جایگاه و ضوابط قانونی مربوط به حفظ میراث فرهنگی در ایران با نگاهی بر تمهیدات جهانی

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

مقدمه

الف ـ طرح موضوع:

میراث فرهنگ هر کشور، یکی از اساسی‌ترین ارکان تحکیم هویت، ایجاد خلاقیت و خودباوری ملی است. پژوهش در زمینه‌های مختلف آن موجب روشن شدن ابهامات تاریخی، شناخت ارزش‌های حاصل از حیات طولانی جامعه و تسری ارزش‌های اصیل نهفته در میراث فرهنگی، به حیات امروزین جامعه می‌شود و بالقوه قادر به تعیین مرزهای فرهنگی جوامع بشری بوده و حداقل یکی از عوامل اصلی بازشناسی ملت‌ها و کشورها از یکدیگر است.

هنر و فرهنگ ایرانی به دلیل ویژگی‌های خاص آن و موقعیت ژئوپلتیک کشور، همواره در هنر و فرهنگ جهان معاصر خود تأثیری شایسته و به سزا داشته است که امروزه می‌تواند از جمله زمینه‌های مساعد همکاری‌های بین‌المللی باشد.

هزاران محوطه باستان‌شناسی به جا مانده از دوره‌های مختلف پیش از تاریخ و تاریخی، ده‌ها شهر زنده و فعال که دارای هسته مرکزی یا بافت تاریخی ارزشمند می‌باشند، هزاران بنا و مجموعه تاریخی واجد ارزش‌های نفیس فرهنگی ـ تاریخی و صدها هزار قطعه اثر منقول تاریخی موجود در موزه‌ها، هنرهای اصیل سنتی با ریشه‌های چند صد ساله در تاریخ و فرهنگ این ملت و جامعه ای با آداب و سنن منحصر به فرد ، یادگارهای گرانقدر تمدن و فرهنگ غنی، اصیل و بی‌نظیر ایران است.

سرمایه عظیم معنوی و فرهنگی ناشی از این تاریخ و تمدن بی‌نظیر که ممالکت مختلف از آن الهام گرفته‌اند، توجهی جدی، درخور، عمیق و همه‌جانبه را می‌طلبد.

اهمیت فوق‌‌العاده توجه به پژوهش. حفاظت، احیاء و معرفی میراث فرهنگی در تبیین، تحکیم و اقتدار فرهنگ خودی، با توجه به گستردگی و تنوع کیفی و کمی موضوعات، به نحوی است که پرداختن دقیق و درخور را از عهده دستگاه‌های اجرائی مکلف، خارج ساخته و آن را وظیفه‌ای ملی و همگانی جلوه می‌دهد.

اما رابطه علم حقوق با میراث فرهنگی، رابطه‌ای یکسویه نیست بلکه توجه به مفاهیم و ارزش‌های نهفته در میراث فرهنگی که حاصل حیات طولانی ملتی در طول تاریخ است، نشان می‌دهد که در طول تاریخ، زندگی هر نسلی متناسب با شرایط زمان و مکان، تجارب نسل‌های پیشین را دریافت و تکمیل کرده یا عیناً و یا به صورتی متکاملتر در حیات جاری خود جریان داده است. از این رو در حقیقت در حیطه حقوق عرفی، وظیفه قانونگذار کشف سیر تحولات روابط اجتماعی و قانونمند ساختن آن است.

دقت در رعایت عوامل مذکور در تقنین قوانین، امکان قبول و پذیرش آن را از سوی جامعه و در نهایت شرایط اجرای صحیح آن را فراهم می‌آورد. قوانینی که با طی همه تشریفات قانونی به تصویب رسیده‌اند ولی در مرحله اجراء متروک مانده‌اند، حداقل یکی از عوامل عدم اجرای آن، عدم انطباق آن با ویژگی‌های فرهنگی، اجتماعی و مذهبی جامعه بوده است.

توجه جدی به اهمیت فوق‌العاده تجارب تاریخی، آداب، سنن، عرف و باورهای جامعه در وضع قوانین و برنامه‌ریزی متناسب برای حرکت صحیح و دقیق برای ساختن حال و آینده‌ای متکی بر تجارب تاریخی، ضروری و حتمی به نظر می‌رسد.

بدیهی است بررسی تجارب تاریخی کشور، در امر سازماندهی فعالیت‌های مربوط به میراث فرهنگی در قالب تشکیلات اداری و قوانین ناظر به وجوه گوناگون فعالیت‌های مربوط به آن، می‌تواند در تبیین وظایف متقابل دولت و مردم در قبال این «ودیعه ملی» و همچنین اصلاح رو‌ش‌ها و قوانین مؤثر واقع شود.

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                         صفحه

 

مقدمه   الف) طرح موضوع

ب) اهداف و فرضیات

ج) روش تحقیق

بخش اول: مفاهیم، مبانی و تاریخچه حقوق میراث فرهنگی

فصل اول: مفاهیم و مبانی ……………………………………………………………………………………………………….. ۲
مبحث اول: مفاهیم …………………………………………………………………………………………………………………… ۲

۱ـ مفهوم فیلولوژیک (زبان شناسانه) …………………………………………………………………………….. ۲

۲ـ میراث فرهنگی به مفهوم عام ……………………………………………………………………………………… ۴

۳ـ میراث فرهنگی به مفهوم خاص (میراث فرهنگی معنوی) …………………………………………… ۸

۴ـ تعریف میراث فرهنگی در قوانین ایران ……………………………………………………………………… ۱۱

۵ـ تعریف میراث فرهنگی در کنوانسیون‌های بین‌المللی ………………………………………………… ۱۳

مبحث دوم: مبانی ……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۸

۱ـ مبانی ارزشی …………………………………………………………………………………………………………….. ۱۸

۲ـ مبانی قانونی ……………………………………………………………………………………………………………… ۲۴

۳ـ مبانی حفظ، پژوهش و معرفی میراث فرهنگی …………………………………………………………… ۲۶

فصل دوم: تاریخچه ………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۱
مبحث اول: تاریخچه حمایت از میراث فرهنگی در حقوق بین‌المللی ……………………………….. ۳۱

۱ـ پیشینه قراردادی ………………………………………………………………………………………………………… ۳۱

۲ـ پیشینه سازمانی ………………………………………………………………………………………………………… ۳۶

مبحث دوم: تاریخچه حمایت از میراث فرهنگی در حقوق ایران ………………………………………. ۴۱

۱ـ حمایت از میراث فرهنگی در ایران قبل از انقلاب اسلامی …………………………………………… ۴۱

۲ـ حمایت از میراث فرهنگی در ایران پس از انقلاب اسلامی ………………………………………….. ۵۰

 
بخش دوم: حمایت از میراث فرهنگی در حقوق ایران
فصل اول: میراث فرهنگی در قوانین و مقررات ایران ……………………………………………………………… ۶۱
مبحث اول: میراث فرهنگی در قوانین بنیادی …………………………………………………………………….. ۶۱

۱ـ میراث فرهنگی در قانون اساسی ……………………………………………………………………………….. ۶۱

۲ـ میراث فرهنگی در قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ……………………… ۶۵

۳ـ میراث فرهنگی در قوانین شهری ……………………………………………………………………………….. ۶۸

۴ـ میراث فرهنگی در قوانین و مقررات مالی ………………………………………………………………….. ۷۵

عنوان                                                                                                                         صفحه

 

مبحث دوم: ضوابط حفاظتی ناظر بر میراث فرهنگی ……………………………………………………….. ۸۱

۱ـ حفاری ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۲

۲ـ ورود و صدور ………………………………………………………………………………………………………….. ۸۷

۳ـ خرید و فروش …………………………………………………………………………………………………………… ۹۲

فصل دوم: حمایت دولت از میراث فرهنگی ………………………………………………………………………………. ۹۷
مبحث اول: سازمان‌های حامی ……………………………………………………………………………………………….. ۹۷

۱ـ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ………………………………………………………………………… ۹۸

۲ـ  پژوهشگاه میراث فرهنگی ……………………………………………………………………………………….. ۱۰۱

۳ـ مرکز آموزش عالی ………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۳

۴ـ انجمن‌های میراث فرهنگی ………………………………………………………………………………………….. ۱۰۵

مبحث دوم: ثبت میراث فرهنگی در فهرست آثار ملی ……………………………………………………….. ۱۰۷

۱ـ ثبت آثار غیر منقول …………………………………………………………………………………………………… ۱۰۸

۲ـ ثبت آثار منقول ………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۴

مبحث سوم: پیوستن به معاهدات و سازمان‌های بین‌المللی …………………………………………….. ۱۱۷

۱ـ الحاق به معاهدات بین المللی …………………………………………………………………………………….. ۱۱۷

۲ـ عضویت در سازمان‌های بین‌الملی……………………………………………………………………………… ۱۲۰

 
بخش سوم: حمایت از میراث فرهنگی در حقوق بین‌المللی
فصل اول: معاهدات بین‌المللی …………………………………………………………………………………………………. ۱۲۳
مبحث اول: کنوانسیون حمایت از اموال فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه (۱۹۵۴ یونسکو) ۱۲۳

۱ـ موضوع و دامنه شمول ……………………………………………………………………………………………… ۱۲۳

۲ـ روش‌های حمایت از اموال فرهنگی ……………………………………………………………………………. ۱۲۵

۳ـ قلمرو اجرایی کنوانسیون ………………………………………………………………………………………….. ۱۳۰

۴ـ تشکیل کمیته مشورتی ملی ………………………………………………………………………………………. ۱۳۳

مبحث دوم: کنوانسیون اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از ورود و صدور و انتقال مالکیت غیر قانونی اموال فرهنگی (۱۹۷۰)………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۴

۱ـ موضوع و دامنه شمول ……………………………………………………………………………………………… ۱۳۴

۲ـ مقررات شکلی و اجرایی…………………………………………………………………………………………….. ۱۳۶


عنوان                                                                                                                        صفحه

 

۳- تعهدات دول عضو کنوانسیون…………………………………………………………………………………… ۱۳۸

مبحث سوم: کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان (۱۹۷۲) …………………… ۱۴۲

۱ـ موضوع و دامنه شمول ……………………………………………………………………………………………… ۱۴۲

۲ـ ابعاد حمایت از میراث فرهنگی……………………………………………………………………………………. ۱۴۵

۳ـ مقررات شکلی و اجرایی ……………………………………………………………………………………………. ۱۵۰

فصل دوم: سازمان‌های بین‌المللی …………………………………………………………………………………………………. ۱۵۲
مبحث اول: شورای بین‌المللی موزه‌ها ( ایکوم) …………………………………………………………………. ۱۵۲

۱ـ تعریف و اهداف …………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۲

۲ـ عضویت در ایکوم ……………………………………………………………………………………………………… ۱۵۴

۳ـ ارکان ایکوم ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۵

مبحث دوم: مرکز بین‌المللی مطالعه، مرمت و حفاظت از اموال فرهنگی (ایکروم)………….. ۱۶۳

۱ـ تعریف و اهداف …………………………………………………………………………………………………………. ۱۶۳

۲ـ عضویت در ایکروم ……………………………………………………………………………………………………. ۱۶۳

۳ـ ارکان ایکروم …………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶۴

مبحث سوم: شورای بین‌المللی ابنیه و محوطه‌های فرهنگی (ایکوموس) ……………………… ۱۶۸

۱ـ تعریف و اهداف …………………………………………………………………………………………………………. ۱۶۸

۲ـ عضویت در ایکوموس ………………………………………………………………………………………………. ۱۶۹

۳ـ ارکان ایکوموس ………………………………………………………………………………………………………… ۱۷۰

نتیجه‌گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

ضمائم

کتابنامه

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید