وکیل و وکالت ۱۱۵

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

فهرست مطالب

فصل ا ول : تعریف وکا لت

معنای لغوی واصطلاحی کلمه وکیل…………………………………………………..۱

۱٫ در قران ……………………………………………………………………………..۱

۲٫ در فرانسه …………………………………………………………………………..۱

۳٫ در انگلستان …………………………………………………………………………۱

۴٫ در آلمان …………………………………………………………………………….۱

۵٫ در ایران ……………………………………………………………………………۱

 تعریف وکیل از نظر سیسرون ………………………………………………………۲

فصل دوم : تاریخچه وکالت

نگاهی به دوران قدیم …………………………………………………………………۴

قانون …………………………………………………………………………………. ۴

وکالت در دوران قدیم ………………………………………………………………. ۵

سومر ……………………………………………………………………………….. .۵

مصر ………………………………………………………………………………….۶

بابل ……………………………………………………………………………………۶

آشور ………………………………………………………………………………….۷

روم باستان …………………………………………………………………………..۷

فصل سوم : تقسیم بندی نظام های حقوقی

حقوق رومن وژرمنیک …………………………………………………………….۱۱

حقوق کا من لا ……………………………………………………………………..۱۱

حقوق کشور های سوسیالیست …………………………………………………….۱۱

حقوق اسلام …………………………………………………………………………۱۲

فصل چهارم : حقوق و تشکیلات قضایی انگلستان

حقوق انگلیس ………………………………………………………………………۱۵

قبل از نورماند ها ………………………………………………………………….۱۵

بعد از نور ماند ها …………………………………………………………………۱۶

دادگاههای انگلستان ……………………………………………………………….۱۹

دادگاه عدالت ………………………………………………………………………۱۹

بخش چانسری …………………………………………………………………….۱۹

دادگاه عالی جزایی ……………………………………………………………….۲۰

دادگاه استیناف ……………………………………………………………………۲۰

مجلس لردان ……………………………………………………………………..۲۰

دادگاههای بخش …………………………………………………………………۲۰

دادگاههای صلح …………………………………………………………………۲۱

دادگاه اطفال ……………………………………………………………………..۲۱

دادگاههای اختصاصی ………………………………………………………….۲۱

موسسات شبه قضایی …………………………………………………………..۲۱

مروری بر قوانین ……………………………………………………………….۲۲

قوه مقننه انگلستان ……………………………………………………………….۲۳

فصل پنجم :حقوق وتشکیلات قضایی امریکا

تاریخچه حقوق امریکا ………………………………………………………….۲۵

تشکیلات قضایی ایالات متحده …………………………………………………۲۶

۱٫ دیوان عالی …………………………………………………………………..۲۶

صلاحیت دیوان عالی …………………………………………………………..۲۷

۲٫ محاکم فدرال …………………………………………………………………۲۷

دادگاههای ناحیه ای …………………………………………………………….۲۸

محاکم استینافی ………………………………………………………………….۲۹

فصل ششم : هیئت منصفه

تاریخچه هیئت منصفه …………………………………………………………۳۱

الف- درانگلستان ……………………………………………………………….۳۲

سیر و تحول تاریخی …………………………………………………………..۳۲

هیئت منصفه در دعاوی حقوقی ………………………………………………۳۲

هیئت منصفه در دعاوی جزایی ………………………………………………۳۲

ب- در امریکا …………………………………………………………………۳۳

فصل هفتم : مدارس حقوق

۱٫ مدارس حقوق انگلستان …………………………………………………..۳۶

۲٫ مدارس حقوق امریکا ……………………………………………………..۳۷

فصل هشتم : تاریخچه کانون وکلا

۱٫ فرانسه ……………………………………………………………………..۴۰

۲٫ ایران ……………………………………………………………………….۴۱

۳٫ انگلیس ……………………………………………………………………..۴۲

فصل نهم : وکالت در انگلستان

سابقه وکالت در انگلستان ……………………………………………………۴۴

ترکیب و سازمان شورای عمومی کانون …………………………………..۴۴

فعالیت های شورا ……………………………………………………………۴۴

اختیارات و وظایف کانون وکلا …………………………………………….۴۵

آئین دادرسی مدنی……………………………………………………………۴۶

۱٫ دادگاه بخش ………………………………………………………………۴۶

دعوای غیابی ………………………………………………………………..۴۷

۲٫ شاهی …………………………………………………………………….۴۸

آئین دادرسی کیفری ………………………………………………………..۴۹

۱٫ پیگیری از طریق احضاریه ……………………………………………۵۰

۲٫ پیگیری از طریق باز داشت …………………………………………..۵۱

آئین دادرسی دادگاههای شاهی ……………………………………………۵۱

احضار جهت پاسخ به کیفر خواست ……………………………………..۵۲

تقسیم بندی وکلا ……………………………………………………………..۵۳

سولیستر ها …………………………………………………………………..۵۳

امتحان کانون وکلای مشاور ………………………………………………..۵۳

کار آموزی …………………………………………………………………..۵۵

کمیته انظباطی …………………………………………………………….. .۵۶

باریستر ها …………………………………………………………………..۵۶

شورای کل کانون وکلا …………………………………………………….۵۷

دستگاه انتظامی وکلای مدافع ……………………………………………..۵۷

فصل دهم :  وکالت در امریکا

تاریخچه کانون وکلا ………………………………………………………..۵۹

امتحان وکالت در امریکا ……………………………………………………۵۹

کانون وکلای دادگستری امریکا ……………………………………………۶۰

کانون وکلای دادگستری ایالتی …………………………………………….۶۰

مقررات انتظامی حرفه ای …………………………………………………۶۱

اختیارات موکل ……………………………………………………………..۶۲

اختیارات وکیل ……………………………………………………………..۶۲

حق داشتن وکیل در ا د ک ………………………………………………..۶۲

فصل یازدهم : قوانین و مقررات حاکم بر وکلا در حقوق کا من لا

وظایف وکیل ……………………………………………………………….۶۵

آئین رفتار حرفه ای در دادگاه بین المللی …………………………………۶۷

مقررات مربوط به قبول پرونده …………………………………………..۶۹

شهرت حرفه …………………………………………………………….. .۶۹

سازمانها وانجمن های وکالتی …………………………………………….۶۹

اولین کنگره ………………………………………………………………..۶۹

سومین کنگره ………………………………………………………………۷۰

سازمان های وکالتی ……………………………………………………….۷۱

الف – اتحادیه بین المللی وکلا …………………………………………….۷۱

هدف های اتحادیه ………………………………………………………….۷۱

ب- انجمن های کانون وکلا ……………………………………………….۷۱

استقلال کانون های وکلا …………………………………………………..۷۲

استقلال کانون بین المللی دادگستری ………………………………………۷۲

فصل دوازدهم : معاضدت قضایی

الف – انگلستان ……………………………………………………………۷۴

ب- امریکا …………………………………………………………………۷۵

تعریف وکالت و وکیلمعنای لغوی و اصطلاحی کلمه وکیل

 

          ۱٫درقرآن

          کلمه وکیل در آیه ۱۶۷ ازسوره آل عمران در قرآن مجید ذکر شده و مقام  وکالت را تقریبا در ردیف مقام بزرگ روحانی و معنوی قرار داده است. در کلمه و لغت عرب امروزه از کلمه وکیل استفاده نمیشود ودر تمام جزیره عرب و شمال افریقابه جای وکیل کلمه محامی را به کار میبرند.

        ۲٫درفرانسه

در فرانسه از کلمه آوکا که به معنی کمک و یاری مظلوم است استفاده میشود.

 

        ۳٫در انگلیس

       لغات متعددی برای کلمه وکیل وضع شده است ولی واژه مصطلح  لایر       معنی حقوقدان میباشد.وکلا در این کشور به دو دسته سولیسترها و باریسترها تقسیم میشوند.  (lawye r)

    ۴٫درآلمان

وکیل در المان تحت عنوان     (rechtsanwalt)  وبه معنی نماینده حق می نامند.

         ۵٫در ایران

       وکالت به کسر و فتح اول مصدر از ریشه ثلاثی وکل بر وزن ضرب است. معنی لغوی آن وا گذاشتن و سپردن کار به دیگری از قبل خود و معنی اصطلاحی آن قائم مقام ساختن و ماذون نمودن غیر کفایت و اعتماد کردن به اوست.

پس موکل کسی است که کاری را به دیگری وا می گذارد و به وی اعتماد و کفایت

میکند و وکیل کسی است که کار را به او میسپارند در نتیجه وکالت وکیل قائم مقام

موکل شده و در موردی که وکالت دارد به جای موکل متعلق وکالت را انجام میدهد و برای تحقق وکالت وکیل باید آن را قبول کند.

 

  تعریف وکیل از نظر سیسرون

     یکی از حکما  خطبای معروف روم در کتاب خود وکیل را این طور تعریف میکند :

((وکیل مرد صالح و درستی است که دارای اطلاعات قضایی بوده و بتواند با سلاست و جزالت بیان  قضایا را بیان نموده و در سایه مشاوره و تنظیم لوایح کتبی و اظهارات خود حقوق مراجعت کنندگان را حفظ و یا آن که راسا” دعاوی طرفین را خود شخصا” رسیدگی نموده مانند یک نفر قاضی آنها را قطع و فصل نماید)).

       در عرف عامه وکیل مفهوم دیگری دا شته و بعضی وکیل را مدافع حقوق ایتام و بیوه زنان دانسته و برخی دیگر میگویند در سایه توجه و مساعی وی بدبختان و مظلومین و محرومین از مال و جان  به حق خود رسیده و از شر و صدمه غاصبین و متجاوزین به حق مصون و نگهداری میشوند.

       ولتر فیلسوف فرانسوی میگوید :

       ((بهترین مقام ددر عالم شغل وکالت است و کمال مطلوب من در دنیا این است که وکیل بوده باشم )).

   نگاهی به دوران قدیم

 

  اصل و منشا شغل وکالت و مدافع حق به هیچ وجه ملا زمه با    پیدایش سازمان قضایی نداشته و از موقعی که بشر منافع خود را تشخیص داد هر گاه اصکاک و تصادمی  نسبت به آن مشاهده  نمود یا خود مقدم به دفاع  و دفع شر از خود شده یا مباشرت  آن را نیابتا”  به اشخاص مجرب و با صلاحیت دیگر واگذار کرده است پس اصل مسلم اینست که حق دفاع از حقوق مسلمه و مختصه بشر بوده و در سایه تمدن و تکامل اصول و قوانین برای آن وضع شده است.(۱)

در یونان قدیم پریکلس اول شخصی بود که در مجمع وکلا در آتن با اطلاعات وسیع خود از حقوق اشخاص دفاع نمود و افراد برای دفاع از جان و مال خود خطبا و دانشمندانی انتخاب میکردند که در این صنعت تخصص کامل داشته باشد.

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید