتی فرایند درست یک فرایند قانون توان است ۲۱۴
۴٫۸ – براورد بیزی ۲۱۸
۴٫۸٫۱ – استنباط بیزی برای پارامترهای HPP 221
۴٫۸٫۳ –  استنباط بیزی برای پارامترهای فرایند کم¬توان ۲۳۱
۴٫۸٫۴ – استنباط بیزی برای پیش¬بینی تعداد خرابی¬ها ۲۴۰
۴٫۹ –  استنباط یک فرایند مدل¬بندی شده به صورت کم¬توان ۲۴۲
۴٫۹٫۱ –  براورد درستنمایی ماکسیمم برای   ۲۴۲
۴٫۹٫۲ –  آزمون فرض برای فرایند مدل کم¬توان ۲۴۶
۴٫۹٫۳  – فاصله اطمینان برای پارامترها ۲۴۹
۴٫۹٫۴ – مثال ۲۵۰
۴٫۱۰ –  استنباط برای مدل  نمایی تکه¬ای ۲۵۱
۴٫۱۱ –  استانداردها ۲۵۶
۴٫۱۱٫۱-  MIL-HDBK-189 259
۴٫۱۱٫۲ –  MIL-HDBK-781 ,  MIL-STD-781  ۲۶۲
۴٫۱۱٫۳ –  ANSI / IEC / ASQ / 61164 262
۴٫۱۲ –   فرایندهای استنباطی دیگر برای سیستم¬های تعمیرپذیر  ۲۶۴
۴٫۱۳ –  تمرین¬ها ۲۶۶
۵ – تجزیه و تحلیل مشاهدات سیستم های تعمیرپذیر چندگانه ۲۷۱
۵٫۱ –  فرایندهای پواسن همگن همسان ۲۷۱
۵٫۱٫۱ –  براورد نقطه¬ای برای   ۲۷۱
۵٫۱٫۲-  براورد بازه¬ای برای   ۲۷۴
۵٫۱٫۳ – آزمون فرض برای   ۲۷۹
۵٫۲ – فرایندهای پواسن همگن ناهمسان ۲۸۲
۵٫۲٫۱-  دو سیستم خرابی قطع شده ۲۸۲
۵٫۲٫۲ – k  سیستم ۲۸۵
۵٫۳ –  مدل¬های پارامتریک تجربی و سلسله مراتبی بیزی برای فرایند پواسن همگن ۲۸۷
۵٫۳٫۱-  مدل¬های پارامتری تجربی بیزی ۲۹۱
۵٫۳٫۲ –  مدل¬های سلسله مراتبی بیزی ۳۰۳
۵٫۴-  فرایند کم¬توان برای سیستم¬های همسان ۳۰۶
۵٫۵ –  آزمون تساوی پارامترهای افزایش در فرایند کم¬توان ۳۱۴
۵٫۵٫۱ – آزمون تساوی   ها برای دو سیستم ۳۱۵
۵٫۵٫۲- آزمون تساوی   های k سیستم ۳۱۹
۵٫۶ –  فرایند کم¬توان برای سیستم¬های ناهمسان


۱- اصطلاحات و نمادهای سیستم های تعمیر پذیر:
۱٫۱٫اصطلاحات پایه و مثال ها.
یک سیستم تعمیرپذیر به سیستمی گفته می شود که وقتی شکست یا خرابی روی میدهد می توان آن را با بعضی فرآیندهای تعمیری ونه تعویض قطعات اصلی،دستگاه را به حالت عملکردی و کارایی بازگرداند.به عنوان مثال،اتومبیل یک سیستم تعمیرپذیر است،زیرا بیشتر خرابی ها مانند عدم روشن شدن به خاطر استارت را می توان بدون تعویض قطعه ای ، تعمیر کرد.تعمیر نیازی به هیچگونه تعویضی در هیچ قطعه ای ندارد.به عنوان مثال،اتومبیل می تواند به خاطر اتصال بد ا باطری خوب روشن نشود.در این حالت،با تمیز کردن کابل ها و اتصال آنها با باطری می توان مشکل را رفع کرد.در مقابل چراغ یک سیستم تعمیرپذیر نیست.تنها راهی که می توان یک چراغ سوخته را تعمیر کرد تعویض حباب آن است،که این به معنای تعویض سیستم اصلی است.
یک سیستم تعمیرناپذیر،سیستمی است که بعد از خرابی و شکست دورانداخته می شود.به عنوان نمونه،حباب لامپ یک سیستم تعمیرناپذیر است.المنتگرمایی خشک کننده لباس نیز یک سیستم تعمیرناپذیر می باشد.امروزه با فرآیندهای تولید اتوماتیک،تولید محصولات ارزانتر شده است،بیشتر محصولاتی که در گذشته بعد از شکست ها تعمیر می شده اند در حال حاضر بعد از خرابی وشکست دور انداخته خواهند شد.به طور مثال یک پنکه رومیزی کوچک را در نظر بگیرید که به قیمت کمتر از ۱۰ دلار از حراجی خریداری شده است.وقتی که چنین پنکه ای خراب می شود،احتمالأ آن را دور می اندازیم و پنکه دیگری خریداری می کنیم.زیرا هزینه خریداری آن از هزینه تعمیر آن ارزانتر است.

و……

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید