مدیریت بیمه (بررسی آثار و پیامدهای خصوصی سازی صنعت بیمه بر ساختار دارایی ها و … ۱۰۰ ص

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

چکیده:

در این تحقیق سعی شده است به این سؤالات پاسخ داده شود که در گذر از فضای دولتی حاکم بر صنعت بیمه کشور به سمت فضای رقابتی و به بیان دیگر گسترش خصوصی سازی و فراهم نمودن عنوان زمینه های آزادسازی در این صنعت، ترکیب دارایی ها و سرمایه گذاری های شرکت های بیمه ای، به چه نحو تغییر پیدا خواهد کرد. در این تحقیق فرض بر این است که آزادسازی و تسهیل مقررات به منظور حضور شرکتهای بیمه خصوصی فراهم می باشد و ما بدنبال تغییرات در ترکیب دارایی ها و سرمایه گذاری ها می باشیم.

در این پژوهش پس از بیان مفاهیم خصوصی سازی و اهداف آن، خلاصه ای از عملکرد شرکتهای بیمه دولتی ایران، البرز، آسیا و دانا را بررسی کردیم و همچنین به بررسی تجارت خصوصی سازی در کشورهای منتخب پرداختیم.

و نیز در ترکیب سرمایه گذاری ها پس از خصوصی سازی تلاش در جهت کاهش سرمایه گذاری به صورت موجود نزد بانکها، سرمایه گذاری در طرحهای پر بازده، عدم علاقه به سرمایه گذاری دولتی، علاقه به سرمایه گذاری‌های خویش فرما، عدم علاقه به خرید اوراق مشارکت دولتی و علاقه به حضور پررنگتر در بورس دیده می شود.


فهرست مطالب

فصل اول: کلیات

۱-۱)عنوان تحقیق………………………………………………………………………………………………………………… ۲

۲-۱)بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………………………….. ۲

۳-۱)اهمیت انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………………. ۴

۴-۱)اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. ۵

۵-۱)سؤالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… ۶

۶-۱)فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………. ۶

۷-۱)روش انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. ۶

۸-۱)روش جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………….. ۶

۹-۱)محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………… ۷

۱۰-۱)سازماندهی مطالب…………………………………………………………………………………………………….. ۷

فصل دوم: ادبیات خصوصی سازی با رویکرد صنعت بیمه

۱-۲)مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰

۲-۲)تعریف خصوصی سازی در صنعت بیمه……………………………………………………………………. ۱۰

۳-۲)مکاتب اقتصادی و جایگاه بخش خصوصی………………………………………………………………… ۱۳

۴-۲)اهداف خصوصی سازی……………………………………………………………………………………………….. ۱۶

الف-کاهش حوزه فعالیت بخش دولتی……………………………………………………………………………… ۱۷

ب-انتقال مالکیت و کنترل اقتصادی………………………………………………………………………………….. ۱۸

ج)افزایش کارایی…………………………………………………………………………………………………………………. ۱۸

د)کاهش کسر بودجه و بدهی های مالی…………………………………………………………………………… ۱۹

ه)تعدیل سوبسیدها و اختلال قیمت ها…………………………………………………………………………….. ۱۹

ز)افزایش رقابت……………………………………………………………………………………………………………………. ۲۰

ح)ایجاد دلبستگی و علاقه در شاغلین شرکت ها…………………………………………………………….. ۲۱

ط)گسترش بازار سرمایه……………………………………………………………………………………………………… ۲۱

ی)تأمین منافع مصرف کنندگان………………………………………………………………………………………… ۲۱

۵-۲)مراحل خصوصی سازی و ملاحظات مربوط به آن…………………………………………………… ۲۲

۶-۲)خصوصی سازی صنعت بیمه آثار اقتصادی خصوصی سازی صنعت………………………. ۲۴

الف)نقاط ضعف صنعت بیمه………………………………………………………………………………………………. ۲۵

ب)نقاط قوت صنعت بیمه…………………………………………………………………………………………………… ۲۶

ج)فرصت های خصوصی سازی…………………………………………………………………………………………… ۲۶

د)تهدیدهای خصوصی سازی……………………………………………………………………………………………… ۲۸

۷-۲)انواع مقررات نظارت بر شرکتهای بیمه ای……………………………………………………………….. ۳۰

الف- مقررات نظارت بر توانگری مؤسسات بیمه ای…………………………………………………………. ۳۰

ب)مقررات نظارت بر بازار……………………………………………………………………………………………………. ۳۱

۸-۲)ضرورت نقش نظارتی بیمه مرکزی در شرایط خصوصی سازی صنعت بیمه………… ۳۱

۹-۲)روشهای خصوصی سازی و بیان مشکلات عملیاتی صنعت بیمه کشور…………………. ۳۲

الف)عرضه سهام واحد به بخش خصوصی…………………………………………………………………………. ۳۳

ب)فروش دارایی های واحدی دولتی…………………………………………………………………………………. ۳۳

ج)ادامه روند شرکت های بیمه دولتی………………………………………………………………………………. ۳۵

۱۱-۲)مشارکت بخش خصوصی خارجی و نحوه فعالیت آنان در داخل کشور(مورد صنعت

بیمه)…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۳

۱۲-۲)تجربه چند کشور منتخب در امر خصوصی سازی با رویکرد صنعت بیمه………….. ۴۳

الف)تجزیه خصوصی سازی بیمه انگلستان………………………………………………………………………… ۴۳

ب)تجربه خصصی سازی بیمه در سری لانکا…………………………………………………………………….. ۴۴

ج)تجربه خصوصی سازی بیمه در شیلی…………………………………………………………………………… ۴۷

د)تجربه خصوصی سازی بیمه در مصر………………………………………………………………………………. ۴۹

هـ)تجربه خصوصی سازی بیمه در هند…………………………………………………………………………….. ۵۱

۱۳-۲)نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………… ۵۳

فصل سوم: پیدایش صنعت بیمه و آثار اقتصادی آن

۱-۳)مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۶

۲-۳)پیدایش بیمه……………………………………………………………………………………………………………….. ۵۶

۳-۳)مفهوم بیمه………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۷

۴-۳)تقسیم بندی بیمه ها و اصول حاکم بر آنها……………………………………………………………… ۵۹

۵-۳)تفاوت مؤسسات بیمه اجتماعی و بیمه بازرگانی……………………………………………………… ۶۲

الف-محاسبات حق بیمه……………………………………………………………………………………………………… ۶۲

ب-بیمه اتکائی…………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۲

ج-مقررات حقوقی……………………………………………………………………………………………………………….. ۶۳

د-جنبه اختیاری بودن………………………………………………………………………………………………………… ۶۳

ه-تحصیل سود……………………………………………………………………………………………………………………… ۶۴

۶-۳)سیر تحول بیمه در جهان…………………………………………………………………………………………… ۶۴

الف)تاریخچه بیمه دریایی (باربری)…………………………………………………………………………………….. ۶۵

    ب)تاریخچه بیمه آتش سوزی………………………………………………………………………………………. ۶۶

    ج)تاریخچه بیمه عمر…………………………………………………………………………………………………….. ۶۷

    د)تاریخچه بیمه حوادث………………………………………………………………………………………………… ۶۸

۷-۳)نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………… ۷۱

فصل چهارم: بررسی عملکرد شرکتهای بیمه دولتی و خصوصی در ایران

۱-۴)مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۱

۲-۴)معرفی نسبت های مالی و معیارهای سنجش عملکرد در تجزیه و تحلیل صورت های

مالی………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۱

۳-۴)تجزیه و تحلیل نسبت های مالی شرکتهای بیمه…………………………………………………….. ۷۶

۴-۴)بررسی عملکرد شرکتهای بیمه داخلی……………………………………………………………………… ۷۸

۵-۴)نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………… ۸۱

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………………………………………… ۸۳

۱-۵)خلاصه…………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۳

۲-۵)نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………… ۸۴

۳-۵)پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………… ۸۷

-۱)عنوان تحقیق: بررسی آثار و پیامدهای خصوصی سازی صنعت بیمه بر

ساختار دارایی و سرمایه گذاری های شرکت بیمه

۲-۱)بیان مسئله:خصوصی سازی سیاسی اقتصادی در راستای ایجاد تعادل میان دولت و دیگر بخش های اقتصادی با هدف ایجاد شرایط رقابت کامل، افزایش کارآیی، افزایش سرمایه گذاری و بطور کلی برای نیل به اهداف مختلف اقتصادی می باشد. در یک دیدگاه کلی خصوصی سازی صنعت بیمه فرآیندی در جهت نیل به وضعیت تعادلی در فعالیت های بیمه ای بخش دولتی با ساز و کار بازار است. می توان ادعا نمود که سهم گسترده ای از فعالیت های بیمه ای در ایران در اختیار شرکت های با ساختار دولتی می باشد. در حالت دولتی، علاوه بر معیار سود که مورد توجه بخش خصوصی است به منافع اجتماعی فعالیت های اقتصادی نیز توجه می شود. با این توصیف اگر شرکتهای بیمه دولتی با ساختار فعلی بخواهند به شکل خصوصی درآیند بالطبع مدیریت سرمایه گذاری های این شرکت کاملاً متفاوت از حالت دولتی خواهند بود.

در این پژوهش سعی بر این است که بهترین ترکیب دارایی ها و سرمایه گذاری های شرکتهای بیمه در حالت خصوصی مشخص گردد. مؤسسات بیمه ای در قبال اطمینان خاطری که به مشتریان خود می فروشند مبالغی را از آنها دریافت می دارند و این مبالغ تا زمانی که یکی از مشتریان دچار حادثه ای نشده باشد نزد شرکتهای بیمه باقی می‌ماند.

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید