بررسی ساختار وشبوه مدیریت دبیرستان فرقان کرج ۱۰۰ ص

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

فهرست مطالب:

فصل اول:

            ـ مقدمه

            ـ موقعیت جغرافیایی مدرسه

            ـ هدف ازتاسیس

            ـ تاریخچه تاسیس

فصل دوم:

            ـ مباحث نظری

فصل سوم:

            ـ امکانات فیزیکی ( الکتریسیته، نور، حرارتی )

            ـ درصد فضاهایی که به قسمتهای مختلف اختصاص یافته

               است (کل مساحت زمین، مساحت کتابخانه ، مساحت

               آزمایشگاه ، مساحت نمازخانه)

فصل چهارم:

               ـ امکانات پرسنلی

               ـ کادر آموزشی

               ـ چارت سازمانی

              ـ جدول آماری معلمین

              ـ شرح وظایف مدیر ومعاون

              ـ شرح وظایف معلم امورپرورشی ومعاون

فصل پنچم:

             ـ بودجه ( هزینه های جاری، سرمایه ایی، سرانه)

             ـ جدول آمار بودجه

فصل ششم:

              ـ  اهداف دوره دبیرستان

              ـ شیوه مدیریت

              ـ جدول آمار برنامه هفتگی

              ـ رسیدگی به حضور وغیاب( معلمان ودبیران آموزشی)

              ـ علل به وجود آمدن ساعات جبرانی وتشکیل کلاسهای فوق

                 برنامه

              ـ میزان استفاده از وسایل کمک آموزشی

              ـ چگونگی تدریس معلمان

              ـ چگونگی تشکیل شورای دانش آموزان مدرسه وانتخاب

                 مبصر

              ـ ارزیابی وسنجش نمرات دانش آموزان

              ـ بررسی میانگین یکسال آموزشگاه

فصل هفتم:

             ـ نحوه برگزاری انجمن اولیاء مربیان

             ـ نمونه ایی ازبخشنامه ها وآئین نامه ها( درمورد انجمن اولیاء                 مربیان واینکه آیاانجمن اولیاء مربیان توجه لازم را می نمایند)

             ـ شورای اسلامی (دانش آموزان وانجمن اسلامی)

             ـ انواع مسابقات تربیتی وبرگزاری جشنها

             ـ طرحها وفعالیتهای گروهی

             ـ برگزاری ارتباط مدرسه با نهادها

             ـ بسیج دانش آموزان ونمونه ای ازفرم بسیج

فصل هشتم:

             ـ مقایسه آموزشگاه با معیارهای ازقبل تعیین شده

             ـ نحوه ارزشیابی

             ـ تجزیه هر تحلیل عملکرد

             ـ نتیجه گیری وارائه پیشنهادات

   فصل اول

دوره پیدایش نظریه های مکتب کلاسیک

در ا.واخرسال ۱۸۰۰ میلادی مجموعه ای ازمفاهیم تازه درباره سازمان وهم اکنون به عنوان نظریه کلاسیک شناخته شده است به گونه ای وسیع گسترش یافت تا ثیر نظریه کلاسیک سا زمان هم اکنون نیز با رز وبرجسته است چندان اثار ان دربسیاری از سازمانهای پیچیده مشا هده می شود درواقع مفا هیم کلا سیک سازمان در مقیاس وسیعی ازسازمانهای بزرگ وپیچده مصداق پیدا میکند تا ثیر بسزایی درتکا مل تمدن نوین داشته است نظریه کلاسیک سازمان را سا ختاری ازروابط قدرت نقش ماه فعا لیتها وارتباط تلاش بین افراد وجود دارد تعریف میکند بطور کلی طبق این نظریه سازمان یک ساختار مکانیستی بیروح وغیرقابل انعطاف است نظریه کلاسیک درسه مسیرتحول یافت بورد کراسی اداری ومدیریت علمی اساس این سه جریان با فرضیات مشابهی پایه ریزی شده وتاثیر علمی اساس انها یکسان است همچنین هر سه جریان در مقطع زمانی رشد وتوسعه یافتند (۱۹۵۰ –۱۹۰۰میلادی ) در اینجا این سه نظریه را به افتخارشرح می دهیم ( گوئل کهن ۱۳۷۱)

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید