پایان نامه نسبتهای صورتهای مالی جریانهای نقدی بر بازده سهام

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

جهت خرید و دانلود پایان نامه نسبتهای صورتهای مالی جریانهای نقدی بر بازده سهام


پایان نامه نسبتهای صورتهای مالی جریانهای نقدی بر بازده سهام


پایان نامه آماده بررسی ارتباط نسبتهای صورتهای مالی جریانهای نقدی بر بازده سهام


قیمت: ۵۰۰۰۰ تومان – شماره تماس: ۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰-۶۶۴۹۷۹۰۰-۰۲۱


فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق
a. مقدمه (بیان مسأله) ۱
b. ضرورت   ۲
c. اهمیت موضوع  ۲
d. سوال اصلی  ۳
e. فرضیات  ۴
f. قلمرو  ۵
g. کلید واژه های اصلی  ۵
فصل دوم : ادبیات نظری
۲-۱) مروری بر ادبیات نظری  ۶
۳-۱) تاریخچه پیدایش صورتهای جریان نقدی ۷
۴-۱) مفاهیم و تعاریف وجوه نقد ۸
۵-۱) مزایای صورت جریانهای نقدی ۹
۶-۱) ماهیت صورت جریانهای نقدی ۱۰
۷-۱) تجزیه و تحلیل صورتهای مالی  ۱۲
۸-۱) ابزارهای اصلی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی  ۱۳
۹-۱) نسبتهای مالی  ۱۳
۱-۹-۱- نسبتهای نقدینگی  ۱۴
۲-۹-۱- نسبتهای فعالیت ۱۴
۳-۹-۱- نسبتهای اهرمی ۱۵
۴-۹-۱- نسبتهای سود آوری ۱۵
تعریف نسبتهای مالی مبتنی بر صورت جریانهای نقدی  ۱۶
۱-۱۰-۱- الف) نسبتهای توانایی پرداخت و ایجاد نقدینگی ۱۶
۲-۱۰-۱ – ب) کیفیت سود  ۱۷
۳-۱۰-۱- ج) مخارج سرمایه ای  ۲۰
۱۱-۱ – نظریه تمرکز اطلاعاتی ۲۴
۱۲-۱- محتوای اطلاعات در سطح دستوری ۲۴
۱۳-۱- افزایش اطلاعاتی ۲۵
۱-۱۳-۱- الف) اطلاعات مکمل  ۲۶
۲-۱۳-۱- ب) اطلاعات موازی  ۲۶
۳-۱۳-۱- اطلاعات بی اثر ۲۷
بخش دوم:
۱-۲) پیشینه تحقیق  ۲۸
فصل سوم : روش تحقیق
۱- جامعه آماری  ۳۶
۲) نمونه آماری ۳۷
۳) اطلاعات مورد نیاز  ۳۸
۱-۳-۱- الف) اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه نسبتهای مالی سنتی ۳۸
۲-۳-۱- ب) اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه نسبتهای مالی صورت جریان های نقدی ۳۸
۳-۳-۱- ج) اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه بازده سهام شرکت ۳۸
تجزیه و تحلیل فرضیه ها ۴۰
اندازه گیری متغیرها ۴۱
روش آماری ۴۵
فصل چهارم : یافته های تحقیق
تحلیل آماری ۴۷
تحلیل و بررسی فرضیات ۵۳
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
خلاصه تحقیق  ۶۰
خلاصه و نتیجه تحقیق ۶۱
محدودیتهای تعمیم نتایج تحقیقات ۶۳
پیشنهادات ۶۴
فصل ششم : منابع و مأخذ
منابع تحقیق  ۶۵
فصل هفتم : ضمائم
ضمائم :
طرح تأییده تأیید شده توسط استاد


کلـیـات
-بیان مسئله (مقدمه)
به دلیل اهمیت بسزای جریانهای نقدی درموقعیت های واحدهای اقتصادی ضرورت آن برای ادامه بقای آنهاپیش بینی جریانهای نقدی به عنوان یکی از اجزا ءلاینفک برنامه ریزی مالی ،ازموضوعات مهمی است که مورد توجه مدیران خاص مدیران واحدهای اقتصادی قراردارداین امر ازچنین اهمیتی برخورداراست که جریانهای نقدی واحدهای اقتصادی را میتوان به جریان گردش خون در بدن تشبیه کرد.همچنین صورت جریانهای نقدی مورد استفاده گروههای مختلف از جمله سرمایه گذاران واعتباردهندگان ،واحدهای دولتی مورد استفاده قرارمی گیردوازسوی دیگر سرمایه گذاران واعتباردهندگان برای اتخاذ تصمیمات به صورت جریان نقدی علا قه مند  هستند زیرا اغلب مدل های اوراق بهادار یا روشهای ارزیابی وهمچنین تاثیر آن بربازده سهام  وواحدهای اقتصادی مبتنی برجریانهای نقدی آتی است امروزه تجزیه وتحلیل صورتهای مالی وتجزیه وتحلیل صورتهای مالی وهمچنین صورتهای مالی و.همچنین ترازنامه وسودوزیان نقش به سزایی در پیش بینی روند شرکتهای سهامی دربازار بورس سهام رادارد ومیتواند نقش بسیار مهمی در کاهش نوسانات بازار را ایفا میکند واز دید درون سازمانی توانائی پیش بینی نتایج آتی،خصوصا جریانهای نقدی اداره اموررادرکاراترین شکل خود امکان پذیر میباشد وبه اتخاذ تصمیمات بهینه عملیاتی وسرمایه گذاری وتامین مالی منجر می شود از دید برون سازمانی نیز اطلاعات مربوط به جریانهای نقدی به خصوص جریانهای نقدی عملیاتی مبنای مناسبی برای تصمیم گیری اقتصادی گروه های ذینفع برون سازمانی فراهم میکند.

منابع وماخذ
منابع تحقیق
۱- تاری وردی – حسابداری مالی ،جلددوم،انتشارات سازمان علوم کتب دانشگاهها ،(سمت ۱۳۸۱)
۲- جهانخوانی ،علی ،پارسائیان ،علی – مدیریت مالی (سمت ) چاپ دوم ۱۳۷۴
۳- آذر،عادل – مومنی ،منصور- آماروکاربرد آن درمدیریت ،جلداول،انتشارات سازمان علوم کتب دانشگاهها(سمت ۱۳۸۰)
۴- اکبری،فضل  …-تجزیه وتحلیل صورتهای مالی،مرکزتحقیقات حسابداری وحسابرسی ،چاپ دوم ،۱۳۸۱
۵- شباهنگ ،رضا- حسابداری مالی – مرکزتحقیقات سازمان حسابرسی کشور- جلد اول ،۱۳۷۸
۶- عالی ور،عزیز- صورت گردش وجوه نقد ،مرکزتحقیقات سازمان حسابرسی ،چاپ اول،۱۳۷۳
۷- گزارشهای مالی سالیانه بورس اوراق بهادار سالهای ۱۳۷۸لغایت ۱۳۸۰

و…..

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید