کار تحقیقی حقوق جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

کار تحقیقی حقوق جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد


قیمت:۷۵۰۰۰ تومان – شماره تماس: ۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰-۶۶۴۹۷۹۰۰-۰۲۱


فهرست

مقدمه……………………………………………………………………………… ۱

بخش اول) کلیات………………………………………………………………….. ۳

       فصل اول) قواعد عمومی …………………………………………………… ۴

                 گفتار اول) تعریف خسارت …………………………………………. ۴

                 گفتار دوم) مفهوم و ماهیت نقض قرارداد………………………….. ۵

       فصل دوم) ماهیت مسوولیت ………………………………………………. ۶

                  گفتار اول) مفهوم مسوولیت ……………………………………… ۶

                         مبحث اول) مفهوم لغوی و اصطلاحی مسوولیت ………….. ۶

                         مبحث دوم) اقسام مسوولیت ……………………………… ۷

                                 بند اول) مسوولیت اخلاقی …………………………. ۷

                                 بند دوم) مسوولیت حقوقی …………………………. ۷

                 گفتار دوم) منابع مسوولیت قهری و قراردادی ……………………… ۱۳

                          مبحث اول) منابع فقهی …………………………………… ۱۳

                                   بند اول) قاعده اتلاف ………………………………. ۱۴

                                   بند دوم) قاعده‌ تسبیب…………………………….. ۱۴

                                   بند سوم) قاعده ضمان ید …………………………. ۱۵

                         مبحث دوم) مبانی نظری …………………………………………… ۱۶

                             بند اول) نظریه تقصیر …………………………………………… ۱۶

                             بند دوم)  نظریه خطر …………………………………………… ۱۷

بخش دوم) مسوولیت قراردادی و ضمنانت اجرای آن ……………………………….. ۱۹

       فصل اول) محدوده الزامات قراردادی طرفین عقد ……………………………… ۲۰

               گفتار اول) وجود قرارداد صحیح و الزام آور بین طرفین ……………. ۲۰

               گفتار دوم) تعهدات اصلی طرفین ………………………………………….. ۲۱

               گفتار سوم) لوازم قانونی یا عرفی قرارداد…………………………………. ۲۳

      فصل دوم) شرایط تحقق مسئولیت قراردادی ……………………………………… ۲۴

               گفتار اول) عهد شکنی و مفهوم آن ………………………………………… ۲۵

                       مبحث اول) تأثیر مطالبه در تحقق عهد شکنی………………….. ۲۷

                       مبحث دوم) اقسام عهد شکنی ……………………………………… ۲۹

                گفتار دوم) تقصیر قراردادی …………………………………………………. ۳۶

                       مبحث اول) مفهوم و تعریف تقصیر ……………………………… ۳۶

                       مبحث دوم) لزوم تقصیر و اقسام آن………………………………. ۳۹

                               بند اول) لزوم تقصیر…………………………………………… ۳۹

                               بند دوم) اقسام تقصیر ………………………………………… ۴۰

                       مبحث سوم) اثبات تقصیر ……………………………………………. ۴۲

                 گفتار سوم) ضرر …………………………………………………………… ۴۳

                      مبحث اول) لزوم ورود ضرر و مفهوم آن ………………………… ۴۳

                      مبحث دوم) اقسام ضرر ……………………………………………….. ۴۵

                      مبحث سوم) شرایط ضرر قابل مطالبه …………………………….. ۵۰

                              بند اول) مسلم و قطعی بودن ضرر…………………………. ۵۰

                               بند دوم) مستقیم بودن ضرر ………………………………… ۵۲

                               بند سوم) خسارت قبلاً جبران شده باشد. ………………. ۵۴

         فصل سوم) دعوی جبران خسارت  ………………………………………………. ۵۵

بخش سوم) اسباب معافیت از پرداخت خسارت ………………………………………. ۵۸

          فصل اول) قوه قاهره …………………………………………………………….. ۶۰

                   گفتار اول) تعریف قوه‌ قاهره……………………………………………… ۶۰

                   گفتار دوم) اوصاف قوه قاهره ……………………………………………. ۶۱

                           مبحث اول) وصف خارجی بودن………………………………. ۶۲

                           مبحث دوم) وصف مقاومت ناپذیری ………………………… ۶۳

                           مبحث سوم) ممکن نبودن پیش‌بینی …………………………. ۶۴

          فصل دوم) اقدام متعهد له ………………………………………………………. ۶۶

         فصل سوم) دخالت شخص ثالث ………………………………………………….. ۶۷

         فصل چهارم) تأثیر قوه قاهره بر قرارداد …………………………………………. ۶۸

بخش چهارم) قراردادهای راجع به مسوولیت……………………………………………. ۷۲

           فصل اول) قراردادهایی که راجع به اصل مسئوولیت و حدود آن است۷۵

                    گفتار اول) قرار دادهای راجع به فزونی مسوولیت ………………. ۷۵

                    گفتار دوم) قرار دادهای راجع به کاهش مسوولیت ……………… ۷۶

                    گفتار سوم) نفوذ حقوقی این قراردادها ……………………………… ۷۸

          فصل دوم) قراردادهایی که ناظر به ارزیابی و تعیین میزان خسارت است ۷۹

                    گفتار اول) مفهوم وجه التزام …………………………………………… ۷۹

                    گفتار دوم) احکام وجه التزام …………………………………………… ۸۱

نتیجه گیری………………………………………………………………………………… ۸۵

فهرست منابع و مأخذ…………………………………………………………………….. ۸۷


چکیده

خساراتی که بر اثر نقض قرارداد به طرف قرارداد وارد می‌شود باید جبران گردند، ولی نحوه و شیوه جبران آنها  به طرق مختلفی می‌باشد، این طرق و شرایط آنها در این پروژه بررسی و مطالعه گردیده است.

این پروژه در چهاربخش نوشته شده، بخش اول آن کلیات موضوع بیان گردیده است، در بخش دوم مسوولیت قراردادی و ضمانت اجرای آن بررسی گردیده که این بخش خود نیز در سه فصل تنظیم شده فصل اول آن محدوده الزامات قراردادی طرفین عقد بیان گردیده، فصل دوم به بررسی و بیان شرایط تحقق مسوولیت قراردادی پرداخته و فصل سوم آن دعوی جبران خسارت را بیان کرده است.

بخش سوم اسباب معافیت از پرداخت خسارت را بیان کرده و در چهار فصل اسباب و ویژگیهایی که به سبب آن‌ها متعهد از پرداخت خسارت معاف می‌گردد را امور بررسی قرار داده است و نهایتاً در بخش چهارم یکسری قرادادهایی را که درباره مسوولیت می‌توان منعقد کرد را، بررسی کرده است.


مقدمه

بی شک یکی از مهمترین مسائلی که در تاریخ بشریت مهم بوده هست راستگویی و لزوم وفای به عهد است و به همین سبب دین مبین اسلام توصیه اکیداً بر وفای به عهد نموده است که خود نوعی راستگویی است تا جائیکه یکی از قواعد مشهور فقه اسلامی قاعده مشهور «اوفوبالهود» است . هر مسئله مهم ضمانت اجراهای سختی را برای عدم رعایت آنها در پی دارد و لذا در اسلام برای عهد شکنی ضمانت اجراهای دنیوی و اخروی در نظر گرفته شده است.

به شیوه‌های گوناگون ممکن است تعهدی بوجود آید و شخصی را متعهد ساخت. تعهد قراردادی که در نتیجه توافق بین دو یا چند اراده بوجود میآید یکی از انواع آن می‌باشد. متعهد هم به سبب قرارداد ملزم می‌گردد یکسری کارهایی را انجام دهد یا مبلغی را بپردازد یا . . .  عدم ایفای وظایف قراردادی سبب نقض تعهد شده و ضمانت اجراهایی را در پی دارد که جبران خسارت ناشی از این نقض یکی از انواع آن می‌باشد. در این تحقیق که تا سر حد امکان سعی در کامل بودن آن بوده ولی بی‌شک کامل نیست، جبران خسارات ناشی از نقض قراردادها بررسی می‌گردد و بطور کلی در چهار بخش آمده است، بخش اول کلیات می‌باشد که در فصل اول آن قواعد عمومی راجع به موضوع گفته و بررسی می‌شود و در فصل دوم آن ماهیت  مسوولیت و مبانی و منابع آن مورد بررسی قرار می گیرد. در بخش دوم که راجع به مسوولیت قراردادی و ضمانت اجرای آن است بحثهایی چون محدوده الزامات قراردادی طرفین عقد (فصل اول) شرایط تحقق مسوولیت قراردادی (فصل دوم) و دعوی جبران خسارت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

اینکه در صورت نقض قرارداد توسط متعهد و ورود خسارت به متعهد له باید متعهد جبران کند همیشه لایتغیر نیست به عبارت دیگر گاهی اوقات وجود بعضی عوامل و شرایط باعث می‌شود متعهد علیرغم نقض تعهد و ورد خسارت به متعهد له از پرداخت خسارت معاف گردد به همین جهت اسباب معافیت از پرداخت خسارت در بخش سوم این تحقیق بررسی شده است.

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید