پایان نامه بررسی نقش نیتریک اکساید در تحمل به مرفین در موشهای صحرایی تخمدان برداری ۹۰ص

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

فهرست
عنوان صفحه
چکیده

فصل اول _ مقدمه

۱-۱ معرفی و بیان مسئله پژوهش
۱-۲ هورمونهای استروئیدی
۱-۲-۱ محل ترشح هورمونهای جنسی زنانه
۱-۳ مکانیسم عمل استروژن
۱-۴ استروژن و سیستم عصبی
۱-۴-۱ استروژن و نوروترانسمیترها
۱-۴-۲ استروژن و سیستم کولینرژیک
۱-۴-۳ استروژن و سیستم سرتونرژیک
۱-۴-۴ استروژن و سیستم کاتیکولامینرژیک
۱-۵ استروژن و خلق و خوی
۱-۶ استروژن و
۱-۷ استروژن و گر گرفتگی
۱-۸ اثرات استروژن بر حافظه و یادگیری
۱-۹ استروژن و محافظت عصبی و بیماری آلزایمر
۱-۱۰ استروژن و بیماری پارکینسون
۱-۱۱ استروژن و درد
۱-۱۲ اپیوئیدها
۱-۱۲-۱ گیرنده های اپیوئیدی
۱-۱۲-۲ طبقه بندی اپیوئیدها
۱-۱۲-۳ مکانیسم های سلولی عمل اپیوئیدها
۱-۱۳ بی دردی
۱-۱۴ پیامد های مصرف اپیوئیدها
۱-۱۵ مکانیسم های نورو شیمیائی تحمل نسبت به اپیوئیدها
۱-۱۶ نیتریک اکساید
۱-۱۶-۱ سنتز و حذف نیتریک اکساید
۱-۱۶-۲ مهار کننده آنزیم نیتروکساید سنتتاز
۱-۱۷ اعمال فیزیولوژیک نیتریک اکساید
۱-۱۸ اثرات هورمونهای گنادی بر سیستم های مرکزی تولید کننده نیتریک اکساید
۱-۱۹ اثر تنظیمی هورمونهای استروئیدی تخمدانی بر تولید نیتریک اکساید
۲۱
۱-۱۷-۱ شکل ظاهری معده ۲۱
۱-۱۷-۲ سطوح معده  ۲۲
۱-۱۸ عروق خونی معده ۲۳
۱-۱۸-۱ شرائین معده  ۲۳
۱-۱۸-۲ وریدهای معده ۲۳
۱-۱۹ عصب رسانی معده  ۲۴
۱-۲۰ غدد معدی  ۲۴
۱-۲۱ فعالیت حرکتی معده  ۲۵
۱-۲۲ فعالیت الکتریکی و انقباضات معده  ۲۶
۱-۲۳ ارتباط معده و دوازدهه  ۲۷
۱-۲۴ تنظیم تخلیه معده  ۲۸
۱-۲۵ نحوه ترشح اسید معده  ۲۹
۱-۲۶ کنترل غلظت اسید معده  ۳۱
۱-۲۷ مکانسیم سلولی آگونیستهای سلول پاریتال ۳۱
۱-۲۸ آنتاگونیستهای ترشح اسیدمعده  ۳۲
۱-۲۹ کنترل in vivo میزان ترشح اسید ۳۳
۱-۲۹-۱ مرحله سری ۳۳
۱-۲۹-۲ مرحله معدی  ۳۳
۱-۲۹-۳ مرحله روده ای  ۳۳
۱-۳۰ تحریک ترشح اسیدمعده  ۳۴
۱-۳۱ مهار ترشح اسید معده  ۳۴
فصل دوم _ روش کار

۲-۱ مواد و روشها ۳۶
۲-۲ نحوه تجزیه و تحلیل داده هاو روش آماری ۳۷
۲-۳ روشهای عصاره گیری  ۳۸
۲-۳-۱ روش خیساندن  ۳۹
۲-۳-۲ روش تراوش ۳۹
۲-۳-۳ روش هضم  ۴۰
۲-۳-۴ روش جوشاندن ۴۰
۲-۳-۵ روش سوکسیله ۴۱
۲-۴ روش بیهوشی ۴۲
۲-۵ روش انجام آزمایش ۴۳
۲-۶ روش اندازه گیری اسید نمونه  ۴۴
۳-۷ ترانسدیوسر ۴۸
فصل سوم _ نتایج

۳-۱ داده های مربوط به ترشح اسیدمعده ۴۹
۳-۲ داده ها یمربوط به فعالیت حرکتی معده ۶۲
فصل چهارم _ بحث و نتیجه گیری

۴-۱ نتایج مربوط به تاثیر گیاه بومادران بر ترشح اسیدمعده  ۸۳
۴-۲ نتایج مربوط به تاثیر گیاه بومادران بر حرکات معده  ۸۵
۴-۲-۱ اثر بر فشار داخل معده  ۸۵
۴-۲-۳ اثر بر دامنه انقباضات ۸۵
۴-۲-۳ اثر بر فرکانس انقباضات  ۸۶
پیشنهادات  ۸۸
منابع  ۸۹

چکیده :
در مطالعه حاضر نقش نیتریک اکساید در تحمل به مرفین در موشهای صحرائی تخمدان برداری شده مورد بررسی قرار گرفت. تعداد ۹۰ سر موش صحرائی ماده تهیه و به ۱۰ گروه تقسیم شدند. ۱- گروه کنترل(Sham) 2-  کنترل- تحمل Tol) Sham-) 3-گروه اوارکتومی (OVX)4 – گروه اوارکتومی – تحمل (Tol- OVX ) 6،۵و ۷-گروههای اوارکتومی تحت درمان با ال آرژنین(۵۰،۱۰ و۲۰۰  Mg/kg) (Tol – LA) 8 و ۹- گروههای اوارکتومی تحت درمان با ال نیم(۱۰ و ۵۰)         (Tol – LN). گروه های ۳ تا ۹ اوارکتومی شدند. ۸ هفته بعد از تخمدان برداری،  تحمل به مرفین در گروههای ۲ و ۴ تا ۹  از طریق تزریق داخل صفاقی ۲۰ میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن مرفین در طی ۴ روز  ایجادشد. حیوانات گروه ۶،۵ و ۷ همزمان با ایجد تولرانس ۵۰،۱۰ و ۲۰۰ میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن ال آرژنین دریافت کردند. حیوانات گروه ۹ ، ۸ همزمان با دریافت ۲۰ میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن مرفین، ۱۰ و ۵۰ میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن ال نیم دریافت کردند. سنجش درد بوسیله تست صفحه داغ (Hot plate ) انجام گرفت. در روز پنجم، ابتدا از حیوانات ثبت پایه گرفته شد سپس حیوانات ۵ میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن مرفین دریافت کردند و اثرات ضد دردی هر ۱۰ دقیقه بررسی شد.

منابع :
۱٫ Acheson, A. Waraczynski,M.,Perkins,M.; lesions and inactivation implicate dorsolateral hindbrain I MFB self administration.Physiol.Behave (2000) 71(1-2) :159-171.

۲٫ Adams, M.L. Kalicki J.M, Meyer. E.R and Cicero T.J; Inhibition of the morphine withdrawal syndrome by nitric oxide inhibitor. N-nitro- -arginine methyl ester. (1993) 52(22):245-249.
۳٫ Amandusson, A, Hermanson ,O. Blomqvist A; Colocalization of oestrogen receptor immunoreactivity and preproenkephalin mRNA expression to neurons in the superficial laminae of the spinal and medullary dorsal horn of rats. Eur J Neurosci (1996) 8(11):2440–۲۴۴۵٫
۴٫ Archer JS, Love-Geffen TE, Herbst-Damm KL, Swinney DA, Chang JR. Effect of estradiol versus estradiol and testosterone on brain-activation patterns in postmenopausal women. Menopause. (2006 )13(3):528-37.
۵٫ Bach, y. Rita, P. Neurotransmission in the brain by diffusion through the extracellular fluid.  Neruro.Report. (1993) 4: 343-350.
۶٫ Barclay,S. R, Hading,C. Differential modulation of monomania levels and turn over ates by estrogen and/or androgen in hypothalamic and vocal control nuclei of male zebra fiches, Brain Res. (1990) 523(2): 251-262.
۷٫ Beatty, W.W and. Fessler, R.G, Gonadectomy and sensitivity to electric shock in the rat. Physiol Behav  (۱۹۷۷) ۱۹(۱):  ۱–۶٫
۸٫ Banerjee P, Chatterjee TK, Ghosh JJ. Ovarian steroids and modulation of morphine-induced analgesia and catalepsy in female rats Eur J Pharmacol. 1983;96(3-4):291-4.
۹٫ Bruce ,S. McEwen  and  Stephen ,E. Alves , Estrogen Actions in the Central Nervous System, Endocrine Reviews (1999) 20 (3): 279-307.

و….

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید