پایان نامه بررسی فراهنجاری های زبانی شعر شاملو ۱۸۰

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

فهرست مطالب
عنوان                   صفحه
پیشگفتار ۲
۱- مباحث نظری
مقدمه  ۲
۱-۱ ساختگرایی ۳
۱-۲ زبان و نشانه  ۳
۱-۲-۱ زبان و گفتار ۴
۱-۲-۲ نشانه زبانی  ۵
۱-۲-۳ رابطه  ۵
۱-۲-۴ همزمانی و درزمانی  ۵
۱-۳ نقش های زبان  ۸
۱-۳-۱ نقش های زبان از دیدگاه یاکوبسن ۹
۱-۳-۱-۱ نقش عاطفی ۹
۱-۳-۱-۲ نقش ترغیبی ۱۰
۱-۳-۱-۳ نقش ارجاعی  ۱۰
۱-۳-۱-۴ نقش فرازبانی  ۱۰
۱-۳-۱-۵ نقش همدلی  ۱۱
۱-۳-۱-۶ نقش ادبی  ۱۱
۱-۳-۲ اشکالات تقسیم بندی یاکوبسن ۱۲
۱-۳-۳ اشکالات تقسیم بندی مارتینه ۱۳
۱-۳-۴ اشکالات تقسیم بندی هلیدی  ۱۳
۱-۴ نقش زیبایی آفرینی یا ادبی ۱۴
۱-۵ نقش های زبان هنجار ۱۷
۱-۶ نقش های زبان فراهنجار ۱۷
۱-۷ برجسته سازی ادبی  ۱۹
۱-۷-۱ فراهنجاری  ۲۰
۱-۷-۱-۱ فراهنجاری واژگانی ۲۲
۱-۷-۱-۲ فراهنجاری نحوی  ۲۲
۱-۷-۱-۳ فراهنجاری نوشتاری ۲۳
۱-۷-۱-۴ فراهنجاری معنایی ۲۳
۱-۷-۱-۵ فراهنجاری گویشی  ۲۴
۱-۷-۱-۶ فراهنجاری سبکی  ۲۴
۱-۷-۱-۷ فراهنجاری زمانی (کهن گرایی)  ۲۵
۱-۷-۲ قاعده افزایی ۲۵
۲- پیشینه ۲۵
مقدمه ۲۸
۲-۱ مطالعات زبانشناختی ادبیات در غرب ۲۸
۲-۲ مطالعات زبانشناختی ادبیات در ایران  ۳۲
۳- فراهنجاری های زبانی شعر شاملو
مقدمه
۳-۱ فراهنجاری زمانی یا کهن گرایی
۳-۱-۱ کهن گرایی صرفی  ۳۶
۳-۱-۱-۱ بکار بردن پسوند جمع ساز “گان” ۳۶
۳-۱-۱-۲ بکار بردن پسوند جمع ساز “ان” ۳۷
۳-۱-۲ کهن گرایی نحوی  ۳۷
۳-۱-۲-۱ کاربرد “را” به جای “به”، “با”، و “برای” ۳۷
۳-۱-۲-۲ رعایت “ی” شرط در جملات شرطی ۳۹
۳-۱-۲-۳ افزودن پیشوند “ب” در آغاز فعل برای تأکید ۳۹
۳-۱-۲-۵ بکار بردن “همی” به جای “می” ۴۱
۳-۱-۲-۶ افزودن “ا” در آخر اسم یا اسم مصدر برای تعظیم، تفخیم و تعجب ۴۱
۳-۱-۳ کهن گرایی واژگانی  ۴۱
۳-۱-۳-۱ فعل های کهن  ۴۱
۳-۱-۳-۱-۱ فعل های ساده ۴۲
۳-۱-۳-۱-۲ فعل های پیشوندی  ۴۹
۳-۱-۳-۱-۳ فعل های مرکب  ۵۸
۳-۱-۳-۱-۴ عبارت های فعلی  ۶۴
۳-۱-۳-۲ اسم های کهن  ۶۹
۳-۱-۳-۳ صفت های کهن  ۷۷
۳-۱-۳-۴ قیدهای کهن  ۸۱
۳-۱-۳-۴-۱ قیود یا ادوات شک وتردید ۸۱
۳-۱-۳-۴-۲ قیود یا ادوات تشبیه  ۸۳
۳-۱-۳-۴-۳ قیود و حروف ربط مرکب ۸۶
۳-۱-۳-۵ حرف اضافه های کهن  ۹۱
۳-۱-۳-۶ ضمایر کهن ۹۹
۳-۱-۳-۶-۱ ضمایر شخصی ۹۹
۳-۱-۳-۶-۲ ضمایر انعکاسی  ۱۰۰
۳-۱-۳-۶-۳ ضمایر اشاره ۱۰۲
۳-۱-۴ کهن گرایی معنایی ۱۰۴
۳-۲ فراهنجاری واژگانی  ۱۰۹
۳-۲-۱ واژگان جدید ۱۰۹
۳-۲-۱-۱ ترکیبات ابداعی  ۱۱۰
۳-۲-۱-۱-۱ اسم + اسم ۱۱۰
۳-۲-۱-۱-۲ اسم + صفت ۱۱۲
۳-۲-۱-۱-۳ صفت + اسم ۱۱۳
۳-۲-۱-۱-۴ اسم + پسوند ۱۱۶
۳-۲-۱-۱-۶ پیشوند + اسم
۳-۲-۱-۱-۷ پیشوند + صفت
۳-۲-۱-۱-۸ اسم + بن فعل
۳-۲-۱-۱-۹ صفت + بن فعل
۳-۲-۱-۱-۱۰ حرف اضافه + بن فعل
۳-۲-۱-۲ واژگانی ابداعی
۳-۲-۱-۳ عبارت های ابداعی
۳-۲-۲ فعل های جدید
۳-۳ فراهنجاری نحوی
۳-۳-۱ جابجایی نهاد
۳-۳-۱-۲ جابجایی فعل و عبارتهای فعلی
۳-۳-۱-۳ جابجایی قید
۳-۳-۱-۴  جابجایی ضمایر منفصل و متصل
۳-۳-۱-۵ جابجایی سایر عناصر جمله
۳-۳-۱-۵-۱ جابجایی منادا
۳-۳-۱-۵-۲ جابجایی جمله پیرو
۳-۳-۲ ایجاد فاصله میان اجزای عبارت فعلی
۳-۳-۳ حذف عناصر جمله
۳-۳-۴ کاربرد واژگان در نقش های متفاوت
۳-۳-۴-۱ کاربرد اسم به جای صفت
۳-۳-۴-۲ کاربرد صفت به جای صفت
۳-۳-۴-۳ کاربرد صفت به جای اسم
۳-۳-۴-۴ کاربرد اسم به جای قید
۳-۳-۵ استفاده از شناسه فعل به جای فعل
۳-۴ فراهنجاری صرفی
۳-۵ فراهنجاری معنایی
۴ نتیجه گیری

 

چکیده:

پژوهش حاضر با عنوان “بررسی فراهنجاری های زبانی شعر شاملو” کوششی است جهت شناساندن سبک فردی شعر شاملو به لحاظ معیارهای زبانشناختی. یافته های این پژوهش از طریق بررسی منتخب اشعار شاملو در کلیه مجموعه آثارش بدست آمده است. در این پژوهش این نکته را دریافتیم که راز زیبایی و زبان نسبتا منحصر به فرد شعر شاملو در فراهنجاری های زبانی خاصی است که او در اشعارش از آنها بهره برده است؛ فراهنجاری هایی از نوع واژگانی، صرفی، نحوی ،معنایی و کهن گرایی. با بررسی آین فراهنجاری ها در منتخب اشعار شاملو پی بردیم که برجسته ترین فراهنجاری بکار رفته در اشعار، فراهنجاری زمانی یا همان کهن گرایی است، که شاملو بطرز مبالغه آمیزی در اشعارش از آن بهره برده بطوری که زبان شعرش را نسبتا یکدست آرکائیک کرده است.
شاملو با بهره گیری از این قبیل شگردها نه تنها به زیبایی، صلابت، فصاحت و بلاغت اشعارش افزوده بلکه کاربرد فراهنجاری هایی از این دست توسط او به آفرینش سبکی منحصر به فرد با عنوان “شعر سپید” انجامیده است.

فهرست منابع پژوهش

۱- Abercrombie, D. Studies in phonetics and Linguistics, Oxford, 1971.

۲- Austerlitz, R. “Parallelism”. Poetics, Warsaw and the Hague, 1961.

۳- Baudouin de Courtenay, G. The Language of Life: An Intriduction to the Science of Genetics, N.Y. 1966.

۴- Brentano, F. Psychology vom Empirischen Standpunkt, Π. Leipzig, 1925.

۵- Buhler, K. Sprach Theorie. Jena, 1935.

۶- Cluysenaar, A. Introduction ti Literary Stylistics, London, Batsford, 1976.

۷- Cohen, J. Structure du Language Poetique. Paris, Flammarion, 1987.

۸- Crombie, W. Free Verse and Prose Style, London, 1987.

۹- Crystal, D. Davy, D. Investigating English Style, London, Longman, 1969.

۱۰- Culler, J. Structuralist Poetics. London, 1975.

۱۱- Esau, H. “Literary Style and the Linguistic Approach”. Journal of Literally Semantics. No. 3. pp. 57-65, 1974.

۱۲- Fregue, G. “Über Sinn and Bedeutung”. Zeitscherift für Philosophy und Philosophische Kritik. No. 100, 1992.

۱۳- Halliday, M.A.K. et al. The Linguistic Sciences and Language Teaching. London, 1964.

۱۴- Halliday, M.A.K. Explorations in the Functions of Language. London, Arnold, 1973.

۱۵- Harvanek, B. “The Functional Differentation of Standard Language”. In Garvin, P. (ed) Prague School Reader in Esthetics, Literally Structure and Style. Georgetown, Georgetown Univ. Press, pp. 3-16, 1932.

۱۶- Jakobson, R. “Linguistics and Poetics”. Scbeok, T.A. (ed). Style in Language. Camb. MIT. Press, 1960.

۱۷- Jakobson, R. Main Trends in the Science of Language. London, 1973.

۱۸- Leech, G.H. A Linguistic Guide to English Poetry. N.Y. Longman, 1969.

۱۹- Lyons, J. Semantics. Cambridge, Camb. Univ. Press, 1977.

۲۰- Martinet, A. Eléments de Linguistique Générale. Paris, 1977.

۲۱- Marty, A. Untersuchungen Zur Grundlegung der Allgemeinen Grammatik und Sprach Philosophie, Halle, 1908.

۲۲- Marty, A. ” Über Subjectlose Sätze und Verhältins der Grammatik zur Logik und Psychologie”. Gesammelte Schriften,Π Halle, 1918.

۲۳- Masaryk, T.G. Versuch Einer Konkreten Logik. Wien, 1887.

۲۴- Mukarovsky, J. “Standard Language and Poetic Language”. In Garvin, P. (ed) , Prague School Reader in Esthetics, Literally Structure and Style. Georgetown Univ. Press, 1932.

۲۵- Ohmann, R. “Generative Grammars and the Concept of Literally Style”.Word, No. 20, 1964.

۲۶- Saussure, F. de. Course de Linguistique Générale. Bally, G.E. Sechehaye; A-(ed) Paris, 1922.

۲۷- Saussure, F. de. Course de Linguistique Générale. Engler, R. (critical ed) Wiesbaden, 1968.

۲۸- Short, M.H. ““Prelude I” to a Literally Linguistic Stylistics”. Style. No. 6. pp. 149-157, 1973.

۲۹- Spiegelberg, H. The Phenomenological Movement, I. The Hague, 1965.

۳۰- Thorne, J.P. “Generative Grammar and Stylistic Analysis”. In Lyons, J. (ed) New Horizons in Linguistics. Harmonds-Worth. Penguin, pp. 185-197, 1970.

۳۱- Widdowson, H.G. “On the Deviane of Literally Discourse”. Style, No. 6, pp. 294-306, 1972.

۳۲- Banfield,, A. Unspeakable Sentences: Narration and Representation in the Language of Fiction. London, Routledge & Kegan Paul. 1982.

۳۳- Burton, D. Dialogue and Discourse: A Sociolinguistic Approach to Modern Drama Dialogue and NaturallyOccuring Conversation. London, Routledge & Kegan Paul, 1980.

۳۴- Carter, R. “Language and Literature”. In Collinge, N.E. (ed) An Encyclopedia of Language. Routledge, 1990.

۳۵- Fish, S. “What Is Stylistic and Why Are They Saying Such Terrible Things About It?”. In Is There a Text in This Class?, Cambridge, Harvard Univ. Press, 1980.

۳۶- Levin, S. Linguistic Structure in Poetry. The Hague, Mouton, 1962.

۳۷- Pratt, M.L. Toward a Speech Act Theory of Literary Discourse. Bloomington, Indiana Univ. Press. 1977.

۳۸- Martinet, A. Elements of General Linguistics. London, 1962.

۳۹- وحیدیان کامیار، تقی. زبان چگونه شعر می شود. مجموعه مقالات، مشهد، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۸۳٫

۴۰- صفوی، کوروش. از زبان شناسی به ادبیات. ج اول: نظم. تهران، پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی. ۱۳۸۳٫

۴۱- پورنامداریان، تقی. سفر در مه، تاملی در شعر احمد شاملو. تهران، انتشارات نگاه. ۱۳۸۱٫

۴۲- سلاجقه، پروین. امیر زاده ی کاشی ها، نقد شعر معاصر، احمد شاملو. تهران، انتشارات مروارید، ۱۳۸۴٫

۴۳- پرهیزکاری، سعید. سنگ بر دوش، تحلیلی بر آشنایی زدایی در شعر شاملو. مهر برنا، تهران، ۱۳۸۴٫

۴۴- باطنی، محمد رضا. توصیف ساختمان دستوری زبان فارسی. تهران، امیر کبیر، ۱۳۵۶٫

۴۵- حق شناس، علی محمد. ((شعر، نظم، نثر: سه گونه ی ادبی)). دومین کنفرانس زبانشناسی نظری و کاربردی. تهران، ۱۳۷۱٫

۴۶- روبینز، آر. اچ. تاریخ مختصر زبانشناسی. ترجمه علی محمد حق شناس، تهران، نشر مرکز، ۱۳۷۰٫

 ۴۷- شفیعی کدکنی، محمد رضا. موسیقی شعر. تهران، آگاه، ۱۳۶۸٫

۴۸- فالر، راجر، و دیگران. زبانشناسی و نقد ادبی. ترجمه مریم خوزان. حسین پاینده. تهران، نشر نی، ۱۳۶۹٫

۴۹- قویمی، مهوش. ((زبانشناسی و کاربرد آن در ادبیات، پیدایش نقد ساختاری)) مجله زبانشناسی، س. ۵٫ ش. ۱٫ صص ۷۷-۹۰٫ ۱۳۶۷٫

۵۰- فلاح، حسین علی. پیوند موسیقی و شعر. تهران، نشر فضا، ۱۳۶۷٫

۵۱- نجفی، ابوالحسن. مبانی زبانشناسی. تهران، دانشگاه آزاد ایران، ۱۳۵۸٫

۵۲- احمدی، بابک. ساختار و تاویل متن. تهران، نشر مرکز، ۱۳۷۰٫

۵۳- باطنی، محمد رضا. پیرامون زبان و زبانشناسی. تهران. فرهنگ معاصر، ۱۳۷۱٫

۵۴- ثمره، ید الله. ((تحلیل سبکی یک شعر منسوب به حافظ)) مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه تهران. ص ۲۲، ش ۳-۴٫

۵۵- حق شناس، علی محمد. مقالات ادبی زبان شناختی. تهران، نیلوفر، ۱۳۷۰٫

۵۶- ناتل خانلری، پرویز. وزن شعر فارسی. تهران، بنیاد فرهنگ ایران، ۱۳۴۵٫

۵۷- شمیسا، سیروس. فرهنگ عروضی. تهران، خانه ترجمه، ۱۳۵۴٫

۵۸- _____ آشنایی با عروض و قافیه. تهران، فردوس، ۱۳۶۶٫

۵۹- _____ عروض. دانشگاه پیام نور، ۱۳۶۸٫

۶۰- فرزاد، مسعود. مبنای ریاضی عروض. تهران، چاپخانه بانک ملی ایران. ۱۳۴۵٫

۶۱- _____ عروض مولوی. مجله خرد و کوشش. اردیبهشت ۱۳۴۹٫

۶۲- _____ عروض رودکی. مجله خرد و کوشش. آبان ۱۳۴۹٫

۶۳- _____ مجموعه اوزان فارسی. مجله خرد و کوشش. بهمن ۱۳۴۹٫

۶۴- _____ عروض حافظ. مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران. ش ۱، فروردین ۱۳۵۰٫

۶۵- _____ مساله هشتصد ساله وزن رباعی. مجله خرد و کوشش. پاییز ۱۳۵۴٫

۶۶- نجفی، ابوالحسن. اختیارات شاعری. جنگ اصفهان. دفتر دهم. ۱۳۵۲٫

۶۷- _____ درباره طبقه بندی وزن های شعر فارسی. آشنایی با دانش، دانشگاه آزاد ایران. ش. ۷٫ فروردین ۱۳۵۹٫

۶۸- وحیدیان کامیار، تقی. تکیه و وزن شعر فارسی. راهنمای کتاب. شش. ۴و۵و۶٫ ۱۳۵۲٫

۶۹- _____ بررسی وزن شعر عامیانه فارسی. تهران. آگاه ۱۳۵۷٫

۷۰- _____بررسی اوزان نوحه ها. مجله دانشگاه انقلاب. ش. ۳۲٫ ۱۳۶۲٫

۷۱- _____ عروض فارسی در یک مقاله. مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد. ش. ۱٫ س. ۱۶٫ ۱۳۶۲٫

۷۲- _____ وزن و قافیه شعر فارسی. مرکز نشر دانشگاهی. ۱۳۶۷٫

۷۳- حقوقی، محمد. شعر زمان ما. احمد شاملو. چ. دوم. تهران. نگاه، ۱۳۶۸٫

 

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۶۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید