کار تحقیقی حقوق آماده مسئولیت مدنی

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

کار تحقیقی حقوق آماده مسئولیت مدنی


قیمت: ۴۰۰۰۰ تومان – شماره تماس: ۰۹۲۰۱۰۲۸۱۰۰-۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰


فهرست مطالب

عنوان

صفحه

مقدمه                                                                                                  ۴

فصل اول – مسئولیت مدنی در حقوق ایران                        ۶

بخش اول  –  تعریف مسئولیت مدنی                                                 ۶

بخش دوم –  سیر تدوین  قانون مسئولیت مدنی                                    ۸

فصل دوم – مسئولیت  مدنی و نظریات راجع به آن                                ۹

          بخش اول –  مسئولیت مدنی  در فقه شیعه                                 ۹

          بخش دوم – مسئولیت مدنی در عالم حقوق                                          ۱۰

فصل سوم – مقایسه مسئولیت مدنی با سایر مسئولیتها                                       ۱۱

          بخش اول – انواع مسئولیتها                                                              ۱۱

                    الف – وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی                    ۱۱

                   ب – وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری                       ۱۲

                   ج – وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت قراردادی                   ۱۳

فصل چهارم – ارکان مسئولیت مدنی                                                           ۱۴

          بخش اول – خسارت  و ضرر                                                             ۱۴

          بخش  دوم – عمل و فعل زیانبار                                                        ۱۸

          بخش سوم – تقصیر                                                                       ۱۹

          بخش چهارم – رابطه علیت بین عمل و ضرر                                         ۲۰

          بخش پنجم – ارتباط خسارت معنوی با خسارت مادی                             ۲۰

                             الف – خسارت معنوی در رابطه با خسارت مادی                ۲۰

                             ب – خسارت معنوی بدون ارتباط با خسارت مادی              ۲۰

 فصل پنجم – منابع مسئولیت در حقوق ایران                                                 ۲۱

          بخش اول – عناوین ضمان قهری                                                       ۲۱

          بخش دوم – اتلاف                                                                         ۲۲

                   الف – قاعده اتلاف در فقه شیعه                                               ۲۴

                   ب – صور مختلف اتلاف از نقطه نظر فقه                                   ۲۵

بخش سوم – تأثیر عنصر معنوی در اتلاف                                                     ۲۶

بخش چهارم – اشکال مختلف تلف مال                                                          ۲۸

فصل ششم – قاعده تسبیب                                                                        ۲۹

          بخش اول – قاعده تسبیب                                                                ۳۰

          بخش دوم – قاعده تسبیب در فقه شیعه                                               ۳۱

          بخش سوم – مستندات قاعده تسبیب                                                   ۳۱

          بخش چهارم – تاثیر عنصر معنوی در تسبیب                                         ۳۲

          الف – رابطه ما بین مباشر و سبب                                                     ۳۳

فصل هفتم – وجه تمایز بین اتلاف و تسبیب                                                   ۳۶

          بخش اول – وجه تمایز از لحاظ نوع فعل                                              ۳۶

                   الف – نوع فعل و عمل در اتلاف                                              ۳۶

                   ب – نوع فعل و عمل در تسبیب                                              ۳۶

بخش دوم  – وجه تمایز از لحاظ نیازمندی به عمد و قصد و تقصیر   ۳۸

          الف – عدم توجه به وجود تقصیر در اتلاف                                  ۳۸

          ب – توجه به وجود تقصیر در تسبیب                              ۳۸

فهرست منابع و مآخذ                                                                     ۳۸


مقدمه

روابط بین افراد در اجتماع همواره بر مقررات و قواعدی استوار است  که جامعه به آنها به نظر احترام می نگرد . آن مقررات و قواعد ، مولود عوامل عدیده اجتماعی است که بسیاری از آنها را ادوار متمادی مورد عمل قرار گرفته است و در اثر تکرار عمل ، افراد به آن انس پیدا نموده و رعایت احترام آن را لازم می دانند . درجه احترامی که جامعه برای قواعد و مقررات موجود در بطن خود قائل می باشد ، بسته به قوه تأثیر عاملی می باشد که موجب پیدایش  آن شده است. مولدین عوامل اجتماعی عبارتند از قانون مدنی که قانون مادر نیز تلقی می گردد ، حیات امروزی خود را با تصویب جلد اول خود در سال ۱۳۰۷ در باب معاملات و سپس ۱۳۱۳ و ۱۳۱۴ در ابواب احوال شخصیه و ادله اثبات دعوی  آغاز کرد ، چیزی که در تصویب قانون مدنی مورد تامل و دقت قرار گرفت تکیه احکام و مقررات آن بر پایه حقوق اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنی عشری بود . با پیشرفت تکنولوژی ، حمل و نقل ، ارتباطات و گسترش شهرنشینی از یک سو و در  نتیجه افزایش مراودات اجتماعی و نیز نواقصی که در مورد مسئولیت مدنی در قوانین ایران نمایان بود ، حقوقدانان  ایران بر آن شدند که قانونی در مورد مسئولیت مدنی که می بایستی به عنوان زنجیره ای ما بین عوامل مارالذکر بوده و از اصطکاک آنها جلوگیری کند به قوه مقننه پیشنهاد کنند که بالاخره قانون مسئولیت مدنی در هفتم اردیبشهت ماه ۱۳۳۹ در شانزده ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید . این قانون ماکت ساختاری خود را با نیم نگاهی به قوانین کشوهای غربی بالاخص قانون تعهدات سوئیس و نیز وضعیت حقوقی ایران بنا نهاد.

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید