پایان نامه بررسی تاثیرات آلودگی محیط زیست بر رفتار

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

جهت خرید و دانلود پایان نامه بررسی تاثیرات آلودگی محیط زیست بر رفتار


پایان نامه بررسی تاثیرات آلودگی محیط زیست بر رفتار


پایان نامه آماده محیط زیست – بررسی تاثیرات آلودگی محیط زیست بر رفتار


قیمت: ۳۰۰۰۰ تومان – شماره تماس: ۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰-۶۶۴۹۷۹۰۰-۰۲۱


فهرست

فصل اول:کلیات
۱-۱ مقدمه ۲
۱-۲ مفهوم آلودگی ۴
فصل دوم: آلودگی هوا
۲-۱ آلودگی هوا ۶
۲-۲ فلزات سنگین ۷
۲-۲-۱ اثر سرب بر رفتار کودکان ۸
۲-۲-۲ اثر سرب دربروزرفتارهای ضد اجتماعی پسران ۱۱
۲-۳ تاثیر دود سیگاردرسلامت رفتاروروان ۱۳
۲-۳-۱ رایطه ی سیگار کشیدن مادرباردارومشکلات رفتاری کودکان ۱۵
۲-۴ پلی کلرید بی فنیل ۱۹
۲-۵ تاثیر سرب و پلی کلرید بی فنیل بررفتار رت ها ۲۲
۲-۶ تاثیر آلودگی سموم بر رفتار ۲۳
۲-۶-۱ تاثیرات عصبی – رفتاری متیل مرکوری بر نوزادان و حیوانات ۲۸
۲-۷ تاثیر گاز خردل بر جانبازان شیمیایی جنگ تحمیلی ۳۰
۲-۸ تاثیر آلودگی هوا بر رفتار حشرات انگل گیاهی ۳۳
۲-۹ عوامل مختلف اکولوژیکی متاثراز آلودگی هوا و تاثیرآن برانسان ۳۴

فصل سوم: آلودگی صوتی
۳-۱ آلودگی صوتی ۳۶
۳-۲ تاثیرات روانی و رفتاری آلودگی صوتی ۳۹
۳-۳ سرو صدای محیط کار ۴۱
۳-۴ تاثیر سروصدای بخش NICU بر نوزادان ۴۳
۳-۵ تاثیر صداهای زیر آب بر پستانداران دریایی ۴۵
۳-۵-۱ آلودگی صوتی آب ورفتار خودکشی دلفین ها ۴۸
فصل چهارم: آلودگی آب
۴-۱ آلودگی آب ۵۱
۴-۲ تاثیر حلال های شیمیایی در سلامت رفتار ۵۲
۴-۲-۱ اثر رفتاری استات سرب در سیاه ماهی قنات ۵۴
۴-۲-۲ تاثیر رفتاری مس بر موجودات آبزی ۵۵

فصل پنجم: آلودگی نوری
۵-۱ آلودگی نوری ۵۸
۵-۲ اثر بر انسان ۶۰
۵-۳ اثر برحیوانات ۶۰
۵-۴ اثر بر گیاهان ۶۱


چکیده
درفصل اول مقدمه ای جهت آشنایی با اهداف این تحقیق آورده شده، وسپس مفهوم آلودگی بیان گردیده است. درفصل دوم، آلودگی هوا وبرخی آلاینده های موجود درهوای آلوده، ازنظرتاثیرشان برسلامت رفتارو روان مورد بررسی قرارمی گیرد. ابتدا فلزات سنگین، که یکی ازمهم ترین آلاینده های زیست محیطی محسوب می شوند، معرفی شده و سپس به بررسی تاثیرات سرب به عنوان یکی ازفراوانترین وسمی ترین فلزات سنگین برروی رفتار کودکان وهمچنین رفتارهای ضد اجتماعی پسران جوان بررسی شده است. نتیجه این بررسی ها نشان می دهد که درکودکانی که درمعرض تماس با سرب قرارمی گیرند، کاهش ضریب هوشی، ناتوانیهای گفتاری، کاهش حافظه کوتاه مدت، کاهش سرعت عکس العمل ها، بیش فعالی، تحریک پذیری زیاد و  سایررفتارهای منفی را می توان مشاهده کرد. همچنین براساس این تحقیقات، رفتارهای ضد اجتماعی در پسرانی که نسبت به پسران دیگر بیشتر درتماس با این آلاینده بودند، افزایش بیشتری را نشان می دهد.


مقدمه
مفهوم آلودگی

۱-۱مقدمه
درقرن اخیربا پیشرفت تکنولوژی و توسعه ی فناوری، ساخت ابزارآلات گوناگونی که به ارتباط موثروسهل الوصول ترانسان ها و برطرف کردن بسیاری ازنیازهای آنان منجرگردیده ، ازیک طرف نوید زندگی راحت تررا داده است واز طرفی استفاده بیش ازاندازه ویا غیرصحیح ازاین ابزارآلات پیامدهای مخربی برای انسان ومحیط زیست او به همراه داشته است.
یک مثال روشن دراین زمینه ،رشدروزافزون وسایط نقلیه شهری است که ازطرفی باعث گردیده رفت وآمد انسانها درشهرهای بزرگ راحت ترگردد، وازطرفی بسیاری ازآلودگی ها، ازجمله آلودگی هوا و آلودگی صوتی وبه دنبال آن بسیاری ازناراحتی های جسمی وروحی راایجاد کرده است.لطمات روحی  روانی وحتی جسمانی می تواند دررفتارهای انسان نیز تاثیر گذارباشد ونحوه ارتباط اورا با دیگران وبا محیط اطرافش تحت تاثیر قرار دهد.

و…..

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید