جایگاه و ضوابط قانونی مربوط به حفظ میراث فرهنگی در ایران با نگاهی بر تمهیدات جهانی

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                         صفحه

 

مقدمه   الف) طرح موضوع

ب) اهداف و فرضیات

ج) روش تحقیق

بخش اول: مفاهیم، مبانی و تاریخچه حقوق میراث فرهنگی

فصل اول: مفاهیم و مبانی ……………………………………………………………………………………………………….. ۲
مبحث اول: مفاهیم …………………………………………………………………………………………………………………… ۲

۱ـ مفهوم فیلولوژیک (زبان شناسانه) …………………………………………………………………………….. ۲

۲ـ میراث فرهنگی به مفهوم عام ……………………………………………………………………………………… ۴

۳ـ میراث فرهنگی به مفهوم خاص (میراث فرهنگی معنوی) …………………………………………… ۸

۴ـ تعریف میراث فرهنگی در قوانین ایران ……………………………………………………………………… ۱۱

۵ـ تعریف میراث فرهنگی در کنوانسیون‌های بین‌المللی ………………………………………………… ۱۳

مبحث دوم: مبانی ……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۸

۱ـ مبانی ارزشی …………………………………………………………………………………………………………….. ۱۸

۲ـ مبانی قانونی ……………………………………………………………………………………………………………… ۲۴

۳ـ مبانی حفظ، پژوهش و معرفی میراث فرهنگی …………………………………………………………… ۲۶

فصل دوم: تاریخچه ………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۱
مبحث اول: تاریخچه حمایت از میراث فرهنگی در حقوق بین‌المللی ……………………………….. ۳۱

۱ـ پیشینه قراردادی ………………………………………………………………………………………………………… ۳۱

۲ـ پیشینه سازمانی ………………………………………………………………………………………………………… ۳۶

مبحث دوم: تاریخچه حمایت از میراث فرهنگی در حقوق ایران ………………………………………. ۴۱

۱ـ حمایت از میراث فرهنگی در ایران قبل از انقلاب اسلامی …………………………………………… ۴۱

۲ـ حمایت از میراث فرهنگی در ایران پس از انقلاب اسلامی ………………………………………….. ۵۰

 
بخش دوم: حمایت از میراث فرهنگی در حقوق ایران
فصل اول: میراث فرهنگی در قوانین و مقررات ایران ……………………………………………………………… ۶۱
مبحث اول: میراث فرهنگی در قوانین بنیادی …………………………………………………………………….. ۶۱

۱ـ میراث فرهنگی در قانون اساسی ……………………………………………………………………………….. ۶۱

۲ـ میراث فرهنگی در قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ……………………… ۶۵

۳ـ میراث فرهنگی در قوانین شهری ……………………………………………………………………………….. ۶۸

۴ـ میراث فرهنگی در قوانین و مقررات مالی ………………………………………………………………….. ۷۵

عنوان                                                                                                                         صفحه

 

مبحث دوم: ضوابط حفاظتی ناظر بر میراث فرهنگی ……………………………………………………….. ۸۱

۱ـ حفاری ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۲

۲ـ ورود و صدور ………………………………………………………………………………………………………….. ۸۷

۳ـ خرید و فروش …………………………………………………………………………………………………………… ۹۲

فصل دوم: حمایت دولت از میراث فرهنگی ………………………………………………………………………………. ۹۷
مبحث اول: سازمان‌های حامی ……………………………………………………………………………………………….. ۹۷

۱ـ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ………………………………………………………………………… ۹۸

۲ـ  پژوهشگاه میراث فرهنگی ……………………………………………………………………………………….. ۱۰۱

۳ـ مرکز آموزش عالی ………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۳

۴ـ انجمن‌های میراث فرهنگی ………………………………………………………………………………………….. ۱۰۵

مبحث دوم: ثبت میراث فرهنگی در فهرست آثار ملی ……………………………………………………….. ۱۰۷

۱ـ ثبت آثار غیر منقول …………………………………………………………………………………………………… ۱۰۸

۲ـ ثبت آثار منقول ………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۴

مبحث سوم: پیوستن به معاهدات و سازمان‌های بین‌المللی …………………………………………….. ۱۱۷

۱ـ الحاق به معاهدات بین المللی …………………………………………………………………………………….. ۱۱۷

۲ـ عضویت در سازمان‌های بین‌الملی……………………………………………………………………………… ۱۲۰

 
بخش سوم: حمایت از میراث فرهنگی در حقوق بین‌المللی
فصل اول: معاهدات بین‌المللی …………………………………………………………………………………………………. ۱۲۳
مبحث اول: کنوانسیون حمایت از اموال فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه (۱۹۵۴ یونسکو) ۱۲۳

۱ـ موضوع و دامنه شمول ……………………………………………………………………………………………… ۱۲۳

۲ـ روش‌های حمایت از اموال فرهنگی ……………………………………………………………………………. ۱۲۵

۳ـ قلمرو اجرایی کنوانسیون ………………………………………………………………………………………….. ۱۳۰

۴ـ تشکیل کمیته مشورتی ملی ………………………………………………………………………………………. ۱۳۳

مبحث دوم: کنوانسیون اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از ورود و صدور و انتقال مالکیت غیر قانونی اموال فرهنگی (۱۹۷۰)………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۴

۱ـ موضوع و دامنه شمول ……………………………………………………………………………………………… ۱۳۴

۲ـ مقررات شکلی و اجرایی…………………………………………………………………………………………….. ۱۳۶


عنوان                                                                                                                        صفحه

 

۳- تعهدات دول عضو کنوانسیون…………………………………………………………………………………… ۱۳۸

مبحث سوم: کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان (۱۹۷۲) …………………… ۱۴۲

۱ـ موضوع و دامنه شمول ……………………………………………………………………………………………… ۱۴۲

۲ـ ابعاد حمایت از میراث فرهنگی……………………………………………………………………………………. ۱۴۵

۳ـ مقررات شکلی و اجرایی ……………………………………………………………………………………………. ۱۵۰

فصل دوم: سازمان‌های بین‌المللی …………………………………………………………………………………………………. ۱۵۲
مبحث اول: شورای بین‌المللی موزه‌ها ( ایکوم) …………………………………………………………………. ۱۵۲

۱ـ تعریف و اهداف …………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۲

۲ـ عضویت در ایکوم ……………………………………………………………………………………………………… ۱۵۴

۳ـ ارکان ایکوم ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۵

مبحث دوم: مرکز بین‌المللی مطالعه، مرمت و حفاظت از اموال فرهنگی (ایکروم)………….. ۱۶۳

۱ـ تعریف و اهداف …………………………………………………………………………………………………………. ۱۶۳

۲ـ عضویت در ایکروم ……………………………………………………………………………………………………. ۱۶۳

۳ـ ارکان ایکروم …………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶۴

مبحث سوم: شورای بین‌المللی ابنیه و محوطه‌های فرهنگی (ایکوموس) ……………………… ۱۶۸

۱ـ تعریف و اهداف …………………………………………………………………………………………………………. ۱۶۸

۲ـ عضویت در ایکوموس ………………………………………………………………………………………………. ۱۶۹

۳ـ ارکان ایکوموس ………………………………………………………………………………………………………… ۱۷۰

نتیجه‌گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۷۶

کتابنامه ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۸۲

فصل اول: مفاهیم ومبانی

از آنجا که هر سیاستی با تکیه بر تعاریف شکل می گیرد برداشتن گامی در جهت قبول تعریفی برای میراث فرهنگی ضروری بنظر می‌رسد.

انتخاب کلمات یک تعریف، کار حساس وقابل تأملی است زیرا هر کلمه یا عبارت می‌تواند عاملی تعیین کننده درشناسایی، ارزیابی وحفاظت از بقایای تاریخی باشد. همچنین عوامل مهمی در هر تعریف وجود دارد که کلمات کلیدی انتخابی برای آن باید توانایی  پاسخگویی به جنبه‌های مختلف آن را داشته و حتی المقدور متضمن آگاهی‌های لازم در آن وجه باشند. در این مبحث برآنیم تا با شناخت مفاهیم مربوطه، تعاریف ارائه شده ازمیراث فرهنگی را مورد مطالعه قرار دهیم.

از سوی دیگر با توجه به نقش اساسی وفزاینده‌ای که شناخت مبانی هر پدیده یا رویدادی دردرک ماهیت و سیرتکاملی آن دارد، مبحث دوم به بررسی این موضوع اختصاص یافته است.

مبحث اول : تعاریف میراث فرهنگی

۱- معنی زبان شناسانه ( فیلولوژیک)

از آنجا که انتخاب واستفاده از لغات نقش مهمی در بیان مفاهیم پنهانشان دارد،ابتدا معنی زبان شناسانه لغات مربوط به میراث فرهنگی را که در انگلیسی،فرانسه،عربی وفارسی مورد استفاده قرار می گیرد بررسی می‌نماییم.

در انگلیسی،اصطلاحاتی چون Heritage، Cultural Heritage، Relics، Remains، Patrimony و Property به کار می‌آیند. بر طبق فرهنگ لغات Historical Principles (آکسفورد ،۱۸۸۸) Heritage در قرون گذشته به اشکال متفاوتی چون: heritage، eritage،
erytage  و غیره بکار می رفته است.که همگی از ریشه لاتین Hereditagium می باشند به معنی :«.. آنچه به ارث رسیده یا ممکن است برسد،هر مال یا خصوصاً ملک که براساس حق وراثت واگذار گردد» آنچه در این اصطلاح واضح به نظرمی‌رسد، آن است که مال از گذشته به ارث رسیده است.

کلمه Relic که از Reliquias در لاتین بدست می‌آید،به معنی :«در موارد استفاده مذهبی، بخصوص در کلیساهای یونان وکاتولیک روم :برخی اشیاء همچون قسمتی ازبدن یا لباس،یک قطعه موردمصرف شخصی یا نظایر آن که به عنوان یادبود از یک قدیس، شهید یا فرد روحانی دیگری باقی مانده و به دقت از آن نگهداری کرده و محترم ومقدس داشته می‌شود»، ونیز «چیزی نفیس یا قیمتی» و «هر چه که به عنوان یادگاری یا یادبود از یک شخص، یک چیز، یک مکان نگه داشته شود؛یک یادمان.»

remains یعنی:«آنان که از میان تعدادی از اشخاص باز مانده،نجات یافته یا باقی مانده ‌اند؛باقیمانده یا الباقی» و «یک اثر مادی (عتیقه یا غیرآن )،  یک بنا یا ساختمان قدیمی یا ساخته‌ای دیگر؛ وشیئی  که از زمانهای گذشته به دست آمده است.»

Patrimony یعنی :دارایی یا یک ملک که از پدر یا جد شخصی به اورسیده؛ میراث، وراثت.

Property یعنی: وضعیتی ازتعلق یا متعلق به بعضی اشخاص بودن و «مالک چیزی بودن، چیزی را تملک کردن،حق(بخصوص حق انحصاری) تصرف، استفاده ،یا در اختیار گرفتن هر چیز (معمولاً شیئی مادی و محسوس) ، دارندگی ،مالکیت.»

در فرانسه کلمات مشابهی با همان ریشه مشترک انگلیسی وجود دارد، به استثناء (Cultorel)Bien که ترجمه آن به انگلیسی Property یا Goods است.

در عربی کلمه «تراث» به کار می‌رود که از کلمه ارث ریشه می‌گیرد. در زبان فارسی دوکلمه «آثار»و «میراث» وجود دارند که هر دوریشه عربی دارند. «آثار» جمع «اثر» به معنی محصول فیزیکی و غیرفیزیکی بجای مانده است. در این کلمه انعکاس گذشته چشم‌گیر نیست، و کلمه بیشترنشان دهنده اهمیت آنچه که خلق شده می‌باشد و از اینروست که در فارسی این کلمه اغلب با صفاتی چون تاریخی یا فرهنگی همراه می‌شود.

کلمه دیگر،میراث، یعنی آنچه به ارث رسیده است که بسیار مشابه Heritage در انگلیسی است. اگر چه بدون اضافه نمودن کلمات توضیحی نیز قابل درک می‌باشد، اما همچون Heritage در انگلیسی، اغلب به همراه کلمه «فرهنگ» به کار می‌رود.

کلمه Property انگلیسی و Bien فرانسوی یادآور مفهوم گذشته نیستند،در حالی که سایر کلمات به آنچه که میراث گذشته است، رجوع داده می‌شوند. در مدارک یونسکو اغلب این دوکلمه،(Property) و Bein بکار رفته اند. اگر چه می توان چنین فرض کرد که این امر موجب ارتباط حال و گذشته می‌گردد و موارد وسیعتری از پدیده‌های فرهنگی را تحت پوشش قرار می‌دهد.

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید