نظریه نو واقع گرایی ۱۰ ص

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :
مقدمه
کنت والتس : (والتز) پدر نظریه نو واقع گرایی است.
کنت والتز با تاکید بر ضرورت نظریه پردازی برای جمع آوری اطلاعات و توضیح حوادث بین المللی معتقد است که عصاره هر نظریه باید بر پیوند بین مفاهیم و متغیرهای جوهری روابط در صحنه واقعی بین الملل استوار باشد. والتز تصریح می کند که بدون مفاهیم نظری، جمع آوری استقرائی اطلاعات، ما را به توصیفی آن هم گاه ناصحیح از واقعیات رهنمون خواهد کرد.
با توجه به پراکندگی اطلاعات گسترده‏ترین سطح جامعه بشری – یعنی سطح بین‏المللی و جهانی – والتز معتقد است که در نظریه پردازی و روابط بین‏الملل به فرضیه های ذهنی اولیه نیاز داریم تا ما را در جمع آوری اطلاعات مناسب یاری دهد. بدون وجود این فرضیه‏ها و مفاهیم نظری نظریه توضیح دهنده ای نخواهیم داشت. او قدم را از این فراتر گذاشته، ادعا می کند که نظریه های تجربی قابلیت آن را ندارند که درک صحیحی از واقعیات به دست دهند. از دیدگاه وی، نظریه، تصویری ساخته ذهن است که محصور به حوزه یا قلمرویی از یک اقدام می شود، برای مثال نظریه سازمان، قلمرو ارتباط بین اجزای سازمان را ترسیم می کند. او تصریح دارد که تاکید نظریه در توصیف یک واقعیت باید به طور عمده بر چرایی روابط معطوف باشد.
منابع :
۱- سیف زاده، سید حسن: نظریه پرد ازی در روابط بین الملل مبانی و قالب های فکری. انتشارات سمت، ۱۳۷۶ صص ۱۶۳ تا ۱۷۷
۲- علیرضا طیب: نو واقع گرایی، نظریه اقتصادی و مکتب برسازی. انتشارات وزارت امور خارجی، صص ۳۵-۵

۰ پاسخ به “نظریه نو واقع گرایی ۱۰ ص”

نظر دهید