پایان نامه آماده روش تحقیق حسابداری

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

جهت خرید و دانلود پایان نامه آماده حسابداری با شماره زیر تماس بگیرید


روش تحقیق حسابداری رابطه نسبتهای نقدی و تعهدی


پایان نامه آماده روش تحقیق حسابداری


فهرست مطالب

مقدمه
    بیان مسئله
    اهمیت موضوع
    فرضیه
    متغییرها
    ترزنامه
    فصل دوم
    رابطه حسابداری تعهدی و حسابداری نقدی
    مقدمه
    مبانی حسابداری
    مبنای نقدی (کامل)
    مبنای تعهدی (کامل)
    مبنای نیمه تعهدی
    مبنای تعهدی تعدیل شده
    مبنای نقدی تعدیل شده
    مزایای مبنای تعهدی
    حسابداری تعهدی
    نقش مبنای حسابداری در ادای مسئولیت پاسخگویی
    در اصل هشتم از اصول دوازده گانه GASB مقرر گردیده است
    جایگاه مبنای تعهدی از نظر هیأت استانداردهای حسابداری
    فرآیند تحول و شفاف‌سازی حساب‌ها
    تغییرات بنیادی در سیستم مالی کشورهای پیشرفته
    فرایند استقرار بودجه‌ریزی عملیاتی و حسابداری تعهدی در شهرداری‌ها
    سیستم حسابداری تعهدی در بخش عمومی استرالیا
    گزارشهای مالی تعهدی
    سیستمهای مدیریتی تعهدی
    گزارشگری جامع دولت
    بودجه بندی تعهدی
    دیدگاههای موافق و مخالف
    ناسازه ها و تضادها
    حسابداری بر مبنای نقدی چیست
    اشکالات و نارسایی‌های روش نقدی
    ارجحیت‌های روش حسابداری تعهدی بر روش نقدی
    مفاهیم اساسی
    اهداف صورتهای مالی
    اهداف تهیه و ارائه صورتهای مال به طور خلاصه بشرح زیر می باشد
    ترزنامه
    صورت سود وزیان
    صورت های جریان نقدی
    تاریخچه پیدایش صورت جریانهای نقدی
    اهداف واهمیت تهیه صورت جریانهای نقدی
    مفاهیم و تعریف وجوه نقد
    دارئیهای پولی کوتاه مدت
    خالص دارئیهای پولی
    مفهوم سرمایه در گردش
    مفهوم تمامی منابع مالی وجوه
    مفهوم نقد
    مزایای صورت جریانهای نقدی
    مهمترین مزایای صوت جریانهای نقدی عبارتنداز
    ماهیت صورت جریانهای نقدی
    فعالیتهای عملیاتی
    فعالیتهای تامین مالی
    تجزیه تحلیل و صورتهای مالی
    ابزارهای اصلی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی
    نسبتهای مالی
    سوابق موضوع تحقیق
    سوابق موضوع در خارج از کشور
    توضیحاتی در مورد جریانهای نقدی والگوی طبقه بندی نسبتهای مالی
    ارتباط وجه نقد حاصل از عملیات واقلام تعهدی با بازده سهام
    شواهدی در مورد ارتباط بین سود واندازه گیری های مختلف جریانهای نقد
    محتوای اطلاعاتی فزاینده اقلام تعهدی در مقابل جریانهای نقدی
    محتوای اطلاعاتی نسبتهاس صورت تغییرات در وضعیت مالی
    جریانهای نقدی مبنای دیگر در تجزیه تحلیل نسبتهای مالی
    نسبتهای کفایت
    نسبتهای کارآئی
    محتوای اطلاعاتی افزاینده سود ،سرمایه در گردش حاصل از مالیات وصورت جریانهای نقدی
    فصل سوم: روش تحقیق
    ابزار شیوه گرد آوری اطلاعات
    چگونگی گرد آوری اطلاعات
    اطلاعات مورد نیاز
    اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه این متغییرها به شرح زیر است
    اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه نسبتهای مالی سنتی ( ترزنامه و سود و زیان )
    اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه نسبتهای مالی صورت جریانهای نقدی
    اندازه گیری متغیرها
    نسبتهای مالی سنتی (ترازنامه و سود زیان)
    نسبتهای مالی صورت جریانهای نقدی
    H0فرضیه صفر
    فرضیه دوم
    منابع


چیکده

این تحقیق به بررسی بار اطلاعاتی نسبت های مالی تهیه شده برمبنای جریانات نقدی می پردازد . اگر چه هر یک از در روش محتوای اطلا عاتی خاص را ارائه می کند و جایگزینی یک دیگر نمی توانند باشند،لیکن ارائه اناندر کنار یکدیگر تصویری روشن تر از وضعیت عملیاتی ونقد ینگی یک بنگاه اقتصادی را به معرض نمایشمی گذارد در این تحقیق ارتباط و همبستگی میان نسبت های نقدی ونسبتهای سنتی (تعهدی) مورد آزمون قرار می گیرند تا مشخص شود که ای نشانه هایی از وجود بار افزاینده اطلاعاتی در ارقام مورد مطالعه دیده می شود یا خیر. نتایج تحقیق بیانگرآن است که بین نسبت های نقدی وتعهدی همبستگی معنی داری وجود دارد.


مقدمه
صورتهای مالی ابزار اصلی انتقال اطلاعات حسابداری به افراد خارج از سازمان می باشد. اقلام ترازنامه وصورت سودوز یان بر مبنای تعهدی اندازه گیری می شود این اقلام اندازه گیری های مفیدی از کار موسسه اطلاعات مناسبی برای پیش بینی فعالیت اتی موسسسه وپرداخت سودهای فراهم می کند.

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید