نقش توبه در سقوط مجازات

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

فهرست مطالب

مقدمه…………………………………………………………………………………………………. ۱

فصل اول: مباحث عمومی و مبنایی

۱-۱- تعریف توبه ……………………………………………………………………………….. ۳

۱-۱-۱- تعریف لغوی………………………………………………………………………….. ۳

۱-۱-۲- تعریف اصطلاحی توبه ……………………………………………………………. ۴

۱-۲- احکام و شرایط توبه ……………………………………………………………………. ۴

۱-۲-۱- شرایط پذیرش توبه …………………………………………………………………. ۵

۱-۲-۱-۱- عدم پذیرش توبه ای از افراد ………………………………………………… ۶

۱-۲-۱-۱-۱- مشرف به موت ………………………………………………………………. ۶

۱-۲-۱-۱-۲- کفار………………………………………………………………………………. ۷

۱-۳- آثار توبه …………………………………………………………………………………….. ۸

۱-۳-۱- آثار ثبوتی توبه ……………………………………………………………………….. ۸

۱-۳-۲- آثار اثباتی توبه…………………………………………………………………………. ۸

۱-۳-۲-۱- سقوط مجازات …………………………………………………………………… ۸

۱-۳-۲-۲- قبول شهادت ……………………………………………………………………… ۱۰

۱-۳-۲-۳- عفو امام ……………………………………………………………………………. ۱۰

۱-۴- کیفیت احراز توبه با ملاحظه قواعد عمومی …………………………………….. ۱۱

۱-۴-۱- علم قاضی و توبه ……………………………………………………………………. ۱۲

۱-۴-۱-۱- توبه قبل از علم قاضی …………………………………………………………. ۱۸

۱-۴-۱-۲- توبه بعد از علم قاضی …………………………………………………………. ۲۲

۱-۴-۲- مرور زمان و توبه ……………………………………………………………………. ۲۴

۱-۴-۲-۱- تبیین موضوع …………………………………………………………………….. ۲۶

فصل دوم: کیفیت توبه در مجازات‌ها

۲-۱- نقش توبه در حدود …………………………………………………………………….. ۳۱

۲-۱-۱- توبه قبل از دستگیری و اثبات جرم…………………………………………….. ۳۲

۲-۱-۲- توبه بعد از اقرار به جرم……………………………………………………………. ۳۳

۲-۱-۳- توبه بعد از اثبات جرم با شهادت شهود……………………………………….. ۳۴

۲-۱-۴- زنا…………………………………………………………………………………………. ۳۵

۲-۱-۵- لواط ……………………………………………………………………………………… ۳۷

۲-۱-۶- مساحقه………………………………………………………………………………….. ۳۸

۲-۱-۷- شرب خمر……………………………………………………………………………… ۴۰

۲-۱-۸- قوادی…………………………………………………………………………………….. ۴۱

۲-۱-۹- سرقت……………………………………………………………………………………. ۴۲

۲-۱-۱۰- قذف……………………………………………………………………………………. ۴۴

۲-۱-۱۱- محاربه…………………………………………………………………………………. ۴۹

۲-۲- توبه در تعزیرات …………………………………………………………………………. ۵۰

۲-۲-۱- تعریف تعزیر و اقسام آن………………………………………………………….. ۵۰

۲-۲-۱-۱- تعریف تعزیر………………………………………………………………………. ۵۰

۲-۲-۱-۱-۱- تعریف لغوی تعزیر ………………………………………………………… ۵۰

۲-۲-۱-۱-۲- تعریف اصطلاحی تعزیر ………………………………………………….. ۵۱

۲-۲-۱-۲- اقسام تعزیر از نظر قانونگذار…………………………………………………. ۵۲

۲-۲-۱-۳- تأثیر توبه در سقوط مجازات‌های تعزیری ……………………………….. ۵۳

۲-۲-۱-۴- بررسی فقهی تأثیر توبه ………………………………………………………… ۵۴

۲-۲-۱-۴-۱- مرتد………………………………………………………………………………. ۵۴

۲-۲-۱-۴-۲- ساب النبی………………………………………………………………………. ۵۵

۲-۲-۱-۴-۳- ساحر ……………………………………………………………………………. ۵۶

۲-۲-۱-۴-۴- آکل الربا…………………………………………………………………………. ۵۶

۲-۲-۱-۴-۵- زندیق……………………………………………………………………………. ۵۶

۲-۲-۱-۴-۶- مکتسل الصلوه ……………………………………………………………….. ۵۷

۲-۲-۱-۵- بررسی مواد قانونی ناظر به توبه در تعزیرات …………………………… ۵۷

۲-۲-۱-۵-۱- توبه در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی موضوع ماده‌۵۱۲……   ۵۷

۲-۲-۱-۵-۲- توبه در جرایم علیه آسایش عمومی موضوع ماده ۵۲۱……………. ۶۳

۲-۳- تأثیر توبه در جرایم منجر به قصاص و دیات……………………………………. ۶۹

۲-۳-۱- تأثیر توبه در جرایم منجر به قصاص ………………………………………….. ۶۹

۲-۳-۲- تأثیر توبه در جرایم منجر به دیات ……………………………………………… ۷۰

نتیجه‌گیری و پیشنهاد……………………………………………………………………………. ۷۱

فهرست منابع ……………………………………………………………………………………… ۷۶

مقدمه

اگر بگویم قدرت و ریشه توبه، همپای پای گذاری آدمی بر روی کره خاکی است و عمری به درازای حیات بشری دارد می‌توان ادعا کرد، قلم را به مبالغه نیاورده‌‌ایم.

توبه را نه تنها از دیدگاهی صرفاً دینی و مذهبی، بلکه از منظر انسانی و عرفی نیز می‌توان به نظاره نشست. چرا که آدمی در گذرگاه زمان با صرف نظر از جامعه‌ای که به آن تعلق دارد و با قطع نظر از آداب و رسوم «سنت‌ها» اعتقادات و گرایشات فردی و اجتماعی عدول و احتراز  و حتی انزجار از آنچه گذشته است و دوری از آنچه که با ارزیابی و سنجش‌های آدمی در حال انطباق نمی‌یابد، امری بدیهی و واقعیت مکرر است.

از سوی دیگر بازسازی جامعه بر مبنای معیارهای اسلامی و انسانی بدون بازسازی رفتار و شخصیت اعضای آن و بدون تربیت و اصلاح افراد امری غیرممکن و دور از واقعیت به نظر می‌رسد. در قلمرو اجتماع،‌ با اشخاصی که بر مبنای ارزشهای غلط تربیت شده و با آن خو گرفته اند، نمی توان جامعه‌ای سالم بنا کرد، لذا آمادگی و قابلیت و سلامت افراد از شرایط اولیه یک اجتماع سالم است.

توبه می‌تواند به عنوان بهترین روش در جهت نظارت بر خود و بازسازی خویش بر مبنای ارزشهای الهی و انسانی ایفای نقش نماید و شخصیت و رفتار انسان را طوری تغییر دهد که دگربار به سمت گناهان سوق پیدا نکند و همین امر در نهایت به اصلاح و تربیت فرد که هسته اولیه اصلاح ساختار جامعه است منجر شود.

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید