سازمان بین‌المللی کار- دستورالعمل مبارزه برعیله چالش‌های ارتقای شغلی جوانان

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                    صفحه

مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. ۱ فصل ۱- اشتغال جوانان: ظرفیت‌های بالقوه و چالش‌ها………………………………………………………………………….. ۳

۱٫ ۱٫ مرور کلی بر روند‌های بازار کار جوانان………………………………………………… ۴

۲٫ ۱٫ ظرفیت بالقوه عظیم و هزینه‌های خیلی زیاد: نیاز برای اقدام………………………. ۹

۱٫ ۲٫ ۱٫ هزینه‌های غفلت از اشتغال جوانان……………………………………………………… ۹

۲٫ ۲٫ ۱٫ مزایای سرمایه گذاری بر روی جوانان………………………………………………. ۱۱

۳٫ ۱٫ چرا جوانان از بازار کار محروم هستند؟ مرور کلی واقعیت‌ها…………………… ۱۳

۱٫۳٫۱٫ تقاضای متراکم و رشد اقتصادی…………………………………………………………. ۱۴

۱٫۳٫۲٫ اندازه جوانان مرتبط، حداقل مزدها و حمایت شغلی………………………………… ۱۵

۱٫۳٫۳٫ تاثیرات دوره‌های کسب و کار……………………………………………………………… ۱۵

۱٫۳٫۴٫ موضوعات قابلیت اشتغال پذیری………………………………………………………….. ۱۶

۴٫ ۱٫ ایجاد مشاغل دارای کیفیت…………………………………………………………………….. ۱۷

۱٫۴٫۱٫ تضمین کیفیت مشارکین………………………………………………………………………. ۲۰

۱٫۵٫ توانا کردن قابلیت اشتغال پذیری……………………………………………………………… ۲۸

۱٫۶٫ آسیب پذیری: چرا بعضی از جوانان در مقایسه با دیگران در بازار کار محروم تر هستند؟ تأثیر تبعیض و محرومیت……………………………………………………………………………………………………. ۳۹

۱٫۷٫ صدای جوانان و نمایندگی آنان: نقش سازمانهای کارگری و کارفرمایی………. ۵۴

۱٫۸٫ خلاصه: موضوعات اساسی……………………………………………………………………. ۵۶

عنوان                                                                                                                    صفحه

فصل ۲- ایجاد مسیر برای کار شایسته جهت جوانان: ابداعات ملی……………………. ۵۹

۲٫۱٫ ایجاد مشاغل دارای کیفیت برای جوانان…………………………………………………… ۵۹

۲٫۱٫۱٫ دستاورد یکپارچه، مرتبط و جامع…………………………………………………………. ۶۰

۲٫۱٫۲٫ ابداعات خط مشی اقتصاد کلان……………………………………………………………. ۶۷

۲٫۱٫۳٫ خط مشی‌های بخشی…………………………………………………………………………… ۷۰

۲٫۱٫۴٫ توانمندسازی محیط قانونمند………………………………………………………………… ۷۷

۲٫۱٫۵٫ ابداعات در سطح کوچک……………………………………………………………………… ۸۲

 

عنوان                                                                                                                    صفحه

۲٫۲٫ افزایش دادن اشتغال پذیری جوانان…………………………………………………………. ۸۸

۲٫۲٫۱٫ آموزش یکپارچه، تجربه کار و خدمات بازار کار……………………………………. ۸۸

۲٫۲٫۲٫ تحصیل و آموزش فنی………………………………………………………………………… ۹۵

۲٫۲٫۳٫ اطلاعات و خدمات بازار کار……………………………………………………………… ۱۰۳

۲٫۳٫ خلاصه مطالب: درسهای اساسی…………………………………………………………… ۱۰۵

فصل ۳-ILO ساختن راههایی برای کار شایسته جهت جوانان……………………….. ۱۰۸

          ۳٫۱٫ شبکه اشتغال جوانان:دادن یک شانس واقعی به جوانان درکار شایسته……….. ۱۰۹

۳٫۲٫ توسعه راهبردهای اشتغال جوانان از طریق دستور کار شایسته………………. ۱۱۶

۳٫۲٫۱٫ استانداردهای بین المللی کار و اشتغال جوانان…………………………………….. ۱۱۶

۳٫۲٫۲٫ گسترش دانش محوری برای اشتغال جوانان………………………………………. ۱۲۲

۳٫۲٫۳٫ دفاع سازمان بین المللی کار (ILO) از اشتغال جوانان………………………….. ۱۲۷

۳٫۲٫۴٫ اشتغال جوانان: خدمات ILO برای موسسین………………………………………. ۱۳۲

۳٫۳٫ ایجاد مشاغل دارای کیفیت – چشم انداز ILO………………………………………… 137

۳٫۳٫۱٫ خط مشی‌های اقتصاد کلان مبتنی بر مرکزیت اشتغال…………………………… ۱۳۸

۳٫۳٫۲٫ خط مشی‌های توسعه بخشهای اقتصادی…………………………………………….. ۱۴۰

۳٫۳٫۳٫ مقررات بازار کار…………………………………………………………………………….. ۱۴۱

۳٫۳٫۴٫ خط مشی‌های فعال بازار کار…………………………………………………………….. ۱۴۳

۳٫۴٫ ترقی دادن قابلیت اشتغال پذیری جوانان: چشم انداز ILO……………………….. 151

۳٫۴٫۱٫ تحصیلات و آموزش فنی…………………………………………………………………… ۱۵۱

عنوان                                                                                                                    صفحه

۳٫۴٫۲٫ برنامه‌های فعال آموزش بازار کار، قابلیت اشتغال‌پذیری را ترقی
می‌دهند…………………………………………………………………………………………………….. ۱۶۱

۳٫۴٫۳٫ مبارزه بر علیه تبعیض و محرومیت‌ها از طریق ابداعات هدفمند……………… ۱۶۷

۳٫۵٫ خلاصه: پیام‌های اساسی……………………………………………………………………… ۱۷۲

فصل ۴- اشاره به راه پیش روی…………………………………………………………………. ۱۷۵

۴٫۱٫ موضوعاتی برای بحث…………………………………………………………………………. ۱۷۶

 

فهرست مربع مستطیل‌ها

عنوان                                                                                                                    صفحه

فصل ۱……………………………………………………………………………………………………… ۳

۱٫ ۱٫ تعریف جوان……………………………………………………………………………………… ۳

۲٫ ۱٫ کم رنگ شدن مشروعیت سیاسی و امنیت فیزیکی در کنیا……………………….. ۱۰

۳٫ ۱٫ استانداردهای بین المللی کار و ایجاد اشتغال…………………………………………. ۱۷

۴٫ ۱٫ قطعنامه‌ مربوط به کار شایسته در بخش اقتصاد غیر رسمی…………………… ۲۷

۵٫ ۱٫ استانداردهای بین المللی کار و قابلیت اشتغال……………………………………….. ۲۸

۶٫ ۱٫ بیماری ایدز (HIV) و فرایند‌های آموزشی……………………………………………. ۳۴

۷٫ ۱٫ توسعه کار آفرینی: سازمان‌های کار فرمایان در مکزیک………………………… ۵۳

۸٫ ۱٫ اختصاص دادن خط مشی ها برای جوانان: سازمان کارکنان در اسپانیا…… ۵۳

فصل ۲……………………………………………………………………………………………………… ۵۹

۲٫۱٫ PRSP: مشاوره و نمایندگی جوانان……………………………………………………… ۶۶

۲٫۲٫ مسافرت و توریسم: ظرفیت بالقوه‌ای برای جوانان………………………………….. ۷۲

۲٫۳٫ تصویب مقاوله نامه‌های مربوط به اشتغال جوانان………………………………….. ۷۸

۲٫۴٫ قانون درباره آموزش فنی جوانان و به کار گماری جوانان در بازار کار…… ۷۹

۲٫۵٫ ارتقای ایجاد اشتغال و توسعه مهارت ها برای جوانان محروم…………………. ۸۵

۲٫۶٫ ایجاد راهبردها برای اشتغال جوانان در شهرهای آفریقایی: توصیه نامه‌ها… ۹۰

۲٫۷٫ تحت پوشش درآوردن جوانان محروم………………………………………………….. ۱۰۰

۲٫۸٫ خدمات همه جانبه بازار کار…………………………………………………………………. ۱۰۵

فصل ۳……………………………………………………………………………………………………… ۱۰۸

۳٫۱٫ شبکه اشتغال جوانان (YEN): طرح‌ اقدام ملی برای اشتغال جوانان………….. ۱۰۸

۳٫۲٫ قطعنامه‌های اخیر مربوط به اشتغال جوانان…………………………………………… ۱۱۰

۳٫۳٫ جوانان و اصول بنیادین و حقوق کار…………………………………………………….. ۱۱۲

عنوان                                                                                                                    صفحه

۳٫۴٫ دستور کار اشتغال جهانی: ارتقای اشتغال، توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی……….. ۱۱۴

۳٫۵٫ استانداردهای بین المللی کار: ارتقای اشتغال………………………………………….. ۱۱۸

۳٫۶٫ استانداردهای بین المللی کار: حمایت از کارکنان جوان……………………………. ۱۱۹

۳٫۷٫ ابزارهای ILO: شرایط کار………………………………………………………………….. ۱۲۱

۳٫۸٫ ابزارهای ILO: جمع‌آوری داده‌ها و تحلیل……………………………………………… ۱۲۳

۳٫۹٫ سازمان ILO: نماگرهای در حال توسعه……………………………………………….. ۱۲۴

۳٫۱۰٫ گردهمایی‌های سه جانبه: پیشرفت دستور کار اشتغال جوانان………………… ۱۲۸

۳٫۱۱٫ نتایج و توصیه‌های درباره اشتغال جوانان حاصل از گردهمایی اخیر سه جانبه ILO         ۱۳۰

۳٫۱۲٫ گفتگوی اجتماعی برای اشتغال جوانان…………………………………………………. ۱۳۱

۳٫۱۳٫ ابزارهای ILO: توصیه‌های خط مشی گذاری مربوط به اشتغال جوانان….. ۱۳۳

۳٫۱۴٫ ایجاد تفاوت در سریلانکا……………………………………………………………………. ۱۳۴

 ۳٫۱۵٫ ابزارهای ILO: فرصتهای اشتغال برابر از طریق قانون گذاری…………….. ۱۴۲

۳٫۱۶٫ ابزارهای ILO: توسعه اشتغال کاربر………………………………………………….. ۱۴۴

۳٫۱۷٫ ابزارهای ILO: توسعه بنگاه‌های اقتصادی و توسعه کار آفرینی…………….. ۱۴۸

۳٫۱۸٫ ابزارهای ILO: امور مالی اجتماعی…………………………………………………….. ۱۵۰

۳٫۱۹٫ ابزارهای ILO: ابداعات در توسعه منابع انسانی…………………………………… ۱۵۳

۳٫۲۰٫ کارآموزی سنتی برای افراد معلول……………………………………………………… ۱۵۷

۳٫۲۱٫ کارآموزی سنتی: نقاط قوت و ضعف………………………………………………….. ۱۵۸

۳٫۲۲٫ ابزارهای ILO: آموزش فنی مبتنی بر اجتماع……………………………………….. ۱۶۲

۳٫۲۳٫ پروژه‌های آموزش فنی برای توانمند سازی اقتصاد روستایی (TREE)….. 163

۳٫۲۴٫ ابزارهای ILO: خدمات بازار کار……………………………………………………….. ۱۶۶

۳٫۲۵٫ اشتغال جوانان و گنجایش اجتماعی در کوزوو (KOSOVO)………………… 168

۳٫۲۶٫ CINTERFOR: مشاهده اقدام خوب درباره آموزش فنی…………………….. ۱۷۰

مقدمه

۱-  سازمان بین المللی کار (ILO) نقش رهبری کننده بین المللی را در اشتغال جمعیت جوان در چهارچوب شبکه اشتغال جوانان دبیر کلی سازمان ملل متحد و قطعنامه هیئت کل سازمان ملل متحد درباره «ارتقای اشتغال جوانان» ایفا می کند. هم چنین این موضوع به اهداف توسعه هزار ساله سازمان ملل متحد بخصوص هدف هشتم واگذار گردید که توسعه و اجرای راهبردهای کار شایسته و مولد را برای جوانان به عنوان یک هدف در همکاری با کشورهای در حال توسعه، مد نظر قرار می دهد. این مسئولیت‌ها، انعکاسی از توافق پایدار مشارکین ILO و سازماندهی جهت ارتقای کار شایسته برای تمامی مردان و زنان جوان می باشد.

۲-  در نوامبر سال ۲۰۰۳، هیئت دولتی ILO، اشتغال جوانان را به عنوان یک موضوع برای بحث عمومی در کنفرانس بین المللی کار در ژوئن ۲۰۰۵ تعیین کرد. در تدارک برای بحث عمومی، هیئت دولت، اجرای یک گردهمایی سه جانبه درباره اشتغال جوانان را به اثبات رساند یعنی: راه پیش رو در اکتبر ۲۰۰۴٫ موضوع اصلی این مباحثه عبارت از بررسی خط مشی های ملی و برنامه‌های مبتنی بر تشویق ایجاد مشاغل دارای کیفیت برای مردان و زنان جوان و تعیین زمینه‌های اولیه توافق درباره ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مساله بود، به عبارت دیگر «اقدام به تهیه چارچوبی برای مباحثات کامل تر درباره این مساله در کنفرانس بین المللی کار در ژوئن ۲۰۰۵ بود، جائیکه نتایج جامع تری تصمیم گیری خواهند شد».[۱]

۳-  گزارش این کنفرانس، جوانان: مسیرهائی برای کار شایسته، با یک بررسی کلی از اشتغال جوانان و عوامل اجتماعی – اقتصادی شروع می شود که به جمعیت جوان در کسب کار شایسته کمک می کند و پشت سر آنهاست. این گزارش ابداعات در سطح ملی را مورد بحث قرار می دهد، درسهای کلیدی در تنظیم خط مشی ها و برنامه های موفق را تعیین می‌کند. این گزارش هم چنین حمایت ILO را از مشارکت کنندگان در ارتقای کار شایسته. برای جمعیت جوان نشان داده و دستاوردها و ابزارهایی که برای مشارکت کنندگان مفید بوده و یا می توانند مفید واقع شوند را روشن می کند.

۴-  مجموعه مستندات این کنفرانس شامل اقلامی است که می توانند منابع با ارزشی باشند یعنی نتایج گرد همایی اکتبر ۲۰۰۴ و گزارش ILO درباره روند اشتغال جهانی برای جوانان، سال ۲۰۰۴

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید