هیأت منصفه

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

فهرست مطالب

عناوین                                                                                                             صفحه

مقدمه. ۲

دفتر نخست.. ۱۱

جایگاه هیات منصفه. ۱۱

بخش اول. ۱۲

جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران. ۱۲

پیش گفتار. ۱۲

گفتار اول. ۱۴

تعریف و ماهیت هیات منصفه. ۱۴

گفتار دوم: ۱۸

سیر قانونی هیات منصفه در ایران. ۱۸

الف- قبل از انقلاب اسلامی.. ۱۹

ب – پس از انقلاب اسلامی.. ۲۲

گفتار سوم: ۲۸

دلایل مخالفت با حضور هیات منصفه در دادرسی.. ۲۸

بررسی.. ۳۰

گفتار چهارم. ۳۳

مبانی لزوم تبعیت قاضی از نظر هیات منصفه. ۳۳

پیشنهادها ۴۶

منابع و ماخذ. ۴۷

بخش دوم. ۵۱

قضاوت شورایی و هیات منصفه در سیستم حقوقی اسلام. ۵۱

پیش گفتار. ۵۱

قضاوت شورایی در اسلام. ۵۲

ماهیت و تصمیم گیری های هیات منصفه. ۶۳

نتیجه گیری.. ۶۹

بخش سوم. ۷۱

مقایسه اجمالی هیات منصفه در حقوق ایران و انگلستان. ۷۱

پیش گفتار. ۷۱

گفتار اول- قضا و هیات منصفه. ۷۱

گفتار دوم. ۷۴

پیشینه تاریخی هیات منصفه. ۷۴

گفتار سوم. ۸۰

ساختار هیات منصفه فعلی در ایران. ۸۰

گفتار چهارم. ۸۶

ساختار فصلی هیات منصفه انگلستان. ۸۶

چکیده. ۸۶

۱-مقدمه. ۸۷

۲- شرایط عضویت.. ۸۸

۳-موانع عضویت.. ۸۹

۳-۱-فقدان صلاحیت به دلیل سوابق کیفری.. ۹۰

۳-۲-عدم شایستگی به دلیل نداشتن اطلاعات حقوقی.. ۹۰

۴-موارد معافیت یا تعویق احتیاطی.. ۹۲

۵-جرح و انفصال اعضا ۹۳

۵-۱-اسباب جرح. ۹۴

۵-۲- طرق اعمال حق جرح. ۹۵

۵-۲-۱-جرح به دلیل معین. ۹۶

۵-۲-۲-جرح مطلق.. ۹۷

۵-۲-۳-جرح ویژه به وسیله دادستان (Stand By) 99

اعضا ۱۰۱

۶- نحوه انتخاب اعضا ۱۰۲

۷- نتیجه گیری.. ۱۰۵

گفتار پنجم. ۱۰۶

دلایل موافقان و مخالفان هیات منصفه. ۱۰۶

الف) دلایل موافقان: ۱۰۶

ب) دلایل مخالفان: ۱۰۷

نارسایی های هیات منصفه در ایران. ۱۱۰

نتیجه گیری.. ۱۱۶

دفتر دوم. ۱۲۱

جرائم مطبوعاتی.. ۱۲۱

جرایم مطبوعاتی.. ۱۲۲

مقدمه. ۱۲۲

بخش اول و مسائل ماهوی.. ۱۲۳

گفتار اول: مفهوم جرم مطبوعاتی.. ۱۲۳

بند اول: تعریف مطبوعات.. ۱۲۳

بند دوم: تعریف جرم مطبوعاتی.. ۱۲۴

بند سوم: مقایسه یا سایر جرایم: ۱۲۵

گفتار دوم: مصادیق جرایم مطبوعاتی.. ۱۲۷

بند اول: جرایم علیه اشخاص از طریق مطبوعات.. ۱۲۸

۱-افترا از طریق مطبوعات.. ۱۲۸

۲-توهین مطبوعاتی: ۱۲۸

۳-تهدید از طریق مطبوعات.. ۱۲۹

بند دوم: جرایم علیه امنیت و منافع عمومی.. ۱۳۰

۱- افشای اسرار دولتی و نظامی: ۱۳۰

۲-تحریک به ارتکاب جرم علیه امنیت کشور. ۱۳۱

۳- توهین به مقدسات یا مقامات سیاسی: ۱۳۲

۴- انتشار مطالب و صور منافی عفت.. ۱۳۳

۵- جرایم دیگر. ۱۳۵

گفتار سوم- مسئولیت ناشی از جرایم مطبوعاتی.. ۱۳۵

بند اول- مسئولیت مدنی.. ۱۳۵

۱- حق پاسخگویی.. ۱۳۶

۲-دعوای جبران خسارت.. ۱۳۸

بند دوم- مسئولیت کیفری.. ۱۴۲

بخش دوم- مسائل پزشکی.. ۱۵۰

گفتاراول- مرجع رسیدگی.. ۱۵۰

بند اول- قواعد کلی صلاحیت.. ۱۵۰

بند دوم- دادگاه های اختصاصی و جرایم مطبوعاتی.. ۱۵۴

۱-دادگاه های نظامی.. ۱۵۶

۲-دادگاه های انقلاب.. ۱۵۸

۳- دادگاه ویژه روحانیت.. ۱۶۳

گفتار دوم- آیین رسیدگی.. ۱۶۷

بند اول- علنی رسیدگی.. ۱۶۷

مقدمه

بقول ایهرینگ:  آئین دادرسی دشمن قسم خورده خودکامگی و خواهر توامان آزاری است. اگر حقوق ماهوی تایید کننده و گاهی تعیین کننده حقوق فردی و اجتماعی است آئین دادرسی بالخصوص آئین دادرسی کیفری تضمین کننده این حقوق است تا آنجا که گفته اند: «چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادی های فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است باشید کافی است به قانون آئین دادرسی کیفری آن کشور مراجعه کنید.[۱]

اجتماعات پس از گذراندن دوران  تخلف دادرسی کیفری از گذشته تاریک و خفقان زده تا تحولات امروز تبعا محور دادگستری و ؟ و مرگ دادرسی ؟ فهمیدند که باید در قبال جرم و پدیده مجرمانه و مجرم و مسئولیت وی بی تفاوت نمانند. بالخصوص وقتی مجرم جنایتی مرتکب می شود  اولین سوال  ناظران و خردمندان جامعه این است که چرا این جنایت متحقق گردید؟ مرتکب چه شخصیتی دارد؟ چه آزار جسمی و روحی وی را بزهکار گردانید؟ آیا مجازات با اعمال شاقه مفید حال اوست؟ جنایت دیده و اطرافیان او چگونه التیام یابند؟ چگونه از جامعه صدمه دیده درمان درد گردد؟ چقدر اجتماع در محقق بزه تقصیر دارد؟ دسته ای نیز از همان ابتدا بدون هیچ شکل هزم اندیشی و تعمق، مرتکب را مستحق مجازات با بدترین شکل می دانند، با علم به اینکه او فضا و حقوق کیفری توام با پیچیدگی ها و تخصص محوری است، باز هم جامعه خود را در قبال مجرم و پدیده مجرمانه صاحب حق می داند. می خواهد با نشان دادن واکنشی نزدیک به عدالت جزای عمل مجرم را به واسطه مجازات و اقدام تامینی و تربیتی شایسته بدهد. لذا در مقام توسعه دادرسی ؟ مختلط و اجرای هر چه قوی تر اصل علنی بودن محاکمات و در معیت آن حضور هیات منصفه حداقل در محاکم جنایی و غالبا در محاکم مطبوعاتی و سیاسی و مشورت و نظر دادن به دادرس بدین وسیله در اعلام بی گناهی یا گناهکاری متهم سهیم می شوند.

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید