کار تحقیقی حقوق قاچاق و عناصر تشکیل دهنده آن

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

کار تحقیقی حقوق قاچاق و عناصر تشکیل دهنده آن


قیمت: ۵۵۰۰۰ تومان – شماره تماس: ۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰-۶۶۴۹۷۹۰۰-۰۲۱


پیشگفتار

ستایش کنم، ایزد پاک را

که گویا و بینا کند خاک را

امروزه علم جرم شناسی و جامعه شناسی ثابت کرده است که نهی عملی به عنوان یک جرم و تعیین مجازات برای آن و به کیفر رساندن مرتکب نمی تواند تنها راه یا بهترین و آخرین راه پیشگیری از ارتکاب آن باشد، بلکه بهترین راه برای حل این معضلات پی بردن به علتها و شناخت عوامل موثر در ایجاد آنها می باشد، کنترل ناهنجاریها از طریق بوجود آوردن انگیزه های مناسب اقتصادی – اجتماعی و فراهم کردن زمینه های روانی اجتناب از عمل خلاف مد نظر است و قاچاق هم از این قاعده مستثنی نیست. ورود و خروج کالا و ارز به کشور به صورت قاچاق و غیرقانونی که اغلب به منظور تحصیل سود انجام می شود به تدریج به چرخه ای بزرگ تبدیل شده و در حد قابل توجهی از نیروی انسانی جامعه را به خود مشغول کرده به گونه ای که تأثیر آن بر اقتصاد کشور اجتناب ناپذیر می باشد. به همین دلیل تأمل و بررسی دقیق تر و شناخت بیشتر این پدیده نامطلوب اجتماعی و اقتصادی، برای مقابله بهتر با آن ضروری است به همین جهت این پدیده را در چند بخش مورد بررسی قرار خواهیم داد.


چکیده

قاچاق معضل دیرینه ای است که از دیرباز خسارت های اقتصادی و فرهنگی گسترده ای به کشور وارد کرده و ملتی را از درآمدهای مشروع و قانونی چشمگیر محروم ساخته است. این پدیده شوم از دورانی آغاز می شود که جوامع بشری و نیازمندیهای آنان گسترش پیدا کرد و مردم هر منطقه جغرافیایی از تامین کلیه نیازمندیهای خود عاجز و ناتوان گشتند به همین خاطر از یک طرف برای تأمین نیازهای خود و نیز عرضه و فروش تولیدات اضافی ناگزیر از انجام مراودات تجاری بودند و از طرف دیکر گسترش روابط تجاری و سیاسی حکومتها را بر آن داشت که به منظور کسب درآمد و نظارت و کنترل بر روابط تجاری و به منظور اعمال حاکمیت و تأمین منابع مالی حکومت مقررات گمرکی وضع نماید.

با گسترش و پیچیده تر شدن روابط تجاری و تنوع تولیدات ماشینی، ترویج فرهنگ مصرفی، تسهیل امر حمل و نقل و گسترش روابط سیاسی اقتصادی پدیده قاچاق روز به روز پیچیده تر شده و زمینه ارتکاب آن افزایش یافت و این بلای اجتماعی گریبانگیر کشورها گردید. ظهور پدیده قاچاق و ارتکاب به آن کشورها را بر آن داشته تا مقرراتی جهت پیگیری و مبارزه با آن تدوین و به مرحله اجرا گذارند. در ایران نیز هرچند به علت آزاد بودن ورود و خروج کالا و ارز به کشور قاچاق به معنی فعلی جایگاهی نداشت اما دولت «قانون مجازات مرتکبین قاچاق» را به تصویب رساند و آن را به مرحله اجرا درآورد. در این تحقیق سعی شده چکیده ای از مبحث قاچاق و آثار آن و عوامل مختلف مربوط به آن مورد بحث قرار گیرد.


فهرست

عنوان                                                                       صفحه

بخش اول – کلیات

۱۰

فصل اول: تعاریف

۱۰

مبحث اول – تعریف لغوی قاچاق

۱۰

بحث دوم – تعریف قانونی قاچاق

۱۰

گفتار اول: تعریف قاچاق در قانون انحصار تجارت خارجی

۱۱

گفتار دوم: تعریف قاچاق در قانون مجازات مرتکبین قاچاق

۱۱

گفتار سوم: تعریف قاچاق بر اساس قانون امور گمرکی

۱۲

گفتار چهارم: تعریف قاچاق توسط اشخاص حقوقی

۱۳

فصل دوم: انواع قاچاق

۱۴

مبحث اول: انواع قاچاق از نظر تعریف

۱۴

مبحث دوم: انواع مختلف قاچاق

۱۵

گفتار اول: قاچاق ارز

۱۵

گفتار دوم: قاچاق کالای گمرکی و تجاری

۱۷

گفتار سوم: قاچاق سلاح و مهمات

۱۹

گفتار چهارم: قاچاق آثار ملی و عتیقه جات

۲۱

گفتار پنجم: قاچاق مواد افیونی و مخدر

۲۳

گفتار ششم: قاچاق اشخاص

۲۴

فصل سوم: عناصر و ارکان جرم قاچاق

۲۶

مبحث اول: عناصر عمومی

۲۶

مبحث دوم: عنصر مادی

۲۷

گفتار اول: سیر تکاملی جرم تا عنصر مادی

۲۸

گفتار دوم: تهیه مقدمات ارتکاب جرم

۲۹

گفتار سوم: جرم تام

۲۹

بحث سوم: عنصر معنوی

۳۱

بخش دوم

۳۲

فصل اول: شناخت شیوه های مهم ارتکاب به جرم قاچاق

۳۳

مبحث دوم: انواع ورود کالای قاچاق به داخل کشور

۳۵

گفتار اول: کالای وارده از طریق دریا

۳۵

گفتار دوم: کالای وارده از طریق هوا

۳۶

گفتار سوم: کالای وارده از طریق خشکی

۳۷

گفتار چهارم: کالای وارده توسط مسافر

۳۸

فصل دوم: اثرات منفی قاچاق در جامعه

۳۹

مبحث اول: اثرات منفی قاچاق بر اقتصاد کشور

۳۹

گفتار اول: آثار قاچاق بر سیاستهای اجرایی دولت

۴۰

گفتار دوم: آثار منفی قاچاق بر سیاستهای بازرگانی

۴۲

گفتار سوم: آثار منفی قاچاق بر درآمدهای عمومی دولت

۴۲

گفتار چهارم: آثار منفی قاچاق بر سلامت جامعه و مصرف کنندگان

۴۳

مبحث دوم: آثار فرهنگی و اجتماعی قاچاق

۴۳

گفتار اول: تهاجم فرهنگی

۴۴

گفتار دوم: غارت هویت فرهنگی

۴۵

گفتار سوم: بحران در کانون خانواده

۴۶

گفتار چهارم: تضعیف فرهنگ کار

۴۷

فصل سوم: علل گرایش به قاچاق و روشهای مناسب برای مقابله به آن

۴۸

مبحث اول: شناسایی علل گرایش به قاچاق برای مقابله با آن

۴۸

مبحث دوم: شناسایی روشهای مناسب برای مقابله عملی با قاچاق

۵۲

بخش سوم: صلاحیت سازمانهای رسیدگی کننده

۵۶

فصل اول: سازمانهای رسیدگی کننده به جرم قاچاق

۵۶

مبحث اول: سازمانهای غیرقضایی

۵۶

گفتار اول: سازمانهای شاکی

۵۷

مبحث دوم: مراجع قضایی

۵۸

گفتار اول: محاکم قضایی (دادگاههای انقلاب و یا عمومی)

۵۹

گفتار دوم: سازمان تعزیرات حکومتی

۶۰

فصل دوم: تکلیف کالای مکشوفه

۶۲

مبحث اول: چگونگی تعیین تکلیف کالاهای قاچاق مکشوفه

۶۲

مبحث دوم: آثار تعقیب قضایی نسبت به سازمان کاشف

۶۴

گفتار اول: حق الکشف سازمان کاشف

۶۶

گفتار دوم: حق الکشف مأموران

۶۸

فصل سوم: راه حل های پیشنهادی برای مبارزه با قاچاق

۶۸


بخش اول – کلیات

فصل اول تعاریف

مبحث اول: تعریف لغوی قاچاق

قاچاق واژه ای ترکی و از لحاظ لغوی به معنای «کاری که پنهانی و با تردستی انجام شود» می باشد. در ترمینولوژی حقوقی، قاچاق این گونه معرفی شده است  قاچاق در معانی ذیل به کار می رود:

۱-حمل و نقل کالا از نقطه ای به نقطه ای (خواه دو نقطه مزبور در داخل کشور باشد «قاچاق داخلی» خواه یک نقطه در داخله و یک نقطه در خارجه باشد که آنرا «قاچاق خارجی» می گویند) برخلاف مقررات مربوط به حمل و نقل به طوریکه این عمل ناقض ممنوعیت یا محدودیتی باشد که قانوناً مقرر شده است.

مبحث دوم: تعریف قانونی قاچاق

گفتار اول: تعریف قاچاق در قانون انحصار تجارت خارجی

بند الف از ماده (۱۱) قانون فوق «قاچاق» را چنین تعریف نموده است: «کلیه اجناسی که بر خلاف مقررات این قانون وارد مملکت می شود قاچاق محسوب و به نفع دولت ضبط و فروخته می شود و مرتکبین به حبس از ۶ ماه الی یکسال محکوم خواهند شد.»

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید