تولید کنسرو و رب گوجه فرنگی -گزارش از شرکت صنایع غذایی گلستان عصاره ۱۶۹ ص

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

فهرست مطالب

چکیده                                                                                                                           ۱

بخش اول: کنسرو رب گوجه فرنگی                                                                                     ۲

مقدمه                                                                                                  ۳

تاریخچه صنعت کنسرو                                                                                     ۴

تاریخچه کنسرو سازی در ایران                                                                          ۵

تولید رب گوجه فرنگی                                                                                       ۶

فصل اول                                                                                                                     ۷

۱-۱ پیدایش گوجه فرنگی                                                                                   ۸

۲-۱ ترکیب شیمیایی گوجه فرنگی                                                                        ۸

۳-۱ کشت گوجه فرنگی                                                                                     ۱۲

۴-۱ برداشت گوجه فرنگی                                                                                 ۱۳

۵-۱ حمل گوجه فرنگی                                                                                      ۱۴

فصل دوم:                                                                                                                   ۱۵

۱-۲ گزارش از شرکت صنایع غذایی گلستان عصاره تولید کننده رب گوجه فرنگی دلند           ۱۶

۲-۲ نفشه ساختمانی شرکت                                                                               ۱۸

۳-۲ روند تولید کنسرو رب گوجه فرنگی                                                               ۲۱

۱-۳-۲ دریافت گوجه فرنگی                                                                               ۲۱

۲-۳-۲ شستشو                                                                                               ۲۱

۳-۳-۲ سورت کردن                                                                               ۲۲

۴-۳-۲ خرد و له کردن                                                                                     ۲۳

۵- ۳-۲ حرارت مقدماتی                                                                                    ۲۳

۶-۳-۲ استخراج و تصفیه پالپ                                                                            ۲۳

۷-۳-۲ تغلیظ آب گوجه فرنگی                                                                            ۲۴

 ۴-۲ بسته بندی                                                                                              ۲۸

۱-۴-۲ بسته بندی قوطی                                                                                    ۲۸

۱-۱-۴-۲ افزودن نمک                                                                                      ۲۸

۲-۱-۴-۲ پاستوریزاسیون                                                                                 ۲۹

۳-۱-۴-۲ پر کردن                                                                                           ۲۹

۴-۱-۴-۲ دربندی قوطی                                                                                    ۳۰

۵-۱-۴-۲ تونل پخت                                                                               ۳۱

۶-۱-۴-۲ تاریخ زدن                                                                               ۳۱

۷-۱-۴-۲ بسته بندی قوطی                                                                                ۳۲

۲-۴-۲ بسته بندی اسپتیک                                                                                  ۳۲

۵-۲ انبار                                                                                                       ۳۳

فصل سوم: تأسیسات                                                                                                            ۳۴

۱-۳ دیگ بخار                                                                                       ۳۵

۲-۳ کمپرسور هواسان                                                                                     ۳۷

۳-۳ سیستم آبرسانی                                                                              ۳۸

۴-۳ سیستم فاضلاب                                                                               ۳۸

۶-۳ سیستم اطفای حریق                                                                                   ۳۹

فصل چهارم: آزمایشات کنترل کیفیت                                                                                   ۴۰

مقدمه                                                                                                                           ۴۱

۱-۴ آزمایشات فیزیکوشیمیایی                                                                            ۴۲

۲-۴ آزمون های میکروبی                                                                                  ۴۷

۳-۴ بررسی ویژگیهای ارگانولپتیکی                                                                     ۴۹

۴-۴ ارزیابی دربندی قوطی                                                                                ۴۹

۵-۴ آزمونهای آب                                                                                           ۵۲

۶-۴ فرم ارزیابی محصول                                                                                 ۵۵

بخش دوم: شیر و فراورده های آن                                                                                      ۵۷

فصل پنجم                                                                                                                  ۵۸

مقدمه                                                                                                                           ۵۹

۱-۵ تعریف شیر                                                                                              ۵۹

۲-۵ خواص فیزیکی شیر سالم                                                                            ۶۱

۳-۵ اجزای اصلی شیر                                                                                      ۶۴

۴-۵ بی ثباتی ترکیبات شیر                                                                                 ۷۸

فصل ششم: گزارش از کارخانه پگاه گلستان تولید کننده شیر پاستوریزه و فراورده های آن۷۹                

۱-۶ معرفی کارخانه                                                                                         ۸۰

۲-۶ نحوه تأمین شیر مورد نیاز مجتمع                                                                 ۸۴

۳-۶ جمع آوری و حمل شیر به کارخانه                                                                ۸۴

۴-۶ فرایند دریافت شیر خام                                                                               ۸۵

۵-۶ اهمیت کیفیت بهداشتی شیر خام                                                                    ۸۶

فصل هفتم: فرایند صنعتی شیر                                                                                            ۸۷

۱-۷ جداسازی چربی و تمیز کردن شیر                                                                ۸۸

۲-۷ هموژنیزاسیون                                                                                          ۸۸

۳-۷ عملیات حرارتی                                                                                ۸۹

فصل هشتم: فراورده های تولیدی کارخانه                                                                         ۹۲

۱-۸ شیر                                                                                                       ۹۳

۱-۱-۸ شیر پاستوریزه                                                                                     ۹۳

۲-۱-۸  شیر استریلیزه                                                                                      ۹۴

۲-۸ ماست                                                                                           ۹۷

۱-۲-۸ خصوصیات شیر  مصرفی در تولید ماست                                                   ۹۷

۲-۲-۸ استارتر در تولید ماست                                                                           ۹۸

۳-۲-۸ مراحل تولید ماست                                                                                ۹۸

۴-۲-۸ ساختار تشکیل ماست                                                                    ۱۰۱

۳-۸ پودر شیرخشک و پودر آب پنیر                                                          ۱۰۴

۱-۳-۸ پودر شیرخشک                                                                           ۱۰۴

۲-۳-۸ پودر آب پنیر                                                                               ۱۰۷

۳-۳-۸ بسته بندی                                                                                  ۱۰۸

۴-۳-۸ موارد مصرف                                                                                       ۱۰۸

۵-۳-۸ کنترل کیفی                                                                                 ۱۰۸

فصل نهم                                                                                                                     ۱۰۹

۱-۹ نحوه نگهداری شیر و فراورده های آن                                                 ۱۱۰

۲-۹ مقایسه ارزش غذایی شیر خام، شیر پاستوریزه و شیر استریلیزه                ۱۱۱

۳-۹ افزودنی های مجاز                                                                           ۱۱۲

۴-۹ بازدارنده های رشد میکروبی                                                              ۱۱۲

فصل دهم: آزمایشات کنترل کیفیت                                                                          ۱۱۴

۱-۱۰ آزمون های شیمیایی                                                                       ۱۱۵

۱-۱-۱۰ اندازه گیری درصد چربی                                                             ۱۱۵

۲-۱-۱۰ اندازه گیری درصد پروتئین                                                          ۱۱۶

۳-۱-۱۰ تعیین ماده خشک                                                                        ۱۱۷

۴-۱-۱۰ آزمونهایی که در هنگام دریافت شیر خام انجام می گیرد                      ۱۱۸

۵-۱-۱۰ تشخیص آنتی بیوتیک در شیر                                                        ۱۲۴

۶-۱-۱۰ تست فسفاتاز                                                                                      ۱۲۵

۷-۱-۱۰ تست پراکسیداز                                                                          ۱۲۶

۸-۱-۱۰ تست آب اکسیژنه                                                                       ۱۲۶

۹-۱-۱۰ تعیین درصد نمک                                                                       ۱۲۷

۱۰-۱-۱۰ تعیین اسیدیته                                                                           ۱۲۸

۱۱-۱-۱۰ تعیین غلظت سود و اسید                                                            ۱۲۹

۲-۱۰ آزمونهای میکروبی                                                                         ۱۳۰

۱-۲-۱۰ آزمایش احیاء متیلن بلو در شیر خام (ردوکتاز)                                  ۱۳۰

۲-۲-۱۰ آزمون اسپورکانت                                                                      ۱۳۱

۳-۲-۱۰ شمارش کلی میکروبها (توتا)                                                                   ۱۳۴

۴-۲-۱۰ روش شمارش و تشخیص کلیفرمها                                                 ۱۳۴

۵-۲-۱۰ روش جستجو و شناسایی اشریشیاکلی                                            ۱۳۵

۶-۲-۱۰ شناسایی استافیلوکوکوس اورئوس                                                 ۱۳۶

۷-۲-۱۰ روش شناسایی کپک ها (کپک و مخمر)                                             ۱۳۷

۸-۲-۱۰ تست فینگر                                                                                ۱۳۸

۹-۲-۱۰ کشت آب مسیرهای CIP                                                              ۱۳۸

۳-۱۰ فرم ارزیابی محصولات                                                                             ۱۳۹

نتیجه گیری                                                                                           ۱۴۲

منابع و مآخذ                                                                                         ۱۴۳

ضمیمه                                                                                                ۱۴۴

مقدمه:

غذا به عنوان یکی از نیازهای اصلی بشر و ارتباط مستقیم آن با سلامت و بقای او همواره مورد توجه بوده است.

انسان اولیه برای دستیابی به غذا مجبور بود به شکار بپردازد و یا از میوه ها و گیاهانی استفاده نماید که هیچ گونه شناختی نسبت به فواید و مضرات آنها نداشت، حتی گاهی مسافتها طولانی را می پیمود تا غذای خود را تأمین نماید. در نتیجه برای دسترسی آسان به غذا، به دامداری و کشاورزی روی آورد. اما این کافی نبود، رشد روزافزون جمعیت از یک سو و از سوی دیگر کمبود آذوقه در فصول دیگر و یا مواقع قحطی، نیاز تغذیه ای را بیشتر نمود.

این در حالی بود که وی در فصل برداشت و یا هنگام استفاده از گوشت حیوانات مقدار زیادی ازآن ها را به دلیل فاسد شدن دور می ریخته و یا به مصرف حیوانات اختصاص می داده است. پس باید چاره ای می اندیشید تا بتواند مازاد بر مصرف خود را به گونه ای به مدت طولانی تر حفظ نماید.

بنابراین چه باید می کرد؟ چگونه مشکل کمبود تغذیه را رفع نماید؟

چند راه ممکن بود:

۱- افزایش تولید                                     ۲- جلوگیری از فساد ماده غذایی

۳- انبار کردن به مدت طولانی                   ۴- تنوع و گسترش منابع تغذیه ای

استفاده از این روشها می توانست راهکار مناسبی باشد.

از ابتدایی ترین روشهایی که برای جلوگیری از فساد برگزید خشک کردن در زیر نور آفتاب و به مرور زمان دودی کردن، نمک سود کردن و … بوده است.

از طرفی انتخاب واریته هایی با میزان تولید بیشتر و پرورش آنها کمک شایانی به افزایش تولید نمود.

استفاده از انبارهای سرد و تاریک (با نور کم) نیز تا حدی برای افزایش مدت ماندگاری محصول مناسب می نمود اما باز هم قسمت اعظم محصولات فاسد و غیرقابل استفاده می شد.

گسترش و تنوع در غذا به عنوان مثال پی بردن به فرایند تخمیر و تولید ماست، پنیر و نان از دیگر عوامل مؤثر بوده است.

تمامی این روشها تغییرات زیادی یافتند و نتایج مفید آنها بشر را در پیشبرد اهداف عالی و کاستن نقصها سهیم ساخت.

بعدها به ارتباط بعضی بیماریها و مصرف غذاهای آلوده پی برد و با تحقیق، مطالعات و آزمایشات فراوان به وجود میکروارگانیسمها و تأثیر آنها در فساد مواد غذایی آگاهی یافت و برای از بین بردن آنها دریافت اعمال حرارت، ایجاد خلاء و رعایت اصول بهداشتی و … می تواند مؤثر واقع شود.

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید