پایان نامه عوامل آنتروپوژنیک تحولات ژئومورفولوژیکی در زون کپه داغ

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :
جهت خرید و دانلود پایان نامه عوامل آنتروپوژنیک تحولات ژئومورفولوژیکی در زون کپه داغ با شماره تلفنهای زیر در تماس باشید


 ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵ – ۰۹۲۰۱۰۲۸۱۰۰


پایان نامه عوامل آنتروپوژنیک تحولات ژئومورفولوژیکی در زون کپه داغ


قیمت هر صفحه تحقیق ۶۰۰ تومان تعداد صفحات ۱۵۱ صفحه


فهرست مطالب

عنوان           صفحه
چکیده  ۱
فصل اول: کلیات ۲
مقدمه ۳
۱-۱- طرح مسئله تحقیق ۴
۲-۱- اهمیت و ضرورت تحقیق ۵
۳-۱- اهداف تحقیق ۶
۴-۱- سوالات تحقیق ۷
۵-۱- فرضیه ها ۸
۶-۱- پیشینه تحقیق ۹
۷-۱- روش و مواد تحقیق ۱۰
۸-۱- مشکلات تحقیق ۱۲
فصل دوم :ویژگیهای طبیعی حوضه آبریز ۱۳
۱-۲- موقعیت جغرافیایی حوضه آبریز ۱۴
۲-۲- فیزیوگرافی  ۱۸
۳-۲- توپوگرافی ۲۵
۴-۲- زمین شناسی ۳۲
۵-۲- اقلیم ۴۳
۶-۲- هیدرولوژی حوضه ۷۱
۶-۳- خاک شناسی ۷۶
۷-۳- پوشش گیاهی ۸۴
فصل سوم : ژئومورفولوژی حوضه آبریز مورد مطالعه ۸۹
۱-۳- مفهوم ژئومورفولوژی ۹۰
۲-۳- نگرش سیستمی در ژئومورفولوژی ۹۱
۳-۳- ژئومورفولوژی کاربردی ۹۲
۴-۳- اهداف ژئومورفولوژی کاربردی ۹۳
۵-۳- وقایع ژئومورفیک ۹۳
۶-۳- آنتروپوژئومورفولوژی در ایران ۹۵
۷-۳- ژئومورفولوژی و زمین شناسی حوضه آبریز مورد مطالعه ۹۸
۸-۳- ژئومورفولوژی حوضه آبریز مورد مطالعه ۹۹
۹-۳- واحدهای ژئومورفولوژی ۱۱۰
۱۰-۳- ارتباط ژئومورفولوژی با خاک شناسی در حوضه ۱۰۵
۱۱-۳- ارتباط ژئومورفولوژی با پوشش گیاهی در حوضه  ۱۰۵
۱۲-۳- ارتباط ژئومورفولوژی با فرسایش در حوضه ۱۰۶
۱۳-۳- بررسی وضعیت ریزش و لغزش در حوضه ۱۰۸
فصل چهارم: اثرات عوامل آنتروپوژنی در شرایط ژئومورفولوژیکی حوضه آبریز مورد مطالعه ۱۱۰
۱-۴- بررسی سابقه تاریخی فرسایش در دنیا و ایران ۱۱۲
۲-۴- عوامل موثر در فرسایش خاک ۱۱۶
۳-۴- انواع فرسایش در حوضه آبریز مورد مطالعه ۱۲۱
۴-۴- اثرات عوامل آنتروپوژنی بر شرایط ژئومورفولوژیکی حوضه آبریز مورد مطالعه ۱۲۳
۵-۴- راهکارهای پیشنهادی به منظور کاهش فرسایش در حوضه آبریز مورد مطالعه ۱۲۸
۶-۴- اهمیت آبخیزداری در تثبیت فرایندهای ژئومورفولوژیکی ۱۳۵
فصل پنجم : نتایج فرضیه ها و راهکارهای عملی ۱۳۸
۱-۵- پرسش اول ۱۳۹
۲-۵- پرسش دوم ۱۴۰
۳-۵- نتیجه فرضیه تحقیق ۱۴۱
۴-۵- ارائه راهکارها ۱۴۱
منابع و ماخذ  ۱۵۱


فهرست جداول
عنوان   صفحه
۱-۲- مشخصات کمی حوضه آبریز کوشک آباد و کارده ۲۰
۲-۲- میانگین تراکم زهکشی و زمان تمرکز به تفکیک حوضه های آبریز ۲۳
۳-۲- زمان تمرکز حوضه آبریز کوشک آباد ۲۵
۴-۲- طبقه بندی واحدهای توپوگرافی حوضه آبریز ۲۶
۵-۲- مشخصات ارتفاعی کل حوضه کارده و حوضه آبریز کوشک آباد ۲۸
۶-۲- مقدار شیب حوضه آبریز کوشک آباد ۳۲
۷-۲- آمار میانگین ماهانه و سالانه ایستگاهها طی یک دوره آماری تا سال ۱۳۸۱  ۴۶
۸-۲- پراکندگی ایستگاههای هواشناسی ۴۶
۹-۲- متوسط دما برای ایستگاههای حوضه آبریز مورد مطالعه ۵۰
۱۰-۲- حداکثر دما برای ایستگاههای حوضه آبریز مورد مطالعه ۵۲
۱۱-۲- حداقل دما برای ایستگاههای حوضه آبریز مورد مطالعه ۵۳
۱۲-۲- نشان دهنده میانگین درجه حرارت ۵۵
۱۳-۲ تعداد روزهای یخبندان در ماههای سال در حوضه آبریز مورد مطالعه ۵۵
۱۴-۲- متوسط سرعت ماهانه باد در حوضه آبریز مورد مطالعه ۵۸
۱۵-۲- تبخیر در ایستگاههای حوضه آبریز مورد مطالعه ۵۹
۱۶-۲- آمار تصحیح و تکمیل شده تبخیر ایستگاههای حوضه آبریز مورد مطالعه ۶۰
۱۷-۲- مقادیر حداکثر بارندگی در ایستگاه معرف ۶۴
۱۸-۲- میانگین بارندگی در حوضه کوشک آباد ۶۴
۱۹-۲- میانگین بارش سالیانه در یک دوره سی ساله برای کوشک آباد ۶۵
۲۰-۲- شدت بارندگی کوتاه مدت در ایستگاه معرف ۶۶
۲۱-۲- رطوبت نسبی حوضه آبریز مورد مطالعه ۶۸
۲۲-۲- برآورد حجم رواناب حوضه با روشهای مختلف ۷۴
۲۳-۲- برآورد حجم رواناب سالانه در حوضه مورد مطالعه (میلیون مترمکعب) ۷۴
۲۴-۲- برآورد مقادیر رواناب حوضه در دوره های خشکسالی و ترسالی (میلیون مترمکعب)  ۷۵
۲۵-۲- رژیم آبدهی ماهانه در حوضه مورد مطالعه (میلیون مترمکعب) ۷۵
۲۶-۲- برآورد حداکثر سیلاب حوضه با روشهای مختلف (میلیون مترمکعب) ۷۶
۲۷-۲- مشخصات تپه های اصلی اراضی موجود در حوضه آبریز ۷۹
۲۸-۲- نتایج نهایی آنالیز پارامترهای مرتعی در تیپهای مختلف حوضه سد کارده ۸۸
۱-۳- فرسایش پذیری و نفوذ پذیری هریک از رخساره های ژئومورفولوژیکی ۱۰۹
۱-۴- تقسیم بندی فرسایش به لحاظ منشاء در حوضه مورد مطالعه  ۱۱۱
۲-۴- عوامل موثر در فرسایش ۱۲۲
۳-۴- مقایسه سطح زیر کشت در حوضه مورد مطالعه در سال ۷۶ و ۸۶ (برحسب هکتار)  ۱۲۶


فهرست نقشه ها
عنوان  صفحه
۱-۲- موقعیت حوضه آبریز کارده در شهرستان مشهد ـ خراسان رضوی ۱۵
۲-۲- موقعیت حوضه آبریز کوشک آباد در حوضه آبریز کارده ۱۶
۳-۲- تصویر ماهواره ای حوضه آبریز کوشک آباد ۱۷
۴-۲- تقسیمات زیر حوضه های کارده ۱۹
۵-۲- نقشه توپوگرافی و آبراهه های حوضه آبریز کوشک آباد ۲۷
۶-۲- طبقات ارتفاعی در حوضه آبریز کارده ۲۹
۷-۲- زمین شناسی حوضه آبریز کوشک آباد ۴۱
۸-۲- هم تبخیر حوضه آبریز کوشک آباد ۶۲
۹-۲- هم باران سی ساله حوضه آبریز کوشک آباد ۶۷
۱۰-۲- رودخانه در حوضه آبریز کوشک آباد ۷۳
۱۱-۲- خاک شناسی حوضه آبریز کوشک آباد ۸۲
۱۲-۲- کاربری اراضی در حوضه آبریز کوشک آباد ۸۳
۱۳-۲- پوشش گیاهی حوضه آبریز کوشک آباد ۸۶


فهرست اشکال
عنوان  صفحه
۱-۲- میانگین بارش ماهانه ایستگاه کارده طی دوره آماری ۸۱-۱۳۸۰ برحسب میلی متر ۴۷
۲-۲- میانگین بارش ماهانه ایستگاه مارشک طی دوره آماری ۸۱-۱۳۸۰ برحسب میلی متر ۴۷
۳-۲- میانگین بارش ماهانه ایستگاه گوش طی دوره آماری ۸۱-۱۳۸۰ برحسب میلی متر ۴۸
۴-۲- گرادیان میانگین دما ۵۱
۵-۲- گرادیان میانگین دما ۵۱
۶-۲- گرادیان حداکثر دما ۵۲
۷-۲- گرادیان حداکثر دما ۵۳
۸-۲- گرادیان حداقل دما ۵۴
۹-۲- نمودار میله ای تعداد روزهای یخبندان حوضه آبریز کوشک آباد ۵۶
۱۰-۲- گرادیان تبخیر ۶۱
۱۱-۲- گرادیان تبخیر ۶۱
۱۱-۲- گرادیان بارندگی ۶۶
۱۲-۲- منحنی های آمبروترمیک حوضه آبریز مورد مطالعه ۶۹
۱۳-۲- موقعیت حوضه مورد مطالعه در اقلیم نمای دو مارتن ۷۰
۱-۳- رابطه طول شیب با خاک از بین رفته ۱۰۶
۱-۶-  ایجاد فرسایش توسط انسان ۱۴۴
۲-۶- تراس بندی و ایجاد پوشش گیاهی ۱۴۴
۳-۶- سیل تابستانی در روستای بهره (شهریورماه ۸۷) ۱۴۵
۴-۶- چکدم رسوبگیری ۱۴۵
۵-۶- فرسایش توسط عامل انسانی ( زراعت) ۱۴۶
۶-۶- فرسایش طبیعی ( سیلاب) ۱۴۶
۷-۶- ایجاد دیوار حائل کنار بستر ۱۴۷
۸-۶- ایجاد دیوار حائل کنار بستر ۱۴۷
۹-۶- فرسایش واریزه ای و پوشش گیاهی ۱۴۸
۱۰-۶- تخریب دامنه ها توسط انسان جهت توسعه باغات ۱۴۸
۱۱-۶- دامداری بعنوان یکی از عوامل ایجاد فرسایش ۱۴۹
۱۲-۶- فرسایش ناشی از فعالیت انسان( احداث جاده) ۱۴۹
۱۳-۶- دیم کاری ۱۵۰
۱۴-۶- تراس بندی و ایجاد چکدم ۱۵۰


مقدمه
تحقیق عبارت است از تامین اطلاعات لازم برای طراحان و برنامه ریزان نظامهای مختلف. (ایزاک، ۱۳۷۴، ۱۱)
مداخله بی رویه انسانها ،حتی در زمینهای پایدار، به تشدید مورفودینامیک وفعالیت عوامل ژئومورلوژیک منتهی می شود. باتوجه به عنوان پایان نامه که بررسی عوامل آنتروپوژنیک در تحولات ژئومورفولوژیک حوضه آبریز می باشد هدف نشان دادن اهمیت مداخله عوامل آنتروپوژنیکی در تحولات ژئومورفولوژیک می باشد .به جهت اینکه فرآیند های ژئومورفولوژیکی نقش بسیار مهمی در ایجاد فرسایش از جمله (سیل – حرکات تودهای مواد ، انواع مختلف فرسایش در آبراهها و… ) دارا می باشد عوامل انسانی نیز با استفاده بی رویه و مفرط از مراتع ، قطع درختان جنگلی و شیوه های نادرست آبیاری و به علت فقر وعدم آگاهی و بهره برداری بیش از حد از زمین میزان فرسایش را افزایش می دهند .
در فصل نخست به کلیات و مبانی موضوع مورد بحث پرداخته ، اهمیت و ضرورت آنرا بیان و با ذکر اهداف و سوالات تحقیق فرضیه ها شرح داده خواهد شد و در پایان به چگونگی انجام و ملزومات مورد نیاز و همچنین مشکلات و محدودیتهای پیش رو نگاهی خواهیم داشت.ویژگیهای طبیعی حوضه آبریز مورد مطالعه در فصل دوم مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در آن پارامترهایی چون موقعیت جغرافیایی، فیزیوگرافی ، توپوگرافی ، زمین شناسی، پوشش گیاهی ، هیدرولوژی و … تشریح خواهد شد.
در فصل سوم پس از تعریف مفهومی و سیستمی ژئومورفولوژی به بیان اهداف ژئومورفولوژی کاربردی، وقایع ژئومورفیک و سوابق این پدیده در ایران پرداخته و سپس در خصوص ژئومورفولوژی حوضه مورد مطالعه و اجزای آن از جمله خاک شناسی، پوشش گیاهی، فرسایش، ریزش و لغزش بصورت کامل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.


منابع و ماخذ :
۱٫ آراسته جو  محمد ، ۱۳۷۹، نقد و نگارش بر فرهنگ بر اصطلاحات علمی و اجتماعی، نشر گسترده،
۲٫ آریان پور امیر حسین، ۱۳۸۳، پژوهش، انتشارات امیرکبیرتهران
۳٫ آسایش حسین ، مشیری سید رحیم ، ۱۳۸۱، روش شناسی وتکنیک های تحقیق علمی در علوم انسانی با تاکید بر جغرافیا ، نشر قومس چاپ اول
۴٫ آسایش حسین،‌۱۳۷۴، اقتصاد روستایی، انتشارات پیام نور.
۵٫ آسایش، حسین،۱۳۷۵ برنامه ریزی روستایی درایران، انتشارات دانشگاه پیام نور، اردیبهشت
۶٫ آیتی سید باقر ، ۱۳۷۳، روش تحقیق در جغرافیا ، انتشارات ارشاد
۷٫ اتسلندر پتر ، ترجمه بیژن کاظم زاده ، ۱۳۷۱، انتشارات آستان قدس رضوی، موسسه چاپ الو
۸٫ احمدی حسن (۱۳۸۵)، ژئومورفولوژی کاربردی جلد اول،‌بیابان، فرسایش بادی، چاپ دوم، دانشگاه تهران
۹٫ احمدی حسن (۱۳۸۵)، ژئومورفولوژی کاربردی جلد دوم، فرسایش آبی، چاپ چهارم.
۱۰٫ احمدی حسن، ۱۳۸۵، ژئومورفولوژی کاربردی جلد دوم، فرسایش آبی چاپ چهارم دانشگاه تهران
۱۱٫ احمدی، حسن، ۱۳۷۴ ، ژئومورفولوژی کاربردی، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی
۱۲٫ احمدیان، محمدعلی، ۱۳۸۲، ویژگیهای جغرافیایی کشورهای اسلامی، انتشارات سخن گستر
۱۳٫ اردمه، علی، ۱۳۸۳، مطالعات پوشش گیاهی حوضه آبخیز شهر درود.
۱۴٫ اسماعیلی  غلامعلی ، ۱۳۸۱، بیابانگرد  اسماعیل ، روش تحقیق ، انتشارات سنجش

و…..

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید