پایان نامه بررسی پارامترهای هندسی مهاربند زانویی

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

جهت خرید و دانلود پایان نامه بررسی پارامترهای هندسی مهاربند زانویی


پایان نامه آماده بررسی پارامترهای هندسی مهاربند زانویی


قیمت: ۷۵۰۰۰ تومان – شماره تماس: ۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰-۶۶۴۹۷۹۰۰-۰۲۱


فهرست  مطالب
فصل اول:
۱-۱- مقدمه ۲
۱-۲- شکل پذیری سازه ها  ۴
۱-۳- مفصل و لنگر پلاستیک  ۵
۱-۴- منحنی هیستر زیس و رفتار چرخه ای سازه ها  ۶
۱-۵- مقایسه رفتار خطی و غیر خطی در سیستمهای سازه ای  ۷
۱-۶- ضریب شکل پذیری  ۸
۱-۷- ضریب کاهش نیروی زلزله در اثر شکل پذیری سازه  ۹
۱-۸- ضریب اضافه مقاومت  ۱۰
۱-۹- ضریب رفتار ساختمان  ۱۰
۱-۱۰- ضریب تبدیل جابجایی خطی به غیر خطی  ۱۲
۱-۱۱- سختی  ۱۲
۱-۱۲- مقاومت  ۱۲
۱-۱۳- جمع بندی پارامترهای کنترل کننده  ۱۲
فصل دوم :
۲-۱-۱- قاب فضایی خمشی  ۱۴
۲-۱-۲- تعریف سیستم قاب صلب خمشی  ۱۴
۲-۱-۳- رفتار قابهای خمشی در برابر بار جانبی  ۱۵
۲-۱-۴- رابطه بار – تغییر مکان در قابهای خمشی  ۱۶
۲-۱-۵- رفتار چرخه ای قابها  ۱۶
۲-۱-۶- شکل پذیری قابهای خمشی  ۱۶
۲-۱-۷- مفصل پلاستیک در قابهای خمشی  ۱۷
۲-۱-۸- مشخص کردن لنگر پلاستیک محتمل در مفصل پلاستیک  ۱۸
۲-۱-۹- کنترل ضابطه تیر ضعیف – ستون قوی                           ۱۸
۲-۱-۱۰- چشمه اتصال  ۱۹
۲-۱-۱۱- اثرات چشمه اتصال بر رفتار قاب خمشی  ۱۹
۲-۱-۱۲- طراحی چشمه اتصال  ۱۹
۲-۱-۱۳- اثرات نامعینی  ۲۰
۲-۲-۱- سیستم مهاربندی همگرا  ۲۰
۲-۲-۲- پاسخ رفت و برگشتی مهاربندهای فولادی  ۲۱
۲-۲-۳- ضریب کاهش مقاومت فشاری مهاربند  ۲۳
۲-۲-۴- رفتار لرزه ای قابهای فولادی با مهاربندی ضربدری  ۲۳
۲-۲-۵- رفتار کششی تنها  ۲۴
۲-۲-۶- رفتار کششی – فشاری  ۲۴
۲-۲-۷- تاثیر ضریب لاغری در رفتار قاب با مهاربندی همگرا  ۲۴
۲-۲-۸- سیستم دوگانه قاب خمشی و مهاربندی همگرا  ۲۵
۲-۳-۱- سیستم مهاربندی واگرا  ۲۵
۲-۳-۲- سختی و مقاومت قاب  ۲۶
۲-۳-۳- زمان تناوب قاب  ۲۷
۲-۳-۴- مکانیزم جذب انرژی  ۲۷
۲-۳-۵- نیروها در تیرها و تیر پیوند  ۲۹
۲-۳-۶- تعیین مرز پیوندهای برشی و خمشی  ۳۰
۲-۳-۷- تسلیم و مکانیزم خرابی در تیر پیوند  ۳۱
۲-۳-۸- اثر کمانش جان تیر پیوند  ۳۱
۲-۳-۹- مقاومت نهایی تیر پیوند  ۳۲
۲-۴-۱-سیستم جدید قاب با مهاربندی زانویی  ۳۲
۲-۴-۲- اتصالات مهاربند – زانویی  ۳۵
۲-۴-۳- سختی جانبی الاستیک قابهای KBF 35
۲-۴-۴- اثر مشخصات اعضاء بر سختی جانبی ارتجاعی سیستمهای KBF 37
۲-۴-۵- رفتار غیر خطی مهاربند زانویی تحت بار جانبی  ۳۷
فصل سوم :
۳-۱- مقدمه  ۴۱
۳-۲- مشخصات کلی ساختمان  ۴۱
۳-۳- بارگذاری جانبی  ۴۴
۳-۳-۱- بارگذاری ثقلی  ۴۴
۳-۳-۲- بارگذاری جانبی  ۴۵
۳-۴- تحلیل قابها ۴۶
۳-۵- طراحی قابها  ۴۸
۳-۵-۱- کمانش موضعی اجزاء جدار نازک  ۴۸
۳-۵-۲- کمانش جانبی در تیرها و کمانش جانبی – پیچشی در ستونها  ۵۰
۳-۶- طراحی قابهای TKBF 53
۳-۷- طراحی اعضای زانویی  ۵۴
۳-۸- طراحی تیرها و ستونها  ۵۵
۳-۹- طراحی اعضای مهاربندی  ۵۵
۳-۱۰- طراحی قابهای EBF 55
۳-۱۱- طراحی قابهای CBF 55
۳-۱۲- نتایج طراحی مدلها  ۵۶
۳-۱۲-۱- سیستم TKBF + MRF   ۵۶
۳-۱۲-۲-سیستم EBF + MRF 57
۳-۱۲-۳- سیستم CBF + MRF 57
۳-۱۳- کنترل مقاطع انتخابی با قسمت دوم آئین نامه AISC 58
۳-۱۳-۱- کنترل کمانش موضعی  ۵۸
۳-۱۳-۲- کنترل پایداری جانبی اعضای زانویی  ۵۸
۳-۱۴- بررسی رفتار استاتیکی خطی سیستمهای KBF و EBF و CBF و مقایسه آنها با یکدیگر  ۵۸
۳-۱۴-۱- مقایسه تغییر مکان جانبی مدلها ۵۹
۳-۱۴-۲-مقایسه پربود طبیعی مدلها ۵۹
۳-۱۴-۳- بررسی نیروپذیری المانهای زانویی در قابهای TKBF 60
۳-۱۴-۴- بررسی نیروهای داخلی ایجاد شده در تیر کف ۶۱
۳-۱۴-۵- بررسی نیروی فشاری در اعضای قطری  ۶۳
۳-۱۵- بررسی اثر پارامترهای هندسی قاب روی سختی سیستمهای KBF 63
۳-۱۵-۱- بررسی اثر   و   بر سختی ارتجاعی سیستمهای TKBF 64
۳-۱۶- تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی  ۸۱
۳-۱۶-۱-معادلات تعادل دینامیکی  ۸۱
۳-۱۶-۲- مشخصات دینامیکی قابهای مورد مطالعه  ۸۲
۳-۱۶-۳- شتاب نگاشتهای اعمالی  ۸۳
۳-۱۶-۴-نتایج تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی  ۹۲
فصل چهار م :
۴-۱- نتایج  ۹۶
۴-۲- ضوابط طراحی زانویی  ۹۷
۴-۳- پیشنهادات  ۹۹
پیوست ۱  ۱۰۰
پیوست ۲ ۱۰۷
پیوست ۳ ۱۱۱
مراجع  ۱۱۸فهرست شکلها
فصل اول :
شکل ۱-۱-  قابهای مقاوم خمشی  ۲
شکل ۱-۲- قاب با مهاربند هم محور  ۲
شکل ۱-۳- نمونه هایی از قابهای خارج از مرکز  ۳
شکل ۱-۴- قاب با مهاربند زانویی  ۳
شکل ۱-۵- منحنی ایده آل و واقعی نیرو – تغییر مکان یک سیستم  ۴
شکل۱-۶- تیر دو سر مفصل تحت اثر بار افزایشی  ۵
شکل ۱-۷- منحنی نیرو – جابجایی وسط دهانه تیر  ۵
شکل ۱-۸- نمودار تغییرات کرنش در یک مقطع تحت اثر خمش  ۶
شکل ۱-۹- منحنی واقعی کرنش – کرنش فولاد  ۶
شکل ۱-۱۰- منحنی هیسترزیس ایده آل و دو منحنی دارای زوال  ۶
شکل ۱-۱۱- رفتار سازه ها تحت بار دوره ای  ۷
شکل ۱-۱۲- مقایسه رفتار خطی و غیر خطی ایده آل سیستمهای مقاوم ساختمانی  ۸
شکل۱-۱۳- طیف بازتاب ارتجاعی و غیر ارتجاعی با شکل پذیری ثابت  ۹
شکل ۱-۱۴- تعریف پارامترهای غیر خطی  ۱۰
فصل دوم :
شکل ۲-۱- تغییر شکل قاب صلب خمش  ۱۴
شکل ۲-۲- تغییر شکل قاب خمشی  ۱۵
شکل ۲-۳- روابط بار – تغییر مکان برای قاب خمشی تحت بار ثقلی  ۱۶
شکل ۲-۴- روابط بار – تغییر مکان قابهای خمشی پرتال  ۱۶
شکل ۲-۵- روابط شکل پذیری برای قاب خمشی پرتال  ۱۷
شکل ۲-۶- مد گسیختگی و تشکیل طبقه نرم  ۱۸
شکل ۲-۷- چشمه اتصال  ۱۹
شکل ۲-۸- حلقه های هیسترزیس قاب مهاربندی همگرا ۲۱
شکل ۱۲-۹- رفتار رفت و برگشتی عضو قطری مهاربند  ۲۲
شکل ۲-۱۰- تصویر عضو بادبندی در نواحی مختلف دیاگرام شکل۲-۹- ۲۲
شکل ۲-۱۱- تغییر شکل غیر متقارن قابهای با بادبندی همگرا  ۲۳
شکل ۲-۱۲- منحنی های هیستر زیس بادبندهای با رفتار فقط کششی  ۲۴
شکل ۲-۱۳- نمونه ای از منحنی های هیسترزیس سیستم با بادبندی فشاری – کششی  ۲۵
شکل ۲-۱۴- نمونه هایی از قاب های خارج از مرکز  ۲۵
شکل ۲-۱۵- اثر تغییر طول تیر پیوند بر سختی قاب  ۲۶
شکل۲-۱۶- ارتباط مقاومت نهایی با نسبت    ۲۷
شکل۲-۱۷- ارتباط زمان تناوب اصلی با نسبت     ۲۷
شکل ۲-۱۸- مکانیسم های جذب انرژی در سیستم های خمشی و واگرا  ۲۸
شکل ۲-۱۹- تغییرات دوران خمیری مورد نیاز با نسبت    ۲۹
شکل۲-۲۰- نیروهای موجود در تیر پیوند قاب واگرا  ۳۰
شکل۲-۲۱- نیروهای موجود در تیر رابط  ۳۰
شکل ۲-۲۲-انواع قابها با مهاربند زانویی  ۳۳
شکل ۲-۲۳- دو نمونه از اتصال بادبند به زانویی  ۳۵
شکل ۲-۲۴-انواع قابهای KBF 36
شکل ۲-۲۵- قاب دارای مهاربند زانویی  ۳۷
شکل ۲-۲۶- روند تشکیل مفاصل خمیری قابها تحت تاثیر زلزله نوغان  ۳۸
فصل سوم :
شکل ۳-۱- قاب TKBF 41
شکل ۳-۲- پلان محوربندی  ۴۲
شکل ۳-۳- سیستم TKBF+MRF 43
شکل ۳-۴- سیستم EBF+MRF 43
شکل ۳-۵- سیستم CBF+MRF 44
شکل ۳-۶- خلاصه بارگذاری  ۴۶
شکل ۳-۷- نیروی محوری در عضو مهاربندی و عضو زانویی  ۴۷
شکل ۳-۸- نیروی برشی در عضو زانویی  ۴۷
شکل ۳-۹- لنگر خمشی در عضو زانویی  ۴۷
شکل ۳-۱۰- کمانش موضعی قوطیهای جدار نازک  ۴۸
شکل ۳-۱۱-نمودار لنگر- انحنا برای تیرستونهای H با نسبت عرض به ضخامت متفاوت  ۴۹
شکل ۳-۱۲- نمودار پسماند تیرستونهای فولادی H با نسبتهای مختلف عرض به ضخامت  ۴۹
شکل۳-۱۳- نمونه رفتا رلنگر – تغییر شکل برای تیرهای I تحت لنگر یکنواخت با نسبت      مختلف  ۵۰
شکل ۳-۱۴- نمودار لنگر – انحنا برای تیرهای I با نسبت  مختلف ۵۱
شکل۳-۱۵- نمودار لنگر – انحنای تیرهای I با نسبت   مختلف تحت لنگر متغیر ۵۱
شکل ۳-۱۶- نمونه رفتار تیرستون بال پهن تحت نیروی محوری و لنگر خمشی هنگامیکه حالت تسلیم غالب باشد  ۵۲
شکل ۳-۱۷- رفتار تیرستونهای بال پهن که در صفحه عمود بر محور قوی ناپایدار گردیده‌اند ۵۳
شکل ۳-۱۸- روابط تجربی لنگر – زاویه دوران تیرستونها در معرض ناپایداری جانبی – پیچشی ۵۳
شکل۳-۱۹- نمونه قاب TKBF 65
شکل ۳-۲۰- نمونه قاب CBF 66
شکل ۳-۲۱- نمونه قاب EBF 66
شکل ۳-۲۲- نمونه قاب MRF 66
شکل ۳-۲۳- نمونه قاب  EBF با برون محوری روی ستون ۶۶
شکل ۳-۲۴- نمونه قاب TKBF 67
شکل ۳-۲۵- نمونه قاب  ۶۷
شکل ۳-۲۶- رویه برای نسبت   ۶۹
شکل ۳-۲۷- منحنی‌های هم سختی برای نسبت    قاب TKBF 69
شکل ۳-۲۸- رویه برای نسبت  ۷۱
شکل ۳-۲۹- منحنی‌های هم سختی برای نسبت   قاب TKBF 71
شکل ۳-۳۰- رویه برای نسبت   ۷۳
شکل ۳-۳۱- منحنی‌های هم سختی برای نسبت   قاب TKBF 73
شکل ۳-۳۲- رویه برای نسبت   ۷۵
شکل ۳-۳۳- منحنی‌های هم سختی برای نسبت   قاب TKBF 75
شکل ۳-۳۴- رویه برای نسبت   ۷۷
شکل ۳-۳۵- منحنی‌های هم سختی برای نسبت   قاب TKBF 77
شکل ۳-۳۶- ناحیه بندی منحنی هم سختی   قاب TKBF 79
شکل ۳-۳۷- ناحیه بندی منحنی هم سختی   قاب TKBF 79
شکل ۳-۳۸- ناحیه بندی منحنی هم سختی   قاب TKBF 80
شکل ۳-۳۹- ناحیه بندی منحنی هم سختی   قاب TKBF 80
شکل ۳-۴۰- ناحیه بندی منحنی هم سختی   قاب TKBF 81
شکل۳-۴۱- نمودار شتاب مولفه طولی ( N16w )  زلزله ۲۵ شهریور ۱۳۷۵ طبس ۹۰
شکل۳-۴۲- نمودار شتاب مولفه طولی زلزله ۱۷ فروردین ۱۳۵۶ ناغان  ۹۲
شکل ۳-۴۳- نمودار تغییر مکان – زمان قاب TKBF1 تحت زلزله طبس ۹۳
شکل ۳-۴۴- نمودار برش پایه – زمان قاب TKBF1 تحت زلزله طبس ۹۳
شکل ۳-۴۵- نمودار تغییر مکان – زمان قاب TKBF1 تحت زلزله ناغان ۹۴
شکل ۳-۴۶- نمودار برش پایه – زمان قاب TKBF1 تحت زلزله ناغان ۹۴


فصل چهارم :
شکل ۴-۱- نمودار ابعاد هندسی بهینه جهت اثر توام سختی و شکل پذیری برای انواع مختلف قاب TKBF 961-1- مقدمه:
سختی و شکل‌پذیری دو موضوع اساسی در طراحی ساختمانها در برابر زلزله‌اند. ایجاد سختی و مقاومت به منظور کنترل تغییرمکان جانبی و ایجاد شکل پذیری برای افزایش قابلیت جذب انرژی و تحمل تغییرشکلهای خمیری اهمیت دارند. در طراحی ساختمانهای فولادی مقاوم در برابر زلزله، استفاده از سیستمهای قابهای مقاوم خمشی MRF ، قابهای با مهاربند همگرا  CBF و قابهای با مهاربند واگرا  EBF رایج است.
قابهای مقاوم خمشی MRF ، شامل ستونها و تیرهایی است که توسط اتصالات خمشی به یکدیگر متصل شده‌اند. سختی جانبی این قابها به سختی خمشی ستونها، تیرها و اتصالات در صفحه خمش بستگی دارد. در طراحی این قابها فلسفه تیر ضعیف و ستون قوی حاکم است. این امر ایجاب می‌کند که تیرها زودتر از ستونها تسلیم شوند و با شکل پذیری مناسب خود، انرژی زلزله را جذب و مستهلک کنند و اتصالات دربارهای حدی با شکل ‌پذیری غیرارتجاعی مناسب خود، قابلیت تحمل تغییر شکلهای خمیری را بالا ببرند.این قابها دارای شکل پذیری مناسب  ولی سختی جانبی کمتری هستند(شکل۱-۱ ).مراجع :
شاپور طاحونی ، “ طراحی سازه‌های فولادی بر مبنای آئین‌نامه فولاد ایران “ چاپ سوم ،۱۳۷۹٫
احمد نیکنام ، ابراهیم ثنایی ، جواد هاشمی ، حسن باجی ،“ رفتار و ضوابط طراحی لرزه‌ای ساختمانهای فولادی بر مبنای آئین نامه UBC “ چاپ اول ، ۱۳۸۱٫

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید