پایان نامه تأثیر تمرینات هوازی بر BMI و ایمونوگلوبولین

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

جهت خرید و دانلود پایان نامه تأثیر تمرینات هوازی بر BMI و ایمونوگلوبولین با شماره تلفنهای زیر در تماس باشید


۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵ – ۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰


قیمت هر صفحه تحقیق ۷۰۰ تومان


پایان نامه تأثیر تمرینات هوازی بر BMI و ایمونوگلوبولین


پایان نامه تأثیر تمرینات هوازی بر BMI و ایمونوگلوبولین های متخب سرم مردان میسانسال


فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول : طرح پژوهش

مقدمه ۲

بیان مسأله ۳

ضرورت و اهمیت پژوهش ۵

اهداف پژوهش ۶

پیش فرض های پژوهش ۷

فرضیه های پژوهش ۷

محدودیتهای پژوهش ۸

تعریف اصطلاح ها و واژه ها ۹

فصل دوم : پیشینه پژوهش

مقدمه ۱۳

سیستم ایمنی ۱۳

چگونه بوجود آمدن پاسخ ایمنی ۱۴

ایمنی ذاتی ۱۵

ایمنی اکتسابی ۱۶

آنتی ژن ۱۷

آنتی بادی ۱۷

کمپلمان ۱۸

گلبولهای سفید ۱۸

لنفوسیت ها ۱۹

لنفوسیت T 21

لنفوسیت B 22

چگونگی تولید ایمونوگلوبولین ۲۲

ایمونوگلوبولین ۲۵

ایمونوگلوبولین G 27

ایمونوگلوبولین A 28

ایمونوگلوبولین M 30

فعالیت بدنی و سیستم ایمنی ۳۱

پاسخهای ایمنی ورزشکاران ۳۲

تغییرات BMI 34

تغییرات هورمون کورتیزول ۳۵

تغییرات کاتکولامین ها ۳۷

تغییرات گلوتامین پلاسما ۳۹

فعالیت بدنی و ایمونوگلوبولین های سرم ۴۰

نتایج برخی از تحقیقات قبل از سال ۱۹۹۰ ۵۸

فصل سوم : روش شناسی پژوهش

مقدمه ۶۲

جامعه آماری ۶۲

نمونه آماری و روش نمونه گیری ۶۲

متغیرهای پژوهش ۶۳

ابزار و وسایل اندازه گیری ۶۴

روشهای اندازه گیری و نحوه انجام کار ۶۵

روشهای آماری ۶۶

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه ۶۸

ویژگیهای آزمودنیها ۶۹

فرضیه ها ۷۰

فصل پنجم : بحث و بررسی

مقدمه ۷۹

خلاصه پژوهش ۷۹

یافته های پژوهش ۸۰

بحث و بررسی ۸۰

نتیجه گیری کلی ۸۶

پیشنهادها ۸۷

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول ۴-۱ : توصیف مشخصات جسمانی و عوامل مورد نظر آزمودنیها ۶۹

جدول ۴-۲ : آزمون t جهت بررسی معناداری تغییرات BMI مردان چاق قبل و پس از تمرین ۷۱

جدول ۴-۳ : آزمون t جهت بررسی معناداری تغییرات IgA مردان چاق قبل و پس از تمرین ۷۲

جدول ۴-۴ : آزمون t جهت بررسی معناداری تغییرات IgG مردان چاق قبل و پس از تمرین ۷۳

جدول ۴-۵ : آزمون t جهت بررسی معناداری تغییرات IgM مردان چاق قبل و پس از تمرین ۷۴

جدول ۴-۶ : آزمون t جهت بررسی معناداری تغییراتBMI مردان غیر چاق قبل و پس از تمرین ۷۵

جدول ۴-۷ : آزمون t جهت بررسی معناداری تغییرات IgA مردان غیرچاق قبل و پس از تمرین ۷۶

جدول ۴-۸ : آزمون t جهت بررسی معناداری تغییراتIgG مردان غیر چاق قبل و پس از تمرین ۷۷

جدول ۴-۹ : آزمون t جهت بررسی معناداری تغییراتIgM مردان غیر چاق قبل و پس از تمرین ۷۸

فهرست شکل ها

عنوان صفحه

شکل ۲-۱ : ساختمان کلی ایمونوگلوبولین ها ۲۵

شکل ۵-۱ : تأثیر تمرینات هوازی بر BMI و سطوح ایمونوگلوبولین های A ، G ، M 86

فهرست نمودارها

عنوان صفحه

نمودار ۴-۱ : میانگین BMI مردان چاق قبل و پس از تمرین ۷۱

نمودار ۴-۲ : میانگین IgA مردان چاق قبل و پس از تمرین ۷۲

نمودار ۴-۳ : میانگین IgG مردان چاق قبل و پس از تمرین ۷۳

نمودار ۴-۴ : میانگین IgM مردان چاق قبل و پس از تمرین ۷۴

نمودار ۴-۵ : میانگین BMI مردان غیر چاق قبل و پس از تمرین ۷۵

نمودار ۴-۶ : میانگین IgA مردان غیر چاق قبل و پس از تمرین ۷۶

نمودار ۴-۷ : میانگین IgG مردان غیر چاق قبل و پس از تمرین ۷۷

نمودار ۴-۸ : میانگین IgM مردان غیر چاق قبل و پس از تمرین ۷۸

فهرست پیوست ها

عنوان صفحه

پیوست شماره (۱) ۹۱

پیوست شماره (۲) ۹۲

پیوست شماره (۳) : ۹۳

 


منابع

مقدمه
جهان و پدیده های موجود در آن همواره در حال تأثیر مقابل بر یکدیگر و تغییر می باشند، در اثر این تحولات که منجر به پیشرفت تمدن و زندگی ماشینی در عصر حاضر شده است، بیماریها ومشکلات فراوانی نیز برای انسان بوجود آورده است. برای مبارزه با چنین مشکلاتی، تلاشهای زیادی صورت گرفته که یکی از مهمترین آنها ورزش و فعالیت بدنی است.
در میان رشته های متنوع علمی، رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی نیز به مروز زمان دچار دگرگونی شده و با کشف مسایل جدید روز به روز، دامنه آن گسترده تر وپیچیده تر شده است، با این وجود باید اذعان نمود که هنوز بشر در ابتدای راه است و مسایل زیادی باید مورد بررسی قرار گیرد.
تلاش محققین امروزی در فکر حل بسیاری از مسایل تربیت بدنی و ارتباط آن با رشته های دیگر علمی است، از آنجایی که کسب و حفظ سلامتی از جمله اهداف مهم تربیت بدنی می باشد، به همین دلیل ارتباط تنگاتنگی با علم پزشکی دارد که تداخل این دو علم با یکدیگر باعث بوجود آمدن شاخه جدیدی به نام طب ورزشی گشته است که رسالت بررسی کیفیت و کمیت ورزشهای مختلف را، از نقطه نظر تأمین سلامت جسمانی افراد برعهده دارد. تعداد زیادی از پژوهشگران تلاش کرده اند تا تأثیر ورزش و فعالیت بدنی بر عملکرد اعضای مختلف بدن، مثل قلب، ریه، کلیه، عضلات و غیره را به اثبات برسانند.

فهرست منابع
۱) ابراهیم، خسرو. اثر فعالیت بدنی روی سیستم دفاعی بدن، اولین کنگره سراسری ورزش از دیدگاه پزشکی . دانشگاه علوم پزشکی یزد . ۲۸-۲۶ آبان ۱۳۷۱٫
۲) ادینگتون وادگرتون. بیولوژی فعالیت بدنی، ترجمه حجت الله نیکبخت، انتشارات سمت، پائیز ۱۳۸۵٫
۳) برایان، شارکی. فیزیولوژی ورزش (راهنمای مربیان) ، ترجمه فرهاد رحمانی نیا، انتشارات اداره کل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش، بهار ۱۳۷۴٫
۴) پاکزاد، پرویز. ایمونوگلوبولینها در سلامت و بیماری، مؤسسه نشر جهاد، تابستان ۱۳۷۳٫
۵) پیری، مقصود. تأثیر فعالیت های بدنی منظم بر روی سیستم ایمنی هومورال (ایمونوگلوبولینهای G، A و M سرم)، پایان نامه دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۷۶٫
۶) جان. ار . ساتن، هنریک گالبو و همکاران. هورمونها و فعالیت های بدنی، ترجمه عباسعلی گائینی، انتشارات اداره کل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش، بهار ۱۳۷۴٫
۷) جان . برناد. هنری. ایمونولوژی و ایمونوپاتولوژی دیویدسون، ترجمه پروین رجبی و همکاران، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،؛ بهار ۱۳۷۷٫
۸) دلاور، علی. روشهای آماری در روانشناسی و علوم تربیتی، انتشارات دانشگاه پیام نور، اردیبهشت ۱۳۷۰٫
۹) رسایی، محمد جواد و همکاران. سازگاری هورمون و ورزش، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۷۳٫

و…..

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید