حقوق کودک در قرآن و سنت

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                 صفحه

کلیات………………………………………………………………………………………………………….. ۱

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… ۳

بیان مسأله …………………………………………………………………………………………………….. ۳

اهمیت مسأله ………………………………………………………………………………………………… ۴

سؤال اصلی تحقیق………………………………………………………………………………………….. ۴

سؤال فرعی تحقیق………………………………………………………………………………………….. ۴

فرضیه اصلی …………………………………………………………………………………………………. ۴

فرضیه فرعی………………………………………………………………………………………………….. ۴

پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………. ۵

روش تحقیق………………………………………………………………………………………………….. ۶

محدودیت ها و مشکلات تحقیق………………………………………………………………………… ۶

چکیده تحقیق…………………………………………………………………………………………………. ۷

اعتذار ………………………………………………………………………………………………………….. ۸

فصل اول :                     ایام کودکی، اهمیت انعقاد نطفه، ولادت و احکام آن

     گفتار اول          مفهوم کودکی …………………………………………………………………… ۱۱

مفهوم اولاد…………………………………………………………………………………. ۱۱

مفهوم نسب………………………………………………………………………………… ۱۲

     گفتار دوم           ایام کودکی در حقوق اسلام…………………………………………………. ۱۳

شروع کودکی در حقوق اسلام………………………………………………………….. ۱۴

پایان کودکی در حقوق اسلام…………………………………………………………… ۱۵

     گفتار سوم          ملاک کودکی در حقوق ایران……………………………………………….. ۱۹

شروع کودکی………………………………………………………………………………. ۱۹

پایان کودکی………………………………………………………………………………… ۲۰

اماره رشد و اثرات مترتب آن…………………………………………………………… ۲۳

     گفتار چهارم       حدود سنی لازم به تفکیک موارد……………………………………………. ۲۵

سن ازدواج………………………………………………………………………………….. ۲۶

سن کار……………………………………………………………………………………… ۲۷

سن اعمال کیفر و مجازات………………………………………………………………. ۲۸

     گفتار پنجم          اهمیت انعقاد نطفه…………………………………………………………….. ۳۱

نسل پاک……………………………………………………………………………………. ۳۲

مستحبات……………………………………………………………………………………. ۳۴

مکروهات…………………………………………………………………………………… ۳۶

     گفتار ششم          ۱ : تولد و احکام ولادت……………………………………………………. ۳۹

فرزند متعلق به کیست؟…………………………………………………………………… ۴۰

حقوق اولیه فرزندان………………………………………………………………………. ۴۱

۲ : مراسم اسلامی در زمان ولادت………………………………………………………………………. ۴۳

غسل مولود…………………………………………………………………………………. ۴۴

اذان و اقامه…………………………………………………………………………………. ۴۴

مراسم تحنیک………………………………………………………………………………. ۴۵

تسمیه………………………………………………………………………………………… ۴۶

 

فصل دوم :                                   حقوق کودک در قانون مدنی

     گفتار اول          ثبت ولادت………………………………………………………………………. ۵۳

اشخاصیکه مکلف به اعلام ولادت هستند……………………………………………. ۵۴

نحوه ثبت ولادت………………………………………………………………………….. ۵۴

ثبت ولادت اطفالی که والدین آنها قانوناً ازدواج نکرده اند………………………. ۵۶

     گفتار دوم          نگهداری و تربیت کودک……………………………………………………… ۵۹

شیر دادن طفل……………………………………………………………………………… ۵۹

آداب و احکام رضاع……………………………………………………………………… ۶۲

گفتار سوم          حضانت……………………………………………………………… ۷۸

تعریف حضانت……………………………………………………………………………. ۷۹

تغذیه طفل…………………………………………………………………………………… ۸۰

حضانت هم حق و هم تکلیف ابوین است…………………………………………… ۸۱

حضانت حق مشترک والدین……………………………………………………………. ۸۲

حدود حضانت در ابوین…………………………………………………………………. ۸۵

حضانت جد پدری………………………………………………………………………… ۸۷

حضانت طفل در صورت فوت ابوین…………………………………………………. ۹۰

شروط حضانت…………………………………………………………………………….. ۹۱

     گفتار چهارم          موانع در حضانت……………………………………………………………. ۹۲

ضمانت اجرا در حضانت……………………………………………………………….. ۹۳

اعاده حق حضانت………………………………………………………………………… ۹۳

عوامل سقوط حضانت……………………………………………………………………. ۹۴

وجوب رعایت حضانت…………………………………………………………………. ۹۸

     گفتار پنجم          نفقه از ناحیه والدین………………………………………………………….. ۱۰۰

مفهوم نفقه …………………………………………………………………………………. ۱۰۱

نفقه از ناحیه والدین………………………………………………………………………. ۱۰۱

نفقه فرزند از دیدگاه فقهای امامیه……………………………………………………… ۱۰۳

     گفتار ششم          ولایت…………………………………………………………………………… ۱۰۶

مفهوم ولایت ……………………………………………………………………………… ۱۰۷

ولایت از ناحیه پدر و جد پدری………………………………………………………. ۱۰۷

فصل سوم :                                 حقوق کودک در آیات و روایات

     گفتار اول           حقوق کودک از نگاه قرآن…………………………………………………… ۱۱۱

نظر اسلام درباره فرزندان……………………………………………………………….. ۱۱۴

محبت به فرزندان و رعایت عدالت بین آنها………………………………………… ۱۱۵

حق تربیت………………………………………………………………………………….. ۱۱۶

حق و طلب فرزند………………………………………………………………………… ۱۱۶

تعلیم احکام دینی…………………………………………………………………………. ۱۱۷

تکلیف و مسئولیت والدین……………………………………………………………… ۱۱۹

فرزندان شایسته تربیت کنیم…………………………………………………………….. ۱۲۰

در انجام وظائف پدری …………………………………………………………………. ۱۲۱

نکته ای در انجام وظائف پدر…………………………………………………………… ۱۲۳

مسئولیت مادری…………………………………………………………………………… ۱۲۳

نقش معنوی مادر………………………………………………………………………….. ۱۲۴

     گفتار دوم          حقوق کودک از نگاه روایات ائمه معصومین……………………………… ۱۲۵

حقوق کودک در هنگام خردسالی……………………………………………………… ۱۲۶

ابراز محبت به فرزندان و رعایت عدالت بین آنها………………………………….. ۱۲۷

احترام به فرزند…………………………………………………………………………….. ۱۲۸

حق فرزند…………………………………………………………………………………… ۱۲۹

تعلیم و تربیت فرزند……………………………………………………………………… ۱۲۹

     گفتار سوم         رعایت آداب و اخلاق در فرزندان………………………………………….. ۱۳۱

۱ : از کودکی تا بلوغ……………………………………………………………………………………….. ۱۳۲

حقوق کودک……………………………………………………………………………….. ۱۳۳

پاکدامنی و عفت…………………………………………………………………………… ۱۴۳

عبادات تمرینی ……………………………………………………………………………. ۱۴۵

آداب اخلاقی فرزند از راه تشویق و تنبیه……………………………………………. ۱۴۸

مراحل تربیت………………………………………………………………………………. ۱۵۶

مدرسه و تعلیم (معلم)……………………………………………………………………. ۱۶۰

۲ : رابطه والدین با فرزندان……………………………………………………………………………….. ۱۶۹

روابط رفتار با فرزندان…………………………………………………………………… ۱۷۰

تربیت صحیح فرزندان……………………………………………………………………. ۱۷۳

حقوق فرزند از نظر امام علی (ع) و امام سجاد (ع)………………………………. ۱۷۵

حقوق فرزند از نظر فقهاء……………………………………………………………….. ۱۷۶

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………… ۱۷۸

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………. ۱۸۱

 

کلیات:

مقدمه:

«ای خداوند ای قدیم احسان تو»

«آنک دانم و آنک نی هم آن تو»

«تو بفرمودی که حق را یاد کن»

«زانک حق من نمی گردد کهن»

مثنوی معنوی، دفتر سوم

پروردگارا سپاس و ستایش ترا است که با قلم قدرت، جامعه بشری را به زیور علم و دانش آراستی و انسانیت را در زیر لوای فرهنگ و معارف، تعالی بخشیدی.

درود بی پایان و تحیّات پیوسته بر رسول و فرستاده گرامی تو حضرت محمد بن عبدا… (ص) و خاندان ارجمندش که سراسر عمر، مساعی خود را جهت تعلیم و ارشاد جوامع بشری- بدون هیچ وقفه- مصروف داشتند و آنی از روشنگری و ایجاد بینش دینی باز نماندند.

بی تردید خلقت همه موجودات جهان آفرینش، بر مبنای تغییر و تحول نهاده[۱] شده است. انسان نیز در تمام دوران زندگی خود، دستخوش تغییرات مداوم است.

نطفه         جنین       نوزاد        کودک        نوجوان        جوان بزرگسال و پیر، که هر یک از این مراحل متأثر از مرحله قبل و مؤثر در مرحله بعد است. در کلام الهی بر این مطلب اشاره شده است.[۲] انسان بیشتر عادات زندگی خود را در دوران کودکی کسب می کند و تقریباً در این مرحله که کیفیت سازگاری با محیط را فرا می گیرد تا آنجا که تمام مکاتب روان شناسی در این باره توافق دارند که دوران شیر خوارگی و کودکی، در تعیین و شکل دادن رفتار و رشد، منش آینده دارای اهمیت فوق العاده ای است.

توجه به کودک و عالم کودکی، آن چنان در قرن معاصر فزونی یافته است که برخی از مربیان بزرگ پیشگویی کرده اند که این قرن «قرن کودک» خواهد بود.

نیمه دوم قرن بیستم را می توان «عصر کودکان» نامید تقریباً در سراسر جهان به ویژه در کشورهایی که به توسعه اجتماعی و اقتصادی مطلوبی دست یافته اند، بخش مهمی از منابع مادّی و معنوی، صرف توجه به مسائل کودکان و حمایت روانی، جسمی آنها می شود.

علم روان شناسی ثابت کرده است که نوزاد به محض تولد- و حتی پیش از آن- شدیداً تحت تأثیر محیط پرورشی خود قرار می گیرد و از خلال فرایند جامعه پذیری نه تنها ارزش های رایج را فراگرفته و به گونه ای با آنها انطباق می یابد بلکه شدیداً از هر گونه اختلال و نارسایی محیطی که چه بسا در بزرگسالان نفوذ چندانی ندارد متأثر می شود، در همان حال، کودک به دلیل ناتوانی جسمی و نیاز به پشتیبانی روانی، در موقعیتی نیست که بتواند مزایایی را که جامعه برای او در نظر گرفته است بشناسد .

از آن جا که فرزندان، در دوران زندگی خود مراحل مختلفی را طی می کند و در هر مرحله نیازهای متفاوت و ویژه ای دارند، با آشنایی این مراحل و برخورداری از مهارتهای لازم می توان حقوق واقعی فرزندان را تضمین نمود.


mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید