مجازاتهای جایگزین در مورد اطفال بزهکار و تطبیق آن با اسناد بین المللی

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

 

فهرست

 

صفحه

عنوان

 

مقدمه

 

     ۱ – طرح مساله

 

     ۲- تحقیقات و مطالعات قبلی

 

     ۳- ضرورت تحقیق

 

     ۴- فرضیه ها

 

     ۵- روش تحقیق

 

     ۶- طرح کلی پایان نامه و روش طرح مطالب

 

کلیات:

 

     الف – سیر تاریخی مجازات اطفال

 

           ۱ – دوره باستان و میانه

 

           ۲- دوره معاصر

 

           ۳- دوره باستان و پس از آن در ایران

 

     ب – مفاهیم ، واقعیتها و ضرورتها

 

          ۱- طفل و مسئوولیت کیفری

 

          ۲- بزهکاری اطفال و طفل بزهکار

          ۳- علل بزهکاری

 

          ۴- اهمیت بزهکاری

 

     ج – هدف از مجازات اطفال

 

     د – اصول مورد تاکید در تعیین مجازات اطفال

 

           ۱- تناسب جرم و مجازات

 

           ۲- تفرید مجازات

 

          ۳- لزوم تفسیر کودک مدارانه قوانین جزایی

 

          ۴- ضرورت دوری از برچسب زنی

 

           ۵- توجه به حق مشارکت طفل در تعیین سرنوشت خویش

 

     هـ – مجازاتهای جایگزین حبس

 

           ۱- فلسفه پیدایش

 

           ۲- تاریخچه و مفهوم

 

           ۳- فواید و شرایط

 

            ۴- انواع

 

            ۵- زمینه های اجرا

 

 

 

 

بخش اول – جایگزینها به عنوان مجازات اصلی

 

     فصل اول– سپردن طفل به والدین یا سرپرستان قانونی با الزام به تادیب

 

گفتار اول – ماهیت، شرایط و اهداف

 

 

گفتار دوم – حقوق کیفری ایران

 

 

گفتار سوم – اسناد بین المللی

 

 

     فصل دوم – سپردن طفل به خانواده مورد اعتماد

 

گفتار اول – ماهیت، شرایط و اهداف

 

 

گفتار دوم – مزایا و معایب

 

 

گفتار سوم – حقوق کیفری ایران

 

 

گفتار چهارم – اسناد بین المللی

 

 

     فصل سوم – مجازاتهای شفاهی

 

     فصل چهارم – الزام به شرکت در کلاسهای آموزشی و
حرفه ای

 

گفتار اول – حقوق کیفری ایران

 

 

گفتار دوم – اسناد بین المللی

 

     فصل پنجم – حکم حضور در مرکز مراقبت

 

     فصل ششم – سازش با مجنی علیه وجبران ضررو زیان وی

 

     فصل هفتم – خدمات عام المنفعه

 

گفتار اول – تاریخچه

 

 

گفتار دوم – ماهیت

 

 

گفتار سوم- شرایط و الزامات

 

 

گفتارچهارم – مزایا و معایب

 

 

گفتار پنجم – حقوق کیفری ایران

 

 

گفتارششم – اسناد بین المللی

 

 

     فصل هشتم – مراقبت با دستگاه الکترونیک

 

     فصل نهم – محرومیتها و ممنوعیتهای اجتماعی و حقوقی

 

گفتاراول – ماهیت ، شرایط و اهداف

 

 

گفتار دوم – مزایا و معایب

 

 

گفتار سوم – حقوق کیفری ایران

 

 

گفتارچهارم – اسناد بین المللی

 

 

     فصل دهم – جزای نقدی

 

گفتاراول – تاریخچه

 

گفتاردوم – مفهوم و اوصاف

 

 

گفتارسوم – انواع

 

 

     مبحث اول – جزای نقدی ثابت

 

 

     مبحث دوم – جزای نقدی نسبی

 

 

     مبحث سوم – جزای نقدی روزانه

 

 

گفتار چهارم – مزایا و معایب

 

 

گفتار پنجم – حقوق کیفری ایران

 

 

گفتارششم – اسناد بین المللی

 

 

بخش دوم – جایگزینهادر مرحله اجرای حبس

 

     فصل اول – نظام نیمه آزادی

 

گفتار اول – ماهیت، شرایط و روش اجرا

 

 

گفتار دوم – مزایا و معایب

 

 

گفتار سوم – حقوق جزای اسلامی

 

 

گفتار چهارم – حقوق کیفری ایران

 

 

گفتار پنجم – اسناد بین المللی

 

 

     فصل دوم – استفاده از زندانهای باز

 

گفتار اول – ماهیت، شرایط و روش اجرا

 

گفتار دوم – مزایا و معایب

 

 

گفتار سوم – حقوق جزای اسلامی

 

 

گفتارچهارم – حقوق کیفری ایران

 

 

گفتار پنجم – اسناد بین المللی

 

 

     فصل سوم – کیفرهای پایان هفته ای

 

گفتار اول – ماهیت، شرایط و روش اجرا

 

 

گفتار دوم – مزایا و معایب

 

 

گفتار سوم – حقوق جزای اسلامی

 

 

گفتارچهارم – حقوق کیفری ایران

 

 

گفتار پنجم – اسناد بین المللی

 

 

     فصل چهارم – حبس در منزل

 

گفتار اول – ماهیت، شرایط و روش اجرا

 

 

گفتار دوم – مزایا و معایب

 

 

گفتار سوم – حقوق جزای اسلامی

 

 

گفتارچهارم – حقوق کیفری ایران

 

 

گفتار پنجم – اسناد بین المللی

 

 

     فصل پنجم – تعلیق

هفت

گفتار اول – تعریف و فلسفه

 

 

گفتار دوم – انواع

 

 

گفتار سوم – مزایا و معایب

 

 

گفتار چهارم – حقوق جزای اسلامی

 

 

گفتار پنجم – حقوق کیفری ایران

 

 

     مبحث اول – سابقه تاریخی

 

 

     مبحث دوم – شرایط

 

 

     مبحث سوم – آثار

 

 

     مبحث چهارم – وظایف مقام قضایی

 

 

     مبحث پنجم – فسخ

 

 

گفتار ششم – اسناد بین المللی

 

 

     فصل ششم – آزادی مشروط

 

گفتار اول – تعریف و فلسفه

 

 

گفتار دوم – تاریخچه

 

 

گفتار سوم – مزایا و معایب

 

 

گفتارچهارم – حقوق جزای اسلامی

 

 

گفتار پنجم – حقوق کیفری ایران

 

هشت

     مبحث اول- سابقه تاریخی

 

 

     مبحث دوم- شرایط

 

 

     مبحث سوم- آثار

 

 

گفتار ششم – اسناد بین المللی

 

 

نتیجه گیری

 

منابع و ماخذ

 

پیوستها

نه

چکیده انگلیسی

مقدمه

 

۱- طرح مساله

در سالهای اخیر، مجازات حبس ، موضوع ایرادات فراوانی قرار گرفته است . به همین جهت، مساله جایگزین ساختن حبس با مجازاتهای مناسبتر دیگری که از مضرات و مفاسد آن به دور باشند به طور جدی مطرح گردیده است. اگرچه این مساله در مورد تمام بزهکاران اعم از اطفال و بزرگسالان حائز اهمیت است لیکن با توجه به ویژگیهای اطفال بزهکار و لزوم داشتن نگرش خاص نسبت به این دسته و نیز افزایش نرخ بزهکاری اطفال و نوجوانان در سراسر جهان، موضوع مورد بحث در خصوص این گروه ، مستلزم توجه بیشتری است.

بدین ترتیب، در این نوشته، انواع مجازاتهای جایگزین ، شرایط و نحوه اجرا، مزایا و معایب و سایر مسائل پیرامون آنها در مورد اطفال بزهکار مورد مطالعه قرار خواهد گرفت که ضمن بحثهای کلی در خصوص آلترناتیوهای حبس که بسیاری از آنهادر مورد بزرگسالان نیز قابل استفاده می باشد، توجهی ویژه به واکنشهای متخذه در برابر اطفال و نوجوانان بزهکار خواهد داشت.

علاوه بر این، چندی است که موضوع مجازاتهای جایگزین، خصوصاً در مورد اطفال بزهکار، در ایران نیز مطرح شده و مسوولین امر نیز با برگزاری همایشها و سمینارهای متعددی علاقه خود را به این موضوع، ابراز نموده اند و حتی لوایحی نیز جهت ایجاد و اجرای آلترناتیوها تنظیم شده است. از طرف دیگر در حوزه بین المللی نیز مساله بزهکاری اطفال و نحوه واکنش در برابر آن مورد توجه قرار گرفته و خصوصاً سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه های متعددی نشان داده که برای این امر، اهمیت ویژه ای قائل است.

لذا در این نوشته علاوه بر بحثهای کلی مطروحه در مورد انواع جایگزینها، مقررات داخلی ایران در این خصوص با مقررات موجود در اسناد بین المللی مورد تطبیق قرار خواهند گرفت.

 

 

۲- تحقیقات و مطالعات قبلی

رساله ها و کتب متعددی در خصوص بزهکاری اطفال وجود دارد. لیکن اکثر آنها، بیشتر، مسائل مربوط به علل بزهکاری اطفال، مسوولیت کیفری، مقررات دادرسی، نحوه محاکمه و پیشگیری از ارتکاب جرایم صغار را مطرح نموده، به مساله تصمیمهای مناسب در قبال اطفال و نوجوانان معارض قانون، کمتر پرداخته اند.

کتابها و رسالاتی که در آنها این مساله، قسمت مهمی را به خود اختصاص داده از این قرارند:

– کتاب «حقوق کیفری اطفال در اسناد سازمان ملل متحد» تالیف خانم مریم عباچی که در یک کتاب به تمام مسائل مربوط به اطفال بزهکار از جمله مسؤولیت کیفری، انواع جرایم ارتکابی، آیین دادرسی، مقررات مربوط به نگهداری اطفال بزهکار و … صرفاً از دید اسناد بین المللی پرداخته، به نحوی که به انواع مجازاتهای مورداستفاده ، غیر از حبس، صرفاً در پنج صفحه پرداخته شده و طبعاًَ بسیار خلاصه و از باب اشاره به مقررات بوده است.

– کتاب «جایگزینهای زندان یا مجازاتهای بینابین» تالیف آقای دکتر محمد آشوری که در حین تهیه این پایان نامه منتشر گردید که اگر چه به طور مفصل انواع جایگزینها را مورد بررسی قرار داده، لیکن چون در مورد خاص اطفال نمی باشد به برخی تصمیمهای ویژه دادگاه اطفال اشاره ندارد و ضمناً اسناد بین المللی مربوط به اطفال نیز در آن مطرح نبوده، بیشتر، حقوق تطبیقی و مقررات کشورهای مختلف در آن مورد بحث واقع شده اند.


 

 

 

صفحه

عنوان

 

مقدمه

 

     ۱ – طرح مساله

 

     ۲- تحقیقات و مطالعات قبلی

 

     ۳- ضرورت تحقیق

 

     ۴- فرضیه ها

 

     ۵- روش تحقیق

 

     ۶- طرح کلی پایان نامه و روش طرح مطالب

 

کلیات:

 

     الف – سیر تاریخی مجازات اطفال

 

           ۱ – دوره باستان و میانه

 

           ۲- دوره معاصر

 

           ۳- دوره باستان و پس از آن در ایران

 

     ب – مفاهیم ، واقعیتها و ضرورتها

 

          ۱- طفل و مسئوولیت کیفری

 

          ۲- بزهکاری اطفال و طفل بزهکار

          ۳- علل بزهکاری

 

          ۴- اهمیت بزهکاری

 

     ج – هدف از مجازات اطفال

 

     د – اصول مورد تاکید در تعیین مجازات اطفال

 

           ۱- تناسب جرم و مجازات

 

           ۲- تفرید مجازات

 

          ۳- لزوم تفسیر کودک مدارانه قوانین جزایی

 

          ۴- ضرورت دوری از برچسب زنی

 

           ۵- توجه به حق مشارکت طفل در تعیین سرنوشت خویش

 

     هـ – مجازاتهای جایگزین حبس

 

           ۱- فلسفه پیدایش

 

           ۲- تاریخچه و مفهوم

 

           ۳- فواید و شرایط

 

            ۴- انواع

 

            ۵- زمینه های اجرا

 

 

 

 

بخش اول – جایگزینها به عنوان مجازات اصلی

 

     فصل اول– سپردن طفل به والدین یا سرپرستان قانونی با الزام به تادیب

 

گفتار اول – ماهیت، شرایط و اهداف

 

 

گفتار دوم – حقوق کیفری ایران

 

 

گفتار سوم – اسناد بین المللی

 

 

     فصل دوم – سپردن طفل به خانواده مورد اعتماد

 

گفتار اول – ماهیت، شرایط و اهداف

 

 

گفتار دوم – مزایا و معایب

 

 

گفتار سوم – حقوق کیفری ایران

 

 

گفتار چهارم – اسناد بین المللی

 

 

     فصل سوم – مجازاتهای شفاهی

 

     فصل چهارم – الزام به شرکت در کلاسهای آموزشی و
حرفه ای

 

گفتار اول – حقوق کیفری ایران

 

 

گفتار دوم – اسناد بین المللی

 

     فصل پنجم – حکم حضور در مرکز مراقبت

 

     فصل ششم – سازش با مجنی علیه وجبران ضررو زیان وی

 

     فصل هفتم – خدمات عام المنفعه

 

گفتار اول – تاریخچه

 

 

گفتار دوم – ماهیت

 

 

گفتار سوم- شرایط و الزامات

 

 

گفتارچهارم – مزایا و معایب

 

 

گفتار پنجم – حقوق کیفری ایران

 

 

گفتارششم – اسناد بین المللی

 

 

     فصل هشتم – مراقبت با دستگاه الکترونیک

 

     فصل نهم – محرومیتها و ممنوعیتهای اجتماعی و حقوقی

 

گفتاراول – ماهیت ، شرایط و اهداف

 

 

گفتار دوم – مزایا و معایب

 

 

گفتار سوم – حقوق کیفری ایران

 

 

گفتارچهارم – اسناد بین المللی

 

 

     فصل دهم – جزای نقدی

 

گفتاراول – تاریخچه

 

گفتاردوم – مفهوم و اوصاف

 

 

گفتارسوم – انواع

 

 

     مبحث اول – جزای نقدی ثابت

 

 

     مبحث دوم – جزای نقدی نسبی

 

 

     مبحث سوم – جزای نقدی روزانه

 

 

گفتار چهارم – مزایا و معایب

 

 

گفتار پنجم – حقوق کیفری ایران

 

 

گفتارششم – اسناد بین المللی

 

 

بخش دوم – جایگزینهادر مرحله اجرای حبس

 

     فصل اول – نظام نیمه آزادی

 

گفتار اول – ماهیت، شرایط و روش اجرا

 

 

گفتار دوم – مزایا و معایب

 

 

گفتار سوم – حقوق جزای اسلامی

 

 

گفتار چهارم – حقوق کیفری ایران

 

 

گفتار پنجم – اسناد بین المللی

 

 

     فصل دوم – استفاده از زندانهای باز

 

گفتار اول – ماهیت، شرایط و روش اجرا

 

گفتار دوم – مزایا و معایب

 

 

گفتار سوم – حقوق جزای اسلامی

 

 

گفتارچهارم – حقوق کیفری ایران

 

 

گفتار پنجم – اسناد بین المللی

 

 

     فصل سوم – کیفرهای پایان هفته ای

 

گفتار اول – ماهیت، شرایط و روش اجرا

 

 

گفتار دوم – مزایا و معایب

 

 

گفتار سوم – حقوق جزای اسلامی

 

 

گفتارچهارم – حقوق کیفری ایران

 

 

گفتار پنجم – اسناد بین المللی

 

 

     فصل چهارم – حبس در منزل

 

گفتار اول – ماهیت، شرایط و روش اجرا

 

 

گفتار دوم – مزایا و معایب

 

 

گفتار سوم – حقوق جزای اسلامی

 

 

گفتارچهارم – حقوق کیفری ایران

 

 

گفتار پنجم – اسناد بین المللی

 

 

     فصل پنجم – تعلیق

هفت

گفتار اول – تعریف و فلسفه

 

 

گفتار دوم – انواع

 

 

گفتار سوم – مزایا و معایب

 

 

گفتار چهارم – حقوق جزای اسلامی

 

 

گفتار پنجم – حقوق کیفری ایران

 

 

     مبحث اول – سابقه تاریخی

 

 

     مبحث دوم – شرایط

 

 

     مبحث سوم – آثار

 

 

     مبحث چهارم – وظایف مقام قضایی

 

 

     مبحث پنجم – فسخ

 

 

گفتار ششم – اسناد بین المللی

 

 

     فصل ششم – آزادی مشروط

 

گفتار اول – تعریف و فلسفه

 

 

گفتار دوم – تاریخچه

 

 

گفتار سوم – مزایا و معایب

 

 

گفتارچهارم – حقوق جزای اسلامی

 

 

گفتار پنجم – حقوق کیفری ایران

 

هشت

     مبحث اول- سابقه تاریخی

 

 

     مبحث دوم- شرایط

 

 

     مبحث سوم- آثار

 

 

گفتار ششم – اسناد بین المللی

 

 

نتیجه گیری

 

منابع و ماخذ

 

پیوستها

نه

چکیده انگلیسی

 

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید