پایان نامه رابطه منبع کنترل درونی برونی با عزت نفس

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

جهت خرید و دانلود پایان نامه رابطه منبع کنترل درونی برونی با عزت نفس با شماره تلفنهای زیر در تماس باشید


۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵ – ۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰


قیمت هر صفحه تحقیق ۷۰۰ تومان


پایان نامه رابطه منبع کنترل درونی برونی با عزت نفس


فهرست مطالب

چکیده تحقیق ۱

مقدمه ۳

۱- فصل اول ۱۱-۸

۱-۱- بیان مسئله ۹

۱-۲- اهمیت پژوهش ۹

۱-۳- هدف پژوهش ۹

۱-۴-سوالات پژوهش ۱۰

۱-۵-متغیرهاو تعاریف نظری و عملیاتی آنها ۱۰

۱-۵-۱- منبع کنترل ۱۰

۱-۵-۱-۲-تعریف عملیاتی ۱۱

۱-۵-۲-عزت نفس ۱۱

۲- فصل دوم ۶۳-۱۲

پیشینه نظری ۱۳

۲-۱- نظریه ی روانشناسان و جامعه شناسان در باره ی عزت نفس ۱۳

۲-۱-۱- نظریه جیمز ۱۳

۲-۱-۲- نظریه مید ۱۴

۲-۱-۳- نظریه کولی ۱۵

۲-۱-۴- نظریه روزنبرگ ۱۷

۲-۱-۵- نظریه سالیوان ۱۸

۲-۱-۶- نظریه هورنای ۲۰

۲-۱-۷- نظریه آدلر ۲۱

۲-۱-۸- نظریه راجرز ۲۳

۲-۱-۹- نظریه مزلو ۲۶

۲-۱-۱۰-نظریه ی آلپورت ۲۷

۲-۱-۱۱-نظریه ی دیگر روانشناسان ۲۸

۲-۱-۱۲-عزت نفس و غرور ۳۰

۲-۱-۱۳-نقش خانواده در شکل گیری عزت نفس ۳۸

۲-۱-۱۴-نقش پدر خانواده بر عزت نفس فرزندان ۴۱

۲-۱-۱۵-کمک تخصصی برای افزایش عزت نفس ۴۲

۲-۲-منبع کنترل ۴۴

۲-۲-۱-رویکردها و نظریه های متفاوت درباره منبع کنترل ۴۵

۲-۲-۲-مفاهیم اساسی نظریه یادگیرِی اجتماعی ۴۸

۲-۲-۳-تفاوت های فردی ۵۳

۲-۲-۴-کنترل ۵۳

۲-۲-۵-واکنش در برابر از دست دادن کنترل ۵۴

۲-۲-۶-منبع کنترل ۵۶

۲-۲-۶-۱-منبع کنترل درونی ۵۷

۲-۲-۶-۲-منبع کنترل بیرونی ۵۸

۲-۲-۶-۳-ویژگی های افراد با منبع کنترل درونی ۶۰

۲-۲-۶-۴-ویژگی های افراد با منبع کنترل بیرونی ۶۲

۲-۲-۷- تصور راتر در باره انسان ۶۳

۳- فصل سوم ۷۳-۶۶

۳-۱ – طرح پژوهش ۶۷

۳-۲- جامعه ی مورد پژوهش ۶۷

۳-۳- نمونه روش نمونه گیری ۶۷

۳-۴-ابزارتحقیق ۶۷

۳-۴-۱-آزمون منبع کنترل ۶۷

۳-۴-۲-آزمون عزت نفس ۶۹

۳-۵-روش اجرای پژوهش ۷۲

۳-۵-۱-اجرای اصلی ۷۲

۳-۶-۱-روش آمار ۷۲

۴- فصل چهارم ۷۸-۷۳

تجزیه و تحلیل آمارِِِی ۷۴

۴-۱-یافته های مربوط به سوال پژوهش ۷۴

فصل پنجم ۸۱-۷۹

۵-۱-بحث و نتیجه گیری ۸۱

۵-۲-پیشنهادات ۸۲

منابع ۸۳

ضمائم ۱۰۰-۸۶


چکیده تحقیق

پژوهش حاضر٬ با نام «بررسی رابطه منبع کنترل (درونی- برونی) با عزت نفس» که با هدف یافتن رابطه بین عزت نفس و منبع کنترل در پسران و دختران دانشجو وهمچنین یافتن تفاوت  منبع کنترل و عزت نفس بین دانشجویان دختر و پسر , انجام شد.
منبع کنترل که دارای دو بعد درونی و بیرونی است و بنابر فرضیات راتر ,افرادی که دارای منبع کنترل درونی هستند معتقدند که اعمالشان نقش عمدهای در به حد اکثر رساندن برون دادهای بد یا خوب دارد و افراد دارای دارای منبع کنترل بیرونی٬ فکر میکنند برون دادهای بد یا خوب ارتباطی با رفتار انها ندارد.
عزت نفس به مقدار ارزشی گفته میشود که فرد به خود نسبت میدهد و فکر میکند دیگران برای او به عنوان یک شخص قائل هستند.
جامعه آماری مورد نظر در این پژوهش دانشجویان دختر و پسر دانشگاه اصفهان بوده و نمونه انتخاب شده نیز ۶۰ نفر از دانشجویان که شامل ۳۰ دختر و ۳۰ پسر بوده که در کتابخانه ادبیات مشغول به درس خواندن بو دند و روش نمونه گیری نیز نمونه گیری در دسترس است.
روش آماری که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت ٬با توجه به این که پژوهش دارای دو متغییر بوده که هر کدام نیز دارای دو بعد بودند روش خی دو بود.


مقدمه

در جوامع کنونی و بویژه با ورود به قرن بیست و یکم اکثریت قریب اتفاق افراد به اصول بهداشتی مربوط به ابعاد مختلف جسمانی خویش آگاهی دارند به والدین از طریق رسانه های گروهی و به فرزاندان از طریق آموزشگاهها این مهم توصیه و سفارش می شود. ولی اکثریت جامعه متاسفانه به امر بسیار مهم بهداشت روانی خود و فرزندان اهمیت نمی دهند و بهتر آنکه بیان نمائیم آگاهی ندارند. در حالی که بر حسب آمارهای کشورهای مختلف تعداد افراد مبنی بر مشکلات و معضلات روانی رو به فزونی است.

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید