پایان نامه بررسی ارتباط آموزشهای فنی و حرفه ای

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

جهت خرید و دانلود پایان نامه بررسی ارتباط آموزشهای فنی و حرفه ای با شماره تلفنهای زیر در تماس باشید


۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵ – ۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰


قیمت هر صفحه تحقیق ۷۰۰ تومان


پایان نامه بررسی ارتباط آموزشهای فنی و حرفه ای


پایان نامه بررسی ارتباط آموزشهای فنی و حرفه ای رسمی (بخش صنعت) با نیازهای بازار کار از دیدگاه مدیریت


فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه ۲
بیان مسئله ۵
اهمیت و ضرورت پژوهش ۶
اهداف تحقیق ۷
سؤالات تحقیق ۸
تعاریف عملیاتی واژه ها ۱۱
فصل دوم: مطالعه منابع مربوط به موضوع تحقیق
مقدمه ۱۳
مفهوم رشد و توسعه اقتصادی ۱۴
عوامل توسعه اقتصادی ۱۵
نقش منابع انسانی در توسعه اقتصادی ۱۵
آموزش ۱۸
تعریف آموزش و پرورش ۲۰
مفهوم برنامه ریزی آموزشی ۲۳
جایگاه نیازسنجی در برنامه ریزی آموزشی ۲۴
نیازسنجی آموزشی ۲۷
مفهوم نیاز ۲۹
منابع نیازهای آموزشی ۳۰
انواع نیازسنجی ۳۲
کار ۳۴
عرضه نیروی کار ۳۷
بازار کار ۳۸
نیاز بازار کار ۳۹
مسایل موجود در ارتباط نظام آموزشی و بازار کار ۴۴
ضرورت تحکیم پیوند نظام آموزشی و بازار کار ۴۸
تعاریف آموزش فنی و حرفه ای  ۴۹
رویکردهای عمده در آموزش فنی و حرفه ای ۵۱
نارسائی هاومسائل آموزش فنی وحرفه ای در ارتباط با بازار کار ۵۷
آموزش فنی و حرفه ای در ایران ۵۹
سیر تحول آموزش فنی و حرفه ای در ایران ۵۹
تحولات گذشته تحلیل مشکلات و چشم انداز آینده آموزش فنی و حرفه‌ای در برنامه سوم توسعه…
مشکلات و تنگناها
نقاط ضعف مشکلات تنگناها
چالشهای آینده بخش فنی و حرفه‌ای‌
سیاست‌های استراتژیک بخش آموزش فنی و حرفه ای
سیاست های اجرای آموزش فنی و حرفه ای
راهکارهای اجرایی
تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات چیست؟ ۷۸
مشخصه های تکنولوژی ارتباطات ۸۱
ویژگیهای تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات ۸۹
دلایل استفاده از تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات ۸۲
تکنولوژی اطلاعات وارتباطات چه تغییری درآموزش ایجادمی‌کند ۸۲
روش های اجرایی برای بکارگیری تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات
چه تغییراتی برای به کارگیری تکنولوژی اطلاعات و ارتباط (ICT ) در آموزشهای آکادمیک لازم است ۸۳
پیشینه پژوهش ۸۵
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
مقدمه ۹۳
جامعه آماری ۹۴
نمونه آماری ۹۵
روش تحقیق  ۹۶
ابزار جمع آوری اطلاعات ۹۶
اعتبار و پایائی پرسشنامه ۹۷
روش تجزیه و تحلیل داده ها ۹۹
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده ۱۰۱
آزمون مربوط به سؤال اول تحقیق ۱۰۲
آزمون مربوط به سؤال دوم تحقیق ۱۰۴
آزمون مربوط به سؤال سوم تحقیق ۱۰۶
آزمون مربوط به سؤال چهارم تحقیق ۱۰۸
آزمون مربوط به سؤال پنجم تحقیق ۱۱۰
آزمون مربوط به سؤال ششم تحقیق ۱۱۱
آزمون مربوط به سؤال هفتم تحقیق ۱۱۲
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری ۱۱۵
نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات مربوط به سؤال اول و دوم تحقیق ۱۱۶
نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات مربوط به سؤال سوم و چهارم تحقیق ۱۲۰
نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات مربوط به سؤال پنجم تحقیق ۱۲۲
نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات مربوط به سؤال ششم تحقیق ۱۲۳
نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات مربوط به سؤال هفتم تحقیق ۱۲۴
محدودیتها و تنگناهای پژوهش ۱۲۶
پیشنهادات برای پژوهشهای آتی ۱۲۷
منابع و مأخذ ۱۲۸


چکیده تحقیق

بررسی ارتباط آموزشهای فنی و حرفه ای رسمی (رشته های الکترونیک، الکتروتکنیک) با نیازهای بازار کار از نظر مدیران صنایع (مدیران رده میانی شامل مدیران فنی، تولید و آموزش) کارخانه ها و مؤسسات مرتبط، در مناطق ۹ و ۱۰ شهر تهران، عنوان پژوهش حاضر می باشد که هدف اصلی آن تعیین میزان ارتباط آموزشهای فنی و حرفه ای رسمی (رشته های الکترونیک و الکتروتکنیک) با دانش ها و مهارتهای مورد نیاز مدیران صنایع در بازار بوده است.
در این پژوهش از آمار توصیفی همچون میانگین، انحراف استاندارد، و درصد و همچنین از آمار استنباطی همچون آزمون T تک نمونه ای، جهت پاسخگوئی به سؤالات تحقیق استفاده شده است. همچنین جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه محقق ساخته صورت گرفته است.
به طور کلی، نتایج بدست آمده حاصل از این پژوهش به شرح زیر می باشد:
– دانش فارغ التحصیلان هنرستانهای فنی و حرفه ای رسمی (رشته های الکترونیک و الکتروتکنیک) از نظر مدیران صنایع در مناطق ۹ و ۱۰ شهر تهران در حد متوسط می باشد.


منابع و مآخذ:
۱- ابطحی، حسین،  آموزش و بهسازی منابع انسانی، چاپ اول، تهران، مؤسسه مطالعات و برنامه ریزی آموزشی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران. (۱۳۶۸)
۲- جاریانی. ابوالقاسم، زنگ ها برای فن آوری اطلاعات (ICT) به صدا درمی آید، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، شهریورماه ۱۳۸۱٫
۳- جاریانی. ابوالقاسم، گزارشی از هفتمین کنفرانس بین المللی آموزشی سازمان یونسکو ACIED. تایلند-بانکوک، ۲۰۰۱، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی
۴- حق جو، ناصر، ضرورتهای توسعه آموزش و پرورش فنی و حرفه ای، فصلنامه هماهنگ شماره ۳۰٫
۵- حکیمی. محسن، مدیریت آموزش فنی و حرفه ای. انتشارات یونسکو در ایران، ۱۳۷۴
۶- حوریزاد. بهمن، اشنایی با برنامه ریزی تحصیلی-شغلی، انتشارات وزارت آموزش و پرورش، ۱۳۷۴
۷- دلاور، علی،  مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، چاپ اول از ویرایش جدید، انتشارات رشد (۱۳۸۰)

و….

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید