کار تحقیقی آماده حقوق عقد و اجاره

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

کار تحقیقی آماده حقوق عقد و اجاره


قیمت: ۵۰۰۰۰ تومان – شماره تماس: ۰۹۲۰۱۰۲۸۱۰۰-۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰


فهرست

عنـــوان          صفحـــه

فصل اول – کلیات

۱-۱ عقد . ۳

۱-۱-۱ عقد در لغت . ۳

۱-۱-۲ عقد در شرع و اصطلاح حقوقی آن ۳

۱-۲ تعریف اجاره . ۴

۱-۲-۱ اجاره در لغت . ۴

۱-۲-۲ اجاره در اصطلاح فقه و حقوق اسلامی . ۶

۱-۲-۳ تعریف اجاره در قانون . ۸

۱-۲-۴ اقسام عقد اجاره . ۹

۱-۲-۵ تعریف اجاره اشخاص در فقه و قانون . ۹

۱-۳ ادله جواز و مشروعیت اجاره در اسلام ۱۰

۱-۳-۱ آیات ۱۰

۱-۳-۲ روایات ۱۳

۱-۳-۳ اجماع ۱۵

۱-۳-۴ عقل . ۱۶

۱-۴ تفاوت جعاله و اجاره . ۱۶

فصل دوم
ماهیت اجاره اشخاص

۲-۱ ماهیت عقد اجاره اشخاص ۱۸

۲-۲ ارکان اجاره اشخاص . ۱۹

۲-۳ اجرت ۲۱

۲-۳-۱ شرایط اجرت ۲۱

۲-۳-۲ اقسام اجرت ۲۳

۲-۳-۳ شرط تأجیل یا تعجیل پرداخت اجرت در عقد اجاره ۲۴

۲-۳-۴ اجرت یا مزد از نظر حقوقی ۲۴

۲-۴ شرایط متعاقدین . ۲۵

۲-۴-۱ شرایط متعاقدین از نظر فقهی ۲۵

۲-۴-۲ شرایط متعاقدین در قانون مدنی ۲۷

۲-۵ مدت و زمان در اجاره اشخاص . ۳۰

۲-۵-۱ تعیین مدت و زمان در فقه ۳۰

۲-۵-۲ تعیین مدت و زمان از نظر قانون مدنی ۳۱

فصل سوم
اجیر و مدت در اجاره اشخاص

۳-۱ اختیار متعاقدین در تعیین مدت اجاره در حقوق مدنی ایران . ۳۳

۳-۲ حداقل و حداکثر مدت اجاره . ۳۴

۳-۲-۱ حداقل مدت اجاره در حقوق مدنی ایران ۳۴

۳-۲-۲ حداکثر مدت اجاره . ۳۵

۳-۲-۳ حداکثر مدت اجاره در حقوق ایران ۳۵

۳-۲-۴ فقه عامه . ۳۵

۳-۲-۵ فقه امامیه . ۳۵

۳-۲-۶ وضعیت خاص اجاره اشخاص ۳۷

۳-۳ اجاره مؤبد . ۳۸

۳-۳-۱ اجاره مؤبد در حقوق ایران ۳۸

۳-۳-۲ اجاره به مدت حیات موجر یا مستأجر ۳۸

۳-۴ اجیر . ۴۰

۳-۴-۱ تعریف اجیر ۴۰

۳-۴-۲ اقسام اجیر . ۴۰

۳-۴-۳ چند مسئله در مورد اجیر . ۴۳

۳-۵ اجیر شدن بر واجبات ۴۶

۳-۶ اصطلاح رحم اجاره ای چیست ؟ . ۵۱

۳-۶-۱ ادله اصحاب ۵۱

۳-۶-۲ انتقال جنین . ۵۵

۳-۶-۳ نظر موافقان . ۵۶

۳-۶-۴ نظر مخالفان . ۵۷

۳-۶-۵ اندیشه حقوقدانان و تلقیح مصنوعی ۶۴

۳-۷ رضاع و ارتضاع . ۷۰

۳-۷-۱ شرایط صحت اجاره مرضعه . ۷۰

۳-۷-۲ اجیر شدن برای ارضاع قبل و بعد از ازدواج . ۷۲

۳-۷-۳ زنان شوهردار ۷۴

۳-۸ اجاره اجیر به کمتر از اجرت تعیین شده ۷۵

۳-۹ عیب اجیر و وجود خیار ۷۷

۳-۱۰ تعریف معاطات . ۷۸

۳-۱۰-۱ بررسی معاطات در اجاره اشخاص ۷۸

فصل چهارم –
انحلال اجاره اشخاص در فقه و قانون کار

۴-۱ انحلال اجاره اشخاص و زوال رابطه حقوقی میان اجیر و مستأجر ۸۰

۴-۱-۱ بطلان اجاره اشخاص و آثار و موارد آن در فقه و قانون . ۸۰

۴-۱-۲ فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون . ۸۱

۴-۱-۳ عوامل موجب فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون ۸۲

۴-۱-۴ پایان مدت اجاره . ۸۶

۴-۲ ضمان در اجاره اشخاص و قرارداد کار ۸۷

۴-۲-۱ اتلاف . ۹۱

۴-۲-۲ آثار تلف ۹۱

۴-۲-۳ ملاک تضمین خسارت ناشی از ضمان ۹۲

۴-۳ تعهد های اجیر در اجرای مورد تعهد ۹۲

۴-۳-۱ تسلیم موضوع کار . ۹۳

۴-۳-۲ حفظ کالا تا زمان تحویل به مستأجر . ۹۳

۴-۳-۳ شرایط معاف شدن کارگر از جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد و یا تأخیر در آن در دعوی خسارت ۹۷

۴-۴ تعریف حقوق کار ۹۷

۴-۴-۱ تعریف قرارداد کار ۹۹

۴-۴-۲ حقوق بنیادین کار . ۱۰۰

۴-۵ تعاریف و اصول کلی . ۱۰۱

۴-۵-۱ تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد ۱۰۲

۴-۵-۲ تعلیق قرارداد کار . ۱۰۳

۴-۵-۳ خاتمه قرارداد کار ۱۰۵
جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان کار

۴-۶ شرایط کار ۱۰۸

۴-۶-۱ حق السعی . ۱۰۸

۴-۶-۲ مدت .۱۱۲

۴-۶-۳ شرایط کار زنان . ۱۱۴

۴-۶-۴ شرایط کار نوجوانان ۱۱۵

۴-۷ مسائل متفرقه . ۱۱۷

 


چکیده :

حقوقی که ناظر بر روابط فردی یا دسته جمعی کاری که به دستور و تحت نظر دیگری انجام می یابد و نیز شامل آثار متعلقه آن است را حقوق کار می نامند که بر اجاره منطبق می شود به اینکه موجر به موجب عقد ملزم به ایجاد امکان بهره برداری مستأجر از چیزی معین می شود که به مدت معین در مقابل قدرت معین می باشد . از جمله اقسام آن اجاره اعمال یا اجاره اشخاص است که موضوع آن نیروی کار انسان است ، در این عقد بهره بردار یا مستفید از نیروی کار « مستأجر » است و بهره ده یا مفید « موجر » است و مال الاجاره را « اجرت » گویند .

حقوق کار از رشته های حقوق عمومی است که در انعقاد قرارداد کار ، دولت در آن دخالت می کند ، اگرچه در قانون مدنی ماده ۵۱۴ و ۵۱۵ ، قوائد و مقررات اجاره اشخاص تابع قواعد حقوق خصوصی است ولی با تحولات اساسی قرون معاصر و نیاز نظام صنعتی به کار اشخاص ، ضرورتاً اجاره اشخاص و روابط کارگر و کارفرما تحت قواعد و مقررات حقوق عمومی درآمده است .

برای اجاره اشخاص در قرآن آیاتی وجود دارد و همچنین روایات مربوط به این مسئله زیاد است .

از اجماع و عقل نیز بر مشروعیت آن استدلال شده است . ارکان اجاره اشخاص عبارتند از ایجاب و قبول ، طرفین عقد و عوضین . در اجاره اشخاص ، صورت معاطاتی آن نیز صحیح است ، یعنی با انجام فعل از یک طرف و دادن اجرت از طرف دیگر اجاره اشخاص محقق می شود که البته نیاز به تأمل دارد و ممکن است با بعضی از عقود دیگر خلط شود .

در طرفین عقد وجود اهلیت تمتع و استیفاء شرط است که اهلیت دارای شرایط عمومی و اختصاصی است و طرفین باید قصد و رضا به انعقاد قرارداد داشته باشند و اجباری در کار نباشد .

تعیین مدت در اجاره اشخاص ضروری است و چون از عقود معاوضی است ، دستمزد یا اجرت نیز الزاماً باید مشخص شود . طرفین عقد در اجاره اشخاص ، مقابل قرارداد دارای تعهد و مسئولیت و ضمان می باشند .

۱-۱ عقد

۱-۱-۱ عقد در لغت

عقد در لغت به معنای بستن دو چیز است به یکدیگر به نوعی که جدا شدن یکی از دیگری سخت و دشوار باشد . مثل گره زدن ریسمان و نخ به ریسمان و نخ دیگری که از هم منفک نگردند و با یکدیگر تلازم و پیوستگی پیدا کنند . از اینرو علمای علم لغت در تعریف لغوی عقد را مقابل حلّ به معنای گشودن بکار برده اند .

در لسان العرب تحت ماده «عقد» آمده است : الَعقدْ نقیضُ الحُلِّ

و حل و عقده یعنی گشودن و بستن کنایه از انجام دادن امور است و همچنین عقد به معنای بستن ریسمان و بیع و عهد است .

در تاج العروس من جواهر القاموس تحت ماده «عقد» آمده : عقدُ الحُبلَ و البیعُ و العُهدُ یُعقِدْ عُقداً فأنعُقُدُ . (شَّدُهّ)

عقد در لغت به معنی بستن و گره زدن آمده و جمع آن کلمه «عقود» است .۱

۱-۱-۲ عقد در شرع و اصطلاح حقوقی آن

عبارت است از قول متعاقدین یا قول از طرف یکی از متعاقدین و فعل از دیگری با ارتباط معتبر از حیث شرع .۲

تعریف جامع :

عقد عبارت است از همکاری متقابل اراده دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی .اثر این ماهیت حقوقی ممکن است انتقال مالی از یک طرف به طرف دیگر در برابر عوض مانند انتقال بیع از بایع بـــــــه خریدار در برابر ثمن معلوم در عقد بیع یا بلاعوض مانند انتقال رایگان مالی از مصالح به متصالح در عقد صلح بلاعوض باشد و یا اثر آن پیدایش تعهدی در ذمه هر یک از طرفها در برابر طرف دیگر ، مانند تعهد اجیر به انجام عملی در برابر مستأجر و تعهد مستأجر به پرداخت اجرت و یا تغییر تعهد مانند تغییر موضوع متعهد در تبدیل تعهد و یا زوال تعهد ، مانند از بین رفتن تعهد هر یک از دو طرف عقد ، در برابر زوال تعهد طرف دیگر ، به وسیله قرارداد باشد .۳

عقد در اصطلاح حقوقی عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر متعهد به امری باشند و مورد قبول آنها باشد۴٫ وجه تناسب معنی اصطلاحی و معنی لغوی آنست که در اثر انعقاد بین دو نفر ، رابطه حقوقی ایجاد شود و آن دو را به یکدیگر مرتبط سازد .

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید