پایان نامه حقوق بین الملل اعتبار حقوقی قطعنامه ها

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :
جهت خرید و دانلود  با شماره تلفنهای زیر در تماس باشید


 ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵ – ۰۹۲۰۱۰۲۸۱۰۰


پایان نامه حقوق بین الملل اعتبار حقوقی قطعنامه ها


قیمت هر صفحه تحقیق ۶۰۰ تومان تعداد صفحات ۸۰ صفحه


پایان نامه حقوق بین الملل اعتبار حقوقی قطعنامه ها و وتو‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و ارتباط آن با وضع موجود


فهرست مطالب

پیشگفتار( تاریخچه و طرح بحث) ۱

مقدمه ۵

بخش اول : مبانی و کلیات

فصل اول : جایگاه و مکانیسم فعالیت شورای امنیت سازمان ملل متحد ۱۰

گفتار اول : علل وضرورت وجودی شورای امنیت ۱۱

گفتار دوم : آیین کار شورا و نحوه ی رأی گیری . ۱۵

گفتار سوم : تشکیلات وابسته به شورای امنیت . ۱۸

گفتار چهارم : شناسایی حق وتو ۲۱

مبحث اول : دیدگاه موافقین و مخالفین . ۲۴

مبحث دوم : طرح موسوم به آچه سن و تعدیل حق وتو ۲۶

فصل دوم : صلاحیت شورای امنیت سازمان ملل متحد . ۳۱

گفتار اول : انواع صلاحیت شورای امنیت ۳۱

مبحث اول : صلاحیتهای خاص . ۳۴

مبحث دوم : صلاحیتهای مشترک . ۳۶

گفتار دوم : نظریه های راجع به صلاحیت شورای امنیت ۳۷

مبحث اول : نظریه ی مبتنی بر صلاحیت موسع شورای امنیت. ۳۷

مبحث دوم : نظریه ی مبتنی بر صلاحیت مضیق شورای امنیت. ۴۱

گفتار سوم : تلاش جهت تقویت دیدگاه مربوط به صلاحیت موسع شورای امنیت ۴۵

مبحث اول : انطباق نظـریه مربوط به صلاحیت موسـع شورای امنیت با ماهیت حقوقی آن ۴۷

مبحث دوم : نقد ماهیت صرفا حقوقی شورای امنیت ۴۸

گفتار چهارم : حدود صلاحیت شورای امنیت در شناسایی موارد تهدید و نقض

صلح و عمل تجاوز ( ماده ۳۹ منشور) . ۴۹

بخش دوم : ارزیابی عملکرد و تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد

فصل اول : اقدامات مسالمت آمیز و قهری شورای امنیت سازمان ملل متحد. ۵۸

گفتار اول : نقش شورای امنیت در حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی ۶۰

گفتار دوم : اقدامات اجرایی و اجبار کننده ی شورای امنیت . ۶۲

مبحث اول : اقدامات اجبار کننده ی غیرقهری ۶۶

مبحث دوم : اقدامات اجبار کننده ی قهری . ۶۷

گفتار سوم : مداخله به منظور جلوگیری از تولید و توسعه ی سلاح های کشتـار جمعی (مصادیق عینی) ۷۰

مبحث اول : در عراق ۷۲

مبحث دوم : در کره شمالی ۷۵

گفتار چهارم : مداخله ی بشر دوستانه به منظور جلوگیری از نقض حقوق بشر (نمونه های عینی) . ۷۹

مبحث اول : در کردستان عراق ۸۱

مبحث دوم : در سومالی . ۸۶

مبحث سوم : در بوسنی و هرزه گوین . ۸۸

مبحث چهارم: در رواندا . ۹۰

مبحث پنجم : در هائیتی . ۹۱
فصل دوم : مشروعیت و اعتبار حقوقی تصمیمات و اقدامات الزام آور شورای امنیت سازمان ملل متحد ۱۰۰

گفتار اول : اعتبار تصمیمات و محدوده ی صلاحیت شورای امنیت مطابق منشور ۱۰۱

مبحث اول : محدودیتهای کلی و عام . ۱۰۴

مبحث دوم : محدودیتهای موردی و خاص ۱۰۷

گفتار دوم: مشروعیت اقدامات شورای امنیت و اصل حاکمیت دولت ها ۱۰۸

مبحث اول : ارزش حقـوقی اقدامات شـورای امنیـت در تقابل با اصـل حاکمیت دولتها ۱۰۹

مبحث دوم : ارزش حقـوقی اقدامات شـورای امنیـت در تقابل با اصـل تساوی حاکمیت دولتها ۱۱۳

گفتار سوم : الزام آور بودن قطعنـامه ها برای اعضای سـازمان ملل (تحلیل ماده‌ی ۲۵ منشور) ۱۱۹

مبحث اول : بررسـی دیدگاههای مختلف در خصوص قلمـرو اعمال ماده ی ۲۵ منشور . ۱۲۰

الف :برداشت موسع و مضیق از ماده ی ۲۵ منشور . ۱۲۱

ب: برداشت بینابین یا مختلط ( دلایل اثباتی) ۱۲۲

مبحث دوم : عملکرد دولتها و ضرورت توسل به ماده ی ۲۵ منشور ۱۲۵

فصل سوم : مکانیسمهای نظارت بر تصمیمات و اقدامات شورای امنیت سازمان ملل متحد ۱۳۲

گفتار اول : صلاحیت نظارتی مجمع عمومی سازمان ملل متحد. ۱۳۳

گفتار دوم : صلاحیت قضایی دیوان بین المللی دادگستری و امکان کنترل

اعتبار قطعنامه های شورای امنیت ۱۳۵

مبحث اول : فرض رسیدگی همزمان شورای امنیت و دیوان بین المللی به یک مساله ی واحد ۱۳۸

مبحث دوم : مصلحت گرایی دیوان بین المـللی دادگســتری و معضـل اعتبار قطعنامه های شورای امنیت . ۱۴۱

نتیجه گیری . ۱۴۷

منابع و مآخذ ۱۵۶


پیشگفتار ( تاریخچه و طرح بحث)

پس از پایان یافتن جنگ جهانی اول، کنفرانس صلحی در پاریس تشکیل شد که اولین دستور جلسه اش حل مسالمت آمیز مناقشات بین کشورها بود. پیش نویس مشترک آمریکا و بریتانیا( پیش نویس هوست میلر) مبنای بحث درباره ی تشکیل جامعه ی ملل قرار گرفت. کمیسیون ویژه ای مرکب از ۱۹ عضو، تحت سرپرستی رئیس جمهور آمریکا و دروویلسون تشکیل شد تا میثاق جامعه ی ملل را تهیه نماید، این میثاق در ۲۸ آوریل ۱۹۱۹ مورد تائید تمام اعضای مربوطه قرار گرفت و ۲۶ ماده‌ی اول آن جزء پیمان ورسای درآمد. این میثاق به نحوی صریح و دقیق استقرار جامعه ی ملل را به نام «طرفین معظمین متعاهدین» اعلام داشت و هدفهای بزرگی چون جلوگیری از جنگ و حل مسالمت آمیز مناقشات را تعیین کرد. صلاحیت این سازمان در مورد مقابله با تهدیدات صلح از هر طرف اعلام شده بود و مقرر گردیده بود که داوریها و مصالحه های آن شامل تمام مناقشات شود. جامعه ی ملل همچنین می بایست همکاریهای بین المللی در زمینه های اقتصادی و اجتماعی را افزایش دهد و نیز وضع موجود مقرر شده در کنفرانس صلح پاریس ۱۹۲۰ را حفظ کند، بنابراین با این زمینه ی قبلی بود که نقش مدیریت کشورهای برنده ی جنگ به جامعه ی ملل منتقل شد. (اداره ی نظام قیمومت و حفظ اقلیتهای ملی، همراه با سایر وظایف اداری، نمونه هایی از این نقش بودند).

اما با وقوع جنگ جهانی دوم جامعه ی ملل تجربه ی دلسرد کننده ای بیش نبود. این سازمان نه تنها به اهداف بلند پروازانه و اتوپیای خویش دست نیافت، بلکه در هدف اصلی و اولیه ی خود که همانا حفظ صلح و امنیت بین المللی بود، ناکام ماند. گر چه دوران حیات جامعه ی ملل، کوتاه (۲۰ سا ل، ۱۹۴۰-۱۹۲۰) و آشفته، موفقیت آن زودگذر و عاقبتش ملال انگیز بود، لکن جایگاهی بس مهم را در تاریخ برای خود حفظ نموده است. جامعه ی ملل نخستین حرکت موثر در جهت ایجاد نظام سیاسی و اجتماعی جهانی بود که در آن منافع مشترک بشریت در ورای سنن ملی، اختلاف قوی و نژادی یا جدایی جغرافیایی قابل رؤیت و خدمت بود. وقوع جنگ جهانی دوم لزوم سازمانی کارآمدتر و دارای توانایی عملکرد بیشتر را بیش از پیش نمایان ساخت. در ۱۴ اوت ۱۹۴۱ پیمان آتلانتیک به امضای روزولت، رئیس جمهور آمریکا و چرچیل، نخست وزیر بریتانیا رسید. در این اعلامیه، دو سیاستمدار، علاوه بر ذکر اصولی مانند عدم توسعه طلبی ارضی، حقوق مساوی ملل اعم از غالب و مغلوب در انتخاب نحوه ی حکومت خود، دسترسی همه ی ملل به منابع اقتصادی طبیعی و بازرگانی، خودمختاری و خلع سلاح، اظهار امیدواری کردند که پس از شکست آلمان، صلح برقرار و امنیت برای همه تأمین گردد.

در اول ژانویه ی ۱۹۴۲ بیست کشور از جمله آمریکا علیه فاشیسم وارد جنگ شدند و همان روز اعلامیه ای را امضا کردند که به اعلامیه ی ملل متحد معروف است. در این اعلامیه پس از قبول اصول پیمان اقیانوس اطلس ( پیمان آتلانتیک) امضاء کنندگان موافقت کردند که تمام قوای نظامی و اقتصادی خود را علیه دول محور به کار انداخته و هیچ کدام با دشمنان، صلح جداگانه نخواهند داشت، ولی اشاره‌ای به ایجاد یک سازمان برای برقراری صلح و امنیت نکردند و فقط در کنفرانس مسکو در اکتبر ۱۹۴۳ بود که ۴ دولت آمریکا، شوروی، بریتانیا و چین لزوم ایجاد یک سازمان بین المللی را که براساس «مساوات کلیه ی دول و به منظور تأمین صلح و امنیت» باشد اعلام داشتند و در کنفرانس تهران( سال ۱۹۴۳) روزولت، استالین و چرچیل مسئولیت خود و کلیه‌ی دول متحد را در ایجاد یک صلح دائم و دور کردن خطر جنگ برای نسل های آینده اعلام نمودند، اما اولین قدم عملی برای ایجاد سازمان ملل متحد در اوت ۱۹۴۴ در دمبارتون اوکس (Dumbarton Oaks) برداشته شد که در آن پیشنهادهایی مطرح شد که در طرح اولیه ی آن سازمان
می بایست از همه جهت پیشروتر از جامعه ی ملل باشد. در فوریه‌ی ۱۹۴۵ روزولت، استالین و چرچیل به منظور بحث، پیرامون پیشنهادهای مطرح شده در دمبارتون اوکس و تصمیم گیری درباره ی تشکیل کنفرانس بین المللی برای ایجاد سازمان آینده در یالتا با یکدیگر ملاقات کردند. در این کنفرانس بود که موضوع رأی در شورای امنیت مورد بحث واقع و طریقه ی اکثریت آراء در مسائل تشریفاتی و آیین نامه ها و اکثریت آراء که در آن الزاماً باید ۵ رأی اعضاء شورا( آمریکا، شوروی، چین، فرانسه و انگلیس) گنجانده شود، برای مسائل مهم برقرار شد و در این کنفرانس ( یالتا) تصمیم گرفتند که در ۲۵ آوریل ۱۹۴۵ کنفرانسی در سان فرانسیسکو برای تهیه ی اساسنامه ی سازمان ملل بر طبق اصول پذیرفته شده در دمبارتون اوکس ترتیب دهند. به موازات اولیه ی جنگ در فاصله ی ۲۵ آوریل تا ۲۶ ژوئن ۱۹۴۵، ۵۰ کشور به منظور بحث درباره ی سازمان بین المللی در سان فرانسیسکو با یکدیگر ملاقات و در ۲۶ ژوئن ۱۹۴۵ منشور سازمان ملل متحد را امضاء کردند. ( تعداد شرکت کنندگان که دراکتبر آن سال قطعنامه ی کنفرانس را امضاء کردند به ۵۱ دولت رسید) و در ۳۱ ژوئیه‌ی ۱۹۴۷ جامعه ی ملل رسماً منحل و سازمان ملل جانشین آن شد.

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید