پایان نامه بررسی فراهنجاری های زبانی شعر شاملو

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

جهت خرید و دانلود پایان نامه بررسی فراهنجاری های زبانی شعر شاملو با شماره تلفنهای زیر در تماس باشید


۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵ – ۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰


قیمت هر صفحه تحقیق ۷۰۰ تومان


پایان نامه بررسی فراهنجاری های زبانی شعر شاملو


فهرست مطالب
عنوان                   صفحه
پیشگفتار ۲
۱- مباحث نظری
مقدمه  ۲
۱-۱ ساختگرایی ۳
۱-۲ زبان و نشانه  ۳
۱-۲-۱ زبان و گفتار ۴
۱-۲-۲ نشانه زبانی  ۵
۱-۲-۳ رابطه  ۵
۱-۲-۴ همزمانی و درزمانی  ۵
۱-۳ نقش های زبان  ۸
۱-۳-۱ نقش های زبان از دیدگاه یاکوبسن ۹
۱-۳-۱-۱ نقش عاطفی ۹
۱-۳-۱-۲ نقش ترغیبی ۱۰
۱-۳-۱-۳ نقش ارجاعی  ۱۰
۱-۳-۱-۴ نقش فرازبانی  ۱۰
۱-۳-۱-۵ نقش همدلی  ۱۱
۱-۳-۱-۶ نقش ادبی  ۱۱
۱-۳-۲ اشکالات تقسیم بندی یاکوبسن ۱۲
۱-۳-۳ اشکالات تقسیم بندی مارتینه ۱۳
۱-۳-۴ اشکالات تقسیم بندی هلیدی  ۱۳
۱-۴ نقش زیبایی آفرینی یا ادبی ۱۴
۱-۵ نقش های زبان هنجار ۱۷
۱-۶ نقش های زبان فراهنجار ۱۷
۱-۷ برجسته سازی ادبی  ۱۹
۱-۷-۱ فراهنجاری  ۲۰
۱-۷-۱-۱ فراهنجاری واژگانی ۲۲
۱-۷-۱-۲ فراهنجاری نحوی  ۲۲
۱-۷-۱-۳ فراهنجاری نوشتاری ۲۳
۱-۷-۱-۴ فراهنجاری معنایی ۲۳
۱-۷-۱-۵ فراهنجاری گویشی  ۲۴
۱-۷-۱-۶ فراهنجاری سبکی  ۲۴
۱-۷-۱-۷ فراهنجاری زمانی (کهن گرایی)  ۲۵
۱-۷-۲ قاعده افزایی ۲۵
۲- پیشینه ۲۵
مقدمه ۲۸
۲-۱ مطالعات زبانشناختی ادبیات در غرب ۲۸
۲-۲ مطالعات زبانشناختی ادبیات در ایران  ۳۲
۳- فراهنجاری های زبانی شعر شاملو
مقدمه
۳-۱ فراهنجاری زمانی یا کهن گرایی
۳-۱-۱ کهن گرایی صرفی  ۳۶
۳-۱-۱-۱ بکار بردن پسوند جمع ساز “گان” ۳۶
۳-۱-۱-۲ بکار بردن پسوند جمع ساز “ان” ۳۷
۳-۱-۲ کهن گرایی نحوی  ۳۷
۳-۱-۲-۱ کاربرد “را” به جای “به”، “با”، و “برای” ۳۷
۳-۱-۲-۲ رعایت “ی” شرط در جملات شرطی ۳۹
۳-۱-۲-۳ افزودن پیشوند “ب” در آغاز فعل برای تأکید ۳۹
۳-۱-۲-۵ بکار بردن “همی” به جای “می” ۴۱
۳-۱-۲-۶ افزودن “ا” در آخر اسم یا اسم مصدر برای تعظیم، تفخیم و تعجب ۴۱
۳-۱-۳ کهن گرایی واژگانی  ۴۱
۳-۱-۳-۱ فعل های کهن  ۴۱
۳-۱-۳-۱-۱ فعل های ساده ۴۲
۳-۱-۳-۱-۲ فعل های پیشوندی  ۴۹
۳-۱-۳-۱-۳ فعل های مرکب  ۵۸
۳-۱-۳-۱-۴ عبارت های فعلی  ۶۴
۳-۱-۳-۲ اسم های کهن  ۶۹
۳-۱-۳-۳ صفت های کهن  ۷۷
۳-۱-۳-۴ قیدهای کهن  ۸۱
۳-۱-۳-۴-۱ قیود یا ادوات شک وتردید ۸۱
۳-۱-۳-۴-۲ قیود یا ادوات تشبیه  ۸۳
۳-۱-۳-۴-۳ قیود و حروف ربط مرکب ۸۶
۳-۱-۳-۵ حرف اضافه های کهن  ۹۱
۳-۱-۳-۶ ضمایر کهن ۹۹
۳-۱-۳-۶-۱ ضمایر شخصی ۹۹
۳-۱-۳-۶-۲ ضمایر انعکاسی  ۱۰۰
۳-۱-۳-۶-۳ ضمایر اشاره ۱۰۲
۳-۱-۴ کهن گرایی معنایی ۱۰۴
۳-۲ فراهنجاری واژگانی  ۱۰۹
۳-۲-۱ واژگان جدید ۱۰۹
۳-۲-۱-۱ ترکیبات ابداعی  ۱۱۰
۳-۲-۱-۱-۱ اسم + اسم ۱۱۰
۳-۲-۱-۱-۲ اسم + صفت ۱۱۲
۳-۲-۱-۱-۳ صفت + اسم ۱۱۳
۳-۲-۱-۱-۴ اسم + پسوند ۱۱۶
۳-۲-۱-۱-۶ پیشوند + اسم
۳-۲-۱-۱-۷ پیشوند + صفت
۳-۲-۱-۱-۸ اسم + بن فعل
۳-۲-۱-۱-۹ صفت + بن فعل
۳-۲-۱-۱-۱۰ حرف اضافه + بن فعل
۳-۲-۱-۲ واژگانی ابداعی
۳-۲-۱-۳ عبارت های ابداعی
۳-۲-۲ فعل های جدید
۳-۳ فراهنجاری نحوی
۳-۳-۱ جابجایی نهاد
۳-۳-۱-۲ جابجایی فعل و عبارتهای فعلی
۳-۳-۱-۳ جابجایی قید
۳-۳-۱-۴  جابجایی ضمایر منفصل و متصل
۳-۳-۱-۵ جابجایی سایر عناصر جمله
۳-۳-۱-۵-۱ جابجایی منادا
۳-۳-۱-۵-۲ جابجایی جمله پیرو
۳-۳-۲ ایجاد فاصله میان اجزای عبارت فعلی
۳-۳-۳ حذف عناصر جمله
۳-۳-۴ کاربرد واژگان در نقش های متفاوت
۳-۳-۴-۱ کاربرد اسم به جای صفت
۳-۳-۴-۲ کاربرد صفت به جای صفت
۳-۳-۴-۳ کاربرد صفت به جای اسم
۳-۳-۴-۴ کاربرد اسم به جای قید
۳-۳-۵ استفاده از شناسه فعل به جای فعل
۳-۴ فراهنجاری صرفی
۳-۵ فراهنجاری معنایی
۴ نتیجه گیری


چکیده:

پژوهش حاضر با عنوان “بررسی فراهنجاری های زبانی شعر شاملو” کوششی است جهت شناساندن سبک فردی شعر شاملو به لحاظ معیارهای زبانشناختی. یافته های این پژوهش از طریق بررسی منتخب اشعار شاملو در کلیه مجموعه آثارش بدست آمده است. در این پژوهش این نکته را دریافتیم که راز زیبایی و زبان نسبتا منحصر به فرد شعر شاملو در فراهنجاری های زبانی خاصی است که او در اشعارش از آنها بهره برده است؛ فراهنجاری هایی از نوع واژگانی، صرفی، نحوی ،معنایی و کهن گرایی. با بررسی آین فراهنجاری ها در منتخب اشعار شاملو پی بردیم که برجسته ترین فراهنجاری بکار رفته در اشعار، فراهنجاری زمانی یا همان کهن گرایی است، که شاملو بطرز مبالغه آمیزی در اشعارش از آن بهره برده بطوری که زبان شعرش را نسبتا یکدست آرکائیک کرده است.
شاملو با بهره گیری از این قبیل شگردها نه تنها به زیبایی، صلابت، فصاحت و بلاغت اشعارش افزوده بلکه کاربرد فراهنجاری هایی از این دست توسط او به آفرینش سبکی منحصر به فرد با عنوان “شعر سپید” انجامیده است.


فهرست منابع پژوهش

۱- Abercrombie, D. Studies in phonetics and Linguistics, Oxford, 1971.

۲- Austerlitz, R. “Parallelism”. Poetics, Warsaw and the Hague, 1961.

۳- Baudouin de Courtenay, G. The Language of Life: An Intriduction to the Science of Genetics, N.Y. 1966.

۴- Brentano, F. Psychology vom Empirischen Standpunkt, Π. Leipzig, 1925.

۵- Buhler, K. Sprach Theorie. Jena, 1935.

۶- Cluysenaar, A. Introduction ti Literary Stylistics, London, Batsford, 1976.

۷- Cohen, J. Structure du Language Poetique. Paris, Flammarion, 1987.

۸- Crombie, W. Free Verse and Prose Style, London, 1987.

۹- Crystal, D. Davy, D. Investigating English Style, London, Longman, 1969.

۱۰- Culler, J. Structuralist Poetics. London, 1975.

۱۱- Esau, H. “Literary Style and the Linguistic Approach”. Journal of Literally Semantics. No. 3. pp. 57-65, 1974.

۱۲- Fregue, G. “Über Sinn and Bedeutung”. Zeitscherift für Philosophy und Philosophische Kritik. No. 100, 1992.

۱۳- Halliday, M.A.K. et al. The Linguistic Sciences and Language Teaching. London, 1964.

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید