پایان نامه انواع سیستم های بارکدینگ

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

پایان نامه انواع سیستم های بارکدینگ


تعداد صفحات      ۹۴ صفحه


فهرست مطالب
مقدمه
چکیده     ………………………………………………………………    ٢
فصل ١ :آشنایی با مفهوم شناسایی خودکار     ………………    ٣
١-١  : نوارهای مغناطیس     ………………………………….….     ۴
٢-١  : شناسایی نوری الفبا     ………………..……………………    ۴
٣-١  : فرکانس رادیوی     ……………………………………….     ۵
۴-١  : تشخیص صوت     ………….……………………………..     ۶
۵-١  : بینایی مصنوعی     …………….……………………………    ۶
۶-١  : کارتهای هوشمند   ………….……………………………..     ٧
٧-١  : بارکد   ………….………………………………..……..     ٧
٨-١  : برتری های سیستم بارکد به دیگر سیستمهای شناسایی خودکار    ….   ٨
فصل ٢ :بارکد    ………….…………………………………………..     ٩
١-٢  : تعریف بارکد    ………….……………………….………..     ٩
٢-٢   :تاریخچه بارکد    ………….……………….………………..    ٩
٣-٢   :ضرورت استفاده از بارکد   ………….…………..…………..     ١٢
١-٣-٢   : سیستم بارکدگذارى چگونه آغاز شد   ………….…..……..     ١٢
٢-٣-٢   : سیستم بارکد امروزى چگونه شروع به کار کرد   ……………     ١٣
۴-٢  : فواید بارکد کردن   ………….……………………………..     ١۶
۵-٢  : انواع مختلف روشهای کدگذاری   ………….……..…………..     ١٨
۶-٢  : انواع بارکد   ………….………………………..………..     ١٨
١-۶-٢   : بارکد خطی   ………….………………..………..     ١٨
الف  : بارکد رقمی   ………….……………………..     ١٩
ب  : بارکد  ………………….  ALPHANUMERIC ٢٠
١-۶-٢  : بارکد دوبعدی   ………….………………………..     ٢٠
٧-٢   : چاپ بارکد   ………….……………………………..     ٢١
٨-٢  : معرفی انواع بارکد   ………….……………………………..     ٢٢
١-٨-٢    ………………………………………    UPC/EAN   : ٢٢
١-١-٨-٢    :  بارکد ١٣  EAN ……….……………….. ٢٢
الف   : تاریخچه  ١٣  EAN     …………………٢٣
ب  : محاسبه عدد کنترلی(رقم سیزدهم)   ..………….     ٢۴
ج   : ساختار بارکد ١٣  EAN     ……….………٢۴
٢-٨-٢   :  ٣٩   …….……………………………….      Code ٢٨
٣-٨-٢   :  ١٢٨    ………………………………………  Code٢٩
١-٣-٨-٢   :  ساختار بارکد ١٢٨    ……..…………….  Code٣٠
٢-٣-٨-٢   :  نحوه محاسبه رقم کنترل    ……………………     ٣١
۴-٨-٢        Interleaved 2 of 5  :        …………..………….٣٢
۵-٨-٢        PDF417   :        ……………….………… ٣٣
٩-٢  : بارکدها چگونه خوانده می شوند    …………..…………………..     ٣٣
١٠-٢   : بارکد خوانها   ………….…………….……………………..     ٣۴
١-١٠-٢   :  بارکدخوانهای ثابت   ………….………..…………….     ٣۴
٢-١٠-٢   :  بارکدخوانهای سیار دسته ای   …………………………..     ٣۵
٣-١٠-٢   :   بارکدخوانهای سیار بی سیم   ……………….…………..     ٣۶
١١-٢   :  اسکنر چکونه کار می کند   ………………………..…………..     ٣۶
١٢-٢     :  کدام بارکدخوان برای کار و نرم افزار شما مناسب است   ………………..     ٣٧
١٣-٢   :  آیا دستگاه بارکد خوان با کامپیوتر من سازگار است   …………………..     ٣٨
١۴-٢  :  چاپ بارکد   ………….……………………………………..     ٣٩
١۵-٢   :  استفاده از بارکد در هر کجا   …………………………………..     ٣٩
١-١۵-٢   :  کارخانجات   ………….……………………………..     ٣٩
٢-١۵-٢  :   حمل و نقل   ………….……………………………..     ٣٩
٣-١۵-٢  :   فروشگاهها   ………………………………………..     ۴٠
۴-١۵-٢  :   مراکز درمانی   …………..…………………………..     ۴٠
١۶-٢    :   تکنولوژی های جدید بارکد   ………….………………………     ۴٠
فصل ٣  : جدید ترین جانشین بارکد   ………….…..…………………………..     ۴٣
١-٣RFID   :     )تشخیص هویت رادیویی   ………………………………… ( ۴۵
٢-٣    :  برخی کابردهای     ……….……………………………..     RFID۴۵
٣-٣   :  انواع یا کلاس‌های برچسب‌‌های     ………………….………..     RFID۴٧
۴-٣   :  دسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌بندی RFIDها    ………….……..………………………..     ۴٧
۵-٣  :  ساختار     ……………………………………………..     RFID۴٩
۶-٣      :  اجزای تگ   ………….………………..…………………..     ۴٩
٧-٣     :  اجزای سیستم RFIDغیرفعال   …………..……………………..     ۴٩
٨-٣ :  آنتن   ………….………………….………………………..     ۵١
٩-٣  :  ابعاد و اشکال مختلف تگ غیرفعال   …………..……………………   ۵١
١٠-٣  :  فرکانس‌‌‌‌‌‌‌‌‌های رادیویی   …………..……………………………..     ۵٢
١١-٣   :  کنترل کیفیت   ………….………….………………………..     ۵٣
١٢-٣    :  کاربردهای عمده RFIDها    …….……………………………..     ۵٣
١٣-٣   :  فرایند پرینت برچسب   …………….…………………………..     ۵۴
١۴-٣   :  پرینت برچسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها    ………….…………..…………………..     ۵۴
١۵-٣   :  برچسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌های هوشمند   ………….……………………………..     ۵۵
١۶-٣  :  مقایسه سیستم‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بارکدینگ   ………….………………………     ۵٧
١٧-٣  :  مزیت RFID نسبت به بارکدها   …..………………..…………..     ۵٨
١٨-٣   :  دیگر کاربردهای امنیتی   ………….…………………………..     ۵٩
١-١٨-٣  :  انبارداری و ردیابی کالا   …………..…………………     ۵٩
٢-١٨-٣  :  حمل‌‌‌‌‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌‌‌‌‌نقل   ………….……………………………..     ۶٠
٣-١٨-٣  :   حمل‌‌‌‌‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌‌‌‌‌نقل ریلی   ……..……………………………..     ۶٠
۴-١٨-٣   :   باربری   …………..……………………………..     ۶١
۵-١٨-٣  :   خودروسازی   ……………………………………..     ۶١
۶-١٨-٣   :   فرودگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها   ……….……………………………..     ۶١
٧-١٨-٣   :   حریم خصوصی افراد   ……….……………………..     ۶٢
١٩-٣  :  فناوری RFID بدون نیاز به ریزتراشه   …………….……………..     ۶٣
٢٠-٣  :  دیگر استفاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که از فناوری RFID می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود   ………….………..     ۶۴
٢١-٣   :  معایب     …………………………………………       RFID۶۵
فصل  ۴   :  نگاهی به آغاز اجرای طرح بارکد ژنتیکی   ……………………..     ۶٨
١- ۴  :  گستره استفاده    ………….……………………………..     ۶٩
٢- ۴    :   قالب ژنتیک   ………….….…………………………..     ٧٠
ضمیمه ١  :  نمونه ای از طراحی بارکد   ………….………………………..     ٧٢
ضمیمه ٢  :  نرم افزار موبایل برای خواندن بارکد   ………….………………..     ٧۵
ضمیمه ٣  :  جدول کد  EAN•UCC    مربوط به کشور های مختلف   …………..     ٧٧
ضمیمه ۴  :  جدول انواع   ……….……………………………..     بارکد ها ٨٠
ضمیمه ۵:  ا   …………..……………………..   شکال متنوعی از بارکد ٨٢
منابع  :       …………………………………………………………٨۶مقدمه:
امروزه سیستمهای اطلاعاتی کامپیوتری سهم بسزایی درکارایی امور تجاری و کنترلی دارند. لذا برای حصول این کارایی ضروری است که اطلاعاتی که به کامپیوترها وارد می شوند ، دقیق و بهنگام بوده و در ضمن ، گردآوری آنها نیز هزینه زیادی دربر نداشته باشد . درمیان انواع سیستمهای شناسایی خودکار ، تکنولوژی بارکد جزء ساده ترین ها است. این سیستم به صورت تجهیزات جانبی کامپیوترهای شخصی که امروزه در واحدهای صنعتی ، تجاری و اداری کشور جایگاه مهمی یافته اند ، قابل بکارگیری است.
در این تحقیق سعی شده انواع سیستم های بارکدینگ معرفی شده  و کاربرد های هر یک مورد بررسی قرار گیرند.
همچنین باتوجه به پیشرفت روز افزون علوم مختلف،وتوسعه تغییرات در تکنولوژی های موجود،ما را بر آن داشت تا از فنآوری های جایگزین و جدید نیزمواردی را بیان کنیم.
در پایان لازم میدانم از زحمات جناب آقای مهندس آشفته ) سرپرست کارآموزی ( و همچنین جناب آقای مهندس لشکری  )استاد  کارآموزی(   که بنده را در انجام این مهم یاری رسانده اند ،کمال قدردانی و تشکر را داشته باشم.
با آرزوی توفیق

چکیده :
در سالهای اخیر ، نوارهای سیاه وسفید ظاهراً همشکلی که روی بسیاری از کالاهای تجاری از قبیل مجلات ، نوشابه ها ، کنسروها، کتابها ، انواع جعبه ها و …  چاپ  می شود ، بسیاری از نظرها رابه خود جلب کرده است . این نوارهای سیاه وسفید که بارکد نام دارند ، علائمی هستند که حاوی اطلاعاتی در مورد کالا ها می باشند. برای رمزگشایی این علائم باید از دستگاهی به نام اسکنر بارکد استفاده نمود که بارکد را بصورت نوری می خواند و به کامپیوتر متصل به آن منتقل می کند. اسکنر بارکد از خود نوری می تاباند که پس از برخورد با نوارهای سیاه وسفید بارکد ، دوباره به دستگاه بازباتانده می شود. جاهایی که سیاه است نور را کمتر و جاهایی که سفید است ، نور را بیشتر بازمی تابانند و در نتیجه اسکنر می تواند  تغییرات و  در حقیقت پهنای  نوارها را  تشخیص دهد. این نوارها بسته به ضخامتشان و فاصله شان از هم ، اطلاعات مختلفی را در بردارند ( ارتفاع خطوط ، اطلاعاتی را بیان نمی کند ) .

 

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید