دانلود پایاننامه فعالیتهای فوق برنامه موفقیت تحصیلی دانشجویان

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

جهت خرید و دانلود پایاننامه فعالیتهای فوق برنامه موفقیت تحصیلی دانشجویان با شماره تلفنهای زیر در تماس باشید.

۶۶۴۹۷۹۰۰-۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵


دانلود پایاننامه فعالیتهای فوق برنامه موفقیت تحصیلی دانشجویان


تعداد صفحات: ۹۱ صفحه


فهرست مطالب

عنوان                   صفحه                   

فصل اول : کلیات 

۱-۱            مقدمه—————————————————– ۲

۲-۱ بیان مسئله —————————————————– ۴

۳-۱ ضرورت و اهمیت تحقیق —————————————— ۵

۴-۱ اهداف تحقیق ————————————————– ۶

۵-۱ تعریف مفاهیم و اصطلاحات ————————————— ۶

۱-۵-۱ اوقات فراغت ———————————————— ۶

۱-۵-۲ اوقات فراغت در لغت —————————————— ۷

۱-۵-۳ اوقات در لغت ———————————————– ۷

۱-۵-۴ فراغت در لغت ———————————————– ۹

۱-۵-۵ موفقیت در لغت ———————————————- ۹

۱-۵-۶ موفقیت تحصیلی ———————————————- ۹

فصل دوم : پیشینه تحقیق

۱-۲            پژوهش های انجام شده در داخل کشور ————————– ۱۰

۱-۱-۲چگونگی اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه اصفهان با تاکید برفعالیتهای ورزشی — ۱۱

۲-۱-۲ نحوه گذران اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه کشورباتاکید بر فعالیتهای ورزشی—-۱۲

۳-۱-۲ بررسی مشکلات گذران اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه شهید چمران ——- ۱۳

۴-۱-۲اوقات فراغت و شکل گیری شخصیت فرهنگی در دبیرستان تهران ———— ۱۴

۵-۱-۲بررسی میزان علاقه مندی و تعیین اولویت های مورد علاقه دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی۱۴

۶-۱-۲بررسی نحوه گذران اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی —- ۱۶

۷-۱-۲بررسی اوقات فراغت شهروندان شهر تهران —————————- ۱۶

جنسیت و اوقات فراغت در عرصه های زندگی شهری ————————- ۱۷

۲-۲پژوهش های انجام در خارج از کشور ——————————— ۱۷

۱-    ۲-۲فراغت در شهر ——————————————- ۱۸

۲-    ۲-۲اوقات فراغت جوانان ————————————— ۱۹

۳-    ۲-۲تئوری فراغت ——————————————– ۱۹

فصل  سوم : چهار چوب نظری   

۱-۳بررسی آراء و اندیشه های صاحب نظران—————————– ۲۱

نظریات رایزرمن

نظریات رایت میلز

نظریات فلوئید هاوس

نظریات اسپنسر

۲-۳تئوری رفتار واتسن ——————————————– ۲۸

۳-۳تئوری انگیزه جورج هومز————————————— ۲۹

۴-۳تئوری طبقات گرازیا —————————————— ۳۰

۵-۳تئوری مربوط به رابطه فراغت بازی ——————————— ۳۱

۶-۳فرضیات تحقیق ———————————————- ۳۲

۷-۳مدل تحلیلی تحقیق ——————————————– ۳۳

فصل چهارم : مبانی روش تحقیق

۱-۴روش تحقیق ———————————————— ۳۶

۲-۴جامعه آماری ———————————————— ۳۶

۳-۴واحد تحلیل ———————————————— ۳۶

۴-۴شیوه ی نمونه گیری ——————————————- ۳۶

۵-۴حجم نمونه ————————————————- ۳۶

۶-۴تعریف عملیاتی تحقیق —————————————– ۳۷

۷-۴ اعتبار و پایایی———————————————– ۳۷

فصل پنجم : یافته های تحقیق

۱-۵تحلیل های تک متغیره—————————————– ۳۹

۲-۵تحلیل های دومتغیره——————————————- ۶۵

فصل ششم : نتیجه گیری

۱-۶ نتیجه گیری ———————————————— ۷۶

۲-۶ فهرست منابع و ماخذ —————————————— ۷۸

ضمائم——————————————————– ۸۰

۱-۵تحلیل های تک متغیره

۱-۱-۵ دوره تحصیلی ——————————————– ۴۰

۲-۱-۵ معدل کل———————————————— ۴۱

۳-۱-۵ وضعیت تاهل ——————————————— ۴۲

۴-۱-۵ رشته تحصیلی ——————————————– ۴۳

۵-۱-۵ شغل پدر ———————————————— ۴۴

۶-۱-۵ میزان تحصیلات پدر —————————————- ۴۵

۷-۱-۵ درآمد ماهیانه خانوار—————————————- ۴۶

۸-۱-۵ آیا در طول سال تحصیلی به فعالیت ورزشی می پردازید؟————— ۴۷

۹-۱-۵ نوع فعالیت ورزشی شما چیست؟ ——————————– ۴۸

۱۰-۱-۵ انگیزه شما از انجام فعالیت ورزشی چیست ؟ ———————- ۴۹

۱۱-۱-۵ میزان رضایت شما از انجام فعالیت ورزشی چیست ؟ —————– ۵۰

۱۲-۱-۵ آیا در کلاس های فرهنگی ورزشی شرکت می کنید؟—————- ۵۱

۱۳-۱-۵ در چه کلاسهای فرهنگی و آموزشی شرکت می کنید ؟ ————– ۵۲

۱۴-۱-۵ انگیزه شما از انجام این فعالیت چیست ؟ ————————- ۵۳

۱۵-۱-۵ میزان رضایت شما از انجام این فعالیت چیست ؟ ——————– ۵۴

۱۶-۱-۵ آیا به فعالیت مذهبی هم می پردازید؟ ————————— ۵۵

۱۷-۱-۵ نوع فعالیت مذهبی شما چیست ؟ ——————————- ۵۶

۱۸-۱-۵ انگیزه شما از انجام این فعالیت چیست؟ ————————– ۵۷

۱۹-۱-۵ میزان رضایت شما از انجام این فعالیت چیست؟ ——————— ۵۸

۲۰-۱-۵ آیا در انجمن ها و تشکل های مذهبی شرکت می کنید؟ ————– ۵۹

۲۱-۱-۵ نوع انجمنی که در آن فعالیت می کنید چیست ؟ ——————– ۶۰

۲۲-۱-۵ انگیزه شما از انجام این فعالیت چیست؟ ————————– ۶۱

۲۳-۱-۵ میزان رضایت شما از انجام این فعالیت چیست ؟ ——————– ۶۲

۲۴-۱-۵ در اوقات فراغت به چه تفریحاتی می پردازید؟ ——————— ۶۳

۲-۵ تحلیل های دو متغیره

۱-    ۲-۵ رابطه بین دوره ی تحصیلی با میزان شرکت در فعالیت های فوق برنامه —– ۶۴

۲-    ۲-۵ رابطه وضعیت تاهل با میزان شرکت در فعالیت های فوق برنامه ———- ۶۵

۳-    ۲-۵ رابطه بین نوع فعالیت های فوق برنامه با موفقیت تحصیلی ————– ۶۷

۴-    ۲-۵ رابطه پایگاه اجتماعی با میزان شرکت در فعالیت های فوق برنامه ——– ۶۹

۵-    ۲-۵ رابطه بین انگیزه شرکت در فعالیت های فوق برنامه با میزان شرکت در این فعالیتها —۷۰

۶-    ۲-۵ رابطه بین میزان رضایت از شرکت در فعالیت های فوق برنامه با میزان شرکت در این فعالیت ها      ۷۱

۷-    ۲-۵ رابطه بین میزان رضایت از شرکت در برنامه های فوق برنامه با موفقیت تحصیلی   ۷۲


۱-۱مقدمه

یکی از عرصه‌هایی که زندگی روزمره را بازنمایی می‌کند و قدرت و مقاومت را در زندگی انسان‌ها به نمایش می‌گذارد عرصه‌ی فراغت است. فراغت عرصه‌ای است که اختیار و آزادی انسان‌ها در آن عرصه بیشتر قابل اعمال است. در نتیجه برخلاف کار که انضباط بیشتری را ایجاب می‌کند، فضای مناسبی برای مقاومت در برابر رویه‌های فرهنگی جا افتاده و برای پدید آوردن روال‌ها و کردارهای جدید است. از این روست که گفته‌اند فراغت می‌تواند فرهنگ ایجاد کند و هویت افراد را اشکار سازد.
برخی از پژوهشگران بر این باورند که پدیده  فراغت در سرتاسر تاریخ زندگی بشر وجود داشته و خاص زمان مشخصی نیست . اما برخی دیگر فراغت را پدیده‌ای می‌دانند که با تمدن صنعتی پیود دارد و معتقدند که دارای دو ویژگی و شرایط خاص است که عبارتند از: ۱ـ تحت ‌تأثیر مراسم اجباری و الزامات فرهنگی و اجتماعی نیست، بلکه با اراده و اختیار فرد سپری می‌شود. (براون ،۱۹۹۶ صفحه۹۲)

فهرست منابع

۱ـ صافی، قاسیم، تحقیقی در زمینه کاربرد زمان فراغت دانشجویان دانشگاه، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ (۱۳۵۴) خوشه شریفیان، محمود.
۲ـ چگونگی پرداختن به فعالیت‌های فراغت بین نوجوانان و جوانان.
۳ـ رفیع‌پور، فرامرز، جامعه‌ی روستایی و نیازهای آن، پاییز ۱۳۶۴، انتشارات تهران.
۴ـ نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر تألیفات جورج رتیزر، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: علمی ۱۳۷۴٫
۵ـ فرهنگ عمید، عمیدحسن، چاپخانه سپهر، تهران ۱۳۷۴٫
۶ـ تورکیلدسن، جرج، اوقات فراغت، ترجمه‌ی عباس اردکانیان، انتشارات نوربخش ۱۳۸۲٫
۷ـ دو مازیه، ژوزف، ۰زمان فراغت از دیدگاه تاریخی و جامعه شناسی ترجم م آدینه، مجله فرهنگ و زندگی، شماره ۱۲، ۱۳۵۲٫
۸ـ رفیع‌پور، فرامرز کدوکاوها و پنداشته‌ها، شرکت‌ سهامی، انتشار، چاپ پانزدهم، ۱۳۶۴).
۹ـ رفیع‌پور، فرامرز، جامعه‌ روستایی و نیازهای آن ـ شرک سهامی انتشارات پاییز (۱۳۶۴)

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید