کار آموزی گیاهپزشکی -سازمان جهاد کشاورزی- مدیریت حفظ نباتات استان گلستان۳۵ ص

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                       صفحه

مراحل انجام شده در انسکتاریوم                                                                                   ۱

شناخت زنبور براکون و نحوه تاثیر آن                                                               ۱

میزبانهای مهم براکون برای تکثیر انبوه                                                                           ۲

گونه های مهم زنبور براکون در ایران                                                                           ۲

نحوه پارازیت کردن زنبور براکون                                                                                ۲

روش پرورش و تکثیر انبوه زنبور براکون                                                                       ۳

بید آرد Ephestia kuhniella                                                                                ۴

مشخصات ظاهری                                                                                             ۴

زیست شناسی پروانه بید آرد Ephestia kuhniella                                                ۴

پرورش و تکثیر انبوه پروانه بید آرد در آزمایشگاه                                                          ۵

پرورش و تکثیر انبوه زنبور و پارازیتوئید براکون                                                         ۶

شرایط رهاسازی زنبور براکون                                                                                      ۷

زنبورهای تریکوگراما                                                                                                   ۷

مشخصات مرفولوژیکی زنبور                                                                           ۷

                        ۱- پرورش پروانه بید غلات                                                                  ۸

۲- پرورش پروانه بید آرد                                                                     ۹

پرورش زنبور تریکوگراما                                                                                             ۱۰

کرم ساقه خوار ذرت                                                                                                    ۱۱

زیست شناسی                                                                                                               ۱۲

 مبارزه                                                                                                                          ۱۲

دستورالعمل رهاسازی عوامل کنترل طبیعی در مزارع ذرت                                           ۱۳

۵- رهاسازیهای تداخل نسل آخر فصل                                                 ۱۵

دستورالعمل رهاسازی عوامل کنترل طبیعی در مزارع ذرت استان خوزستان                   ۱۵

دستورالعمل مبارزه بیولوژیک با کرم ساقه خوار برنج                                                    ۱۶

۶- رهاسازی زنبور برای کنترل نسل اول ساقه خوار برنج                       ۱۷

۷- ارزیابی های رهاسازی انجام شده نسل اول                                      ۱۷

۸-رهاسازی زنبور برای کنترل نسل دوم کرم ساقه خوار           ۱۸        ۹-ارزیابی نسل دوم                                                                              ۱۸

دستورالعمل واگذاری انسکتاریوم ها و کارگاه های دولتی بصورت پیمان تولید در استانها و تعیین سهمیه تولید زنبور تریکوگراما برای بخش خصوصی                                         ۱۹

دستورالعمل رهاسازی حشرات مفید زنبورهای تریکوگراما و براکون در مزارع گوجه فرنگی                                                                                                                            ۲۰

مراحل اجرائی این برنامه به شرح ذیل خواهدبود                                                           ۲۱

توضیحات تکمیلی                                                                                                        ۲۱

دستورالعمل رهاسازی عوامل کنترل طبیعی در مزارع گوجه فرنگی استان خوزستان      ۲۲

رهاسازی بر علیه نسل دوم کرم قوزه در روی پنبه و تداخل نسل                                    ۲۳

دستورالعمل رهاسازی عوامل کنترل طبیعی (تریکوگراما و براکون) در مزارع سویا        ۲۴

رهاسازی زنبور براکون درمیان بوته های  سویا                                                      ۲۵

بررسی تاثیر عوامل کنترل طبیعی رهاسازی شده                                                             ۲۶

مراحل انجام شده شده در کلینیک بیماری های گیاهی شناسی با انواع محیط های کشت  ۲۶

محیط کشت Kings                                                                                               ۲۷

 محیط کشت پوان                                                                                                        ۲۷

تهیه ی روش محیط کشت  kings                                                                           ۲۸

تهیه ی محیط کشت نوترینت آگار NA                                                                       ۲۸

تهیه محیط کشت PDA                                                                                              ۲۸

نحوه ی ریختن محیط کشت درون بتری                                                                        ۲۹

تهیه ی سوسپانسیون باکتری                                                                                          ۲۹

تستهای تشخیص سودوموناس                                                                                       ۳۰

تست اکسیداز                                                                                                               ۳۰

تست گرم                                                                                                                     ۳۰

تست H2O2 کاتالاز                                                                                                     ۳۱

تست H2                                                                                                                      ۳۱

تست سیب زمینی                                                                                                          ۳۲

مراحل انجام شده در انسکتاریوم :

 

شناخت زنبور براکون و نحوه تاثیر آن:

زنبور براکون از خانواده Braconidae واکتوپارازیت می باشد. حشره ماده بطول ۴-۳ میلیمتر بوده و چشم های سیاه و براقی در فرق سر دارد. رنگ عمومی بدن این حشره زرد حنایی ولی قسمت هایی از سر و قسمت زیرین سینه بهرنگ قهوه ای است. در ابتدای فصل بعلت سرما تیره رنگ ولی هرچه دما بالا رود روشن تر می گردد. شکم زنبور ماده بعلت بارور بودن متورم می باشد. مهمترین فرق بین زنبور براکون مادهو زنبور نر در وجود تخمریز در زنبور ماده و اختلاف طول شکمهاست. زنبور ماده دارای شاخک ۱۶ مفصلی ولی نرها کلا ۲۱ مفصلی می باشند. تخم ریز ماده ها در حالت عادی از نصف طول بدن حشره بزرگتر است ولی در موقع نیش زدن میزبان بلندتر می شود.این زنبور به میزبانهای متحرک حمله می کند.

طول عمر ماده ی جفت گیری نکرده ۲۰ روز ولی ماده های جفت گیری کرده تا ۶۰ روز هم می رسد. برای تکثیر انبوه زنبور براکون از میزبانهایی استفاده می شود که حائز شرایط زیر باشند:

۱-   براحتی قابل پرورش باشند

۲-   اقتصادی باشند

۳-   امکان پرورش داشته باشند

 

 

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید