پایان نامه عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

جهت خرید و دانلود پایان نامه عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال با شماره تلفنهای زیر در تماس باشید


۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵ – ۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰


قیمت هر صفحه تحقیق ۷۰۰ تومان


پایان نامه عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال

فهرست مطالب
عنوان                         صفحه
فصل اول: مقدمه و معرفی پژوهش
مقدمه  ۳
بیان مسئله ۵
اهمیت و ضرورت پژوهش ۷
هدف های پژوهش ۷
فرضیه های پژوهش ۸
پیش فرض های پژوهش ۸
محدودیت های پزوهش ۸
تعریف واژه ها و اصطلاحات پژوهش ۹
فصل دوم: پیشینه پژوهش
مقدمه  ۱۲
مبانی نظری پژوهش ۱۲
فیزیولوژی بسکتبال ۱۲
حداکثر اکسیژن مصرفی ۱۴
اسید لاکتیک در تمرینات بسکتبال ۱۵
میزان درک فشار ۱۶
انباشتگی اسید لاکتیک ۱۶
سرعت دفع اسید لاکتیک ۱۷
کنترل اسید لاکتیک هنگام فعالیت ۱۷
مفهوم خستگی و مفهوم غلظت لاکتات خون بالا ۱۸
مفهوم ضربان قلب بالا ۲۴
مفهوم فشار خون بالا ۲۵
مفهوم دقت ۲۶
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
مقدمه  ۳۱
روش پژوهش ۳۱
جامعه آماری پژوهش ۳۱
متغیرهای پژوهش ۳۱
متغیرها مستقل ۳۱
متغیرهای وابسته ۳۲
ابزار و وسایل اندازه گیری مورد استفاده در پژوهش  ۳۳
اندازه گیری ویژگی های بدنی ۳۳
نحوه جمع آوری اطلاعات ۳۴
افزایش غلظت لاکتات خون ۳۵
افزایش ضربان قلب ۳۵
افزایش فشار خون ۳۵
روشهای آماری ۳۵
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل یافته های پژوهش
مقدمه ۳۸
آمار توصیفی ۳۹
تجزیه و تحلیل داده ها ۳۹
بررسی توصیفی داده ها ۴۱
آمار استنباطی ۴۸
بررسی فرضیه ها ۴۹
آزمون فرضیه ها ۵۱
فصل پنجم بحث و نتیجه گیری
مقدمه ۵۵
خلاصه پژوهش ۵۵
بحث و نتیجه گیری ۵۷
پیشنهاد برخاسته از پژوهش ۶۰
پیشنهاد های پژوهش ۶۱
منابع ۶۲
فارسی ۶۲
خارجی ۶۳
پیوست هافهرست جداول
عنوان                        صفحه
جدول ۱-۳ پژوهشهای انجام شده در خارج کشور ۲۸
جدول ۱-۴ – میانگین، سن، قد، وزن، درصد چربی،VO2MAX،  EPI آزمودنی ها ۳۹
جدول ۲-۴- پست بازیکنان بسکتبال  ۴۰
جدول ۳-۴- سابقه بازی بازیکنان بسکتبال ۴۰
جدول ۴-۴ – مقایسه میانگین ضربان قلب پیش آزمون و پس آزمون گروه کنترل و تجربی ۴۳
جدول ۵-۴ – مقایسه میانگین فشار خون  پیش آزمون و پس آزمون گروه کنترل و تجربی ۴۴
جدول ۶-۴ – مقایسه میانگین غلظت لاکتات خون پیش آزمون و پس آزمون گروه کنترل و تجربی ۴۶
جدول ۷-۴ –  آزمون کلموگرو اسمیرنف پیش آزمون آزمودنی ها  ۴۸
جدول ۸-۴ –  آزمون کلموگرو اسمیرنف پس آزمون آزمودنی ها ۴۹
جدول ۹-۴ –  آزمون کلموگرو اسمیرنف پرتاب آزاد موفق پیش و پس آزمون گروه کنترل و تجربی ۵۰
جدول ۱۰-۴ – میانگین متغییر های وابسته پرتاب های آزاد موفق پس آزمون در گروه کنترل و تجربی ۵۰
جدول ۱۱-۴ – آزمون برابری واریانس های پس آزمون پرتاب آزاد موفق در گروه کنترل و جربی ۵۰
جدول ۱۲-۴ – الف: تاثبر تغییرات غلظت لاکتات خون بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال ۵۱
جدول ۱۳-۴-  ب: تاثبر تغییرات ضربان قلب بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال ۵۲
جدول ۱۴-۴-  ج: تاثبر تغییرات فشار خون بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال ۵۳فهرست نمودارها
عنوان                       صفحه
شکل ۱-۴ – مقایسه میانگین  سن آزمودنی در گروه کنترل و تجربی ۴۱
شکل ۲-۴ – مقایسه میانگین  قد آزمودنی در گروه کنترل و تجربی ۴۱
شکل ۳-۴ – مقایسه میانگین  وزن آزمودنی در گروه کنترل و تجربی ۴۱
شکل ۴-۴ – مقایسه میانگین   VO2MAXآزمودنی در گروه کنترل و تجربی ۴۲
شکل ۵-۴ – مقایسه میانگین  EPI آزمودنی در گروه کنترل و تجربی ۴۲
شکل ۶-۴ – میانگین ضربان قلب پیش آزمون گروه کنترل و تجربی ۴۳
شکل ۷-۴ – میانگین ضربان قلب پس آزمون گروه کنترل و تجربی  ۴۴
شکل ۸-۴ – میانگین فشار خون پیش آزمون گروه کنترل و تجربی  ۴۵
شکل ۹-۴ – میانگین فشار خون پس آزمون گروه کنترل و تجربی  ۴۵
شکل ۱۰-۴ – میانگین غلظت لاکتات  خون پس آزمون گروه کنترل و تجربی ۴۶
شکل ۱۱-۴ – میانگین غلظت لاکتات خون پیش آزمون گروه کنترل و تجربی ۴۷


مقدمه
در طول تاریخ مدون، همواره انسان تلاش کرده تا برتری خود را بر دیگر همنوعان نشان دهد و تا حدودی بر نیروها و عوامل طبیعی تسلط یابد و برای این منظور از اندیشه، خرد و نیروی بدنی استفاده کرده است. گستره تاریخ دیرینه بشر سرشار از منازعات و تلاش های طاقت فرسایی است که ضامن بقای وی در عرصه زندگی شده است. در گذشته انسان برای دفاع یا تهاجم، به نبردهای تن به تن با دیگران می پرداخت. بعدها که این شیوه در جدال های انسانی منسوخ شد، نبرد تن به تن انسانها، با پیروی از قوانین و مقررات، در قالب ورزشها جای گرفت (۱).
بررسی سطح آمادگی ورزش کاران برای برنامه ریزی و ارتقای کمی و کیفی عملکرد ورزشی ضروری است. آنان همواره به دنبال به کار گیری بهترین شیوه تمرینی هستند که از پشتوانه علمی برخوردار باشد تا بتوانند به نتایج و پیروزی های ارزشمند و چشمگیر دست یابند (۱۴).


منابع
فارسی
۱- معینی، ضیاء الدین -رساله دکترا – دانشگاه تربیت معلم تهران-۱۳۷۹٫
۲- سید کاظم، واعظ موسوی و شجاعی، معصومه– یادگیری حرکتی – انتشارات پژوهشکده تربیت بدنی-چاپ سوم ۱۳۸۶٫
۳- مک آردل وکچ، کچ – انرژی و تغذیه – انتشارات سمت- ترجمه دکتر اصغر خالدان –چاپ پنجم -۱۳۸۴٫
۴- ویلمور و کاستیل– فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی – ترجمه دکتر ضیاء معینی و همکاران – انتشارات مبتکران- ۱۳۸۲٫
۵- گائینی عباسعلی – راهبردهای تغذیه ای در فعالیت ورزشی و کنترول وزن – انتشارات پژوهشکده تربیت بدنی- ۱۳۸۳٫
۶- آقاعلی نژاد – حمید و همکاران– مفاهیم اساسی در آمادگی بی هوازی – انتشارات کمیته ملی المپیک- ۱۳۸۳٫
۷- آرتور ولتمن– پاسخ غلظت لاکتات خون به فعالیت ورزشی – ترجمه دکتر عباسعلی گائینی – انتشارات پژوهشکده تربیت بدنی- ۱۳۸۳٫
و….

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید