سند ۸۰ ص

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

فهرست مطا لب

 

عنوان                                                                       صفحه

 

مقدمه

 بخش اول – تعریف سند و انو اع آ ن 

۱-   تعریف سند و انو اع آ ن

 ۲-   انواع سند

۳-   شرایط سند رسمی

فصل اول – آ ثا ر حقو قی ثبت اسناد

فصل دو م – صدور اجراییه

مبحث ا و ل – عملیا ت اجرایی

۱-   فرستادن اجراییه نزد مسؤ و ل اجراء و اطلا ع به متعهد

۲-   ابلا غ اجراییه

مبحث دوم – ترتیب اجراء

۱-   اسناد بدون وثیقه

۲-   اسناد دارای وثیقه

مبحث سوم – روش بازداشت                                                                             ۱-روش بازداشت امو ا ل بدهکار

۲-روش با زداشت اموال نزد شخص ثا لث

بخش دوم – شکا یات اجرایی

۱-   شکا یت از اجراء سند

فصل اول – تو قیف عملیا ت اجرایی

بخش سوم – طواری اجرایی

۱-   شکایت از دستور صدور اجراییه

۲-   اعتراض به بازداشت مستثنیا ت دین

۳-   اعراض مرتهن از رهن

۴-   تقا ضای راهن در سند رهن ثبتی و مدیون در سایر اسناد

۵-   توقف تا جر مدیو ن

۶-   فوت یا حجر مدیون

۷-   تلف واقعی یا حکمی وثیقه

۸-   تمدید مهلت بدهکار تو سط بستانکار

۹-   ابطا ل عملیا ت اجرایی

نتیجه گیری

فهرست منا بع

مقدمه

 

مدلول کلیه اسناد رسمی یعنی اسناد ثبت شد ه در دفا تر اسناد رسمی را جع به دیون و سایر امو ا ل منقو ل و معا ملا ت املا ک ثبت شده مستقلا و بد ون   احتیا ج به حکم داد گاه لا زم الا جراء است و عموم ضا بطین داد گستری و   سایر قو ای دو لتی مکلف هستند که در مو اقعی که از طرف ما مو رین اجرا ء به آ نها مر ا جعه می شود ، در اجرا ء مفا د ورقه اجراییه اقدام کنند مگر در مورد تسلیم عین منقو لی که شخص ثا لثی متصرف و مد عی مالکیت آ ن باشد .

سند ثبتی دارای قوه اجرایی است یعنی می توان برای اجرای مفاد آ ن  متوسل به

 صدوراجراییه شد. امکان صدور اجراییه در هر سند ثبتی وجود ندارد .

 توسل  به  قوه اجرایی درسند ثبتی در جایی است که این سند ، حاوی تعهدی به نفع ِِ

 یکی از طرفین ( متعهد له ) و بر عهده طرف دیگر ( متعهد ) با شد و متعهد له سند مو ا جه با عدم اجرای تعهد از سوی متعهد سند شود . در این صورت ، متعهد له   می تواند در خو است صدور اجراییه نماید تا به حق خود برسد. همه اسناد ثبتی که درآنها از متعهدله و متعهد به نحوی از انحاءنام برده است و حقی به نفع یکی وبر عهده دیگری مقرر شده است ، قا بلیت صدور اجراییه  را دارند . خواه نوع سند عقد باشد یا ایقاع یا اقرار نامه یا تعهد نامه و غیره . با وجود این ، قانونگذار بعضی از اسناد  عادی مانند چک را در حکم اسناد لا زم الا جرا دانسته است و قابلیت صدور اجراییه به آن اعطا کرده است . بعضی از اسناد عادی را صریحا در حکم اسناد لازم الاجرا اعلا م نکرده است.

فهرست منا بع

۱-     امامی ،سید حسن ، حقو ق مدنی ، جلد ششم انتشارات اسلا میه ، ۱۳۷۳

۲-     بهرامی ، بهرام ، اجرای مفا د اسناد رسمی ، موسسه فرهنگی انتشاراتی نگاه بینه، ۱۳۸۲

۳-     پیر داد ه بیرانوند، احسا ن ا… خورشید ، مجمو عه بخشنا مه های ثبتی ،۱۳۷۹

۴-     حمیتی واقف ، احمد علی ، ثبت املا ک ، ثبت اسناد و اجرای اسنا د رسمی ،دانش نگار، ۱۳۸۲

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید