پایان نامه بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران وروسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر ۸۲

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

فهرست مطالب
عنوان   صفحه
کلیات تحقیق   ۱
۱- طرح مسا له   ۱
۲- فرضیه ها   ۲
۳- پرسش اصلی پژوهش   ۳
۴- پرسش های فرعی پژوهش   ۳
۵- فرضیه اصلی   ۳
۶- فرضیه های فرعی   ۳
۷- متغیر مستقل ووابسته   ۴
۸- روش پژوهش   ۴
۹- هدف پژوهش   ۴
۱۰- سازماندهی پژوهش   ۴
۱۱- سابقه علمی ومنابع اصلی پژوهش   ۵
فصل اول: اهمیت دریای خزر و موقعیت جغرافیایی اقتصادی،
ژئوپلتیکی و زیست محیطی
۱- موقعیت جغرافیایی   ۸
۲- آب وهوا   ۹
۳-  اقتصاد   ۹
فهرست مطالب
عنوان   صفحه
۱-۳  ماهیگیری   ۹
۲-۳  نفت وگاز   ۱۰
۳-۳ بازر گانی   ۱۱
۴-۳ حمل ونقل   ۱۱
۴- ژئوپلتیک دریای خزر   ۱۲
۵- محیط زیست دریای خزر   ۱۴
فصل دوم: چالشها وزمینه های واگرایی در روابط ایران وروسیه
از دوره قاچار تاکنون
بخش اول: بررسی چا لشهای موجود در روابط ایران وروسیه از ابتدا تا فرو پاشی شوروی   ۱۶
۱- چالشهای موجود در روابط ایران وروسیه در دوران تزارها   ۱۹
۱-۱ تصرف سرزمین هر جا که ممکن باشد   ۱۹
۲-۱ جلوگیری از نفوذ کشور های مخالف منافع روسیه در سرزمین ایران  ۱۹
۳-۱ کسب سیطره بر سیاستهای داخلی و خارجی ایران
به منظور به حداقل رساندن نفوذ  ۲۰
۴-۱ کسب حد اکثر منافع اقتصادی وسیاسی در ایران  ۲۱
۲- چالشها در مناسبات ایران وروسیه پی از انقلاب اکتبر ۱۹۷ روسیه
فهرست مطالب
عنوان   صفحه
تا پیروزی انقلاب اسلامی   ۲۱
۱-۲ نگاه به ایران به عنوان کشوری که از آن طریق می توان انقلاب سوسیالیستی را به سایر کشور ها منتقل نمود  ۲۱
۲-۲ کسب حداکثر منافع سیاسی واقتصادی به عنوان یک ابر قدرت   ۲۲
۳-۲ دسترسی به آبهای گرم خلیج فارس و اقیانوس هند  ۲۳
۴-۲ تغییرات در سیاست شوروی نسبت به ایران   ۲۳
۵-۲ تلاش برای جذب ایران به اردوگاه کمونیست   ۲۳
۳- چالشهای بین دو کشور در دوره زمانی بین وقوع انقلاب اسلامی ایران
و فروپاشی شوروی   ۲۴
۱-۳ تهدید منافع شوروی توسط ایران با توجه به شعار نه شرقی و نه غربی   ۲۴
۲-۳ توجه به انقلاب ایران به عنوان یک جنبش رهایی بخش  ۲۵
۳-۳ سطح پایین مبادلات اقتصادی   ۲۶
۴-۳ کمک تسلیحاتی به عراق در جریان جنگ تحمیلی  ۲۶
بخش دوم: عوامل واگرایی درروابط ایران وروسیه پی از فوپاشی شوروی  ۲۷
۱- نگرش به غرب وکمیت سرمایه داری  ۲۷
۲- ایفای نقش برتر در معادلات جهانی   ۲۷
۳- گسترش فروش تسلیحات روسی به ایران و ضعف تکنولوژی   ۲۷
فهرست مطالب
عنوان   صفحه
۴- افزایش هزینه های امنیتی به نفع روسیه وبه ضرر ایران  ۲۸
۵- سکوت روسیه در مقابل بهره برداری از نفت دریای خزر توسط
کشورهای آذر بایجان و قزاقستان   ۲۹
۶- تاثیر انقلاب اسلامی ایران بر کشورهای آسیای میانه  ۳۰
۷- تغییر در ژئوپلتیک منطقه پی از فروپاشی شوروی   ۳۰
۸- بی اعتمادی نسبت به اهداف روسیه در گسترش   ۳۲
۹- استفاده از ایران براب وحدت آسیای مرکزی و قفقاز   ۳۳
۱۰- توافقات پشت پرده روسها   ۳۳
۱۱- نگاه ابزاری به ایران برای گرفتن امتیازات بیشتر از کشورهای غربی   ۳۳
۱۲- محافظ تاریخی ملت ایران   ۳۵
۱۳- ناهمخوانی سیاستهای روسیه در حوزه خزر
با منافع ملی جمهوری اسلامی ایران  ۳۵
۱۴- ناهمگونی ایدئولوژیک فرهنگی دو کشور  ایران وروسیه  ۳۶
۱۵- اختلاف در منافع دراز مدت ایران وروسیه
در خصوص مسیر انتقال انرژی حوزه خزر  ۳۶
۱۶- روابط اقتصادی چالشی برانگیز  ۳۶
۱۷- انعطاف روسیه در مقابل حضور کشورهای غربی  ۳۷
فهرست مطالب
عنوان   صفحه
۱۸- مشکلات زیست محیطی دریای خزر بخاطر حضور کشورهای بیگانه
و اقدامات خودسرانه برخی کشورهای ساحلی   ۳۷
۱-۱۸ راهکارهی دستیابی به امنیت زیست محیطی در منطقه  ۳۸
فصل سوم: دیدگاههای کشورهای ساحلی در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر
بخش اول: رژیم حقوقی دریای خزر   ۴۴
۱- رژیم حقوقی دریاها ودریاچه ها از دیدگاه حقوق بین الملل  ۴۴
۲- وضعیت دریاچه خزر با توجه به کنوانسیون حقوق دریا ها
وتعیین رژیم حقوقی آن  ۴۶
۱-۲ معاهدات مربوط به دریاچه خزر   ۴۷
۲-۲ علل ناکارآمدی معاهدات سابق   ۴۹
۳-۲ فروپاشی وجانشینی دولتهای تازه استقلال یافته   ۵۰
بخش دوم: نارسایی رژیم حقوقی گذشته دریای خزر
و پیچیدگی وضع رژیم حقوقی جدید  ۵۲
بخش سوم: مواضع کشورهای ساحلی در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر  ۵۳
۱- مواضع قزاقستان   ۵۳
۲- مواضع آذربایجان   ۵۳
۳- مواضع ترکمنستان   ۵۴
فهرست مطالب
عنوان   صفحه
۴- مواضع روسیه   ۵۵
۵- مواضع جمهوری اسلامی ایران   ۵۷
فصل چهارم: زمینه های اشتراک منافع وهمگرایی ایران و روسیه
در عرصه سیاست خارجی
بخش اول: سطح سه گانه همکاریهای جمهوری اسلامی ایران
و روسیه پی ازفروپاشی  ۶۴
۱- همکاریهای دوجانبه    ۶۴
۲- همکاریهای منطقه ای ایران وروسیه   ۶۷
۱-۲ همکاری برای حل بحران های منطقه ای   ۶۷
۲-۲ سازمان همکاریهای دریای خزر  ۶۸
۳-۲ بهره برداری از منافع انرژی دریای حزر  ۶۸
۴-۲ همکاری در خصوص انتقال انرژی ازحوزه دریای خزر   ۶۸
۵-۲ ارتباط کشورهای آسیای مرکزی وقفقاز با اقتصاد جهانی  ۶۹
۳- همکاریهای ایران وروسیه در سطح بین المللی  ۶۹
بخش دوم: عوامل موثر در همگرایی جمهوری اسلامی ایران وروسیه  ۷۰
۱- منافع روسیه در خصوص گسترش همکاریه با ایران  ۷۰
۱-۱ جلب حمایت ایران برای مقابله با نفوذ قدرتهای بیگانه در منطقه   ۷۰
فهرست مطالب
عنوان   صفحه
۲-۱ نزدیکی به ایران برای نفوذ به خاورمیانه، خلیج فارس وکشورهای اسلامی  ۷۱
۳-۱ گسترش روابط با جمهوری اسلامی ایران به منظور گرفتن امتیاز از غرب  ۷۱
۴-۱ همکاری با ایران برای جلوگیری از افراط گرایی قومی ونژادی
وبی ثباتی در منطقه   ۷۲
۵-۱ جلب حمایت ایران برای مخالفت با توسعه ناتو به شرق  ۷۲
۲- منافع ایران در گسترش همکاریهای خود با روسیه  ۷۳
۱-۲ نگاه به روسیه به عنوان تامین کننده تسلیحات و تکنولوژی جدید  ۷۳
۲-۲ همکاری با روسیه برای جلوگیری از سلطه شرکتهای خارجی
و فراملیتی بر منلفع انرژی منطقه  ۷۳
۳-۲ جلب حمایت روسیه در مقابل نفوذ کشورهای مخالف جمهوری اسلامی ایران
در منطقه خزر  ۷۳
۴-۲ همکاری باروسیه به منظور مقابله با فشارهای آمریکا وغرب   ۷۴
فصل پنجم: نتیجه گیری
منابع و مآخذ   ۸۲

کلیات تحقیق
طرح مسا له: ۱-
دریای خزر با وسعت۰۰۰/۳۷۰ کیلومتر مربع بزرگترین دریاچه جهان در سرزمین آسیا و اروپا در شمال ایران و در محل تلاقی آسیای مرکزی ، قفقاز و ایران واقع شده است .و مجموع طول ساحل دریای خزر ۶۳۸۰ کیلومتر مربع است که در اختیار پنج کشور ساحلی روسیه ، ترکمنستان ، قزاقستان و جمهوری  آذربایجان و ایران قرار دارد . این دریا منطقه مهم تولید نفت و گاز طبیعی جهان محسوب می شود و ذخایر این منطقه بعد از خلیج فارس می تواند منبع بادوامی در طول ۴۰ سال آینده باشد . و همچنین کشتیرانی و ماهیگیری ( علی الخصوص خاویار ) از دیگر منابع اقتصادی این دریاست . بعد از فروپاشی شوروی تعداد کشورهای ساحلی از دو کشور به  پنج کشور روسیه ، ایران ، ترکمنستان ، قزاقستان و جمهوری آذربایجان  افزایش یافت .

فهرست منابع ومآخذ
مقالات
۱٫فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی شماره های ۵۲-۳۵-۳۴-۳۲-۲۵-۲۴-۲۲-۱۸-۱۴-۱۰-۳
۲٫ فصلنامه آسیای مرکزی وآفریقا شماره هی ۱۳-۹-۸
۳٫فصلنامه مطالعات خاورمیانه شماره های ۴-۳
۴٫ فصلنامه امنیت ملی شماره ۳-۱۳۷۹
۵٫ ماهنامه حافظ خرداد ماه ۱۳۸۳
روزنامه ها
۱٫ روزنامه ایران ۵/۹/۱۳۷۷
۲٫ روزنامه شرق ۲۲/۹/۱۳۸۴
۳٫ روزنامه اطلاعات ۴/۴/۱۳۶۸
۴٫ نشریه اعتماد ۱۷/۹/۱۳۸۴
۵٫ روزنامه رسالت ۶/۸/۱۳۸۳

و….

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید